Văn bản khác 124/KH-UBND

Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 73/NQ-CP về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 124/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị quyết chương trình sử dụng vốn nhà nước Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 73/NQ-CP NGÀY 23/9/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 60/2018/QH14 NGÀY 15/6/2018 CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN VÀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP VÀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các nội dung tại Nghị quyết 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

- Thực hiện có hiệu lực, hiệu quả chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới nhằm tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp.

- Xác định rõ nhiệm vụ của các cấp, các ngành; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ngành, đơn vị có liên quan trong triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Triển khai các nhiệm vụ và giải pháp của Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Triển khai, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, pháp luật

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các văn bản khác có liên quan; rà soát, đề xuất, tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung các Luật và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn có liên quan về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tổ chức triển khai thực hiện kịp thời khi được cấp có thẩm quyền ban hành.

- Rà soát các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý để xác định tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở mức hợp lý nhằm thu hút đầu tư từ bên ngoài và thay đổi mô hình quản trị doanh nghiệp một cách thực chất; tách bạch giữa hoạt động sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, an sinh xã hội với hoạt động sản xuất, kinh doanh vì lợi nhuận của doanh nghiệp; báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

- Triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách trong trả tiền lương, tiền thưởng trên cơ sở năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh; cơ chế chính sách trong việc đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu gắn với kết quả của việc thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước theo quy định.

2. Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, việc quản lý, sử dụng lao động của doanh nghiệp nhà nước; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ và các quy định hiện hành liên quan.

- Thực hiện kiểm tra, rà soát, xử lý các doanh nghiệp vi phạm pháp luật, để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước, các dự án đầu tư chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài; xử lý kịp thời các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp, chuyển đổi các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp: Chiêm Hóa, Yên Sơn, Sơn Dương, Tuyên Bình thành các công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp theo Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và phương án chuyển đổi đã được phê duyệt; hướng dẫn các Công ty hoàn thành việc xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp đảm bảo theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phù hợp với năng lực quản trị, điều kiện thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện việc thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Chế biến lâm sản, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện sắp xếp doanh nghiệp nhà nước theo Kế hoạch số 116-KH/UBND ngày 20/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đôn đốc, yêu cầu các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên nộp lợi nhuận, cổ tức được chia từ nguồn vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định.

- Khảo sát, xây dựng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; rà soát, hướng dẫn các doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất (nếu có) xây dựng phương án sử dụng đất, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án sử dụng đất phù hợp với quy định; hoàn thành việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định của pháp luật.

- Quản lý chặt chẽ, tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, bảo đảm tuân thủ phương án sử dụng đất đã được phê duyệt trong phương án cổ phần hóa doanh nghiệp; nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật đất đai về thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý trách nhiệm

- Thường xuyên rà soát, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu trong việc để xảy ra các vi phạm trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại doanh nghiệp.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát vốn, tài sản nhà nước; kịp thời phát hiện vi phạm và có biện pháp xử lý, khắc phục.

4. Công tác tổng hợp, báo cáo

Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo lộ trình và quy định của pháp luật, bảo đảm các nguyên tắc và cơ chế thị trường; minh bạch, công khai thông tin; xem xét cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn trong xử lý các vấn đề về tài chính, đất đai, lao động, chính sách khoa học, công nghệ... kiến nghị các giải pháp đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trong đó bao gồm cả việc cổ phần hóa, thoái vốn chuyển đổi mô hình tại doanh nghiệp, cung cấp sản, phẩm, dịch vụ công ích liên quan đến các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các đơn vị, doanh nghiệp liên quan; Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này; cụ thể hóa thành nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm, xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp cụ thể, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch này gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 02.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với các sở, cơ quan, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận trong xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc Kế hoạch, các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan chủ động đề xuất, gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (Báo cáo)
- Bộ Tài chính; (Báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT (VânTH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ, CÔNG VIỆC CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 73/NQ-CP NGÀY 23/9/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 60/2018/QH14 NGÀY 15/6/2018 CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN VÀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP VÀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Triển khai, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, pháp luật

1

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan; rà soát, đề xuất, tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

2

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu; rà soát, đề xuất, tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật: Doanh nghiệp, Đầu tư, Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

3

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định Luật Đất đai; rà soát, báo cáo đề xuất tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

4

Rà soát các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý để xác định tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành; cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

5

Triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách trong việc đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu gắn với kết quả của việc thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước theo quy định.

Sở Nội vụ

Các sở, ngành; cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

6

Triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách trong trả tiền lương, tiền thưởng trên cơ sở năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ngành; cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

II

Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

1

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ và các văn bản liên quan.

Sở Tài chính

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và xã hội, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Định kỳ theo quy định

2

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp, chuyển đổi các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp: Chiêm Hóa, Yên Sơn, Sơn Dương, Tuyên Bình thành các công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp theo Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn các Công ty hoàn thành việc xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở: Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2019-2020

3

Tiếp tục triển khai thực hiện việc thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Chế biến lâm sản, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2019-2020

4

Đôn đốc, yêu cầu các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên nộp lợi nhuận, cổ tức được chia từ nguồn vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định

Sở Tài chính

Cục thuế tỉnh; Người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

5

Khảo sát, xây dựng Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Sở Tài chính

Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2020

6

Rà soát, hướng dẫn các doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất (nếu có) xây dựng phương án sử dụng đất, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án sử dụng đất phù hợp với quy định; hoàn thành việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan

Năm 2019-2020

7

Quản lý chặt chẽ, tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa; nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật đất đai về thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành; cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

8

Quản lý, giám sát việc quản lý, sử dụng lao động của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Sở, ngành; cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

III

Công tác tổng hợp, báo cáo

 

 

 

1

Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo lộ trình và quy định của pháp luật... kiến nghị các giải pháp đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan

Định kỳ theo quy định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 124/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu124/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2019
Ngày hiệu lực26/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 124/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 124/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị quyết chương trình sử dụng vốn nhà nước Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 124/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị quyết chương trình sử dụng vốn nhà nước Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu124/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Thế Giang
        Ngày ban hành26/11/2019
        Ngày hiệu lực26/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 124/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị quyết chương trình sử dụng vốn nhà nước Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 124/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị quyết chương trình sử dụng vốn nhà nước Tuyên Quang

           • 26/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực