Văn bản khác 128/KH-TANDTC

Kế hoạch 128/KH-TANDTC về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 128/KH-TANDTC 2019 kiểm tra công tác thi đua khen thưởng


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/KH-TANDTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2019

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân;

Căn cứ Quy chế công tác kiểm tra trong Tòa án nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 346a/2017/QĐ-TANDTC ngày 01/3/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

Căn cứ Kế hoạch số 48/TANDTC-TĐKT ngày 13/3/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân về việc thực hiện công tác thi đua-khen thưởng năm 2019,

Tòa án nhân dân tối cao xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 đối với các đơn vị Tòa án nhân dân các cấp, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kiểm tra các cơ quan, đơn vị Tòa án nhân dân trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân;

- Kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng; chỉ tiêu, chất lượng công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị;

- Thông qua kiểm tra để kịp thời phát hiện những ưu điểm, những biện pháp mới, cách làm hay trong tổ chức, thực hiện phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực trong việc hoàn thành tốt chỉ tiêu, chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ đtuyên truyền, nhân rộng; đồng thời, phát hiện những thiếu sót, hạn chế đ rút kinh nghiệm và có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời, nhằm đưa công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân ngày càng đi vào nề nếp, thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2019 và các năm tiếp theo của Tòa án nhân dân.

2. Yêu cầu

- Tập trung kiểm tra các đơn vị, Tòa án nhân dân nhiều năm đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, có nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong tổ chức phong trào thi đua để phổ biến, nhân rộng trong các Tòa án nhân dân. Đồng thời, kiểm tra các đơn vị, Tòa án nhân dân nhiều năm chưa có thành tích thi đua, phong trào thi đua còn hình thức, chưa thực chất, hiệu quả đ tìm ra nguyên nhân và có biện pháp khắc phục kịp thời.

- Việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, lãnh đạo, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân.

- Việc kiểm tra phải bảo đảm thực chất, khách quan, toàn diện, có hiệu quả. Kết quả kiểm tra là một trong những căn cứ quan trọng để bình xét, đánh giá thành tích thi đua của cơ quan, đơn vị và đề nghị khen thưởng cui năm.

- Việc kiểm tra phải bảo đảm không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, Tòa án nhân dân các cấp.

II. ĐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra

Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo các tiêu chí nêu trên (có danh sách cụ thể kèm theo).

Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm tình hình hoạt động của các Tòa án, Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân có thể xem xét, quyết định kiểm tra một số đơn vị, Tòa án nhân dân không thuộc danh sách kiểm tra nêu trên.

2. Nội dung kiểm tra

- Việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Ban cán sự đảng, Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Công tác xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý.

- Tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn; nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng và các nhiệm vụ công tác khác theo kế hoạch công tác năm của cơ quan, đơn vị.

- Việc triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị; thực hiện chỉ tiêu thi đua; kết quả, thành tích đạt được trong phong trào thi đua.

- Việc tổ chức thực hiện quy chế thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” và xét tặng danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”.

- Việc thực hiện các quy định về thủ tục, hồ sơ, quy trình đề nghị khen thưởng và việc quản lý, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng.

- Việc lựa chọn, giới thiệu tập thể đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Tòa án nhân dân.

3. Thời gian kiểm tra

Việc kiểm tra dự kiến trong khoảng thời gian tháng 6, tháng 7 năm 2019. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau.

Mốc thời gian lấy số liệu báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác chuyên môn và công tác thi đua, khen thưởng: từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/5/2019.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; thành phần gồm:

- Trưởng đoàn: Đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao.

- Các thành viên: Cán bộ Vụ Thi đua - Khen thưng; đại diện Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao (cán bộ quản lý từ cấp Phòng trở lên); đại diện lãnh đạo các đơn vị Trưởng cụm và Phó Trưởng cụm thi đua năm 2019.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc, kiểm tra, lịch kiểm tra chi tiết, chuẩn bị đầy đủ văn bản, tài liệu liên quan đến công tác kiểm tra và thông báo cho đơn vị được kiểm tra biết trước khi tiến hành kiểm tra; tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo lãnh đạo, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Tòa án nhân dân cho ý kiến trước khi ban hành kết luận kiểm tra chính thức.

2. Phương pháp kiểm tra

2.1. Kiểm tra trực tiếp

- Đoàn kiểm tra nghe đại diện lãnh đạo đơn vị được kiểm tra trình bày báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị theo các nội dung tại điểm 2 Mục II Kế hoạch này;

- Đại diện các tổ chức, đoàn thể của cơ quan, đơn vị được kiểm tra trình bày ý kiến bổ sung báo cáo (nếu có);

- Các thành viên Đoàn kiểm tra nêu câu hỏi, các vấn đề cần làm rõ trong báo cáo đối với đơn vị được kiểm tra;

- Đại diện lãnh đạo đơn vị được kiểm tra trả lời các câu hỏi, kiến nghị của Đoàn kiểm tra;

- Các thành viên Đoàn kiểm tra kiểm tra hệ thống sổ sách, tài liệu, văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị;

- Trưởng Đoàn kiểm tra nhận xét sơ bộ kết quả kiểm tra, kiến nghị, đề xuất đối với đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng; hoàn thiện kết luận kiểm tra báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân và gửi cho đơn vị được kiểm tra kết luận kiểm tra.

2.2. Kiểm tra gián tiếp

Đối với các đơn vị không có tên trong danh sách kiểm tra trực tiếp có trách nhiệm gửi báo cáo tự kiểm tra theo các nội dung tại điểm 2 Mục II Kế hoạch này về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Thi đua-Khen thưởng) để tổng hợp, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân cho ý kiến chỉ đạo.

3. Trách nhiệm của đơn vị được kiểm tra

- Tổ chức quán triệt mục đích, nội dung, yêu cầu của Kế hoạch kiểm tra đến toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

- Chỉ đạo cán bộ chuẩn bị báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị theo các nội dung kiểm tra tại điểm 2 Mục II Kế hoạch này, gửi về Vụ Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao ít nhất 02 ngày trước khi kiểm tra.

- Chuẩn bị đầy đủ sổ sách, hồ sơ, tài liệu, văn bản về công tác thi đua, khen thưởng và các tài liệu khác có liên quan để phục vụ công tác kiểm tra.

- Sắp xếp công việc, cử cán bộ tham dự, làm việc cùng vi Đoàn kiểm tra bảo đảm đầy đủ, đúng thành phần, bao gồm: đại diện cấp ủy đảng, lãnh đạo, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên...) và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị được kiểm tra. Đối với đơn vị được kiểm tra là Tòa án nhân dân cấp huyện, mi Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân cấp tỉnh tham dự buổi kiểm tra.

Trên đây là nội dung kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưng năm 2019 của Tòa án nhân dân tối cao. Đề nghị các đơn vị, Tòa án nhân dân các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (qua Phòng Theo dõi công tác thi đua-khen thưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng) đ tng hợp, báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để phối hợp, chỉ đạo);
- Các đ/c Ủy viên TT Hội đồng TĐKT TAND (để phối hợp t/h);
- Trưởng Cụm, Phó Trưởng Cụm các Cụm thi đua (để tham gia Đoàn kiểm tra);
- Các đơn vị được kiểm tra (để
t/h);
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tin);
- Lưu: VP, Vụ TĐKT.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN

Nguyễn Văn Du

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 128/KH-TANDTC

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu128/KH-TANDTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2019
Ngày hiệu lực08/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 128/KH-TANDTC

Lược đồ Kế hoạch 128/KH-TANDTC 2019 kiểm tra công tác thi đua khen thưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 128/KH-TANDTC 2019 kiểm tra công tác thi đua khen thưởng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu128/KH-TANDTC
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Văn Du
        Ngày ban hành08/05/2019
        Ngày hiệu lực08/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 128/KH-TANDTC 2019 kiểm tra công tác thi đua khen thưởng

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 128/KH-TANDTC 2019 kiểm tra công tác thi đua khen thưởng

            • 08/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực