Văn bản khác 123/KH-UBND

Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 123/KH-UBND 2017 thực hiện Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2017-2020

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2017-2020, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 12/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Kế hoạch số 212/KH-BCĐTWCVĐ ngày 29/4/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người tiêu dùng về ưu tiên dùng hàng Việt Nam và hàng sản xuất trong tỉnh nhằm thể hiện lòng yêu quê hương đất nước, xây dựng nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong tỉnh phát triển hệ thống sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm mở rộng thị trường.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát động đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Tổng kết tình hình và kết quả thực hiện, đánh giá vai trò trách nhiệm của mỗi đơn vị, địa phương trong việc tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở sản xuất và người dân; trên cơ sở đó đề ra những giải pháp phù hợp để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cao hơn.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể liên quan và UBND huyện, thành phố, thị xã được giao trách nhiệm chủ trì hoặc tham gia phối hợp phải đảm bảo thực hiện tốt nội dung công việc được phân công tại Kế hoạch này. Ưu tiên bố trí kinh phí, lồng ghép với các chương trình, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ của các ngành và các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án khác có liên quan trên địa bàn tỉnh để huy động tối đa nguồn lực của tỉnh và các nguồn tài chính hợp pháp cho các hoạt động, nhằm nâng cao hiệu quả của Kế hoạch.

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh đảm bảo bền vững, hiệu quả; nâng cao chất lượng hàng hóa, giảm giá thành, nâng cao tính cạnh tranh; quảng bá, xây dựng thương hiệu, tạo lập kênh phân phối để đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng trên địa bàn.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN 2017-2020

1. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm vận động các tầng lớp nhân dân ưu tiên sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước và trong tỉnh

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tiếp tục đưa nội dung tuyên truyền cuộc vận động vào chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ các cấp; kết hợp thực hiện cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khối phố, phường, xã và chung tay xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng tin, bài về cuộc vận động trên trang web và bản tin của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh.

+ Mở chuyên trang chuyên mục, diễn đàn tuyên truyền quảng bá hàng Việt; kêu gọi thành lập các tổ, nhóm, câu lạc bộ người tiêu dùng sản phẩm trong tỉnh. Trong các đợt tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở, đề nghị lồng ghép tuyên truyền Cuộc vận động và chủ trương ưu tiên sử dụng sản phẩm trong tỉnh.

+ Vận động đoàn viên, hội viên trở thành các tuyên truyền viên, giải thích ý nghĩa việc ưu tiên sử dụng sản phẩm trong tỉnh, trở thành phong trào rộng lớn trên toàn tỉnh. Vận động đoàn viên, hội viên phát huy vai trò giám sát, phát hiện, tố giác hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng...;

- Sở Công Thương:

+ Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; Văn bản số 5222/UBND-TM ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện ưu tiên tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

+ Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phổ biến pháp luật về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nghiệp vụ kinh doanh và kỹ năng bán hàng (tối thiểu 01 lớp/ 01 năm với số lượng khoảng 250-300 học viên/01 lớp).

+ Xây dựng ấn phẩm, pano quảng bá người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại các khu vực chợ, trung tâm trên địa bàn toàn tỉnh (tối thiểu 01 năm/01 cái).

+ Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân cách nhận biết về hàng nhập khẩu không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo VSATTP (tối thiểu 01 chương trình/tháng).

+ Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tổ chức phiên chợ hàng Việt, hội nghị kết nối giao thương và tham gia hội chợ trong và ngoài nước.

- Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Tiếp tục chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hà Tĩnh, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn phối hợp với sở, ngành, địa phương tiếp tục duy trì xây dựng, phát sóng chương trình giới thiệu tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo chuyên đề, chuyên mục ít nhất 2 tuần/lần, thời lượng 10 - 15 phút (tối thiểu 01 chương trình/1 tháng) bằng nhiều hình thức đa dạng với nội dung phong phú, minh họa cụ thể, thiết thực.

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan yêu cầu cung cấp tài liệu để định hướng nội dung tuyên truyền cho các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn nhằm định hướng người tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng hóa trong nước, trong tỉnh; có biện pháp nhắc nhở, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân cố tình đưa tin phản ánh sai lệch về chủ trương của Trung ương, của tỉnh; thực hiện tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, bản tin của Sở.

+ Hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã quán triệt việc tuyên truyền chủ trương ưu tiên sử dụng hàng Việt, chú trọng việc phát thông tin tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh xã, phường, thôn xóm (ít nhất 2 tháng/ lần).

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương cung cấp đầy đủ, cụ thể các thông tin liên quan đến các sản phẩm do ngành quản lý để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá về di tích lịch sử, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh gắn với quảng bá các sản phẩm, hàng hóa của các làng nghề truyền thống, hàng hóa sản xuất trong tỉnh; ưu tiên lồng ghép quảng bá sản phẩm Hà Tĩnh trên các panô, áp phích; thực hiện tuyên truyền thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm khi có sự kiện lớn.

- Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương và doanh nghiệp cập nhật và công bố thông tin về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp trong tỉnh (ít nhất 2-3 sản phẩm/1 tháng).

- Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tiếp tục thu thập thông tin, lấy mẫu phân tích, đánh giá và đưa ra khuyến cáo đối với các sản phẩm không rõ nguồn gốc, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng như thuốc kích thích, phụ gia trong sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng... ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành quản lý.

- Các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh: Tiếp tục tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị (kể cả các đơn vị trực thuộc), trong đó nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò, nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức về Cuộc vận động. Đưa nội dung về Cuộc vận động vào các cuộc tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, giao ban hàng tuần của cơ quan, đơn vị.

2. Thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh nhằm phát triển hệ thống phân phối hàng hóa cố định và bền vững

- Sở Công Thương:

+ Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp: Hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp (tối thiểu 02 mô hình/1 năm); tiếp tục nhân rộng mô hình điểm bán với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” cố định tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh, các tuyến đường, trung tâm thương mại và khu vực đông dân cư ở các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh (tối thiểu 01 điểm/1 năm).

+ Chủ trì phối hợp với doanh nghiệp: Hỗ trợ đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khu tái định cư tổ chức khoảng 70-90 chuyến/năm (tối thiểu hỗ trợ 02 lần/1 năm).

+ Hỗ trợ doanh nghiệp từ các nguồn quỹ khuyến công địa phương, khuyến công quốc gia (xem xét hỗ trợ 01 lần/1 năm); hỗ trợ điểm bán đảm bảo VSATTP tại các chợ (tối thiểu 03 chợ/1 năm).

+ Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất tiêu thụ sản phẩm vào siêu thị và các kênh phân phối hiện đại trên địa bàn tỉnh (tối thiểu 3-5 sản phẩm/1 năm); hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho sản phẩm hàng hóa sản xuất trong tỉnh (ít nhất 5-10 sản phẩm/1 năm).

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018.

- Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi hoặc hỗ trợ từ quỹ phát triển khoa học công nghệ để đẩy mạnh các hoạt động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng vào sản xuất và các chính sách hiện hành của tỉnh (xem xét hỗ trợ 01 lần/năm).

- Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh: Chủ trì, phối hợp lồng ghép các chương trình dự án hướng dẫn, hỗ trợ hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn với các chính sách ưu đãi của tỉnh, Trung ương để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ đứng chủ (tối thiểu xây dựng từ 5-10 mô hình/1 năm).

- Hội Nông dân tỉnh: Chủ động vận dụng các chương trình, dự án nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp hội trong phát triển nông nghiệp; hỗ trợ nông dân, các cấp hội trên địa bàn xây dựng các tổ hợp tác, HTX sản xuất theo chuỗi sản phẩm, thành lập tổ nhóm nông dân (tối thiểu xây dựng từ 5-10 mô hình/1 năm).

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Hỗ trợ các HTX viên tiếp cận nguồn vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả, hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh như: Lợn, bò, tôm, cam,....(tối thiểu xây dựng từ 5-10 mô hình/1 năm); nhân rộng các mô hình HTX tiêu biểu theo hướng liên kết hóa sản xuất, xã hội hóa đầu tư; khuyến khích việc đăng ký sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu sản phẩm của HTX.

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

- Các sở, ngành, địa phương tiếp tục kiểm tra, xử lý những tồn tại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để sản phẩm hàng hóa luôn đảm bảo chất lượng, uy tín với người tiêu dùng và phát triển bền vững.

- Sở Công Thương:

+ Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bình chọn các sản phẩm, hàng hóa chất lượng, tiêu biểu sản xuất trong tỉnh (tối thiểu tổ chức 01 lần/năm).

+ Tổ chức Hội nghị giao thương, kết nối cung cầu tại Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố để đưa các mặt hàng có thế mạnh của tỉnh tiếp cận với người tiêu dùng của nhiều vùng miền trên cả nước (tối thiểu tổ chức 01 lần/năm).

+ Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các website thương mại điện tử cho các doanh nghiệp (mỗi năm hỗ trợ từ ít nhất từ 03 đến 05 website); thực hiện quảng bá các thương hiệu, sản phẩm sản xuất trên địa bàn (sản phẩm thủy sản, cu đơ, cam khe mây, Bưởi Phúc Trạch, Nhung hươu Hương Sơn…) trên các phương tiện thông tin đại chúng và các website thương mại điện tử có uy tín.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, quy mô mang tính hàng hóa.

+ Khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức, cá nhân trong tỉnh đầu tư vào các dự án sản xuất đảm bảo chất lượng và khả năng cạnh tranh, sản phẩm giá trị gia tăng cao như sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau củ quả an toàn, chế biến sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, dự án sản xuất giống bò thịt chất lượng cao, dự án chế biến thức ăn gia súc, các dự án sản xuất phân bón (tối thiểu 2-3 mô hình/1 năm).

+ Chủ trì, phối hợp xây dựng mô hình các chuỗi cung ứng sản phẩm sản xuất trong nước, trong tỉnh từ sản xuất - phân phối - tiêu dùng gắn với quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm. Từng bước nhân rộng mô hình liên kết, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia mô hình hiệu quả.

- Sở Khoa học và Công nghệ

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, triển khai các chính sách cụ thể về ứng dụng, đổi mới, chuyển giao công nghệ trong bảo quản, chế biến sản phẩm phù hợp với từng giai đoạn phát triển từ chính sách chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm, từ quỹ phát triển khoa học công nghệ,...

+ Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về tác động của môi trường công nghệ, môi trường cạnh tranh, môi trường công nghệ thông tin đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan:

+ Tổ chức mở gian hàng quảng bá giới thiệu các sản phẩm; kết nối với các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị, khu công nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh để tiêu thụ sản phẩm cho người dân; phối hợp với hội doanh nhân nữ của tỉnh tổ chức giao lưu, xúc tiến thương mại với các doanh nghiệp ngoại tỉnh để tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm sản xuất trong nước, đặc biệt là các sản phẩm được người dân tại địa phương sản xuất.

+ Tổ chức ký kết với các doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp sản xuất trong nước, các loại giống (chú trọng đến nhóm mặt hàng chủ lực của tỉnh) giúp cho hội viên hội phụ nữ, hội nông dân đầu tư phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh cần cải tiến mẫu mã, chất lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng; thực hiện đúng các quy định về sản xuất kinh doanh hàng hóa, sản phẩm; đồng thời giám sát và phản ánh về chất lượng hàng hóa, sản phẩm lưu thông trên thị trường đến các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật

4. Kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh

- Ban chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban chỉ đạo 389) căn cứ vào Quy chế hoạt động tiếp tục chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan và các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Sở Công Thương:

+ Chủ trì phối hợp với UBMTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND huyện thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 02/CT-BCT ngày 14/3/2017 của Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm, sản xuất rượu và Văn bản chỉ đạo số 1647/UBND-CN1 ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu.

+ Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường: Phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát luồng lưu thông hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường hóa đơn, chứng từ trên địa bàn tỉnh, kịp thời xử lý, nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh chấp hành đúng các quy định của pháp luật; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; củng cố lực lượng quản lý thị trường nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường hiệu quả của công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; thực hiện tốt việc giám sát các sự kiện xúc tiến thương mại hàng Việt Nam, để đảm bảo mục đích Cuộc vận động và tạo lòng tin cho người tiêu dùng;.

- Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa, lưu thông trên thị trường.

- Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh: Tiếp tục hướng dẫn, định hướng tiêu dùng các sản phẩm chất lượng được sản xuất trong tỉnh; phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng.

5. Kinh phí thực hiện

Các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng dự toán, lồng ghép các nguồn kinh phí hàng năm để thực hiện các chương trình kế hoạch đã ban hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị UBMTTQ tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên

- Tuyên truyền, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này đảm bảo đạt các mục tiêu đề ra.

- Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động (đã ban hành tại Quyết định số 19-QĐ/TU ngày 13/11/2015 của Tỉnh ủy).

2. Các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và các văn bản khác có liên quan; đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.

3. UBND huyện, thành phố, thị xã

- Tiếp tục quán triệt các tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn nhận thức về trách nhiệm trong việc ưu tiên sử dụng hàng Việt, đặc biệt ưu tiên các hàng hóa sản xuất trong tỉnh; chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn hướng dẫn, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tổ chức sản xuất, kinh doanh, phát triển mạng lưới tiêu thụ, quảng bá sản phẩm. Tạo điều kiện về địa điểm, an ninh trật tự, công tác thông tin tuyên truyền... cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất trong tỉnh thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn quản lý.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các quy định về sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân và kiểm soát sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn quản lý, chú trọng kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, các cửa hàng... Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền về tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

- Đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu đối với các sản phẩm có thế mạnh, sản phẩm các làng nghề truyền thống tại địa phương; quảng bá, giới thiệu đến người tiêu dùng thông qua triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

4. Hiệp hội doanh nghiệp

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để được cung cấp thông tin về chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động để kịp thời thông tin, đầy đủ, chính xác tới các hội viên.

- Chủ trì tổng hợp các ý kiến của doanh nghiệp, đề xuất cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng sản xuất trong tỉnh.

- Nghiên cứu áp dụng cơ chế, chính sách đã ban hành của Trung ương, của tỉnh và đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa sản xuất trong tỉnh; chủ động nâng cao năng lực sản xuất, thường xuyên cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tăng cường thông tin, hướng dẫn tiêu dùng, giảm chi phí, nâng cao chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh.

5. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh: Tổ chức quản trị doanh nghiệp; xây dựng chiến lược về sản xuất kinh doanh, nguồn nhân lực, nguyên liệu, thị trường và sản phẩm phù hợp, bám sát Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã được phê duyệt. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo uy tín cho hàng hóa sản phẩm của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện đúng các quy định về sản xuất kinh doanh hàng hóa, sản phẩm; đồng thời, giám sát và phản ánh về chất lượng hàng hóa, sản phẩm lưu thông trên thị trường đến các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

6. Chế độ thông tin, báo cáo

Các sở, ngành, các đơn vị liên quan và UBND huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm báo cáo về Sở Công Thương trước ngày 20 tháng cuối quý và tháng cuối năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các bộ ngành có liên quan.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc hoặc những vấn đề phát sinh, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, thống nhất báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Kế hoạch đẩy mạnh sử dụng hàng hóa, sản phẩm sản xuất trong tỉnh, góp phần hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, TP, TX;
- Các tổ chức kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh;
- Chánh/Phó chánh VP. UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo Tin học tỉnh;
- Các Phòng VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TM, CN1.
- Gửi:
+ VB giấy: TP không nhận VBĐT;
+ VB điện tử: Các TP còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Dương Tất Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 123/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu123/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2017
Ngày hiệu lực07/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 123/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 123/KH-UBND 2017 thực hiện Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 123/KH-UBND 2017 thực hiện Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Hà Tĩnh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu123/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýDương Tất Thắng
        Ngày ban hành07/04/2017
        Ngày hiệu lực07/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 123/KH-UBND 2017 thực hiện Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 123/KH-UBND 2017 thực hiện Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Hà Tĩnh

           • 07/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực