Văn bản khác 124/KH-BGDĐT

Kế hoạch 124/KH-BGDĐT thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các nhà trường năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 124/KH-BGDĐT thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các nhà trường năm 2010


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 124/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ, PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG NĂM 2010

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BCĐ138/CP ngày 24/02/2010 của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các nhà trường năm 2010 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong các nhà trường, đặc biệt là vào thời điểm nước ta tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và kỷ niệm các ngày lễ lớn khác trong năm 2010.

b. Kiềm chế, làm giảm dần việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi cơ bản tệ nạn ma túy trong cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên. Phòng, chống hiệu quả hành vi bạo lực trong các nhà trường và các hành động tự phát của học sinh, sinh viên làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

2. Yêu cầu

a. Phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể, huy động toàn thể lực lượng trong các nhà trường tích cực tham gia phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với địa phương và gia đình học sinh, sinh viên.

b. Chủ động phòng ngừa, phối hợp đấu tranh, trấn áp tội phạm trong học sinh, sinh viên và tội phạm bên ngoài xâm nhập vào trường học.

c. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên, tự giác, tích cực tham gia vào phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự nhà trường:

a. Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 ban hành Quy định về công tác phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

b. Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT/BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch hoạt động chống phá Nhà nước. Quản lý, giáo dục để học sinh, sinh viên không tham gia tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật.

3. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên, đặc biệt chú trọng các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trật tự an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn ma túy, các quy định về thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên; Chú trọng đổi mới hình thức giáo dục, tuyên truyền, phù hợp với từng đối tượng cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên.

4. Tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên. Các nhà trường cần có biện pháp kiểm tra, kiên quyết ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên đến trường nhưng bỏ học, bỏ tiết đi chơi, tham gia đánh nhau và vi phạm tệ nạn xã hội. Phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo, các hành vi bạo lực trong trường học.

5. Chủ động phối hợp với địa phương, các tổ chức đoàn thể, gia đình học sinh, sinh viên, đặc biệt là lực lượng công an trong việc quản lý học sinh, sinh viên trong thời gian không học tập tại trường, ngăn chặn, đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.

6. Phối hợp chỉ đạo đổi mới hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường học. Đẩy mạnh việc giáo dục kỹ năng sống, xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong trường học; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh, bổ ích nhằm thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia để tránh xa tệ nạn xã hội.

7. Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong học sinh, sinh viên nhằm hưởng ứng các đợt cao điểm về tấn công, trấn áp tội phạm nhân dịp tổ chức các sự kiện chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đợt cao điểm về phòng chống ma túy nhân kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống ma túy (26/6/2010) do Thủ tướng Chính phủ phát động.

8. Tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 1998 - 2010; tổng kết công tác phòng chống tệ nạn ma túy trong trường học giai đoạn 2006 - 2010:

a. Các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tổ chức tổng kết và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/9/2010.

b. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 1998 - 2010 và tổng kết công tác phòng chống tệ nạn ma túy trong trường học giai đoạn 2006 - 2010 vào tháng 11/2010.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nội dung tại Kế hoạch này, yêu cầu Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng (Giám đốc) các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện.

2. Thường trực Ban Chỉ đạo 138 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh viên) phối hợp với Bộ Công an tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học và triển khai thực hiện Kế hoạch này tại một số sở giáo dục và đào tạo, nhà trường (thời gian tiến hành từ tháng 4/2010 đến tháng 9/2010). Các cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện, kịp thời phát hiện, khen thưởng những cách làm hay, hiệu quả và xử lý, chấn chỉnh các vi phạm.

3. Các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo học kỳ, năm học và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu việc thực hiện Kế hoạch này tại cơ quan, trường học của mình.

Báo cáo của các đơn vị đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên), số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. ĐT: 04.8694916, FAX: 04.8681598, Email: [email protected]

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Lê Hồng Anh, Trưởng BCĐ 138/CP (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- VP thường trực BCĐ 138/CP (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TW Đoàn, Hội SVVN, các Cục A202, C17, C14, C13 - Bộ Công an (để phối hợp);
- Các Sở GD&ĐT, các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TCCN (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Các thành viên BCĐ và Tổ thư ký;
- Lưu: VT, Vụ CT HSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 124/KH-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu124/KH-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2010
Ngày hiệu lực25/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 124/KH-BGDĐT

Lược đồ Kế hoạch 124/KH-BGDĐT thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các nhà trường năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 124/KH-BGDĐT thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các nhà trường năm 2010
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu124/KH-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýTrần Quang Quý
        Ngày ban hành25/03/2010
        Ngày hiệu lực25/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 124/KH-BGDĐT thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các nhà trường năm 2010

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 124/KH-BGDĐT thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các nhà trường năm 2010

           • 25/03/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/03/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực