Văn bản khác 1280/KH-UBND

Kế hoạch 1280/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hoà giải thương mại do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1280/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hoà giải thương mại Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1280 /KH-UBND

Quảng Bình, ngày 19 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, đồng bộ và nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức triển khai và thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hoà giải thương mại (sau đây gọi là Nghị định).

2. Yêu cầu

Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, giới thiệu Nghị định

Tổ chức phổ biến, quán triệt và biên soạn, phát hành, đăng tải các bài viết chuyên đề, giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan, các doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động kinh doanh, thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Cấp tỉnh:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Cơ quan phối hợp: Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình và các sở, ngành có liên quan.

- Cấp huyện:

+ Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo, đài ở địa phương và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Đề xuất bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý chuyên ngành về hoà giải thương mại.

Căn cứ quy định của Nghị định và các văn bản khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp để tham mưu, trình UBND tỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với hoà giải thương mại.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Nghị định (nếu có).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình; gửi kết quả về Sở Tư pháp tổng hợp để kịp thời kiến nghị HĐND, UBND tỉnh bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới phù hợp với các quy định của Nghị định.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

4. Tham gia góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Nghị định

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và các cơ quan khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu

5. Thực hiện việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật và cập nhật, công bố các thủ tục hành chính về hoà giải thương mại

Thực hiện việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và cập nhật, công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoà giải thương mại lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoà giải thương mại hoặc liên quan đến hoà giải thương mại thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Thực hiện đăng ký, quản lý các hoạt động trong lĩnh vực hoà giải thương mại thuộc thẩm quyền, lập và công bố danh sách hoà giải viên thương mại vụ việc, tổ chức chức hoà giải viên thương mại theo quy định của Nghị định và pháp luật có liên quan

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Tổ chức các lớp tập huấn

Tập huấn kiến thức pháp luật về hoà giải thương mại cho các doanh nghiệp, các tổ chức, đơn vị có liên quan đến hoạt động kinh doanh, thương mại, hoà giải viên thương mại và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

8. Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc thi hành Nghị định

Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các điều kiện khác để đảm bảo việc đăng ký hoạt động của Trung tâm hoà giải thương mại, đăng ký hoà giải viên thương mại được thuận lợi, kịp thời, góp phần nhanh chóng hình thành đội ngũ hoà giải viên thương mại và tổ chức hoà giải thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017 và các năm tiếp theo

9. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết đối với công tác triển khai thi hành Nghị định.

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp:

- Chủ trì, theo dõi đôn đốc hướng dẫn cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra; tổng hợp tình hình thực hiện các nội dung trên, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh trước ngày 31/8/2017;

- Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định trên địa bàn tỉnh, kịp thời có biện pháp hoặc tổng hợp các đề xuất, kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện;

2. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi, chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung được phân công tại Kế hoạch này;

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch ở cấp, ngành nào do cấp, ngành đó tự đảm bảo và được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của địa phương, đơn vị.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Bổ trợ tư pháp- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh uỷ;
- Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo QB, Đài PTTH QB;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Tin học- Công báo;
- Lư­u: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1280/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1280/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2017
Ngày hiệu lực19/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1280/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1280/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hoà giải thương mại Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1280/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hoà giải thương mại Quảng Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1280/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Tiến Hoàng
        Ngày ban hành19/07/2017
        Ngày hiệu lực19/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1280/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hoà giải thương mại Quảng Bình

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1280/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hoà giải thương mại Quảng Bình

             • 19/07/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/07/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực