Văn bản khác 12806/KH-BTT

Kế hoạch 12806/KH-BTT năm 2016 giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017 do Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 12806/KH-BTT giáo dục quốc phòng an ninh 2017 2016


HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRUNG ƯƠNG
BAN THƯỜNG TRỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12806/KH-BTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2017

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-HĐGDQPAN TW ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương về Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) giai đoạn 2016 - 2020.

Ban Thường trực Hội đồng GDQPAN Trung ương ban hành Kế hoạch GDQPAN năm 2017, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật GDQPAN, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới.

2. Yêu cầu

a) Công tác GDQPAN phải được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực.

b) Trong tổ chức thực hiện công tác GDQPAN cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị, địa phương và của cả hệ thống chính trị.

c) Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng, đặc biệt là công tác tham mưu của Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN các cp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ GDQPAN.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12- CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Luật GDQPAN; Nghị định số 13/NĐ-CP ngay 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; các văn bản của Hội đồng Giáo dục quốc và an ninh Trung ương và các Bộ, ngành Trung ương về giáo dục quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở đó, triển khai toàn diện, sâu rộng, thường xuyên có nền nếp, chiều sâu công tác GDQPAN; trọng tâm của GDQPAN là bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (BDKTQPAN) cho các đối tượng; cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.

2. Thường xuyên kiện toàn Hội đồng GDQPAN các cấp, bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

3. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, trọng tâm là đối tượng 1, đối tượng 2. Chỉ đạo Hội đồng GDQPAN các cấp đẩy mạnh bồi dưỡng KTQPAN cho đối tượng 3, đối tượng 4, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; bồi dưỡng KTQPAN cho cán bộ, đảng viên trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Cập nhật bồi dưỡng KTQPAN cho các đối tượng là những người 2 nhiệm kỳ liên tiếp không thay đổi chức danh hoặc phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

4. Phối hợp với cơ quan chức năng của Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức 03 lớp BDKTQPAN cho chức sắc các tôn giáo: Công giáo trên địa bàn Tây Nguyên (Lâm Đồng); Đạo Tin lành (Yên Bái) và chức sắc các tôn giáo khu vực Tây Nam bộ (Cần Thơ).

5. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật GDQPAN, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, đổi mới phương pháp tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, linh hoạt, nhất là tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo đối với toàn dân để nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

6. Tăng cường công tác kiểm tra GDQPAN của Hội đồng GDQPAN các cấp. Hội đồng GDQPAN cấp quân khu, cấp tỉnh, cấp huyện kiểm tra từ 25 - 30% đơn vị cấp dưới thuộc quyền.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 30/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống trung tâm GDQPAN giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo.

8. Đẩy mạnh việc triển khai Quyết định 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo giáo viên, giảng viên GDQPAN cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020”. Chỉnh lý, bổ sung chương trình, nội dung sách giáo khoa môn học GDQPAN.

9. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án hoán cải, vô hiệu hóa súng tiểu liên AK cấp 5, thành súng huấn luyện phục vụ cho môn học GDQPAN.

III. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHI HỢP

THỜI GIAN (Quý)

I

II

III

IV

A

TUYÊN TRUYỀN, PHBIẾN LUẬT GDQPAN

 

 

 

 

 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật GDQPAN và các văn bản quy phạm pháp luật về GDQPAN.

Bộ Quốc phòng

Các cơ quan, tổ chức TW, các địa phương, đơn vị có liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

B

XÂY DNG HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP QUY V GDQPAN

 

 

 

1

Hoàn chỉnh Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật GDQPAN.

Các Bộ: GD&ĐT, TT&TT

Các cơ quan, tchức và đa phương liên quan

 

 

 

 

 

2

Đề án xây dựng mô hình điểm thành lập 01 trung tâm GDQPAN thuộc cơ sở giáo dục đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Chính phủ, cơ quan có liên quan

 

 

 

 

 

C

XÂY DNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ NGUỒN NHÂN LỰC

 

 

 

 

1

Thực hiện đào tạo giáo viên, giảng viên GDQPAN theo Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các Bộ: QP, CA, Nội vụ, LĐTB&XH, các tỉnh TP trực thuộc TW và cơ quan, tổ chức liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch hệ thống trung tâm GDQPAN theo Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 30/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Quốc phòng

Các Bộ: TC, KH&ĐT, GD&ĐT, CT, VH-TT&DL, GTVTvà địa phương liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhiệm vụ giáo dục và BDKTQPAN.

Bộ Quốc phòng

Các học viện, nhà trường có liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tiếp tục triển khai xây dựng mô hình điểm Trung tâm GDQPAN thuộc Trường quân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ Quốc phòng

Các Bộ: TC, KH&ĐT, GD&ĐT, UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Triển khai xây dựng mô hình điểm 01 trung tâm GDQPAN thuộc cơ sở giáo dục đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các Bộ: TC, KH&ĐT, GD&ĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sản xuất và phát hành đĩa phim truyền hình phục vụ công tác GDQPAN.

Cơ quan Thường trc HĐ GD QPAN TW

Ban Tuyên giáo TW và các Bộ: TT&TT, VH- TT&DL, TCCT

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Bổ sung, chỉnh lý in sách giáo khoa GDQPAN cho học sinh THPT, TCCN; giáo trình GDQPAN cho sinh viên CĐ, ĐH.

Bộ GD&ĐT

Cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Biên soạn, in giáo trình GDQPAN cho học sinh trung cấp nghề.

Bộ LĐTB&XH

Cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Sản xuất, sản xuất trang phục sinh viên, mua sắm thiết bị dạy và học bảo đảm cho môn học GDQPAN.

Bộ GD&ĐT, các cơ sở giáo dục

Cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Mua sắm, nhà bạt tiểu đội, nhà dù phục vụ môn học GDQPAN.

Cơ quan Thường trực HĐGD QPAN TW

Cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hoán cải, vô hiệu hóa súng tiểu liên AK cấp 5; mua sắm trang bị, thiết bị bắn tập phục vụ môn học GDQPAN

Cơ quan Thường trực HĐ GD QPAN TW

Cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

D

TUYÊN TRUYN, PH BIN KIẾN THỨC QPAN CHO TOÀN DÂN

 

 

 

 

1

Phổ biến, tuyên truyền kiến thức QPAN cho toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ban TT HĐ GDQPAN TW

Ban Tuyên giáo TW, BVH-TT & DL, TT & TT, Đài THVN và báo, đài TW, địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân ở khu vực biên giới, hải đảo miền núi, vùng sâu vùng xa.

Ban Thường trực HĐ GD QPAN TW

Cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổ chức tập huấn kiến thức QPAN cho cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên báo, đài Trung ương và địa phương

Bộ Thông tin và truyền thông

Cơ quan TT Hội đồng GDQPAN TW

 

 

 

 

 

Đ

BDKTQPAN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG

 

 

 

 

1

Đối tượng 1

 

 

 

 

 

BDKTQPAN đối tượng 1 tại Học viện Quốc phòng 05 khoá (mỗi khoá 70 đồng chí).

Hội đồng GDQPAN Trung ương

Ban Tổ chức TW; các Bộ: Nội vụ, Công an; HVQP

 

 

 

 

 

 

 

2

Đối tượng 2

 

 

 

 

 

BDKTQPAN đối tượng 2 thuộc bộ ngành Trung ương tại Học viện Chính trị (08 khoá), đối tượng 2 tại trường quân sự các quân khu (38 khoá).

Hội đồng GDQPAN các quân khu, TP Hà Nội

BCHQS các Bộ, ngành Trung ương và Hội đồng GDQPAN các tỉnh, TP trực thuộc TW

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 Đi tượng 3

 

 

 

 

 

Thực hiện BDKTQPAN đối tượng 3 và tương đương thuộc cơ quan, tchức Trung ương và các địa phương

Các cơ quan, tchức TW, và địa phương

Cơ quan Thường trực HĐ GD QPAN TW và các Bộ, ngành, các quân khu, 63 tỉnh, TP trực thuộc TW

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đối tượng 4

 

 

 

 

 

BDKTQPAN cho đối tượng 4 và tương đương thuộc các cơ quan, tổ chức Trung ương và các địa phương

Các cơ quan, tổ chức TW, và địa phương

BCHQS các Bộ, ngành TW, BCHQS cấp tỉnh, BCHQS cấp huyện, cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

 

5

BDKTQPAN cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Hội đồng GDQPAN cấp tỉnh, cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

BDKTQPAN trong QĐND, CAND

 

 

 

 

a

BDKTQPAN cho các đối tượng quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ QP.

Bộ Quốc phòng

Cơ quan đơn vị, liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

b

BDKTQPAN cho các đối tượng quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-BCA ngày 07/01/2015 của Bộ CA.

Bộ Công an

Cơ quan đơn vị, liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

E

BDKTQPAN CHO CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH CÁC TÔN GIÁO

 

 

 

 

1

Chức sắc đạo Tin lành.

Cơ quan Thường trực HĐGD QPAN TW

Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, HĐGDQPAN các cấp

 

 

 

 

 

2

Chức sắc Công giáo trên địa bàn Tây Nguyên.

 

 

 

 

 

3

Chức sắc các tôn giáo khu vực Tây Nam bộ.

 

 

 

 

 

G

GDQPAN CHO HỌC SINH, SINH VIÊN, HỌC VIÊN

 

 

 

 

1

Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT- BLĐTBXH quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm GDQPAN; liên kết GDQPAN của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học.

Cơ quan Thường trực HĐGD QPAN TW

Các Bộ: GD&ĐT, LĐTB&XH; VHTT&DL, CT, GTVT, các TTGDQPAN và các cơ sở giáo dục.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chỉ đạo, hoàn thiện xây dựng nội dung lồng ghép GDQPAN vào chương trình của các trường tiểu học, trung học phổ thông; bổ sung, chỉnh lý sách giáo khoa, giáo trình cho HS, SV.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, LĐTB&XH; các cơ quan liên quan và cơ sở giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đổi mới phương pháp dạy và học môn học GDQPAN trong các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu công tác GDQPAN

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ: Quốc phòng, Công an và các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính tr, tổ chức chính trị - xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

H

HỘI ĐỒNG GDQPAN TRUNG ƯƠNG KIỂM TRA CÔNG TÁC GDQPAN

 

 

 

 

1

Kiểm tra công tác GDQPAN các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai/QK2; tỉnh Khánh Hòa/QK5.

Ban Thường trực HĐ GD QPAN TW

BCHQS các tnh: Lai Châu, Lào Cai, Khánh Hòa.

 

 

 

 

 

 

I

SƠ KT, TNG KẾT, TẬP HUẤN, HỘI THI, HỘI THAO

 

 

 

 

1

Họp Hội đồng GDQPAN Trung ương.

Chủ tịch HĐ GDQPAN TW

Các thành viên HĐ, Ban TK HĐGDQPAN TW

 

 

 

 

 

2

Tchức tập hun, bi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý môn học GDQPAN; tổ chức hội thi, hội thao GDQPAN cho học sinh, sinh viên và thi giáo viên dạy giỏi môn học GDQPAN

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, LĐTB&XH; các cơ quan liên quan và cơ sở giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, vai trò làm tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể với nhiệm vụ GDQPAN; nâng cao trách nhiệm của từng Bộ, ngành và UBND các cấp đối với nhiệm vụ GDQPAN theo Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X), Luật GDQPAN và các văn bản quy phạm pháp luật về GDQPAN.

2. Thường xuyên kiện toàn Hội đồng GDQPAN các cấp, Cơ quan Thường trực Hội đồng có chương trình kế hoạch công tác sát, đúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra đối với nhiệm vụ GDQPAN; từng Ủy viên Hội đồng và Ban Thường trực phải phát huy đầy đủ vai trò trách nhiệm trong hoạt động của Hội đồng; thực hiện đầy đủ nội dung quy chế, nâng cao chất lượng các phiên họp và hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQPAN các cấp.

3. Chỉ đạo Hội đồng GDQPAN các cấp tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác GDQPAN có hiệu quả.

4. Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng BDKTQPAN cho các đối tượng và cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Nghiêm chỉnh chấp hành việc cử cán bộ đối tượng 1, đối tượng 2 dự các khoá BDKTQPAN theo quy định.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, coi trọng phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân ở khu vực biên giới, hải đảo miền núi, vùng sâu vùng xa.

6. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQPAN. Triển khai đào tạo giáo viên, giảng viên GDQPAN theo Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo giáo viên, giảng viên GDQPAN cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020”.

7. Các bộ, ngành Trung ương và địa phương căn cứ quy định của pháp luật, chủ động xây dựng dự toán ngân sách bảo đảm cho nhiệm vụ GDQPAN; tăng cường đầu tư thiết bị dạy học và trang phục dùng chung cho sinh viên học môn GDQPAN trong các trung tâm GDQPAN và tại các cơ sở giáo dục.

8. Đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học môn học GDQPAN cho học sinh, sinh viên; thực hiện dạy theo phân phối chương trình môn học GDQP ở bậc học trung cấp và trung học phổ thông. Tổ chức tốt hội thi, hội thao GDQPAN cho học sinh, sinh viên và thi giáo viên dạy giỏi môn học GDQPAN.

9. Quan tâm đầu tư xây dựng các trung tâm GDQPAN theo Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng GDQPAN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, đôn đốc các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy định liên kết theo Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT- BLĐTBXH, ngày 05 tháng 11 năm 2015 quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm GDQPAN; liên kết GDQPAN của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học.

10. Tăng cường sự chỉ đạo thống nhất của Hội đồng GDQPAN Trung ương, trực tiếp là Ban Thường trực Hội đồng. Kết quả công tác GDQPAN của các cấp, các ngành, các địa phương báo cáo kịp thời về Ban Thường trực Hội đồng GDQPAN Trung ương (qua Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN Trung ương - Cục dân quân tự vệ/BTTM; địa chỉ: Số 7, đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) để tổng hợp báo cáo Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng GDQPAN Trung ương.

11. Căn cứ Kế hoạch này, Hội đồng GDQPAN các cấp, Ban Chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung  ương, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng kế hoạch công tác sát với tình hình thực tiễn, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ GDQPAN theo Luật định./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (01);
- Các Bộ, ban, ngành TW (67);
- BTL các quân khu, BTL Thủ đô Hà Nội, BTL thành phố Hồ Chí Minh (09);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng (51);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (63);
- BCHQS các tỉnh, TP trực thuộc TW (61);
- Các thành viên Hội đồng, Ban Thư ký Hội đồng GDQPANTW (67);
- Cơ quan TT HĐGDQPANTW (C57: 10b);
- Lưu: VT; NC, Uan 330.

TRƯỞNG BAN

THỨ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
Trung tướng Phan Văn Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12806/KH-BTT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu12806/KH-BTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2016
Ngày hiệu lực18/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12806/KH-BTT

Lược đồ Kế hoạch 12806/KH-BTT giáo dục quốc phòng an ninh 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 12806/KH-BTT giáo dục quốc phòng an ninh 2017 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu12806/KH-BTT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương
        Người kýPhan Văn Giang
        Ngày ban hành18/12/2016
        Ngày hiệu lực18/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 12806/KH-BTT giáo dục quốc phòng an ninh 2017 2016

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 12806/KH-BTT giáo dục quốc phòng an ninh 2017 2016

         • 18/12/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/12/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực