Văn bản khác 127/KH-UBND

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2019 về tổ chức Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 127/KH-UBND 2019 Phong trào Cán bộ thi đua thực hiện văn hóa công sở Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ” GIAI ĐOẠN 2019 – 2025

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác;

- Bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì Nhân dân phục vụ.

2. Yêu cầu:

- Việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố và các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh;

- Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Tổ chức thực hiện phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong Phong trào thi đua.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Đối tượng:

1.1. Tập thể: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thành phố; lực lượng vũ trang Nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị).

1.2. Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Nhân dân (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức, viên chức).

2. Nội dung thi đua:

2.1. Đối với tập thể:

“Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”:

a) Cụ thể hóa các chính sách, quy định ca cấp có thm quyền; xây dựng, ban hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở.

b) Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thi gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị.

c) Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

d) Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

đ) Không có khói thuốc lá tại công sở và nơi công cộng.

e) Không có rác thi nhựa tại công svà ngoài cộng đồng.

g) Đảm bảo vệ sinh môi trường biển, không có rác thải nhất là rác thải nhựa.

h) Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

“Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”:

a) Chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính.

b) Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ.

c) Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm.

d) Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.

đ) Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

e) Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hp với tính chất công việc.

g) Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị phát động, tổ chức.

3. Thời gian tổ chức Phong trào thi đua

- Phong trào thi đua được tổ chức trong giai đoạn 2019-2025.

- Năm 2022 tổ chức sơ kết và năm 2025 tổng kết Phong trào thi đua.

III. TIÊU CHUẨN THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN, MỨC KHEN THƯỞNG:

1. Tiêu chuẩn thi đua:

1.1. Đối với khen cấp Nhà nước:

Thực hiện theo Quyết đnh số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

1.2. Đối với khen thưởng cấp tỉnh:

a) Đối với tập thể:

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị:

+ Xây dựng, cụ thể hóa và thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật đảm bảo chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng thời hạn;

+ Bám sát thực tiễn, nghiên cứu bổ sung kịp thời các hướng dẫn; tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết, chương trình, đề án... cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch... đề ra và thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh;

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm;

+ Xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, các quy định về văn hóa công sở, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của Nhà nước, của cơ quan, đơn vị;

+ Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

+ Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị;

+ Niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị nhằm làm cho hoạt động của cơ quan, đơn vị được công khai, minh bạch;

+ Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, phục vụ Nhân dân tốt hơn;

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính vi xây dựng chính quyền điện tử để công khai, minh bạch nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua môi trường mạng, đảm bảo hàng năm cắt giảm phần trăm chi phí tối thiểu tuân thủ thủ tục hành chính.

- Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp:

+ Thực hiện bài trí công sở (Quốc huy, Quốc kỳ, khuôn viên công sở) theo đúng quy định trong Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Đối với các cơ quan Đảng, cơ quan của các đoàn thể (treo Cờ của Đảng, đoàn thể) và thực hiện bài trí công sở đúng theo quy định của Đảng, đoàn thể và Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

+ Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an toàn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay.

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đthu hút, tập hp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

- Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính:

+ Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; đeo, cài thẻ tên, phù hiệu, thẻ chức danh đúng quy định khi thực hiện nhiệm vụ;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả;

+ Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ;

+ Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

+ Chủ động phối hp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính chuyên nghiệp làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao;

+ Trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp với cấp trên.

- Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm:

+ Có tinh thần cầu thị, lắng nghe; tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc; sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó;

+ Có tinh thần đấu tranh tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả;

+ Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân;

+ Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân, quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm được giao.

- Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử:

+ Trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ;

+ Đối với lãnh đạo cấp trên phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng;

+ Đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, đơn vị;

+ Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử; không nâng đỡ cấp dưới vì động cơ, mục đích không trong sáng.

- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống:

+ Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành;

+ Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không có biểu hiện cơ hội, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; không đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ;

+ Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến thực thi nhiệm vụ;

+ Tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu, tránh phô trương, lãng phí, mục đích trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia...; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội;

+ Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở.

- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hp với tính chất công việc:

+ Khi thực hiện nhiệm vụ trang phục phải gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu;

+ Trang phục phải phù hp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

+ Đối với ngành có trang phục riêng, phải thực hiện theo quy định của ngành.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị, địa phương phát động, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Hình thức khen thưởng:

2.1. Hàng năm các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND huyện, thành phố lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua là nội dung quan trọng để đánh giá thi đua và xem xét khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị thuộc, trực thuộc.

2.2. Khen thưởng sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua:

- Khen thưởng sơ kết: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thành phố tiến hành sơ kết, xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo thẩm quyền và lựa chọn tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu để đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng Bằng khen hoặc trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

- Khen thưởng tổng kết: Các sở, ban, ngành, đoàn thcấp tnh, huyện, thành phố tiến hành tổng kết, xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo thẩm quyền và lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất để đề nghị Ủy ban nhân dân tnh tặng Bằng khen hoặc trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

3. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2019: Tổ chức phát động tới các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong tnh; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua.

- Năm 2022: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tnh tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua để làm cơ sở tiếp tục triển khai phong trào đến năm 2025.

- Năm 2025: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổng kết Phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (dịp Quốc khánh 02/9/2025).

4. Kinh phí và mức khen thưởng

Kinh phí và mức khen thưởng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

IV. HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

1. Thành phần hồ sơ

a) Văn bản đề nghị khen thưởng của cấp trình khen.

b) Biên bản họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng của cấp trình khen.

c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng theo quy định.

2. Số lượng hồ sơ

a) Huân chương: 03 bộ.

b) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 02 bộ.

c) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 bộ.

3. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng

3.1. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh; doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp đăng ký thi đua của đơn vị mình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ).

3.2. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) thẩm định hồ sơ, lập tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho những tập thể và cá nhân đủ tiêu chuẩn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này và điều kiện cụ thể, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ; định kỳ hàng năm báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua về UBND tỉnh qua Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) để tổng hp báo cáo Trung ương. Tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng.

2. Các cơ quan, địa phương, đơn vị; các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh căn cứ tình hình cụ thể có các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hp, tạo sự chuyn biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động; tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hp của cả hệ thống chính trị trong quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua.

4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các cấp phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng trong quá trình chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở các lĩnh vực, địa bàn cụ thể.

5. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Không có khói thuốc lá tại công sở và nơi công cộng”

6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Không có rác thải nhựa tại công sở và ngoài cộng đồng”

7. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có biển tập trung triển khai phong trào thi đua “Đảm bảo vệ sinh môi trường biển, không có rác thải nhất là rác thải nhựa”.

8. Giao cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương, đơn vtriển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Tham mưu UBND tỉnh khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu; Đẩy mạnh công tác phát hiện, biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh về Phong trào thi đua.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn kịp thời báo cáo UBND tnh./.

 


Nơi nhận:
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể),
- Các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh;
- Sở Nội vụ (Ban TĐKT 3b);
- Doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, P. VHXH;
- Lưu: VT, vttkieu.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thanh Bình

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 127/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu127/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2019
Ngày hiệu lực19/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(07/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 127/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 127/KH-UBND 2019 Phong trào Cán bộ thi đua thực hiện văn hóa công sở Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 127/KH-UBND 2019 Phong trào Cán bộ thi đua thực hiện văn hóa công sở Kiên Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu127/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýĐỗ Thanh Bình
        Ngày ban hành19/08/2019
        Ngày hiệu lực19/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (07/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 127/KH-UBND 2019 Phong trào Cán bộ thi đua thực hiện văn hóa công sở Kiên Giang

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 127/KH-UBND 2019 Phong trào Cán bộ thi đua thực hiện văn hóa công sở Kiên Giang

         • 19/08/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/08/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực