Văn bản khác 125/KH-UBND

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 125/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật người lao động người sử dụng lao động Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/KH-UBND

Cà Mau, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP” ĐẾN NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 và Quyết định số 1318/QĐ-LĐTBXH ngày 22/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" đến năm 2021. Ủy ban nhân dân tnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng, tiếp tục triển khai đồng bộ có hiệu quả các mục tiêu đã được phê duyệt tại Quyết định số 31/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012.

- Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác, thượng tôn pháp luật đối với người lao động, người sử dụng lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân; góp phần thúc đẩy sản xut, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động cần bám sát với nội dung, nhiệm vụ và nhu cầu của từng nhóm đối tượng; đưa ra các biện pháp toàn diện để khắc phục những yếu kém, tồn tại; triển khai thực hiện các hoạt động có trọng tâm, trọng đim, tránh dàn trải, không trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động, các dự án, chương trình khác đã và đang triển khai thực hiện.

- Việc phổ biến, giáo dục pháp luật phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, đổi mới, lấy người lao động làm trung tâm, được triển khai tới đông đảo công nhân viên chức lao động và các Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp dân doanh và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức thượng tôn pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng của người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

2. Mc tiêu c thể

Phấn đấu đến hết năm 2021 đạt từ 95% trở lên người sử dụng lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và từ 70% trở lên người lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ của công dân và người lao động.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Khuyến khích doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến pháp luật

- Khuyến khích các doanh nghiệp tự tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các các lĩnh vực pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động tại doanh nghiệp.

- Khuyến khích doanh nghiệp đưa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các lĩnh vực pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân trong nội dung của thỏa ước lao động tập thể, trong những tiêu chí đánh giá doanh nghiệp.

- Khuyến khích doanh nghiệp tạo điều kiện, hỗ trợ nguồn lực và phối hợp với các tổ chức Công đoàn, các cơ quan quản lý nhà nước triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các lĩnh vực pháp luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động.

2. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các lĩnh vực pháp luật khác liên quan ti hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân

- Tổ chức các lớp tập huấn pháp luật lao động và pháp luật có liên quan cho người sử dụng lao động, cán bộ Công đoàn doanh nghiệp, xã viên hợp tác xã và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.

- Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, tư vấn pháp luật lao động cho các huyện, thành phố.

3. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các lĩnh vực pháp luật khác liên quan ti hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân cho người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; ưu tiên triển khai tại các địa bàn có nhiều doanh nghiệp, khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng dân tộc ít người, có điều kiện đặc biệt khó khăn, địa bàn xảy ra nhiều vi phạm pháp luật.

- Biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật lao động và các quy định có liên quan cho doanh nghiệp và người lao động trong tỉnh; thường xuyên cập nhật, bổ sung các nguồn tài liệu mới; phát hành tờ gấp nội dung tuyên truyền pháp luật lao động cho người sử dụng lao động, cán bộ Công đoàn doanh nghiệp để thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động.

- Đẩy mạnh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; lồng ghép vào hoạt động hòa giải cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng đồng, các phong trào vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại; phát huy vai trò hỗ trợ của các thiết chế thông tin tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, cổng thông tin/trang thông tin điện tử...

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động đối với các doanh nghiệp thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, thực hiện công tác tuyên huyền giáo dục pháp luật cho người sử dụng lao động.

4. Kiểm tra thực hiện Kế hoạch

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện hằng năm tổ chức khảo sát, kiểm tra tình hình tuyên truyền, phổ biến, thực hiện pháp luật lao động và các văn bản pháp luật khác có liên quan ti các hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch

- Hằng năm, đánh giá bằng văn bản về tình hình, kết quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các văn bản pháp luật khác có liên quan tới hoạt động doanh nghiệp; trên cơ sở đó đề xuất nhân rộng các mô hình, cách làm có hiệu quả cho năm sau.

- Sơ kết 03 năm đánh giá hiệu quả thực hiện Kế hoạch; năm 2021 tổ chức tổng kết việc thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 31 (theo Quyết định số 31/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012) giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ THC HIỆN

- Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn bị tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

- Các cơ quan, đơn vị được giao sau khi được phê duyệt trực tiếp sử dụng kinh phí đúng theo quy định và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính, đồng thời gửi báo cáo về cơ quan Thường trực (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan Thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp nhà nước, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Thông qua công tác kiểm tra thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người sử dụng lao động.

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động của Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án 31 trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ 6 tháng, năm, tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh và các sở, ngành có liên quan biên soạn tài liệu và bố trí báo cáo viên có khả năng tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các phòng, ban có liên quan giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan, cân đối kinh phí hằng năm để triển khai thực hiện Đề án theo phân cấp ngân sách hiện hành.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật lao động; các mô hình, đin hình trong công việc tuyên truyền, phổ biến về lao động, các doanh nghiệp làm tốt pháp luật lao động.

5. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và pháp luật có liên quan cho người sử dụng lao động, người lao động và xã viên trong các hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý.

- Theo dõi, đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các hợp tác xã theo loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Các sở, ban, ngành tnh

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung hoạt động của Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

7. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trong khu vực được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý.

- Vận động các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

- Theo dõi, đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

8. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

- Tổ chức các lớp tuyên truyền trực tiếp cho các cán bộ Công đoàn của doanh nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn Liên đoàn Lao động cấp huyện, Công đoàn các doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ Công đoàn doanh nghiệp và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan, đơn vị liên quan phát động các hình thức tìm hiu pháp luật lao động cho người lao động ở doanh nghiệp.

- Theo dõi, giám sát, đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

9. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh

Tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động; giám sát việc thực hiện Kế hoạch ở cơ sở.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn, gắn với Kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật chung của địa phương.

- Chỉ đạo theo dõi, đánh giá việc thực hiện các hoạt động của Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động; người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để được chỉ đạo, hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- TT: Tỉnh
y, HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, Tp. Cà Mau;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng KGVX; NC (Đ26);
- Lưu: VT, Tu 106.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Thân Đức Hưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu125/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2017
Ngày hiệu lực06/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 125/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật người lao động người sử dụng lao động Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 125/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật người lao động người sử dụng lao động Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu125/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýThân Đức Hưởng
        Ngày ban hành06/12/2017
        Ngày hiệu lực06/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 125/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật người lao động người sử dụng lao động Cà Mau

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 125/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật người lao động người sử dụng lao động Cà Mau

         • 06/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực