Văn bản khác 128/KH-UBND

Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2014 tổ chức triển khai Hiến pháp nước Việt Nam do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 128/KH-UBND 2014 triển khai Hiến pháp Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/KH-UBND

Nghệ An, ngày 22 tháng 3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư trung ương Đảng về triển khai Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Hướng dẫn số 43-HD/TGTU ngày 10/02/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai thực hiện Hiếp pháp. Để tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp 2013 trên địa bàn tỉnh kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a. Triển khai đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu quả nội dung của Hiến pháp đến tất cả các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, chiến sỹ LLVT, nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về Hiến pháp, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật.

b. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp để xác định vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp theo kế hoạch của Chính phủ, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

c. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, chính quyền địa phương trong việc tiến hành các hoạt động khi thi hành Hiến pháp trên địa bàn của tỉnh.

2. Yêu cầu.

a. Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp quán triệt theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bám sát Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ; bảo đảm tiến hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

b. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể xã hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

c. Tăng cường trách nhiệm của Giám đốc sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc, chủ tịch UBND các cấp trong việc triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn đạt hiệu quả thiết thực.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP

1. Tham mưu UBND tỉnh Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp và các văn bản chỉ đạo triển khai thi hành Hiến pháp

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quý I, II/2014

2. Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung Hiến pháp trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng

Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Báo Công an, Báo Lao động Nghệ An.

Thời gian thực hiện: Năm 2014- 2016

3. Biên soạn và cấp phát tài liệu tuyên truyền Hiến pháp

3. 1. Biên soạn tài liệu về mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013.

3. 2. Biên soạn tài liệu nghiệp vụ tuyên truyền Hiến pháp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Hiếp pháp.

3. 3. In và phát hành Tờ rơi tuyên truyền Hiến pháp.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh.

4. Tổ chức cuộc thi viết”Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa XHCN Việt Nam” cho các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh để tìm hiểu và nâng cao hiểu biết và nội dung ý nghĩa của Hiến pháp.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Ủy ban MTTQ tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Thời gian thực hiện: Từ 2014- 2015

- Phát động cuộc thi: Quý III năm 2014.

- Tổng kết cuộc thi: Quý III năm 2015.

5. Rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản QPPL của tỉnh phù hợp với Hiến pháp và các văn bản QPPL mới của Trung ương

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị và các cơ quan liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

6. Kiểm tra việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2014, 2015.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hội nghị, tổ chức cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp của tỉnh đã nêu tại phần II của Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản QPPL phù hợp với Hiến pháp và các văn bản QPPL mới ở Trung ương.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra về tình hình triển khai thi hành Hiến pháp tại một số sở, ngành, UBND cấp huyện.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và truyền thông biên soạn tài liệu, tờ rơi tổ chức bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về nội dung của Hiến pháp.

- Lập dự toán kinh phí triển khai thi hành Hiến pháp ở cấp tỉnh chuyển Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Các sở, ban, ngành

- Tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

- Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của cơ quan, đơn vị mình, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp).

- Phát hành các Bản tin, tập san… chuyên đề của ngành (đối với các sở, ngành có Bản tin, tập san…) về các văn bản chỉ đạo tổ chức thi hành Hiến pháp của Trung ương và các nội dung cơ bản của Hiến pháp. Tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Hiến pháp cho cán bộ, công chức trong ngành mình.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản QPPL phù hợp với Hiến pháp và các văn bản QPPL mới ở Trung ương.

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của ngành mình; tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và những nội dung cơ bản của Hiến pháp đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân.

- Chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Công an Nghệ An, Báo Lao động Nghệ An

- Mở chuyên trang, chuyên mục để đăng tải, phổ biến Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 64/2013/QH 13 của Quốc hội, Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị số 19-CT/TU của Tỉnh ủy, các văn bản của HĐND, UBND tỉnh về triển khai thi hành Hiến pháp và những nội dung cơ bản của Hiến pháp.

- Thường xuyên phản ánh tình hình triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần phê phán những nhận thức sai trái, lệch lạc, mơ hồ về Hiến pháp đảm bảo cho Hiến pháp được tôn trọng, tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

5. Sở Tài chính

- Thẩm định dự toán kinh phí triển khai thi hành Hiến pháp do Sở Tư pháp lập, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, các cấp, các ngành, các địa phương về kinh phí thực hiện việc triển khai thi hành Hiến pháp theo quy định.

6. UBND huyện, thành, thị

- Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của cấp mình và tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp).

- Chỉ đạo UBND cấp xã có các hình thức thích hợp để tổ chức triển khai phổ biến nội dung của Hiến pháp cũng như tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc tôn trọng, tuân thủ và chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

7. Các doanh nghiệp; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của cơ quan, đơn vị mình, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp); lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến thích hợp những nội dung cơ bản của Hiến pháp đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị.

8. Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp

- Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của đơn vị, gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp); tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và đặc biệt là những nội dung cơ bản, những điểm mới được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp đến các cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động thuộc phạm vi quản lý.

- Tham gia tích cực vào việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, cập nhật để biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp đảm bảo phù hợp với các quy định mới của Hiến pháp và chức năng, nhiệm vụ của cơ sở đào tạo.

9. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

- Ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong phạm vi cơ quan, tổ chức mình nhằm nâng cao nhận thức của thành viên, hội viên về Hiến pháp, tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, ý thức trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp.

- Tích cực tham gia ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận và các văn bản pháp luật khác theo yêu cầu, đề nghị.

- Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp đến các thành viên, hội viên nhằm nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành Hiến pháp.

10. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của ngành, trong đó tập trung quán triệt, phổ biến đầy đủ tinh thần và nội dung của Hiến pháp, các văn bản chỉ đạo của Trung ương nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về Hiến pháp, tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp.

- Tích cực tham gia ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung các văn bản về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các văn bản pháp luật khác theo yêu cầu, đề nghị.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

- Các cơ quan, đơn vị phản ánh hình triển khai thi hành Hiến pháp của ngành về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp).

- Báo cáo 6 tháng thực hiện xong trước ngày 15/7 của năm báo cáo.

- Báo cáo 01 năm thực hiện xong trước ngày 15/01 của năm kế tiếp.

- Giao Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thi hành Hiến pháp trình UBND tỉnh trước ngày 25/7 của năm báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng); trước ngày 25/01 của năm kế tiếp (đối với báo cáo 01 năm).

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kế hoạch này được đảm bảo thực hiện bằng nguồn ngân sách của tỉnh. Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; các Sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định vào dự toán chi thường xuyên năm của đơn vị, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch này triển khai, tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp; (để báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Trường Đại học, CĐ, THCN;
- Đài PT-TH, Báo Nghệ An;
- UBND huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, TH (Tg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 128/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu128/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2014
Ngày hiệu lực22/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 128/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 128/KH-UBND 2014 triển khai Hiến pháp Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 128/KH-UBND 2014 triển khai Hiến pháp Nghệ An
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu128/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýThái Văn Hằng
        Ngày ban hành22/03/2014
        Ngày hiệu lực22/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 128/KH-UBND 2014 triển khai Hiến pháp Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 128/KH-UBND 2014 triển khai Hiến pháp Nghệ An

           • 22/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực