Văn bản khác 126/KH-BGDĐT

Kế hoạch 126/KH-BGDĐT năm 2014 tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg cho sở giáo dục và đào tạo, năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 126/KH-BGDĐT năm 2014 thực hiện 10/CT-TTg sở giáo dục đào tạo 2014


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTG CHO CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM 2014

Triển khai Kế hoạch công tác năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các sở giáo dục và đào tạo, năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Hướng dẫn các sở GD&ĐT triển khai việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014;

- Hướng dẫn cách thức tổ chức, nội dung giảng dạy tích hợp, lồng ghép nội dung PCTN vào môn học giáo dục công dân cấp trung học phổ thông (THPT); cách thức sử dụng tài liệu Giáo dục nội dung PCTN trong môn giáo dục công dân cấp THPT theo công văn chỉ đạo số 8784/BGDĐT-GDTrH ngày 06/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm.

II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC

1. Thời gian (dự kiến): một ngày trong tuần từ 24-28/03/2014.

2. Hình thức tập huấn: Diễn đàn trên mạng, có 01 ngày trực tuyến.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ TẬP HUẤN

- Đại diện lãnh đạo Sở, lãnh đạo và chuyên viên phòng GDTrH của tất cả các Sở GD&ĐT trên toàn quốc;

- Đại diện lãnh đạo trường và giáo viên dạy môn giáo dục công dân của tất cả các trường THPT trên toàn quốc;

- Số lượng: Dự kiến 5604 người, tại 63 tỉnh thành với số lượng các điểm cầu do các Sở GD&ĐT đăng ký (ít nhất có 01 điểm cầu/1 tỉnh thành).

IV. NỘI DUNG, LỊCH TRÌNH

1. Nội dung

- Hướng dẫn các sở GD&ĐT chỉ đạo và tổ chức đưa nội dung PCTN vào giảng dạy từ năm học 2013-2014 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Bộ GD&ĐT;

- Hướng dẫn cách thức tổ chức giảng dạy tích hợp, lồng ghép nội dung PCTN vào môn học giáo dục công dân cấp THPT;

- Giới thiệu các bài giảng eLearning giảng dạy nội dung PCTN tích hợp, lồng ghép vào môn học giáo dục công dân, làm tài liệu tham khảo cho giáo viên thực hiện;

- Giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Tiến hành:

- Từ ngày 18/3/2014:  Tải bài giảng eLearning, tài liệu Hội nghị lên website Bộ tại địa chỉ http://taphuan.moet.edu.vn; Thanh tra Bộ gửi Công văn triệu tập, kèm theo hướng dẫn kỹ thuật kết nối phòng họp của Cục CNTT đến tất cả các sở GD&ĐT;

- Từ ngày 18 - 24/03/2014: Chỉ đạo các giáo viên môn giáo dục công dân nghiên cứu bài giảng eLearning, tài liệu liên quan và gửi câu hỏi tới báo cáo viên qua email của Hội nghị. Chốt số lượng đăng ký điểm cầu của các sở GD&ĐT;

- Từ ngày 17 - 21/03/2014: Cục Công nghệ thông tin kết nối thử với các sở GD&ĐT (thực hiện trong 1 buổi) qua các điểm cầu; Ban Tổ chức nhận và biên tập câu hỏi của học viên gửi các giảng viên, báo cáo viên trả lời;

- Từ ngày 24 - 28/03/2014 (tuần 4 tháng 3): Tổ chức tập huấn trao đổi thông tin trực tuyến từ Bộ GD&ĐT đến các điểm cầu trong cả nước, trả lời các câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học viên và tổng kết tập huấn trực tuyến qua diễn đàn (forum) trên cổng thông tin điện tử (thực hiện trong 1 ngày);

- Các báo cáo viên được mời từ Tổ Công tác Chỉ thị 10 của Bộ GD&ĐT, Viện khoa học thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ, các giáo viên đã thực hiện xây dựng bài giảng eLearning:

+ Tổ công tác Chỉ thị 10 phổ biến kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Bộ GD&ĐT;

+ Vụ Giáo dục Trung học hướng dẫn dạy tích hợp, lồng ghép nội dung PCTN vào môn học giáo dục công dân cấp THPT chi tiết đến từng khối lớp 10, 11, 12 và hướng dẫn sử dụng, khai thác các bài giảng eLearning;

+ Viện khoa học thanh tra báo cáo về những nội dung cơ bản của công tác PCTN.

- Bài giảng và tài liệu do báo cáo viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra Bộ

- Xây dựng kế hoạch, chương trình Hội nghị tập huấn;

- Dự thảo thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt;

- Tổ chức xây dựng bài giảng eLearning; tập hợp tài liệu Hội nghị tập huấn phối hợp với Cục CNTT đăng tải lên mạng;

- Triệu tập, mời báo cáo viên, đại biểu tham dự tập huấn;

- Theo dõi, tổng hợp, xử lý câu hỏi của học viên;

- Chủ trì buổi trao đổi thông tin, trả lời các câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học viên và tổng kết Hội nghị tập huấn;

- Dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn đề nghị Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí kinh phí theo quy định.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí được phân bổ cho việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg.

3. Vụ Giáo dục Trung học

- Hướng dẫn tích hợp, lồng ghép nội dung PCTN vào môn học giáo dục công dân;

- Chịu trách nhiệm về nội dung bài giảng eLearning làm tài liệu hướng dẫn cho các sở và các trường trung học phổ thông;

- Theo dõi, tổng hợp, xử lý câu hỏi của học viên;

- Phối hợp với Thanh tra trao đổi thông tin, trả lời các câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học viên.

4. Cục Công nghệ Thông tin

- Hỗ trợ xây dựng và vận hành hệ thống kỹ thuật phục vụ Hội nghị Tập huấn; xây dựng cách thức tổ chức Tập huấn qua mạng;

- Xây dựng đường link, upload tài liệu, bài giảng lên mạng;

- Tiếp nhận thông tin, câu hỏi từ các học viên chuyển cho Ban tổ chức;

- Hướng dẫn cách thức tổ chức buổi trao đổi của báo cáo viên với học viên.

5. Các sở giáo dục và đào tạo

- Có văn bản chỉ đạo các trường triển khai thực hiện chương trình tập huấn theo kế hoạch.

- Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất để các đại biểu tham dự tập huấn trực tuyến;

- Chỉ đạo các trường trung học phổ thông cử đại biểu tham dự tập huấn đúng thành phần.

6. Văn phòng Bộ

- Hỗ trợ công tác tổ chức Hội nghị tập huấn;

- Phối hợp hướng dẫn thủ tục hành chính.

7. Kinh phí

- Tại Bộ GD&ĐT: Thanh tra dự toán trình Vụ Kế hoạch-Tài chính cấp kinh phí tổ chức Hội nghị từ nguồn kinh phí triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cấp cho Thanh tra Bộ năm 2014 theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tại các sở GD&ĐT: Từ nguồn kinh phí triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của đơn vị được cấp năm 2014.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các sở giáo dục và đào tạo, năm 2014 bằng hình thức qua mạng, đề nghị các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, các đơn vị và các cơ sở giáo dục, đào tạo phản ánh về Bộ GD&ĐT (qua Thanh tra) để được hướng dẫn và xử lý kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các Vụ GDTrH, KHTC; Cục CNTT, Văn phòng Bộ (để thực hiện);
- Các sở GD&ĐT (để thực hiện);
- Website Bộ;
- Lưu: VP, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 126/KH-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu126/KH-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2014
Ngày hiệu lực17/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 126/KH-BGDĐT

Lược đồ Kế hoạch 126/KH-BGDĐT năm 2014 thực hiện 10/CT-TTg sở giáo dục đào tạo 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Kế hoạch 126/KH-BGDĐT năm 2014 thực hiện 10/CT-TTg sở giáo dục đào tạo 2014
       Loại văn bảnVăn bản khác
       Số hiệu126/KH-BGDĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýNguyễn Thị Nghĩa
       Ngày ban hành17/03/2014
       Ngày hiệu lực17/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 126/KH-BGDĐT năm 2014 thực hiện 10/CT-TTg sở giáo dục đào tạo 2014

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 126/KH-BGDĐT năm 2014 thực hiện 10/CT-TTg sở giáo dục đào tạo 2014

            • 17/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực