Văn bản khác 128/KH-UBND

Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 39/CT-TTg về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 128/KH-UBND 2017 thực hiện 39/CT-TTg phòng ngừa đấu tranh với tội phạm Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 39/CT-TTG NGÀY 24/10/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ

Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

2. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm trên.

3. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, xây dựng xã hội kỷ cương, kỷ luật nhằm tạo môi trường ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và lành mạnh phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị và Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 28/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Nghị định số 208/2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật và chế tài xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ; quyền, nghĩa vụ của công dân và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng thi hành công vụ, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong việc tuân thủ, giám sát, ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng thực thi công vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo dư luận xã hội lên án và đấu tranh với các hành vi chống người thi hành công vụ; bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh. Đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân và lực lượng thi hành công vụ.

4. Nâng cao nhận thức về pháp luật, quyền hạn, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, lễ tiết tác phong và văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người thi hành công vụ. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nội quy, quy chế, quy trình, phương án, kế hoạch công tác đối với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cụ thể.

5. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, phương pháp vận động, thuyết phục, đối thoại với quần chúng; ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ, phòng vệ, xử lý tình huống... cho các lực lượng trực tiếp thực thi công vụ.

6. Tăng cường công tác nắm tình hình trong nhân dân để kịp thời phát hiện, giải quyết triệt để những vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài, những nguyên nhân điều kiện có thể phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ. Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công vụ, để kịp thời phát hiện và có biện pháp giải quyết khắc phục những sơ hở, bất cập, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu người dân, các vi phạm về tác phong, thái độ ứng xử trong khi thi hành công vụ.

7. Bảo đảm chế độ, chính sách phù hợp cho các lực lượng thực thi công vụ, nhất là các trường hợp bị thương hoặc hi sinh khi thi hành công vụ. Chủ động bố trí trang bị hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền trang bị các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tiếp tục đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

III. Phân công nhiệm vụ

1. Công an tỉnh

- Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; kịp thời phối hợp giải quyết các yêu cầu, kiến nghị liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết, ổn định các vụ việc phức tạp trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, không để kéo dài, trở thành “điểm nóng”, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

- Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo lực lượng, tăng cường các biện pháp công tác điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh, kịp thời, triệt để theo quy định các vụ chống người thi hành công vụ xảy ra, đảm bảo tất cả các hành vi chống người thi hành công vụ đều được điều tra, xử lý.

- Rà soát, sửa chữa, bổ sung, trang cấp các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ, kinh phí cho các đơn vị, đặc biệt là những lực lượng trực tiếp làm công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ an toàn cho người dân và lực lượng thi hành công vụ.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nghiêm túc công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc chống người thi hành công vụ theo quy định.

2. Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thi hành công vụ và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, bảo đảm phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần bảo vệ quyền, nghĩa vụ công dân, người thi hành công vụ, nêu cao kỷ cương, kỷ luật và tính nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật và trách nhiệm công dân trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

3. S Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chấp hành và thực thi pháp luật trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng; kịp thời thông tin, tuyên truyền, đảm bảo khách quan, trung thực, phản ánh đúng bản chất sự việc, không để các thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng kích động, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tích cực phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; phối hợp giám sát hoạt động của người thi hành công vụ, bảo đảm thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tập trung củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; gắn với việc thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phát huy sức mạnh của của cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT tại cơ sở.

5. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo phối hợp chặt chẽ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; kịp thời tổ chức đưa ra xét xử lưu động đối với một số vụ án điểm về chống người thi hành công vụ, nhất là các vụ án có đối tượng coi thường pháp luật, làm người thi hành công vụ hy sinh hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung; bảo đảm nghiêm minh, không để lọt tội phạm.

6. Sở Tài chính căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp của luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- m tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thường xuyên phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên cơ sở 10 mô hình phong trào đang phát huy hiệu quả.

- Tăng cường công tác nắm tình hình trong nhân dân để kịp thời phát hiện, giải quyết triệt để những vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài, những nguyên nhân, điều kiện có thể phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, như thực hiện các chính sách xã hội có liên quan đến người dân, không công bằng, thiếu công khai, minh bạch. Qua đó tham mưu, chỉ đạo giải quyết kịp thời, triệt để tránh phát sinh phức tạp.

- Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công vụ, để kịp thời phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục ngay những sơ hở, bất cập, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các hành vi chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực, địa bàn thuộc quản lý.

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ; thường xuyên phổ biến, quán triệt về tình hình, yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng, nhằm nâng cao nhận thức cho người thi hành công vụ.

- Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu người dân; kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng những điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ của người thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm túc việc thông báo về địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người có hành vi chống người thi hành công vụ học tập, làm việc để có biện pháp phòng ngừa, quản lý, giáo dục.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) 15/12/2017.

Định kỳ 6 tháng, 1 năm tiến báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh); Báo cáo sơ kết 6 tháng gửi trước ngày 17/5, báo cáo tổng kết năm gửi trước ngày 17/11.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT,VP5,VP7.

PH/05

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 128/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu128/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2017
Ngày hiệu lực04/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 128/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 128/KH-UBND 2017 thực hiện 39/CT-TTg phòng ngừa đấu tranh với tội phạm Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 128/KH-UBND 2017 thực hiện 39/CT-TTg phòng ngừa đấu tranh với tội phạm Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu128/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Chung Phụng
        Ngày ban hành04/12/2017
        Ngày hiệu lực04/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 128/KH-UBND 2017 thực hiện 39/CT-TTg phòng ngừa đấu tranh với tội phạm Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 128/KH-UBND 2017 thực hiện 39/CT-TTg phòng ngừa đấu tranh với tội phạm Ninh Bình

           • 04/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực