Văn bản khác 1258/KH-UBND

Kế hoạch 1258/KH-UBND năm 2018 thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1258/KH-UBND 2018 tiếp nhận hồ sơ trả kết quả qua bưu chính công ích Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1258/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 09 tháng 05 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg) trên địa bàn tỉnh.

- Góp phần vào quá trình cải cách TTHC của tỉnh, cải thiện cách thức, đổi mới phương thức phục vụ người dân của cơ quan hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện TTHC theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu

- Triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đng bộ và toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh.

- Xác định nội dung công việc cụ thể, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg .

II. NỘI DUNG

1. Công bố, công khai, niêm yết TTHC thực hiện hoặc không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện rà soát, lập danh sách TTHC thực hiện hoặc không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích gửi về Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát TTHC) để tổng hợp, thẩm định, trình chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố.

Sau khi có quyết định công bố:

- Công khai trên Cng thông tin điện tử tỉnh danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Niêm yết tại nơi giải quyết thủ tục hành chính và công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền những thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có TTHC.

Thời gian thực hiện: Năm 2018.

2. Tchức tuyên truyền rộng rãi về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

a) Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thng truyền truyền thanh - truyền hình cấp huyện, trên Cng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử các cấp, các ngành.

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan thực hiện: Các cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC, Đài Phát thanh truyền hình cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

b) Tuyên truyền thông qua hội thảo, hội nghị, sự kiện, tờ rơi.

Cơ quan chủ trì: Bưu điện tỉnh.

Cơ quan thực hiện: Các cơ quan có thẩm quyền gii quyết TTHC.

Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

3. Công khai địa ch, số điện thoại địa chỉ thu điện tử trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) đ tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan có thẩm quyền gii quyết TTHC

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

4. Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Các cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC, bưu điện tỉnh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ yêu cầu, điều kiện, quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Cơ quan thực hiện: Các cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC; Bưu điện tỉnh.

5. Hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lphí thực hiện TTHC, trả kết quả giải quyết TTHC cho nhân viên bưu chính

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan phối hợp thực hiện: Bưu điện tỉnh.

Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên (năm 2018 hoàn thành trước 31/7/2018).

6. Thường xuyên rà soát, cập nhật danh mục các TTHC

Các cơ quan thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị, gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, trình chủ tịch UBND tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với điều kiện, phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

Cơ quan thực hiện: Các cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh

- Ch trì rà soát, tng hợp, thẩm định danh mục TTHC có thể thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích của các sở, ban ngành UBND các cấp, trình chủ tịch UBND tỉnh công bố.

- Chỉ đạo Trung tâm thông tin đăng tải, cập nhật Danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc công khai niêm yết danh mục TTHC có thể thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ t, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch; theo dõi, hướng dẫn, tng hp kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương định kỳ quý, 6 tháng, cả năm báo cáo UBND tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát Bưu điện tỉnh trong việc thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg .

- Đánh giá nhu cầu và khả năng cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, đề xuất với UBND tỉnh gii pháp nâng cao hiệu quả trong việc cung ứng  dịch vụ bưu chính, tổng hợp vưng mc, khó khăn trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng Đài Truyền thanh và Truyền hình các huyện, thành phố tuyên truyền rộng rãi trên các phương tin thông tin về việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

3. Bưu điện tỉnh

- Khảo sát quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị đlập kế hoạch và triển khai thực hiện cung ứng dịch vụ.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc rà soát, đề nghị sa đổi, bổ sung các quy trình, thủ tục hành chính cho phù hợp với phương thc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Duy trì kết nối mạng thông tin liên lạc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính để phối hợp trong việc nhận, trả kết quả giải quyết TTHC.

- Xây dựng quy trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tuyên truyền rộng rãi đến người dân trên địa bàn tỉnh biết và sử dụng dch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan niêm yết tại các đim giao dịch danh mục và nội dung các TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đã được UBND tỉnh công bố.

- Đnh kỳ báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin Truyền thông) sản lượng dịch vụ theo quý, 6 tháng, năm; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mc trong quá trình thực hiện, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

4. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và các nội dung cụ thể tại Kế hoạch này.

- Cp nht thường xuyên, đầy đủ, chính xác thông tin về các TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (thời gian xlý phí lệ phí, phương thức nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc không qua dịch vụ bưu chính công ích,...) để tổ chức, cá nhân cũng như nhân viên bưu điện thuận lợi trong việc tìm hiểu thông tin hoặc hướng dẫn khi thực hiện tiếp nhận hsơ giải quyết TTHC qua dịch vụ qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đến các tổ chc, cá nhân.

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo, thống kê thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg theo hướng dẫn cơ quan có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện các cơ quan, đơn vị phản ánh vướng mắc, kiến nghị về UBND tỉnh qua Văn phòng UBND tỉnh hoặc Sở Thông tin và Truyền thông./.

 

 

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Bộ TT&TT (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Bưu điện tỉnh;
- LĐVP, KSTT;
- Lưu:
VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trịnh Hữu Khang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1258/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1258/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2018
Ngày hiệu lực09/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1258/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1258/KH-UBND 2018 tiếp nhận hồ sơ trả kết quả qua bưu chính công ích Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1258/KH-UBND 2018 tiếp nhận hồ sơ trả kết quả qua bưu chính công ích Cao Bằng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1258/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýTrịnh Hữu Khang
        Ngày ban hành09/05/2018
        Ngày hiệu lực09/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 1258/KH-UBND 2018 tiếp nhận hồ sơ trả kết quả qua bưu chính công ích Cao Bằng

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1258/KH-UBND 2018 tiếp nhận hồ sơ trả kết quả qua bưu chính công ích Cao Bằng

            • 09/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực