Văn bản khác 127/KH-UBND

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2017 đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 127/KH-UBND 2017 đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/KH-UBND

Lào Cai, ngày 05 tháng 05 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN CƠ SỞ TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở; Thông tri số 03-TT/TU ngày 22/9/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020 như sau:

A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÔNG TIN CƠ SỞ TRONG THỜI GIAN QUA

Những năm gần đây, hệ thống thông tin cơ sở được tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng. Toàn tỉnh hiện có 164/164 xã, phường, thị trấn có trạm truyền thanh;1.785/2.176 thôn, bản có cụm loa truyền thanh. Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã tổ chức 15 lớp, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 1.147 lượt cán bộ thông tin cơ sở cấp xã, thôn bản. Lào Cai hiện có 34 bản tin; đã cấp phép trên 600 tài liệu không kinh doanh cho các cơ quan, đơn vị phục vụ thông tin cơ sở. Hoạt động thông tin cơ sở thời gian qua đã góp phần phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

Tuy nhiên, công tác thông tin cơ sở vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Tính đến năm 2016, có 17 trạm truyền thanh hỏng không hoạt động, 19 trạm truyền thanh hoạt động kém hiệu quả. Hệ thống truyền thanh ở một số địa phương được đầu tư xây dựng từ trước năm 2010, đến nay đã lạc hậu, xuống cấp, hư hỏng kéo dài, không có thiết bị thay thế phù hợp. Mặt khác, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ở một số địa phương có lúc, có nơi thiếu sự quan tâm, chỉ đạo công tác thông tin cơ sở; nội dung thông tin còn nghèo nàn, thiếu tính hấp dẫn. Cán bộ quản lý, vận hành hệ thống truyền thanh cơ sở thường xuyên thay đổi, luân chuyển vị trí; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý chưa đáp ng yêu cầu. Nguồn lực cho hoạt động thông tin cơ sở còn hạn chế. Phương thức truyền thông cũ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

B. CÔNG TÁC THÔNG TIN CƠ STRONG TÌNH HÌNH MỚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

b) Tăng cường thông tin tuyên truyền về cơ sở đến với nhân dân các dân tộc trên địa bàn miền núi; ngăn chặn, đẩy lùi những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng ở khu vực miền núi đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Xác định rõ nội dung triển khai, phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan tham gia kế hoạch.

b) Công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở phải đảm bảo các hình thức đa dạng, phù hợp với đặc điểm vùng, miền, tập tục, ngôn ngữ của mỗi địa phương.

c) Đổi mới hình thức tuyên truyền cơ sở. Phát huy sức mnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ các phương tiện truyền thông hiện đại chung với cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết chế văn hóa - thông tin ở cơ sở hiện có và chương trình nông thôn mới để làm tốt công tác thông tin cơ sở.

d) Thông tin chính xác, kịp thời tình hình thời sự, chính trị, những chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh; góp phần tuyên truyền phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, củng cố khối đại đoàn kết và đồng thuận xã hội từ cơ sở.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Truyền thông nâng cao nhận thc

a) Tập trung tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, các quy chế, quy định về thông tin cơ sở; ph biến giáo dục pháp luật về thông tin cơ sở ở địa phương đến cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về tm quan trọng của công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

b) Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thông tin cơ sở. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, nht là người đứng đầu có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở, chú trọng các địa bàn còn nhiều khó khăn, thực hiện chưa tốt. Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, củng cố tổ chức, hoạt động của các thiết chế văn hóa - thông tin ở cơ sở hiện có (Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã, đội tuyên truyền lưu động cấp huyện, điểm bưu điện - văn hóa xã, tủ sách pháp luật, nhà văn hóa, thư viện, đội chiếu phim lưu động...) đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

c) Đa dạng nội dung thông tin về cơ sở: Tăng cường thông tin, tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin những sự kiện quốc tế, trong nước liên quan trực tiếp đến người dân ở địa phương, cơ sở. Cung cấp thông tin thiết yếu đối với đời sống hằng ngày của người dân địa phương phù hợp với đối tượng, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, miền (bao gồm: Thông tin về dự án, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương; thông tin liên quan đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và kiến thức khoa học, kỹ thuật; thông tin liên quan đến trật tự, an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương; thông tin về sự cố, các tình huống khẩn cấp xảy ra ở địa phương hoặc có ảnh hưởng đến địa phương; thông tin về gương tập thể, cá nhân điển hình trong các lĩnh vực; thông tin về các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho sản xuất và đời sống của người dân địa phương; thông tin phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, đơn vị cơ sở).

d) Đa dạng hóa các hình thức đưa thông tin về cơ sở: Tăng cường công tác tuyên truyền miệng; thông tin tuyên truyền qua hình thức trực quan (bảng tin, bảng tin điện tử, pa nô, áp phích) và thực hiện Quy chế dân chủ sở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Tuyên vận xã, phường, thị trấn và tổ tuyên vận thôn, bản, tổ dân phố; tuyên truyền qua hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; xuất bản các bản tin thông tin cơ sở, bản tin thông tin cơ sở điện tử (trang thông tin điện tử), tài liệu không kinh doanh,.. hệ thống truyền thanh, truyền hình cấp huyện và hệ thống trạm truyền thanh cơ sở, cụm loa truyền thanh thôn, bản; chương trình truyền thông và tiếng dân tộc thiểu số ở địa phương; ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông hiện đại để tổ chức thực hiện công tác thông tin cơ sở.

2. Tăng cường quản lý nhà nước về thông tin s

a) Ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin cơ sở.

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển thông tin cơ sở.

c) Tổ chức thông tin, quản lý thông tin của hệ thống thông tin cơ sở.

d) Cấp, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động thông tin cơ sở

đ) Phổ biến, giáo dục pháp luật về thông tin cơ sở.

e) Thực hiện hoạt động nghiên cứu, ng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thông tin cơ sở.

f) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhân lực trong hoạt động thông tin cơ sở.

g) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê của hệ thống thông tin cơ sở.

h) Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động thông tin cơ sở.

3. Nâng cao hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở

a) Nâng cấp hệ thống thông tin cơ sở:

Thực hiện theo Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020”.

b) Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở:

- Quản lý, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

- Nâng cao hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền; phát huy vai trò quản lý nhà nước của ngành văn hóa, thể thao và du lịch và năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trong việc xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí cho hoạt động thông tin cơ sở của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

2. Căn cứ kế hoạch hoạt động thông tin cơ sở của tỉnh, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp vào dự toán ngân sách hằng năm của các cơ quan, đơn vị gửi SKế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Là cơ quan thường trực đôn đốc và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động theo kế hoạch.

- Tham mưu xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020”.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền, đưa thông tin về cơ sở; hướng dẫn Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, trạm truyền thanh cơ sở, bản tin của các sở, ban, ngành, Cổng thông tin đối ngoại Lào Cai, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và các cổng thành viên tăng cường công tác tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho công tác đưa thông tin về cơ sở theo Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin truyền thông cơ sở hằng năm.

- Tham mưu cho UBND tỉnh sơ kết, tổng kết kế hoạch; tổng hợp, xây dựng báo cáo hoạt động thông tin cơ sở theo quy định.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh quản lý, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, th thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, đinh hướng đến năm 2030 (theo Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020 gắn với tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, học tập, trao đổi, hưởng thụ, gìn giữ văn hóa, luyện tập thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

- Xây dựng, củng cố hệ thống thiết chế văn hóa từ cấp tỉnh đến huyện, xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố; phát triển văn nghệ quần chúng, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa ở cơ sở.

- Chỉ đạo hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh phân loại, sắp xếp sách, báo chí, ấn phẩm giữa các điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Thư viện xã để đảm bảo nguồn ấn phẩm phong phú phục vụ nhân dân.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các đội thông tin lưu động, chiếu bóng lưu động phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới nhằm nâng cao đời sống tinh thần và hiểu biết về pháp luật của nhân dân.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở bảo đảm hoạt động hiệu quả.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định phân bổ vốn để thực hiện kế hoạch này từ nguồn vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn khác do Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, quản lý.

4. S Tài chính

Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định phân bổ vốn để thực hiện kế hoạch này từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn khác do Sở Tài chính theo dõi, quản lý.

5. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hằng năm có kế hoạch tuyên truyền chính sách, pháp luật thuộc chuyên ngành quản lý đến với người dân.

- Phối hợp, đẩy mạnh thực hiện Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí nhằm tăng cường đưa thông tin về cơ sở.

6. Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Phansipăng; Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và các cổng thành viên; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố; các bản tin trên địa bàn tỉnh

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch tăng cường đưa thông tin về cơ sở với chủ đề gần gũi với người dân. Chủ động triển khai và thực hiện các nội dung tuyên truyền, đưa thông tin về cơ sở có trọng tâm, trọng điểm theo từng năm.

- Mở mới hoặc củng cố, nâng cao chất lượng các chuyên mục, chương trình thông tin chuyên đề cơ sở, chương trình tiếng dân tộc thiểu số trên sóng phát thanh và kênh truyền hình theo hướng đa dạng, hấp dẫn, có sức thuyết phục, phù hợp với trình độ, nhu cầu của người dân trong tỉnh, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào theo đạo, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới ít có điều kiện tiếp cận thông tin.

- Thực hiện báo cáo về công tác tuyên truyền hướng về cơ sở của cơ quan, đơn vị mình theo định kỳ và theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông (nếu có) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan định hướng công tác tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Đào tạo, tập huấn cho đội ngũ làm công tác tuyên vận; đổi mới hình thức tuyên truyền nhằm đẩy mạnh đưa thông tin đến với người dân, đặc biệt là nhân dân các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các Đoàn thể tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức công tác tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

9. UBND các huyện, thành phố

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020.

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về thông tin cơ sở; phổ biến, giáo dục pháp luật về thông tin cơ sở ở địa phương.

- Huy động sức mạnh tổng lực của các thiết chế tuyên truyền cơ sở (nhà văn hóa, trạm truyền thanh, loa truyền thanh, tủ sách pháp luật,...) tăng cường đưa thông tin đến với người dân.

- Chỉ đạo các lực lượng tuyên truyền: Văn hóa, thông tin, tuyên vận phối hợp, tăng cường đưa thông tin đến với người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường công tác tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hệ thống trạm truyền thanh cấp xã tại địa phương.

- Chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn các xã, phường, thị trấn sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hoạt động của trạm truyền thanh cấp xã theo quy định.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho hệ thống trạm truyền thanh cấp xã trên địa bàn.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở.

- Thực hiện chế độ báo cáo công tác theo quy định.

V. Chế độ báo cáo

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Thông tin và Truyền thông định kỳ trước ngày 15/6 và 15/11 hằng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trên đây là Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020; yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, địa phương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai, Đài PT- TH tỉnh, Tạp chí Phansipăng, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, TH1,4, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Thanh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 127/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu127/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2017
Ngày hiệu lực05/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 127/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 127/KH-UBND 2017 đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 127/KH-UBND 2017 đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu127/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Thanh
        Ngày ban hành05/05/2017
        Ngày hiệu lực05/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 127/KH-UBND 2017 đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 127/KH-UBND 2017 đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới Lào Cai

           • 05/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực