Văn bản khác 125/KH-UBND

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2015 thực hiện chính sách thu hút bác sỹ cho cơ sở y tế công lập tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 theo Nghị quyết 119/2015/NQ-HĐND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 125/KH-UBND chính sách thu hút bác sỹ cho cơ sở y tế công lập Hòa Bình 2020 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT BÁC SỸ CHO CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TỈNH HÒA BÌNH ĐẾN NĂM 2020 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 119/2015/NQ-HĐND NGÀY 03/7/2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 03/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết số 151/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thông qua “Đề án đào tạo bác sỹ, được sỹ đại học tuyến y tế cơ sở tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010 - 2020”.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Xây dựng hệ thống y tế tỉnh Hoà Bình ổn định, phát triển và từng bước hiện đại hóa, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân với chất lượng ngày càng cao, giảm tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ tử vong, cải thiện chất lượng cuộc sống, cải thiện giống nòi, tăng tuổi thọ của người dân.

Bảo đảm đáp ứng nguồn nhân lực y tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2020 nâng tỷ lệ bác sỹ phục vụ tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hòa Bình lên 8,5 bác sỹ/vạn dân.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi

Các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và các xã đặc biệt khó khăn theo quy định.

2. Đối tượng áp dụng

Người có bằng tốt nghiệp bác sỹ hệ chính quy, bác sỹ hệ chính quy theo địa chỉ có bằng tốt nghiệp bác sỹ loại khá trở lên và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 151, đối với nữ dưới 45 tuổi, nam dưới 50 tuổi (tính đến ngày nộp hồ sơ xin tuyển dụng).

3. Đối tượng không được hưởng chính sách thu hút

a) Bác sỹ đào hệ tạo liên thông từ y sỹ, bác sỹ hệ cử tuyển.

b) Những bác sỹ trước đây đã làm. việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Hòa Bình, sau đó chuyển đến bệnh viện khác của tỉnh, chuyển ra ngoài tỉnh hoặc các đơn vị y tế tư nhân, nay có nguyện vọng trở về tùy theo đơn vị tiếp nhận.

c) Những người đã được hưởng chính sách đào tạo theo Nghị quyết số 151, Nghị quyết số 119 và các chính sách hỗ trợ khác của tỉnh Hòa Bình.

d) Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 đến năm 2020.

III. KẾ HOẠCH THU HÚT BÁC SỸ

Đến năm 2020 thu hút được 128 bác sỹ hệ chính quy về công tác tại các cơ sở y tế trong tỉnh, cụ thể:

Tuyến

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Tng

Tỉnh (*)

8

8

8

8

6

6

44

Huyện

6

14

14

14

15

15

78

Xã (**)

1

1

1

1

1

1

6

Cộng

15

23

23

23

22

22

128

(*) Tuyến tỉnh bao gồm: Các đơn vị tuyến tỉnh, Bệnh viện đa khoa thành phố, Trung tâm y tế dự phòng thành phố.

(**) Tuyến xã bao gồm: Các xã đặc biệt khó khăn theo quy định.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách thu hút bác sỹ đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 03/7/2015 đến các tổ chức Chính trị - Xã hội và nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền đến các cơ sở đào tạo bác sỹ chính quy trong cnước.

2. Đảm bảo về biên chế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh, có chính sách tuyển dụng riêng đối với bác sỹ chính quy nhất là những bác sỹ chính quy mới ra trường.

Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao ưu tiên tuyển dụng bác sỹ chính quy.

3. Tạo môi trường làm việc tốt cho đội ngũ bác sỹ: Ưu tiên đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đảm bảo đồng bộ, thống nhất tại các cơ sở y tế và cải thiện điều kiện làm việc tại các đơn vị y tế trong tỉnh đcác bác sỹ yên tâm công tác.

4. Các cơ sở y tế cần xây dựng các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ bác sỹ được thu hút.

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ hàng năm các hoạt động, kết quả, sản phẩm đầu ra và hiệu quả của kế hoạch.

- Thực hiện chế độ báo cáo, tổng hợp và lưu giữ số liệu về nhân lực, tuyển dụng và sử dụng trong phạm vi kế hoạch.

- Qua từng giai đoạn, tiến hành sơ kết, tổng kết những kết quả đạt được và đúc rút những bài học kinh nghiệm tiếp tục thực hiện các hoạt động của kế hoạch trong thời gian tiếp theo.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí: Từ ngân sách của tỉnh.

- Căn cứ điểm b mục 5 Điều 1 của Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 03/7/2015, dự kiến kinh phí qua các năm như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tuyến

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Tng

Tỉnh

400

400

400

400

300

300

2.200

Huyện

480

1.120

1.120

1.120

1.200

1.200

6.240

100

100

100

100

100

100

600

Cộng

980

1.620

1.620

1.620

1.600

1.600

9.040

(Bằng chữ: Chín tỷ, không trăm bn mươi triệu đồng)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SY tế

- Hàng năm tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch thu hút cho phù hợp với tình hình thực tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

- Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện chính sách thu hút và tuyển dụng bác sĩ chính qui theo Kế hoạch;

- Tham mưu điều chỉnh kế hoạch ngân sách hàng năm cho phù hợp với tình hình thực tế gửi Sở Tài chính xem xét và bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm; hướng dẫn các đơn vị tham gia thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách thu hút trong kế hoạch;

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai Kế hoạch đảm bảo mục tiêu Kế hoch đã đề ra;

- Định kỳ hàng năm chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình và đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Nội vụ

- Chủ trì phối hợp với Sở Y tế trong công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng theo quy định đối với các bác sĩ chính qui được thu hút về công tác tại tỉnh;

- Phối hợp với Sở Y tế tham mưu thẩm định nhu cầu và kế hoạch thu hút hàng năm, trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, bố trí biên chế sự nghiệp dự phòng để thực hiện chính sách thu hút theo kế hoạch được phê duyệt;

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Tài chính

- Trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện hằng năm của Sở Y tế, căn cứ khả năng ngân sách và chế độ tài chính hiện hành, phối hợp các cơ quan liên quan thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành của nhà nước;

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện Kế hoạch.

4. SThông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Phối hợp với Sở Y tế trong việc tổ chức thông tin tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân được biết về Nghị quyết số 119, các quy định về chính sách thu hút, Kế hoạch, chỉ tiêu thu hút hàng năm;

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện Kế hoạch.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Sở Y tế trong việc thẩm định Bằng tốt nghiệp của các bác sĩ chính qui được thu hút về công tác tại tỉnh;

- Tuyên truyền Nghị quyết số 119, Kế hoạch thực hiện chính sách thu hút và các quy định liên quan đến các Trường Trung học phổ thông trong tỉnh và các cơ sở đào tạo ngành bác sỹ trong cả nước;

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện Kế hoạch.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ vào Kế hoạch, là đầu mối chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Nội vụ xây dựng cơ cấu nhân lực của cấp mình quản lý phù hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương;

- Tăng cường phối hợp và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện;

- Đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này; tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng thu hút đến làm việc tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn ổn định cuộc sống và công tác lâu dài tại địa phương. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phát sinh các ngành, các cấp kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Y tế tổng hợp) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, GD&ĐT, TT&TT;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hòa Bình;
- Đài PT&TH tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX (T035b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Văn Cửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu125/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2015
Ngày hiệu lực25/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 125/KH-UBND chính sách thu hút bác sỹ cho cơ sở y tế công lập Hòa Bình 2020 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 125/KH-UBND chính sách thu hút bác sỹ cho cơ sở y tế công lập Hòa Bình 2020 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu125/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Cửu
        Ngày ban hành25/12/2015
        Ngày hiệu lực25/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 125/KH-UBND chính sách thu hút bác sỹ cho cơ sở y tế công lập Hòa Bình 2020 2015

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 125/KH-UBND chính sách thu hút bác sỹ cho cơ sở y tế công lập Hòa Bình 2020 2015

            • 25/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực