Văn bản khác 1262/KH-UBND

Kế hoạch 1262/KH-UBND về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2018 do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1262/KH-UBND 2018 về phòng chống tác hại của thuốc lá Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1262/KH-UBND

Điện Biên, ngày 18 tháng 05 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ NĂM 2018

Thực hiện Văn bản số 2456/BYT-KCB ngày 07/5/2018 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2018; UBND tỉnh Điện Biên xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2018 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh về tác hại của thuốc lá. Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) và xây dựng môi trường không khói thuốc tại tỉnh Điện Biên.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch chi tiết triển khai công tác PCTHTL của cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường vai trò hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn liên quan.

- Xây dựng và nhân rộng môi trường không khói thuốc tại các nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện, các nơi công cộng và giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường năng lực cho các cán bộ thanh tra, công an về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Ban Chỉ đạo PCTHTL các cấp, các ngành tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch PCTHTL trên địa bàn năm 2018.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai kế hoạch PCTHTL tại các đơn vị, địa phương.

- Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, hội nghị tổng kết hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn.

2. Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành, tác hại của hành vi hút thuốc lá, lợi ích của xây dựng môi trường không thuốc lá

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên các hệ thống thông tin truyền thông của tỉnh về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, tác hại của hành vi hút thuốc lá tới sức khỏe, kinh tế, xã hội.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức với nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực như: Tuyên truyền lưu động, nói chuyện chuyên đề, hội nghị, hội thảo, hội thi, tọa đàm, qua tranh, ảnh, pano, áp phích, các sự kiện văn hóa, thể thao.

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông để phổ biến tới người dân nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ đối với tình trạng hút thuốc nơi công cộng, kêu gọi sự ủng hộ hợp tác và thay đổi hành vi về việc hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc.

- Sản xuất, cấp phát tài liệu truyền thông cho các đơn vị.

- Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ 25-31/5 hàng năm với sự tham dự của đại diện các Sở, ngành, đơn vị cùng sự tham gia của phóng viên các cơ quan báo chí địa phương.

3. Xây dựng môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đặc biệt tại các trường học và cơ sở y tế trên địa bàn

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; kịp thời biểu dương, khen thưởng, kỷ luật phù hợp với điều kiện cụ thể. Xây dựng các tiêu chí đánh giá để xét thi đua hàng năm, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác PCTHTL.

- Tiếp tục duy trì mô hình “Môi trường không khói thuốc” tại các cơ quan hành chính và mô hình “Nhà hàng không khói thuốc” trên địa bàn. Nhân rộng “Môi trường không khói thuốc lá” tại các cơ quan hành chính, các đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, nhà hàng, khách sạn, nhà máy, cơ sở kinh doanh, trên các phương tiện giao thông.

- Tổ chức cho cán bộ, viên chức, người lao động ký cam kết tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc; không hút thuốc lá tại các địa điểm cấm theo quy định.

4. Tập huấn cho các cán bộ phụ trách hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, cán bộ thanh tra, công an về tác hại thuốc lá, cách từ bỏ thuốc lá và các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá các Sở, ngành, đoàn thể, cán bộ y tế, giáo viên.

- Tổ chức tập huấn cho Thanh tra, Công an về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thành lập các đoàn liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trường học, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh thuốc lá.

5. Duy trì mạng lưới thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm Luật PCTHTL trên địa bàn tỉnh

- Tăng cường tổ chức các đợt thanh, kiểm tra và xử phạt các vi phạm về buôn bán, kinh doanh, sử dụng thuốc lá trên địa bàn. Giám sát việc thi hành các quy định cấm hút thuốc lá tại các nơi có quy định cấm hút thuốc lá theo quy định hiện hành.

- Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu thuốc lá, buôn bán thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác và kinh doanh trái phép các sản phẩm thuốc lá. Thực hiện xử phạt nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm quy định theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

6. Công tác thống kê báo cáo

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố báo cáo công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, gửi về Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá của tỉnh) theo địa chỉ đơn vị đầu mối: Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh Điện Biên - tổ 25, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ - địa chỉ mail: nguyenhient4gdb@gmail.com trước ngày 15/6/2018 đối với báo cáo 6 tháng, trước ngày 25/12/2018 đối với báo cáo năm, để tổng hợp báo cáo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

Giao cho Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá của tỉnh) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

Tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ 25-31/5 năm 2018 với sự tham dự của đại diện các Sở, ngành, đơn vị cùng sự tham gia của phóng viên các cơ quan báo chí địa phương.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với vi phạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm, vi phạm quy định về trưng bày, bán thuốc lá, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tài trợ, theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông, Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, tác hại hành vi hút thuốc lá.

Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại các đơn vị trực thuộc, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn.

Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; làm đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Y tế và UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở y tế và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Luật PCTHTL. Công ước Khung của Tổ chức Y tế thế giới về kiểm soát thuốc lá, tác hại của việc sử dụng thuốc lá đối với cá nhân và cộng đồng và các chủ trương, biện pháp PCTHTL.

Kiểm soát chặt chẽ và xử phạt các hành vi vi phạm về quảng cáo sản phẩm thuốc lá trên phương tiện thông tin đại chúng.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với các địa phương, đơn vị bổ sung tiêu chí phòng, chống tác hại của thuốc lá vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đưa quy định hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong đám tang, đám cưới, lễ hội vào hương ước, quy ước của các thôn bản, tổ dân phố, khu dân cư.

Chỉ đạo xây dựng mô hình không khói thuốc lá tại các nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch.

Phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với vi phạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm, vi phạm quy định về trưng bày, bán thuốc lá, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tài trợ... theo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Truyền thông cho các tầng lớp nhân dân về tác hại của hành vi hút thuốc lá, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá qua các loại hình văn hóa nghệ thuật.

4. Sở Công Thương

Chỉ đạo công tác quản lý lưu thông thuốc lá, kiểm soát việc khuyến mại, tiếp thị tài trợ của các doanh nghiệp kinh doanh thuốc lá; chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện có hiệu quả việc chống các vi phạm về buôn bán, kinh doanh, in nhãn cảnh báo trên bao bì thuốc lá, địa điểm bán thuốc lá.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan sắp xếp tổ chức, quy hoạch mạng lưới đại lý bán buôn, bán lẻ các sản phẩm thuốc lá.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá trong học sinh, sinh viên và cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành giáo dục. Xây dựng trường học không khói thuốc lá.

Lồng ghép nội dung tuyên truyền PCTHTL, Công ước Khung của Tổ chức Y tế Thế giới về kiểm soát thuốc lá, nội dung PCTHTL trong chương trình giảng dạy của nhà trường.

6. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách để tham mưu việc đảm bảo kinh phí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi hàng năm của các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố để thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Phối hợp quản lý, hướng dẫn tài chính triển khai các hoạt động, chương trình từ hỗ trợ của Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá.

7. SGiao thông vận tải

Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, giám sát kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận tải hành khách, bến xe theo quy định của Luật. Trong năm 2018, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát trên 60% doanh nghiệp vận tải hành khách thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách.

8. Công an tỉnh

Tăng cường hoạt động PCTHTL trong ngành; phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác chống buôn lậu thuốc lá, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCTHTL trên địa bàn tỉnh.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tăng cường hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; phối hợp với các Sở, Ngành chức năng tham gia công tác chống buôn lậu thuốc lá.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể

Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2018 và triển khai thực hiện theo Luật PCTHTL, Nghị định xử lý vi phạm trong lĩnh vực PCTHTL tại cơ quan, đơn vị.

Tích cực vận động hội viên tham gia hoạt động PCTHTL, gương mẫu, tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc; phát động phong trào thi đua “Môi trường không khói thuốc”.

Phối hợp thường xuyên công tác truyền thông về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, Luật PCTHTL và các quy định xử phạt vi phạm trong phòng, chống tác hại thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của các Sở, Ngành, đơn vị.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn; kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của huyện. Chủ động huy động nguồn lực, bố trí ngân sách đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại địa phương.

Chỉ đạo và đẩy mạnh công tác truyền thông sâu rộng trong cộng đồng dân cư tại các bản, khu phố, tổ dân phố.

Thành lập các đội kiểm tra liên ngành tuyến huyện, tổ chức kiểm tra đánh giá và xử lý vi phạm thực thi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Quỹ PCTH thuốc lá - Bộ Y tế
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX(NNT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1262/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1262/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2018
Ngày hiệu lực18/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1262/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1262/KH-UBND 2018 về phòng chống tác hại của thuốc lá Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1262/KH-UBND 2018 về phòng chống tác hại của thuốc lá Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1262/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLê Văn Quý
        Ngày ban hành18/05/2018
        Ngày hiệu lực18/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1262/KH-UBND 2018 về phòng chống tác hại của thuốc lá Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1262/KH-UBND 2018 về phòng chống tác hại của thuốc lá Điện Biên

           • 18/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực