Văn bản khác 123/KH-UBND

Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Kế hoạch 123/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị giáo dục đạo đức lối sống gia đình Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 07 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG GIA ĐÌNH TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 1797/KH-BVHTTDL ngày 28/4/2017 của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch về việc triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sng trong gia đình Việt Nam; Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị, với nhng nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

Triển khai, thực hiện Chỉ thị sâu rộng tới các Cơ quan, tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ các giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

- Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị

- Các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội có trách nhiệm triển khai, thực hiện Chỉ thị đến tng cơ strong hệ thống tổ chức của mình, bằng nhiều hình thức và đạt kết quả cao nhất.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình trong các ban, sở, ngành, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý 3, 4 năm 2017.

2. Triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

- Triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại các địa phương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

- Thời gian thực hiện: Quý 3, 4 năm 2017.

3. Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đc, lối sống trong gia đình theo các kế hoạch, chương trình đã được phê duyệt

- Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.

- Kế hoạch thực hiện Đề án Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 tỉnh Thanh Hóa.

- Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2020.

+ Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đăng tải trên báo chí địa phương.

+ Chỉ đạo các địa phương tiếp tục duy trì các mô hình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình lồng ghép nội dung sinh hoạt của các thôn, bản, tổ dân phố.

- Tổ chức hội thi văn nghệ, thể thao gia đình nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa năm 2017.

Thời gian thực hiện: Quý 3, 4 năm 2017.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, đề án, chiến lược về lĩnh vực gia đình, đặc biệt là Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 theo Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 8/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Nâng cao nhận thức và hành động của các cấp chính quyền, các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục và các thành viên gia đình về tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình - thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông và giáo dục đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đặc biệt là dịp kỷ niệm các ngày lễ về gia đình.

3. Nâng cao năng lực và trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình - thông qua việc xây dựng và ban hành theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phát triển giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, gắn với các thiết chế văn hóa cơ sở và trung tâm giáo dục tại cộng đồng.

4. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình; ưu tiên vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh xã hội hóa và tạo điều kiện đ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ cho cán bộ, người lao động tham gia, học tập nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; xây dựng, củng cố, hỗ trợ mô hình về giáo dục đời sống gia đình.

5. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

IV. V KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ được bố trí tnguồn chi thường xuyên hàng năm của các ngành, đơn vị, địa phương; kinh phí thực hiện lồng ghép tcác chương trình kinh tế - xã hội; nguồn vận động tài trợ, viện trợ và nguồn huy động hợp pháp khác.

V. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị trên phạm vi toàn tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các chương trình, kế hoạch, đề án thuộc lĩnh vực gia đình.

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trong hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm, hoạt động điểm về việc cung cấp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình một số địa phương đại diện cho các vùng, các dân tộc trong toàn tỉnh; ưu tiên miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và khu công nghiệp.

- Triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và hướng dẫn thực hiện thí điểm tại một số địa phương trong tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình và kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị; định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện nội dung giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, phù hợp với tng cấp học, ngành học, trình độ đào tạo.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tại trung tâm học tập cộng đồng, kết hợp với các thiết chế văn hóa cơ sở và các tổ chức khuyến học khác để thực hiện Kế hoạch.

3. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới gia đình, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em.

4. Sở Tư pháp

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Đài Phát thanh và TH tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đi sống

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; bố trí thời gian đưa tin, phát sóng lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống gia đình trên các kênh quảng bá để thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo quần chúng nhân dân.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong lực lượng vũ trang.

7. Sở Tài chính

Hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí t ngân sách nhà nước hằng năm chi cho sự nghiệp gia đình, ưu tiên đảm bảo các hoạt động truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

8. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm triển khai, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vào chương trình công tác ngắn và dài hạn của từng ngành, đơn vị; hàng năm có báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện Kế hoạch, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp trước ngày 15/11, báo cáo UBND tỉnh, Bộ văn hóa, Thể thao và du lịch theo quy định.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào các cuộc vận động, các phong trào; tập trung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

10. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho cấp ủy đảng cùng cấp chỉ đạo, triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức triển khai thực hiện, bố trí nguồn lực của địa phương cho các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chỉ đạo việc lồng ghép nội dung sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, li sống trong gia đình tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm văn hóa; tạo điều kiện để phát triển và duy trì hoạt động của các loại hình câu lạc bộ về gia đình; tổ chức tập huấn, bồi dưng đội ngũ cán bộ và báo cáo viên tuyến huyện, xã, phường, thị trấn về giáo dục đạo đức, li sống trong gia đình.

- Chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, lng ghép vào nội dung sinh hoạt của thôn, làng, bản, tổ dân phố, cụm dân cư trong các buổi sinh hoạt cộng đồng.

- Tổ chức triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, đánh giá; định kỳ sơ kết, tổng kết kế hoạch thực hiện Chỉ thị ở địa phương, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp trước ngày 15/11, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch hằng năm trên địa bàn toàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, phát sinh, các ngành, đơn vị, địa phương gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, đxuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Chủ tịch, các PCT UTBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành cấp tnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Báo Thanh Hóa, Đài PT&TH tnh;
Báo Văn hóa và Đi sống;
- Lưu: VT, VX (2).
CV254/KH/2017/N50b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 123/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu123/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2017
Ngày hiệu lực26/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 123/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 123/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị giáo dục đạo đức lối sống gia đình Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 123/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị giáo dục đạo đức lối sống gia đình Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu123/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Đăng Quyền
        Ngày ban hành26/07/2017
        Ngày hiệu lực26/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 123/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị giáo dục đạo đức lối sống gia đình Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 123/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị giáo dục đạo đức lối sống gia đình Thanh Hóa

           • 26/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực