Văn bản khác 125/KH-UBND

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2017 về triển khai về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 125/KH-UBND 2017 công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 05 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI VỀ TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP TRONG TÌNH HÌNH MỚI CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới của tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến từ nhận thức về công tác dân vận trong tình hình mới; nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước về công tác dân vận. Nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; vận động nhân dân chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn ngừa hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và nhân dân.

Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhằm xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Triển khai, học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về “Ban hành Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị”, Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị khóa X về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”.

- Giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về tinh thần trách nhiệm, phong cách tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân theo phương châm “Gần dân hiểu dân, học dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí.

2. Thể chế hóa các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng từ huyện đến cơ sở để “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Vận động các tổ chức và nhân dân trên địa bàn tham gia góp ý xây dựng và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, công trình trọng điểm của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm tạo mọi điều kiện cho quần chúng nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, đổi mới; phương pháp chỉ đạo điều hành hướng vào chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm, kiên quyết, dứt điểm nhiệm vụ đặt ra; thực hiện phân công phân nhiệm rõ ràng từng lĩnh vực, từng công việc gắn với tiến độ và hiệu quả thực hiện. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức phải tích cực sửa đổi thái độ, tác phong, lề lối làm việc. Không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức, xây dựng tác phong gần dân trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”. Công khai, minh bạch tất cả các quy trình, thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị; rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy trình, thủ tục hành chính không còn phù hợp để bãi bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng. Công khai minh bạch các khoản thu - chi ngân sách Nhà nước và các nguồn thu khác tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

3. Thực hiện tốt quy chế dân chủ

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản liên quan. Xây dựng hoàn thiện cơ chế quản lý công chức, viên chức nhằm kiểm tra, kiểm soát được mọi hoạt động của cán bộ công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ được giao.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của chính quyền đối với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP.

- Tăng cường công tác đối thoại, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định của pháp luật, không để khiếu nại tồn đọng, kéo dài, vượt cấp; lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời quan tâm giải quyết những vấn đề nhân dân bức xúc; chỉ đạo và giải quyết có hiệu quả những vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân như: về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, chính sách xã hội, chính sách đào tạo và dạy nghề. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, điển hình tiên tiến.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố cần xác định rõ công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân để phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện công tác dân vận, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tham gia góp ý, hiến kế trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là các chính sách có liên quan trực tiếp đến người dân, kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân.

- Ngăn ngừa và cảnh giác đối với những biểu hiện lợi dụng dân chủ, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ hoặc tổ chức lôi kéo người dân khiếu kiện đông người, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Vận động, nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”: xây dựng họ tộc văn hóa, gia đình văn hóa, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Người tốt việc tốt”, chương trình giảm hộ nghèo; từ đó lựa chọn những mô hình, gương điển hình tiên tiến về “Dân vận khéo” trên từng lĩnh vực để nhân rộng trong toàn tỉnh.

- Tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức hàng năm; lắng nghe và giải quyết kịp các ý kiến, đề nghị chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tiếp tục điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định của Nhà nước và có sự đồng thuận cao trong tập thể cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện đầy đủ việc công khai các nội dung có liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; niêm yết công khai các loại thủ tục hành chính, hồ sơ liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi của tổ chức, cá nhân.

4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính

- Tiếp tực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính.

- Tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính, tăng cường gặp gỡ, đối thoại, giải quyết khiếu nại, thắc mắc của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; kiên quyết không để phát sinh điểm nóng khiếu kiện đông người xảy ra trên địa bàn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm minh những hành vi sách nhiễu phiền hà cho dân, xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Tiếp tục thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Viên chức về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, tinh thần phục vụ nhân dân, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ, công khai, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tăng cường đối thoại với nhân dân.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan. Sử dụng có hiệu quả trang thông tin điện tử trong chỉ đạo, điều hành; phục vụ, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

- Tăng cường các biện pháp, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc công khai, niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai các thủ tục hành chính; đồng thời, xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện đúng theo quy định.

- Tiếp tục xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong việc giải quyết hồ sơ hành chính tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

- Thường xuyên tăng cường tổ chức kiểm tra thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

5. Thực hiện công tác tuyên truyền, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận. Các cơ quan nhà nước các cấp phối hợp, kiểm tra và giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện công tác dân vận, đặc biệt là việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tăng cường sự phối hợp thường xuyên giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận.

Duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại với nhân dân; giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện “nói đi đối với làm”; xác định thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; lấy hiện quả của công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác của thủ trưởng đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức.

III. TỒ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Kế hoạch dân vận chính quyền chi tiết, cụ thể tại cơ quan, đơn vị. Các đơn vị được phân công trách nhiệm trong từng lĩnh vực chủ động tham mưu cho UBND giải quyết các nhiệm vụ và giải pháp nhằm ổn định, duy trì tốc độ phát triển kinh tế hợp lý, đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo. Tham mưu giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vấn đề bức xúc chính đáng của nhân dân trong các lĩnh vực: Xây dựng, nhà ở, đất đai, quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư, ô nhiễm môi trường, thương binh xã hội, y tế, phòng chống tham nhũng, lãng phí và các chính sách khác...

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể các hoạt động thanh tra công vụ, kiểm tra việc thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính của cán bộ công chức, viên chức đơn vị mình cho các tổ chức, cá nhân đúng theo tinh thần Quyết định 09/2005/QĐ-TTg ngày 25/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình tổng thể cải cách cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, rà soát kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ những loại thủ tục hành chính không còn phù hợp. Tăng cường đi cơ sở để kịp thời phát hiện, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở và những vấn đề bức xúc của nhân dân.

2. Sở Nội vụ

- Tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch này, tổng hợp tình hình thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh theo định kỳ.

- Tham mưu để UBND tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể có kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch dân vận chính quyền tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” trên địa bàn tỉnh.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa - thể thao, Sở Thông tin và truyền thông, Đài truyền phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế

Xây dựng chương trình cụ thể, tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, treo pano, áp phích tại các trục đường trung tâm, thường tuyên truyền, phản ảnh tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch này. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên rà soát, có bài viết, hình ảnh... về những gương điển hình tích cực trong công tác dân vận chính quyền.

4. Thanh tra tỉnh

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện các quy định về nhiệm vụ tiếp công dân, đôn đốc các cơ quan chức năng liên quan giải quyết trả lời ý kiến công dân; tiếp nhận, phân loại, xử lý, đôn đốc việc tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

5. Sở Tài chính

Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ có hiệu quả.

6. Về chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ hàng năm các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận cơ quan hành chính nhà nước các cấp, gửi UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15 tháng 12 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây, là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2017 của UBND tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban TV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và UBND các huyện, tx, tp;
- Báo TT Huế;
- Đài PT&TH tỉnh;
- Cổng TTĐT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu125/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2017
Ngày hiệu lực27/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 125/KH-UBND 2017 công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 125/KH-UBND 2017 công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu125/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành27/05/2017
        Ngày hiệu lực27/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 125/KH-UBND 2017 công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước Huế

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 125/KH-UBND 2017 công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước Huế

             • 27/05/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/05/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực