Văn bản khác 125/KH-UBND

Kế hoạch 125/KH-UBND về khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển của Thành phố Hà Nội được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thúc đẩy kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021

Nội dung toàn văn Kế hoạch 125/KH-UBND 2021 khắc phục tồn tại trong giải ngân vốn đầu tư phát triển Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/KH-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

KHẮC PHỤC TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ ĐƯỢC CHỈ RA SAU HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM NĂM 2020 THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XI, XII) VÀ THÚC ĐẨY KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

Giai đoạn 2016-2020 là giai đoạn đầu tiên thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm trong điều kiện có nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố, sự cố gắng của các cấp, các ngành trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 đã đạt được những kết quả tích cực. Kết quả giải ngân Kế hoạch đầu tư đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 cấp Thành phố đạt 87.460,59 tỷ đồng, đạt 87,14% kế hoạch vốn đã bố trí. Nhiều dự án công trình xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội của Thành phố được tập trung bố trí vốn, hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, các Chương trình của Thành ủy, Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội, các khâu đột phá giai đoạn 2016-2020 của Thành phố. Các công trình hoàn thành đã phát huy hiệu quả, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc dân sinh, giảm thiểu ùn tắc giao thông, bảo vệ môi trường, từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn.

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư hàng năm còn chậm, nhất là trong 6 tháng đầu năm. Đối với năm 2021, kết quả giải ngân Kế hoạch đầu tư phát triển của Thành phố đến hết tháng 4 mới đạt 10% kế hoạch vốn Thành phố giao.

Nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển của Thành phố được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thúc đẩy Kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách Thành phố năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục tn tại, hạn chế “Thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công chậm cả ở cấp Thành phố và cấp quận, huyện”.

2. Đy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, đồng thời tạo ra năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư phục vụ phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 kéo dài chuyển sang năm 2021. Phấn đấu hoàn thành Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ở mức cao nhất. Đồng thời đảm bảo mục tiêu, chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.

3. Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; phân công rõ trách nhiệm; đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung hợp lý. UBND Thành phố yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Các nhiệm vụ, giải pháp chung cho tất cả các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư

- Tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công của Thành phố và cơ sở. Từng cấp chủ động xây dựng phương án triển khai kế hoạch đầu tư năm 2021 phù hợp với kịch bản thu ngân sách trên địa bàn trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

- Tại các cấp, phân công các đồng chí lãnh đạo theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân từng dự án theo từng ngành, lĩnh vực phụ trách và chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án; kịp thời báo cáo UBND Thành phố đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

- Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án, từng tháng theo tiến độ thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn được giao.

- Chủ động chỉ đạo rà soát, báo cáo HĐND cùng cấp thực hiện điều chỉnh kịp thời vốn của các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn, giải ngân tốt.

- Tất cả các chủ đầu tư:

+ Chủ động kiểm tra, rà soát các dự án, rút ngắn tối đa thời gian, tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng công trình; khẩn trương giải quyết, hoàn thành các công việc còn tồn đọng của các dự án, đặc biệt các dự án chuyển tiếp; thực hiện nghiệm thu, bàn giao, hoàn thành hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán dự án.

+ Hoàn thành việc thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ xây dựng cơ bản của các dự án (nếu có) trong 06 tháng đầu năm 2021.

+ Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công các dự án mới.

+ Thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án ngay sau khi có khối lượng được nghiệm thu; không dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, khẩn trương lập, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán để giải ngân cho các nhà thầu theo đúng quy định pháp luật.

+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính và các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất (nếu có). Trong đó nêu rõ về các khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị giải quyết, tháo gỡ.

2. Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu việc phân bổ chi tiết các khoản mục chưa đủ điều kiện phân bổ đầu năm; điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 của các dự án chậm tiến độ sang dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư. Tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố điều chỉnh đợt 1 của năm 2021 tại kỳ họp HĐND Thành phố thường kỳ giữa năm 2021.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội và các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 của Thành phố và tham mưu UBND Thành phố báo cáo định kỳ theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính và báo cáo đột xuất, theo chuyên đề của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hoặc khi có yêu cầu của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Thành phố.

- Khẩn trương chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành phố ban hành Quy định một số nội dung quy định quản lý các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội (thay thế Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND Thành phố); tham mưu ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

b) Giao Sở Tài chính

- Đôn đốc cơ quan ký kết, quản lý hợp đồng BT hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo đủ điều kiện thực hiện ghi thu - ghi chi các dự án BT, hoàn thành kế hoạch được giao theo quy định.

- Đôn đốc các đơn vị tập trung thực hiện công tác thanh quyết toán các dự án đầu tư công, các dự án BT của Thành phố; đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành cấp Thành phố; chủ động hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền về công tác quyết toán của các dự án cấp huyện; đối với các nội dung vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố để kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hà Nội thực hiện báo cáo giải ngân định kỳ theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính và cung cấp số liệu giải ngân theo yêu cầu để phục vụ các báo cáo chuyên đề, báo cáo định kỳ khác (nếu có).

c) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục về thu hồi, giao đất các dự án khởi công mới năm 2021.

- Thường xuyên tổng hợp các đề xuất kiến nghị của các chủ đầu tư; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và giao đất cho các dự án đầu tư. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tổng hợp báo cáo UBND Thành phố để chỉ đạo, giải quyết.

- Kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB các dự án trên địa bàn.

d) Giao các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Công an Thành phố.

- Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư: thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế - dự toán công trình cấp Thành phố; tăng cường công tác quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng, chất lượng công trình theo chức năng, nhiệm vụ và quy định pháp luật.

- Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các chủ đầu tư và chủ động giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt các thủ tục về đầu tư, xây dựng của dự án thuộc lĩnh vực ngành phụ trách và thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo, giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư triển khai các thủ tục đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý, theo dõi của đơn vị.

e) Kho bạc Nhà nước Hà Nội

- Kịp thời hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thanh toán, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh toán và kiểm tra, đôn đốc cơ quan Kho bạc Nhà nước cấp dưới thực hiện thanh toán ngay cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân theo quy định.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thực hiện báo cáo giải ngân định kỳ theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính và cung cấp số liệu giải ngân theo yêu cầu để phục vụ các báo cáo chuyên đề, báo cáo định kỳ khác (nếu có).

f) UBND các quận, huyện, thị xã

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư của dự án theo phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố, các dự án sử dụng nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ. Đồng thời, chủ động có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB, giải quyết các thủ tục đầu tư dự án để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh thi công xây dựng công trình, dự án, đồng thời tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định và chủ trương, quy định phòng, chống dịch của Nhà nước.

- Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công nhiệm vụ chi cấp Thành phố trên địa bàn đthúc đẩy tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn.

- Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng thực hiện báo cáo tình hình giải ngân của tháng liền trước và ước kết quả giải ngân của tháng báo cáo theo Phụ lục đính kèm. Báo cáo gửi các Sở quản lý chuyên ngành, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong đó nêu rõ về các khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị của từng dự án trong công tác bồi thường, GPMB, triển khai lập, thẩm định, phê duyệt các thủ tục đầu tư và xây dựng của dự án nếu có (trong đó: báo cáo rõ nội dung vướng mc, cơ quan có trách nhiệm tham mưu giải quyết, cơ quan có thm quyn giải quyết).

g) Các chủ đầu tư (dự án đầu tư XDCB cấp Thành phố): Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng thực hiện báo cáo tình hình giải ngân của tháng liền trước và ước kết quả giải ngân của tháng báo cáo theo Phụ lục đính kèm. Báo cáo gửi các Sở quản lý chuyên ngành, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong đó nêu rõ về các khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị của từng dự án trong công tác bồi thường, GPMB, triển khai lập, thẩm định, phê duyệt các thủ tục đầu tư và xây dựng của dự án nếu có (trong đó: báo cáo rõ nội dung vướng mắc, cơ quan có trách nhiệm tham mưu giải quyết, cơ quan có thm quyền giải quyết).

h) Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố chủ trì tham mưu thu hồi số vốn theo phương án hoàn trả đối với các dự án đấu giá quyền sử dụng đất đã ứng Quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ đầu tư phát triển.

i) Giao Sở Nội vụ

- Chủ trì với Thanh tra Thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra công vụ đối với các chủ đầu tư có tiến độ giải ngân chậm, tỷ lệ giải ngân thấp so với mức bình quân chung của toàn Thành phố trong 02 quý liên tiếp; hoặc đến 30/6/2021 không thực hiện giải ngân vốn đầu tư năm 2021; xử lý và đề xuất xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công.

- Tham mưu Thành phố đưa kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 thành một tiêu chí để đánh giá thi đua năm 2021 đối với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch lồng ghép trong báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố về việc triển khai Kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao.

2. Trường hợp có phát sinh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị phản ánh kịp thời về UBND Thành phố để được xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
(để báo cáo)
- Thường trực HĐND Thành phố; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các chủ đầu tư DA sử dụng ngân sách TP
;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 

PHỤ LỤC

MẪU BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021 CỦA ………………
(Kèm theo Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

 

Nội dung

Kế hoạch

Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề

Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng báo cáo

Khó khăn, vướng mắc (nêu cụ thể tên dự án, nội dung vướng mắc)

Ghi chú

Thành phố giao

Quận, huyện, thị xã giao

Số chi

Tỷ lệ đạt so với KH giao

Số chi

Tlệ đạt so với KH giao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

CHI ĐẦU TƯ CẤP THÀNH PHỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

CHI ĐẦU TƯ CÔNG (BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG)

 

 

 

 

 

 

 

Đối với các Chủ đầu tư thực hiện các dự án nhiệm vụ chi cấp Thành ph

1.1

Bố trí vốn thu hồi ứng trước, vốn thanh quyết toán, quy hoạch, chuẩn bị đầu tư...

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Bố trí thu hồi các khoản ứng trước NSTW hỗ trợ có mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Vốn thanh quyết toán các dự án hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

 

c

B trí vốn thực hiện các dự án quy hoạch theo luật quy hoạch, các dự án PPP

 

 

 

 

 

 

 

 

d

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án XDCB tập trung Thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Vốn phân bổ thực hiện các chương trình, dự án đầu tư XDCB

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Vn XCDB tập trung cp Thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ODA cấp phát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ODA vay lại

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

Bố trí vốn thực hiện các dự án theo cơ chế đặc thù từ đất

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng đu giá các khu đấu giá đất

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Bố trí nguồn vốn thực hiện giải phóng mặt bằng theo cơ chế thanh toán linh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

2

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHÁC (BỐ TRÍ VỐN CHO CÁC QUỸ, CÁC KHOẢN CHI ĐẦU TƯ KHÁC)

 

 

 

 

 

 

 

Đối với Sở Tài chính

2.1

Hoàn trả cho Quỹ đầu tư phát triển Thành phố ứng vn

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Ghi thu, ghi chi nguồn tiền sử dụng đất đối ứng cho các dự án BT

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Bổ sung cho các quỹ và vốn ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội cho vay giải quyết việc làm

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư trở lại từ tiền nhà, đất và htrợ các dự án xã hội hóa, thoái trả tiền nhà đất

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Hỗ trđịa phương bạn, hỗ trợ ngành dọc

 

 

 

 

 

 

 

 

II

CHI ĐẦU TƯ CẤP HUYỆN

 

 

 

 

 

 

 

UBND các quận, huyn, th

1

Nguồn xổ số

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngân sách thành phố hỗ trợ cho cấp huyện (bao gồm tất cả các nguồn NSTP hỗ trợ cấp huyện và chương trình mục tiêu gồm xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15/7/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

a

CTMT quốc gia về xây dựng nông thôn mới

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình phát triển kinh tế dân tộc miền núi, Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15/7/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Hỗ trợ cho các dự án theo văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

d

Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

e

Hỗ trcác huyện có đề án lên quận; hỗ trợ các huyện phía Nam; xây dựng, cải tạo chợ dân sinh, hỗ trợ xây dựng trụ sở công an xã; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn;...

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nguồn phân cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu125/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2021
Ngày hiệu lực19/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(01/06/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 125/KH-UBND 2021 khắc phục tồn tại trong giải ngân vốn đầu tư phát triển Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 125/KH-UBND 2021 khắc phục tồn tại trong giải ngân vốn đầu tư phát triển Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu125/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýChu Ngọc Anh
        Ngày ban hành19/05/2021
        Ngày hiệu lực19/05/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (01/06/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 125/KH-UBND 2021 khắc phục tồn tại trong giải ngân vốn đầu tư phát triển Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 125/KH-UBND 2021 khắc phục tồn tại trong giải ngân vốn đầu tư phát triển Hà Nội

              • 19/05/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/05/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực