Văn bản khác 1231/KH-UBND

Kế hoạch 1231/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang do tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1231/KH-UBND 2018 thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1231/KH-UBND

Lai Châu, ngày 14 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTG , NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang;

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg , của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Chỉ thị số 05/CT-TTg , ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, ngăn chặn, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu.

- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị phải được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể phát động, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, từng vùng đồng bào dân tộc; triển khai nhân rộng một số mô hình điểm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với xây dựng gia đình văn hóa; bản, khu phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Triển khai thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phù hợp với điều kiện, đặc điểm, phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương, dân tộc.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức cưới hỏi, tang lễ văn minh, tiết kiệm. Chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, trật tự an toàn xã hội. Khuyến khích các địa phương hỗ trợ kinh phí cho việc hỏa táng.

- Quán triệt đảng viên, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang gương mẫu thực hiện gắn với việc ngăn chặn đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương, hình thức. Không lợi dụng công quỹ, phương tiện, tài sản công phục vụ mục đích cá nhân.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện nếp sống văn minh đối với việc cưới, việc tang; đề xuất các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi các hủ tục; tuyên truyền, biểu dương, tổ chức, cá nhân chấp hành, thực hiện nghiêm quy định về việc cưới, việc tang.

2. Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang thực hiện theo Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

3. Hình thức, đối tượng tuyên truyền

3.1. Hình thức: Các hình thức cổ động trực quan, thông tin lưu động, tiểu phẩm; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh; các cuộc họp, tọa đàm của các cơ quan, đơn vị; các buổi sinh hoạt ở khu dân cư, Câu lạc bộ, Đội văn nghệ, các tổ chức đoàn thể xã hội.

3.2. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Tham mưu đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa; bản, khu phố, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường/thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

- Phối hợp các cơ quan liên quan, hướng dẫn các địa phương lồng ghép việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào nội dung của quy ước bản, khu phố, tổ dân phố.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

- Tổ chức các hội thi, liên hoan văn nghệ nhằm tuyên truyền vận động trong Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức người lao động, lực lượng vũ trang thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch; định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Chỉ thị của Chính phủ và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg , ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Phê phán những hành vi, biểu hiện tiêu cực trái với thuần phong mỹ tục trong việc cưới, việc tang.

3. Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan

Trong phạm vi, trách nhiệm chủ động tích cực xây dựng triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong triển khai kế hoạch này.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các nội dung của kế hoạch đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, bản sắc văn hóa của từng địa phương.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; phát huy vai trò người đứng đầu, Tổ trưởng dân phố. Trưởng Ban công tác mặt trận, người có uy tín trong cộng đồng dân cư...; lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Định kỳ hàng năm các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 30/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND tỉnh:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

PHỤ BIỂU

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTG , NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG
(Kèm theo Kế hoạch số: 1231/KH-UBND, ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Stt

Các chỉ tiêu

ĐVT

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Năm thực hiện

Tổng cộng

2018

2019

2020

 

1

Xây dựng Mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới

 

Cấp tỉnh

Mô hình

Sở VHTT&DL

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

03

05

8

 

Cấp huyện

Mô hình

Phòng VH&TT

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND cấp xã

 

08

08

16

2

Xây dựng Mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang

 

Cấp tỉnh

Mô hình

Sở VHTT&DL

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

03

05

8

 

Cấp huyện

Mô hình

Phòng VH&TT

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND cấp xã

 

08

08

16

3

Tập huấn nghiệp vụ có nội dung về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

 

Cấp tỉnh

Lớp

Sở VHTT&DL

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

05

08

08

21

 

Cấp huyện

Lớp

Phòng VH&TT

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND cấp xã

08

08

08

24

4

Tổ chức biểu diễn thông tin lưu động có nội dung về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

 

Cấp tỉnh

Buổi

Sở VHTT&DL

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

16

16

16

48

 

Cấp huyện

Buổi

Phòng VHTT các huyện, thành phố

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND cấp xã

24

24

24

72

5

Tổ chức các hội nghị sơ, tổng kết về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

 

Cấp tỉnh

Hội nghị

Sở VHTT&DL

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

 

01

01

 

Cấp huyện

Hội nghị

Phòng Văn hóa và Thông tin

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND cấp xã

 

 

08

08

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1231/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1231/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2018
Ngày hiệu lực14/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1231/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1231/KH-UBND 2018 thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1231/KH-UBND 2018 thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang Lai Châu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1231/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTống Thanh Hải
        Ngày ban hành14/08/2018
        Ngày hiệu lực14/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 1231/KH-UBND 2018 thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang Lai Châu

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1231/KH-UBND 2018 thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang Lai Châu

         • 14/08/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/08/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực