Văn bản khác 128/KH-UBND

Kế hoạch 128/KH-UBND 2019 triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 128/KH-UBND 2019 thi hành Luật Công an nhân dân An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/KH-UBND

An Giang, ngày 26 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2018

Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-TTg ngày 31/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các sở, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân năm 2018

- Công an tỉnh chủ trì biên soạn, in cấp phát tài liệu, tuyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân năm 2018 cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an toàn tỉnh, cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu về Luật Công an nhân dân năm 2018 cho cán bộ, lãnh đạo chỉ huy và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

- Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong tỉnh tuyên truyền phổ biến Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành.

- Các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân năm 2018 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân năm 2018 cho các Hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Thời gian thực hiện: Năm 2019 và năm 2020.

2. Tham gia góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018

a) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các sở, ngành có liên quan tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo nghị định khi có yêu cầu, như:

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Công an nhân dân năm 2018.

- Nghị định của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

- Nghị định thay thế Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

- Nghị định của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

- Nghị định của Chính phủ quy định việc biệt phái sĩ quan Công an nhân dân.

- Nghị định của Chính phủ về phát triển công nghiệp an ninh.

b) Công an tỉnh tham gia ý kiến đóng góp, xây dựng, ban hành Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; Công an xã, phường, thị trấn và các đơn vị còn lại trong Công an nhân dân.

c) Công an tỉnh rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các thông tư, văn bản cần thiết khác của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết và các biện pháp thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018.

Thời gian thực hiện: Năm 2019.

3. Trách nhiệm của sở, ngành, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Công an nhân dân năm 2018; gửi kết quả rà soát về Công an tỉnh để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với Luật Công an nhân dân năm 2018.

- Công an tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 trong lực lượng Công an toàn tỉnh; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018.

Thời gian thực hiện hoàn thành: tháng 4 năm 2019.

- Sở Giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh cập nhật và đưa nội dung giới thiệu về Luật Công an nhân dân năm 2018 vào chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh phù hợp với từng cấp học.

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2019.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm, sử dụng trong dự toán chi ngân sách nhà nước thường xuyên của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Việc quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Riêng năm 2019, các sở ngành và Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố sử dụng trong dự toán ngân sách nhà nước được giao để triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan được phân công chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung nhiệm vụ cụ thể được phân công. Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh), định kỳ trước ngày 10 tháng 11 hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu.

2. Công an tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- V03-BCA;
- TT. Tỉnh ủy; TT.HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở, ngành tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- UBND 11 huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng NC, TH;
- Lưu: HCTC, Phòng Tham mưu - CAT.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 128/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu128/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2019
Ngày hiệu lực26/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 128/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 128/KH-UBND 2019 thi hành Luật Công an nhân dân An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 128/KH-UBND 2019 thi hành Luật Công an nhân dân An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu128/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành26/03/2019
        Ngày hiệu lực26/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 128/KH-UBND 2019 thi hành Luật Công an nhân dân An Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 128/KH-UBND 2019 thi hành Luật Công an nhân dân An Giang

           • 26/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực