Văn bản khác 124/KH-UBND

Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1380/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 124/KH-UBND 2019 phê duyệt đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/KH-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1380/QĐ-TTG NGÀY 18/10/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tut/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” (Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ), Văn bản triển khai Quyết định số 1380/QĐ-TTg của Văn phòng Chính phủ (Công văn số 10818/VPCP-KSTT ngày 08/11/2018), Bộ Tư pháp (Công văn số 4165/BTP-HTQTCT ngày 30/10/2018), Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản nêu trên trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện thống nhất, toàn diện các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đảm bảo cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh được sớm thụ hưởng kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, trong lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo him xã hội, lao động, thương binh và xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính, liên thông các thủ tục hành chính có liên quan góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong các lĩnh vực này.

4. Giảm chi phí, hạn chế việc gây phiền hà, khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

5. Nâng cao trách nhiệm và tính chủ động, tích cực của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước, xóa bỏ triệt để các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết các việc của người dân.

6. Đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội.

7. Tiếp tục cập nhật các quy định, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương liên quan đến Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ để kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NGUYÊN TẮC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đối tượng

- Cấp tỉnh: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Phòng Cải cách hành chính, Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính), Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Cấp huyện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau (Ủy ban nhân dân cấp huyện), các Phòng: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp huyện; Công an cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Cấp xã: Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (Ủy ban nhân dân cấp xã), công chức, lực lượng Công an cấp xã được giao nhiệm vụ về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và thực hiện thủ tục hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

- Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và thực hiện thủ tục hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

2. Nguyên tắc, hồ sơ, quy trình và thời hạn giải quyết liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế đ tử tuất/h trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí

a) Nguyên tắc giải quyết thủ tục hành chính

- Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ trong quy trình liên thông. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn bằng phiếu (theo mẫu quy định) cụ thể một lần, đầy đủ để công dân bổ sung, hoàn chỉnh.

- Ủy ban nhân dân và Công an cấp xã, Ủy ban nhân dân và Công an cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và cấp huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trong việc giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình và cùng phối hợp giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

- Cá nhân có yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính này.

b) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

- Ủy ban nhân dân cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính liên thông.

Nếu có nhu cầu, người dân đăng ký tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoặc công chức Tư pháp - Hộ tịch (trường hợp đăng ký hộ tịch lưu động) việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, người dân sẽ được nhận kết quả do cơ quan bưu chính chuyển phát đến tận nhà.

- Trường hợp có nhu cầu thì người nộp hồ sơ được quyền yêu cầu và được trực tiếp nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với từng thủ tục hành chính liên thông. Trong trường hợp người dân có yêu cầu nhận kết quả từng loại thủ tục trên, thì khi nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trình bày cụ thể để ghi vào phiếu hẹn và trả kết quả theo quy định.

Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Cơ quan có trách nhiệm phải có văn bản gửi Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã và văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức của cơ quan ghi rõ lý do quá hạn và thời hạn trả kết quả. Công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo thời hạn trả kết quả và chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan làm quá hạn giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.

c) Hồ sơ, quy trình và thời hạn giải quyết

Hồ sơ, quy trình và thời hạn giải quyết liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí (Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ) được thực hiện theo quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Giải pháp

Trên cơ sở quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa tại Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 10818/VPCP-KSTT ngày 08/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 4165/BTP-HTQTCT ngày 30/10/2018 của Bộ Tư pháp và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp vi Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công bố liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công bố liên thông các thủ tục hành chính hoàn thành trong tháng 12/2018.

- Thí điểm triển khai thực hiện quyết định công bố liên thông các thủ tục hành chính bắt đầu từ tháng 01/2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, ngành mình; cung cấp các biểu mẫu miễn phí phục vụ việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt; chấn chỉnh, có biện pháp xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, tổ chức không nghiêm túc thực hiện việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính, cũng như chậm trễ, gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nêu trên.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã nghiêm túc thực hiện công khai thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính; công khai thông tin về kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên thông, đặc biệt các trường hợp, lý do yêu cầu người dân cung cấp thêm thành phần hồ sơ, kéo dài thời gian thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử địa phương.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Theo dõi, triển khai, đôn đốc, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Kiểm tra việc thực hiện, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tìm biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

3. Sở Tài chính

- Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí tổ chức thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về cước phí chuyển kết quả giải quyết liên thông các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính theo một trong hai hướng sau (i) cước phí này do cơ quan giải quyết thủ tục thanh toán với cơ quan bưu chính hay (ii) do người dân sử dụng dịch vụ này tự trả. Thời gian hoàn thành đến hết ngày 20/12/2018.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện việc nhận, chuyển hồ sơ theo phương thức điện tử, sử dụng chữ ký số trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông tại địa phương khi có đủ điều kiện.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm từng bước hiện đại hóa việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi tổ chức thực hiện tuyên truyền sâu rộng để người dân biết, hiểu rõ về quy định, quy trình thực hiện thủ tục hành chính, liên thông các thủ tục hành chính tại Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này để thực hiện.

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp huyện, Công an cấp xã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện, các phòng chuyên môn có liên quan trong việc triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nêu trên trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, xem xét, giải quyết, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nêu trên ở địa phương.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

7. Ủy ban nhân dân cấp xã

- Triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí tại địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện liên thông.

- Bố trí người có đủ trình độ, năng lực thực hiện việc liên thông các thủ tục hành chính.

- Quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Công khai quy trình liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thực hiện việc hỗ trợ cho cán bộ, công chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nêu trên theo quy định của pháp luật.

- Kịp thời phản ánh với Ủy ban nhân dân cấp huyện về các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP (b/c);
- TT
. TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, c
ác PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh (V
IC);
- Các sở, ban, ngành t
nh (VIC);
- Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội t
nh;
- Trung tâm Giải quyết TTHC (VIC);

- UBND các huyện, TPCM (VIC);
- Đài PT-TH, Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi;
- NC, KT, TH, KGVX, CCHC (Đ02);
- Lưu: VT, M.A03/11.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 124/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu124/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2018
Ngày hiệu lực28/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 124/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 124/KH-UBND 2019 phê duyệt đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 124/KH-UBND 2019 phê duyệt đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu124/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành28/11/2018
        Ngày hiệu lực28/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 124/KH-UBND 2019 phê duyệt đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính Cà Mau

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 124/KH-UBND 2019 phê duyệt đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính Cà Mau

             • 28/11/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/11/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực