Văn bản khác 125/KH-UBND

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 125/KH-UBND 2019 vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em xã đặc biệt khó khăn Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/KH-UBND

Cà Mau, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VẬN ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI HỖ TRỢ TRẺ EM CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SGIAI ĐOẠN 2019 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025” và Công văn số 2967/LĐTBXH-TE ngày 22/7/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đán vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, tạo sự đồng thuận xã hội trong tổ chức vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ em thông qua khám chữa bệnh, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em độ tuổi mầm non, tiểu học; hỗ trợ trẻ em được tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí. Việc hỗ trợ phải kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng và quy định của pháp luật.

II. NHIM V VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác truyền thông

- Nội dung:

+ Tăng cường các hoạt động truyền thông, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lp nhân dân đóng góp nguồn lực để hỗ trợ cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số.

+ Truyền thông vận động thông qua các hình thức: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, tại gia đình và trường học; xây dựng các chuyên mục, chuyên đề trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị...

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

2. Công tác triển khai thực hiện việc vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn

- Nội dung:

+ Rà soát, khảo sát, nắm số lượng trẻ em tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020 có nhu cầu cn hỗ trợ về cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng thông qua khám chữa bệnh, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em độ tuổi mầm non, tiểu học, hỗ trợ trẻ em được tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí và các hỗ trợ khác theo quy định.

+ Cung cấp thông tin cho các nhà tài trợ về kế hoạch, nhu cầu cần hỗ trợ của các địa phương để nhà tài trợ xem xét hỗ trợ cho trẻ em phù hợp theo từng độ tuổi.

+ Tiếp nhận, phân phối và triển khai các hoạt động hỗ trợ đúng đối tượng và quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; các sở, ngành, đơn vị có liên quan và y ban nhân dân các huyện, thành ph Cà Mau.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

3. Công tác quản lý nhà nước trong việc vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn

- Nội dung:

+ Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em thông qua việc lồng ghép vào các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn lực vận động được từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

+ Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn lực vận động được đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng hiệu quả và theo quy định.

+ Rà soát, nghiên cứu, kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành các văn bản có liên quan đến công tác vận động nguồn lực xã hội nhằm tạo điều kiện và khuyến khích các cơ quan, tchức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp, tchức các hoạt động hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số.

+ Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá và nắm tình hình triển khai thực hiện; kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các cơ quan, tchức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp, vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong công tác vận động và sử dụng các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho trẻ em.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Vận động từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các nguồn kinh phí hp pháp khác theo quy định.

- Ngân sách nhà nước hàng năm của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và y ban nhân dân các huyện, thành ph theo phân cp của Luật Ngân sách nhà nước theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tại Mục II của Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có các giải pháp phù hp để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, đảm bảo thực hiện Kế hoạch theo đúng lộ trình đã được quy định; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. y ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

Căn cứ Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau ban hành Kế hoạch thực hiện vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 - 2025 phù hp với tình hình thực tế tại địa phương và quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TB&XH (b/c);
- Cục Trẻ em - Bộ LĐ-TB&XH (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh (V
IC);
- LĐVP UBND tỉnh (V
IC);
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh (VIC);
- UBND các huyện, TP Cà Mau (V
IC);
- Cổng TTĐT tỉnh (V
IC);
- KGVX (Đ-V
IC);
- Lưu VT, Đ12.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu125/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2019
Ngày hiệu lực30/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(21/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 125/KH-UBND 2019 vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em xã đặc biệt khó khăn Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 125/KH-UBND 2019 vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em xã đặc biệt khó khăn Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu125/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýThân Đức Hưởng
        Ngày ban hành30/09/2019
        Ngày hiệu lực30/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (21/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 125/KH-UBND 2019 vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em xã đặc biệt khó khăn Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 125/KH-UBND 2019 vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em xã đặc biệt khó khăn Cà Mau

           • 30/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực