Văn bản khác 1275/KH-BHXH

Kế hoạch 1275/KH-BHXH rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1275/KH-BHXH rà soát thủ tục hành chính 2013 do BHXH ban hành


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1275/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2013

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Công văn số 348/VPCP-KSTT ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch rà soát quy định hành chính, thủ tục hành chính năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI RÀ SOÁT

1. Mục đích

a) Rà soát các quy định, thủ tục hành chính nhằm phát hiện những quy định, thủ tục hành chính (TTHC) không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, phù hợp, tính hợp hiến, hợp pháp; phát hiện kịp thời những TTHC còn rườm rà, phức tạp, những TTHC còn mâu thuẫn, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, gây khó khăn, cản trở cho quá trình giải quyết công việc đối với các cá nhân, tổ chức.

b) Cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong việc tuân thủ TTHC.

c) Lập danh sách những quy định, TTHC cần được kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ; xây dựng phương án đơn giản hóa các TTHC được rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, TTHC.

2. Yêu cầu

a) Sản phẩm rà soát các quy định, TTHC phải cụ thể, thiết thực, thực hiện được các mục tiêu đề ra.

b) Khi tiến hành rà soát phải đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót quy định hành chính, TTHC.

c) Căn cứ pháp lý để rà soát là các văn bản quy phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đang có hiệu lực thi hành; Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

d) Áp dụng nguyên tắc công khai, minh bạch, tham vấn các tổ chức, cá nhân chịu tác động của quy định, TTHC trong việc rà soát.

đ) Việc rà soát quy định, TTHC phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện TTHC, coi rà soát quy định, TTHC là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị và mỗi cán bộ công chức, viên chức.

e) Đảm bảo phát huy vai trò chủ động của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có chức năng tham mưu xây dựng văn bản; phát huy tính tích cực của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trong việc đánh giá sự phù hợp của quy định hành chính, TTHC với hoạt động thực tiễn, tính khả thi, thống nhất, đồng bộ...

3. Phạm vi

a) Rà soát các văn bản có quy định TTHC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành thuộc các lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH (Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010), chính sách BHYT (Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20/1/2010), thu BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011) và chi trả các chế độ BHXH, BHYT (Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 và Quyết định số 1764/QĐ-BHXH ngày 24/12/2012).

b) Rà soát 115 TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012.

II. NỘI DUNG RÀ SOÁT

1. Rà soát các TTHC theo các tiêu chí sau:

a) Đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện;

b) Phù hợp với mục tiêu quản lý;

c) Bảo đảm quyền bình đẳng của các đối tượng thực hiện TTHC;

d) Tiết kiệm thời gian và chi phí của cá nhân, tổ chức và BHXH Việt Nam;

đ) Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của các quy định về TTHC;

e) Bảo đảm tính liên thông giữa các TTHC liên quan, thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, minh bạch, hợp lý.

2. Rà soát các văn bản có quy định TTHC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành để đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi, tính hợp pháp và sự phù hợp của văn bản với thực tiễn.

3. Xây dựng phương án đơn giản hóa, đề xuất, kiến nghị.

4. Công bố kết quả rà soát.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

a) Rà soát, thống kê các quy định, TTHC trong các văn bản do đơn vị mình soạn thảo đã được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký ban hành và Quyết định 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012 ban hành bộ thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam, tìm ra những thủ tục còn rườm rà, không cần thiết, không phù hợp, còn gây trở ngại cho cá nhân và tổ chức, các quy định hành chính chưa phù hợp với thực tiễn.

b) Xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, không còn phù hợp với thực tiễn (trong phương án phải chỉ rõ những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết BHXH Việt Nam và những nội dung đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định) và các sáng kiến cải cách TTHC kiến nghị sửa đổi các quy định hành chính; nêu lý do, chi phí tuân thủ, kiến nghị thực thi phương án đơn giản hóa TTHC.

c) Xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đánh giá đối với các quy định, TTHC.

2. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

a) Từ thực tiễn thực hiện các quy định hành chính, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, rà soát, thống kê các quy định hành chính, TTHC còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế, gây khó khăn, trở ngại cho cá nhân, tổ chức.

b) Xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đánh giá đối với các quy định hành chính, TTHC. Trong đó nêu rõ các kiến nghị, phản ánh, sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ các quy định hành chính, TTHC không cần thiết, không phù hợp thực tiễn.

3. Ban Pháp chế

a) Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị và BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện việc rà soát theo đúng quy định và kế hoạch này; kịp thời báo cáo Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch, có biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn khi cần thiết.

b) Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo.

c) Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích kết quả rà soát của các đơn vị, BHXH các tỉnh, thành phố, báo cáo xin ý kiến Tổng Giám đốc về Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC, kiến nghị sửa đổi quy định hành chính.

d) Dự thảo văn bản công bố kết quả rà soát.

4. Thời gian thực hiện

a) Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thực hiện và hoàn thành việc rà soát, gửi báo cáo rà soát và phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính về Ban Pháp chế trước ngày 30/9/2013.

b) Ban Pháp chế có trách nhiệm tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Tổng Giám đốc trước ngày 30/11/2013.

c) Công bố kết quả rà soát trước ngày 31/12/2013.

5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện kế hoạch rà soát thủ tục hành chính, quy định hành chính thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

(Chi tiết nội dung, trách nhiệm thực hiện và thời gian thực hiện theo phụ lục đính kèm)./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Cục KSTTHC (BTP);
- Các đơn vị trực thuộc BHXHVN;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT; PC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH RÀ SOÁT QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH, TTHC
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1275/KH-BHXH ngày 04 tháng 4 năm 2013 của BHXH Việt Nam)

STT

Tên TTHC rà soát

Quy định hành chính liên quan được rà soát

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

1

Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT và BHTN: 30 TTHC (bao gồm cả tỉnh và huyện) ban hành kèm theo Quyết định 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012

Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Ban Thu

Ban Pháp chế, Ban Cấp sổ thẻ, Ban THCSBHXH, Ban THCSBHYT, Ban chi và BHXH các tỉnh, thành phố

Quý I/2013

Quý III/2013

2

Lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT: 15 TTHC (bao gồm cả tỉnh và huyện) ban hành kèm theo Quyết định 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012

Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Ban Cấp sổ, thẻ

Ban Pháp chế, Ban Thu, Ban THCSBHXH, Ban THCSBHYT, Ban chi và BHXH các tỉnh, thành phố

Quý I/2013

Quý III/2013

3

Lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH: 17 TTHC (bao gồm cả tỉnh và huyện) ban hành kèm theo Quyết định 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.

- Quyết định số 1764/QĐ-BHXH ngày 24/12/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012.

Ban Chi

Ban Pháp chế, Ban Cấp sổ thẻ, Ban THCSBHXH, Ban THCSBHYT, Ban Thu và BHXH các tỉnh, thành phố

Quý I/2013

Quý III/2013

4

Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHXH: 41 TTHC (bao gồm cả tỉnh và huyện) ban hành kèm theo Quyết định 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012

Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Ban THCSBHXH

Ban Pháp chế, Ban Cấp sổ thẻ, Ban Thu, Ban THCSBHYT, Ban chi và BHXH các tỉnh, thành phố

Quý I/2013

Quý III/2013

5

Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT: 12 TTHC (bao gồm cả tỉnh và huyện) ban hành kèm theo Quyết định 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012

- Quyết định số 466/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giám định bảo hiểm y tế.

- Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định, chi trả chi phí khám chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Ban THCSBHYT

Ban Pháp chế, Ban Cấp sổ thẻ, Ban THCSBHXH, Ban Thu, Ban chi và BHXH các tỉnh, thành phố

Quý I/2013

Quý III/2013

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1275/KH-BHXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1275/KH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2013
Ngày hiệu lực04/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1275/KH-BHXH

Lược đồ Kế hoạch 1275/KH-BHXH rà soát thủ tục hành chính 2013 do BHXH ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1275/KH-BHXH rà soát thủ tục hành chính 2013 do BHXH ban hành
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1275/KH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành04/04/2013
        Ngày hiệu lực04/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1275/KH-BHXH rà soát thủ tục hành chính 2013 do BHXH ban hành

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1275/KH-BHXH rà soát thủ tục hành chính 2013 do BHXH ban hành

           • 04/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực