Văn bản khác 1248/KH-UBND

Kế hoạch 1248/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch 1248/KH-UBND Chương trình phát triển thanh niên Bình Thuận 2016 2020 đã được thay thế bởi Kế hoạch 4263/KH-UBND 2017 thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Bình Thuận 2017 2020 và được áp dụng kể từ ngày 25/10/2017.

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1248/KH-UBND Chương trình phát triển thanh niên Bình Thuận 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1248/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 20 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH BÌNH THUẬN TRONG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 20/7/2012 của UBND tỉnh về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 - 2020; phát huy những kết quả đạt được, những kinh nghiệm rút ra sau khi thực hiện giai đoạn 2012 - 2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn 2016 - 2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục triển khai Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận, thực hiện mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Bình Thuận phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp về việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phải đạt hiệu quả, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của thanh niên trong giai đoạn 2016 - 2020, đảm bảo nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trở thành nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên.

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

Tiếp tục thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu theo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 - 2020 đã đề ra, cụ thể:

1. Mục tiêu 01: Bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho thanh niên. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Chỉ tiêu 01: Hàng năm đảm bảo 100% đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt các Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, 06 bài học lý luận chính trị của Đoàn và các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chỉ tiêu 02: Đến năm 2020 không có các cơ sở Đoàn xếp loại yếu kém.

- Chỉ tiêu 03: Hàng năm, có 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên; 70% thanh niên nông thôn, đô thị và công nhân thường xuyên được phổ biến, quán triệt nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên.

2. Mục tiêu 02: Giải quyết việc làm cho thanh niên. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Chỉ tiêu 01: Hàng năm, phấn đấu giải quyết việc làm cho ít nhất 19.200 thanh niên. Trong đó, tỷ lệ nữ thanh niên được giải quyết việc làm từ 48%; đưa từ 50 thanh niên đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Có 100% thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự về lại địa phương được đào tạo nghề và ít nhất 80% được giải quyết việc làm.

- Chỉ tiêu 02: Phấn đấu tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức dưới 4% và giảm tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới 6%.

- Chỉ tiêu 03: Bảo đảm 100% thanh niên trước khi đi lao động ở nước ngoài có thời hạn được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

3. Mục tiêu 03: Nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, kỹ năng sống cho thanh niên, phát triển nguồn nhân lực trẻ về khoa học - công nghệ, kỹ thuật. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Chỉ tiêu 01: Giai đoạn từ 2016 - 2020 phấn đấu hàng năm có trên 10.000 người được đào tạo nghề, trong đó đào tạo nghề cho khoảng 7.000 lao động nông thôn, đào tạo nghề cho thanh niên từ 70% - 75% trong tổng số người được đào tạo nghề.

- Chỉ tiêu 02: Đến năm 2020, có 100% thanh niên là học sinh Trung học phổ thông được giáo dục, tư vấn hướng nghiệp để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân.

- Chỉ tiêu 03: Đến năm 2020, có ít nhất 80% thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương; đạt tỷ lệ 450 sinh viên trên một vạn dân.

- Chỉ tiêu 04: Hàng năm, bồi dưỡng và nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho ít nhất 20% cán bộ, công chức trẻ cấp xã.

- Chỉ tiêu 05: Phấn đấu đến năm 2020, 80% thanh niên nông thôn được tuyên truyền, phổ biến ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

4. Mục tiêu 04: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh niên. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Chỉ tiêu 01: Hàng năm, tổ chức ít nhất 10 lượt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên lao động tự do, thanh niên lao động ở các khu công nghiệp, thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Chỉ tiêu 02: 100% thanh niên, cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và An toàn giao thông và phấn đấu giảm tai nạn giao thông trong thanh niên dưới 20% so với tổng số tai nạn giao thông.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, xây dựng thế hệ thanh niên trung thành với lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, sức khỏe, năng động và sáng tạo.

- Tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động số 01-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030” và Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016 - 2020” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3687/QĐ-UBND ngày 23/12/2015.

- Tăng cường giáo dục cho đoàn viên thanh niên các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bình Thuận vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

- Tiếp tục đổi mới hình thức học tập lý luận chính trị cơ bản, cách thức quán triệt và triển khai Nghị quyết của Đảng; chú trọng giáo dục truyền thống, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc. Phát huy vai trò tích cực của thanh niên trong việc kế thừa và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Chủ động hơn trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng thanh niên; kịp thời đấu tranh, tuyên truyền làm rõ các âm mưu, luận điệu sai trái, giúp thanh niên hiểu và tích cực đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

- Tạo điều kiện để các nhà khoa học, các nhà giáo, các doanh nhân tiêu biểu, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang... tham gia đối thoại, tư vấn, hỗ trợ thanh thiếu niên trong xác định mục tiêu, lý tưởng sống, xây dựng hoài bão, ước mơ cao đẹp.

- Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình và xã hội; kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống mới có văn hóa cho thanh niên.

- Khai thác thế mạnh của các phương tiện truyền thông đại chúng, nâng cao chất lượng Bản tin Tuổi trẻ Bình Thuận, website của Tỉnh Đoàn, chương trình phát thanh, truyền hình thanh niên cấp tỉnh và cấp huyện.

2. Xây dựng môi trường cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ, phát triển toàn diện; đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 09/8/2011 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, phòng chống các tệ nạn và bạo lực trong học sinh, sinh viên. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong trường học, duy trì chất lượng phổ cập trung học cơ sở tại các huyện, thị xã, thành phố.

- Xây dựng cho thanh niên ý thức tự học, học tập suốt đời, phương pháp tư duy sáng tạo, độc lập, kỹ năng làm việc tập thể, kỹ năng thích nghi và tự tin trong cuộc sống.

- Tham mưu cho lãnh đạo địa phương, đơn vị tạo mọi cơ hội cho thanh niên được hưởng thụ các chính sách giáo dục, đào tạo, đặc biệt chú trọng nữ thanh niên, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

- Tổ chức hướng nghiệp cho thanh niên thông qua hệ thống trường học, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm học tập cộng đồng bảo đảm thiết thực, hiệu quả giúp thanh niên có nhận thức, định hướng đúng đắn về lao động, nghề nghiệp, việc làm, nhu cầu của thị trường lao động và cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập.

- Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ; các ngành, địa phương có quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo và phát triển tài năng trẻ gắn với Đề án 100, Đề án đào tạo 70 - 100 cán bộ nguồn của tỉnh, đào tạo bác sỹ theo địa chỉ sử dụng,...

3. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp cho thanh niên.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm để lực lượng thanh niên biết và tích cực tham gia học nghề, tự tạo việc làm cho mình hoặc chuyển đổi nghề phù hợp với năng lực cá nhân và nhu cầu xã hội theo hướng bền vững, cải thiện thu nhập của bản thân và gia đình.

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nắm chắc thông tin cung - cầu lao động, tăng cường các hình thức hỗ trợ tư vấn học nghề và tư vấn việc làm cho thanh niên.

- Rà soát sửa đổi, bổ sung một số chính sách khuyến khích đẩy mạnh xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm cho thanh niên nhằm đáp ứng yêu cầu của lĩnh vực này trong thời gian đến.

- Chú trọng bổ sung số lượng và nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên dạy nghề, thu hút đội ngũ trí thức có trình độ cao, các nhà khoa học, nghệ nhân, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, nông dân, công nhân sản xuất giỏi cùng tham gia dạy nghề.

- Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, Chương trình của HĐND và UBND tỉnh về đào tạo nghề, giải quyết việc làm tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020.

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành đối với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đối tượng thanh niên, hạn chế tối đa tỷ lệ thanh niên thất nghiệp và phải đưa các chỉ tiêu trên vào các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách hàng năm.

4. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống lành mạnh, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên.

- Thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa phù hợp, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của thanh niên trên địa bàn. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút tư nhân đầu tư cung cấp dịch vụ văn hóa, văn nghệ, thể thao cho thanh niên.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, xử lý nghiêm các sai phạm, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hóa không lành mạnh, phản động, xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là qua mạng internet, viễn thông và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; triệt phá tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm, buôn bán người, bạo lực học đường, xâm hại tình dục vị thành niên. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức trẻ thoái hóa, biến chất, tham nhũng, vi phạm pháp luật, tạo lập môi trường xã hội lành mạnh, củng cố niềm tin cho thanh niên.

- Tăng cường phổ biến, giáo dục kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản và giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên. Tiếp tục thực hiện các chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, lạm dụng rượu, bia, thuốc lá trong thanh niên.

- Tăng cường đầu tư đổi mới hoạt động thể chất và phong trào thể dục thể thao ở các xã, phường, thị trấn, các trường chuyên nghiệp, phổ thông nhằm tạo điều kiện cho thanh thiếu niên tích cực tham gia hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thể chất; xây dựng cơ chế, chính sách cho thanh niên là vận động viên đạt thành tích cao tại các kỳ đại hội thể thao trong nước, khu vực và thế giới.

5. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên

- Bồi dưỡng và nâng cao nhận thức của thanh niên về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác, phát triển, đa phương hóa góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia.

- Thường xuyên trang bị, cập nhật cho thanh niên những kiến thức mới trong quá trình hội nhập quốc tế của địa phương, của đất nước.

- Đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về công tác thanh niên với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tranh thủ nguồn lực và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cho phát triển thanh niên và công tác thanh niên.

- Tạo điều kiện để Tỉnh Đoàn, các tổ chức thanh niên tham gia các hoạt động quốc tế, các hoạt động giao lưu, gặp gỡ với các tổ chức thanh niên trong khu vực và thế giới.

6. Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên.

- Đầu tư ngân sách bảo đảm cho các hoạt động của thanh niên; khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội, thu hút các nguồn vốn từ nước ngoài cho phát triển thanh niên và công tác thanh niên.

- Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quy hoạch đất để xây dựng nhà thiếu nhi, các công trình văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên; lồng ghép bố trí ngân sách của địa phương để thực hiện các nội dung của Chiến lược phát triển thanh niên, gắn với đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu chính đáng của thanh niên.

7. Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về thanh niên, đủ năng lực để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên của các ngành, các cấp; bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của nhà nước đối với thanh niên ở địa phương.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội, để công tác quản lý nhà nước về thanh niên ngày càng hiệu quả và thiết thực.

- Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên các cấp, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên, đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên hàng năm nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên.

- Định kỳ hàng năm, chính quyền các cấp tổ chức gặp gỡ, đối thoại với thanh niên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên; đồng thời tham mưu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền về cơ chế, chính sách đối với thanh niên cho phù hợp với tình hình thực tế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện; bổ sung, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

2. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo trong hệ thống dọc phối hợp với ngành chức năng có liên quan và UBND cùng cấp thực hiện Kế hoạch này và giám sát kết quả thực hiện Chương trình.

3. Hàng năm, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh tiến hành kiểm tra, đánh giá, nhân rộng gương điển hình và đề nghị khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành tích tốt trong quá trình triển khai thực hiện. Tổ chức tổng kết thực hiện chương trình vào năm 2020.

4. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; Định kỳ vào ngày 01/12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của năm, riêng năm 2020 báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2012 - 2020, gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VXDL, SNV (Tuấn-50b).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1248/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1248/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2016
Ngày hiệu lực20/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1248/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1248/KH-UBND Chương trình phát triển thanh niên Bình Thuận 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1248/KH-UBND Chương trình phát triển thanh niên Bình Thuận 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1248/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Thành Tâm
        Ngày ban hành20/04/2016
        Ngày hiệu lực20/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Kế hoạch 1248/KH-UBND Chương trình phát triển thanh niên Bình Thuận 2016 2020

          Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1248/KH-UBND Chương trình phát triển thanh niên Bình Thuận 2016 2020