Văn bản khác 124/KH-UBND

Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2015 về ''Đề án Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020'' trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 124/KH-UBND Phát triển tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 2015 Phú Yên


Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/KH-UBND

Phú Yên, ngày 24 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ ĐẤU GIÁ VIÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-BTP ngày 10/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020", UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung phát triển hợp lý đội ngũ đấu giá viên có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp. Phấn đấu đến năm 2020, có đủ số lượng đấu giá viên để đáp ứng yêu cầu về bán đấu giá tài sản, góp phần tạo sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên; khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện nay trong hoạt động của đội ngũ đấu giá viên; đề ra các mục tiêu, giải pháp có tính khả thi để phát triển về số lượng và tăng cường năng lực của đội ngũ đấu giá viên.

Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan về vị trí, vai trò của hoạt động bán đấu giá tài sản và đấu giá viên.

2. Yêu cầu:

Triển khai thực hiện Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020" phải xuất phát từ thực trạng đội ngũ đấu giá viên và yêu cầu về bán đấu giá tài sản của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh từ nay đến cuối năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Xác định nội dung công việc cụ thể, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án.

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Rà soát, củng cố, phát triển hợp lý đội ngũ đấu giá viên theo hướng nâng cao về số lượng và chất lượng:

a) Thống kê, rà soát, phân loại đội ngũ đấu giá viên; đánh giá nguồn nhân lực và khả năng đáp ứng yêu cầu về hoạt động bán đấu giá tài sản hiện nay của đội ngũ đấu giá viên.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các tổ chức bán đấu giá tài sản, đấu giá viên và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015.

b) Phát triển hợp lý các tổ chức bán đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên theo hướng đáp ứng được yêu cầu của hoạt động bán đấu giá tài sản. Phấn đấu đến cuối năm 2015, trên địa bàn tỉnh có từ 15 đấu giá viên trở lên.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các tổ chức bán đấu giá tài sản, đấu giá viên và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015.

2. Thu hút, bố trí người có năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương và hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề, cơ sở vật chất cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp. Khuyến khích các cá nhân, tổ chức đủ điều kiện thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện:

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các tổ chức bán đấu giá tài sản và đấu giá viên.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản:

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra định kỳ hàng năm hoặc đột xuất về tổ chức, hoạt động của các tổ chức bán đấu giá tài sản và Hội đồng bán đấu giá tài sản; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động bán đấu giá tài sản.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan về vị trí, vai trò của đấu giá viên và hoạt động bán đấu giá tài sản:

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đấu giá viên, tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản.

Thường xuyên cập nhật, công bố danh sách đấu giá viên và tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên và các sở, ngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ về bán đấu giá tài sản:

Cử công chức Sở Tư pháp làm công tác quản lý về bán đấu giá tài sản và cán bộ các sở, ngành liên quan tham gia các khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý, nghiệp vụ tài chính, pháp luật về bán đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp và các bộ, ngành có liên quan tổ chức nhằm nâng cao năng lực trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này.

Cử đấu giá viên chưa qua lớp đào tạo nghề đấu giá tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng cần thiết trong hoạt động bán đấu giá tài sản hoặc tham gia các hội nghị, diễn đàn theo chuyên đề liên quan đến bán đấu giá tài sản.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các tổ chức bán đấu giá tài sản và các sở, ngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Triển khai, tổ chức thực hiện Luật Đấu giá tài sản (khi Luật được ban hành):

Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai việc thi hành Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tuyên truyền, phổ biến Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức bán đấu giá tài sản và các sở, ngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

7. Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản để phù hợp với Luật Đấu giá tài sản:

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2017.

8. Tiếp tục phát triển đội ngũ đấu giá viên; thu hút, phát triển đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có từ 25 đấu giá viên trở lên:

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các tổ chức bán đấu giá tài sản.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

9. Củng cố, phát triển các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp:

Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp đáp ứng yêu cầu của hoạt động bán đầu giá trên địa bàn tỉnh.

Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động bán đấu giá trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

10. Thành lập Hội đấu giá viên theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm phát huy tính tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp kết hợp với quản lý nhà nước trong hoạt động bán đấu giá tài sản:

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các tổ chức bán đấu giá và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

11. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra về hoạt động bán đấu giá tài sản:

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

Tiến hành rà soát, thống kê, đánh giá năng lực đội ngũ đấu giá viên.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đấu giá viên, bán đấu giá tài sản đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ đấu giá viên, phát triển đội ngũ đấu giá viên đảm bảo chất lượng; củng cố, kiện toàn Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp.

Tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh, Bộ Tư pháp kết quả việc thực hiện Đề án.

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành có liên quan:

Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

Phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Trách nhiệm của các tổ chức đấu giá tài sản:

Quản lý chặt chẽ đội ngũ đấu giá viên trong quá trình hoạt động nghề nghiệp.

Cử đấu giá viên tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ bán đấu giá tài sản.

5. Kinh phí thực hiện:

Kế hoạch này được đảm bảo thực hiện bằng nguồn ngân sách của tỉnh. Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, hàng năm cơ quan giao chủ trì chủ động lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND Tỉnh phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020", yêu cầu các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn kịp thời phản ánh về UBND Tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 124/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu124/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2015
Ngày hiệu lực24/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 124/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 124/KH-UBND Phát triển tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 2015 Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 124/KH-UBND Phát triển tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 2015 Phú Yên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu124/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành24/09/2015
        Ngày hiệu lực24/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 124/KH-UBND Phát triển tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 2015 Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 124/KH-UBND Phát triển tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 2015 Phú Yên

           • 24/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực