Văn bản khác 1284/KH-BTP

Kế hoạch 1284/KH-BTP thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021” năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1284/KH-BTP 2018 thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1284/KH-BTP

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2017-2021” NĂM 2018

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” (gọi tắt là Đề án), đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, quan đim chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, phù hợp với từng lĩnh vực pháp luật và đối tượng được Đề án xác định; góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; cung cấp kịp thời cho cán bộ, nhân dân các văn bản pháp luật mới ban hành về tng lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án; đa dạng hóa, áp dụng linh hoạt hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp; phấn đấu tạo sự chuyn biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội, từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn trọng điểm.

2. Yêu cầu

a) Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2017-2021, Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, Kế hoạch công tác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của Bộ, ngành, đoàn th, địa phương.

b) Nhiệm vụ đề ra phải có tính khả thi, được triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lắp; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; lồng ghép thực hiện Đề án với các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động khác có liên quan được phát động trong năm 2018.

c) Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện; khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

3. Tổ chức các Hội thảo, Tọa đàm nghiên cứu, đề xuất thí điểm áp dụng mô hình, giải pháp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật mới; trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa bàn trọng điểm và phát huy vai trò của xã hội trong đu tranh phòng ngừa vi phạm pháp luật qua các mô hình tự quản tại cơ s

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6-8/2018;

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả Hội thảo, Tọa đàm.

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật mới về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi Đề án cho các đối tượng, địa phương thuộc phạm vi tổ chức triển khai và thực hiện Đề án.

- Ở Trung ương:

+ Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan;

+ Thời gian thực hiện: Tháng 6-8/2018;

+ Kết quả, sản phẩm: Hai lớp tập huấn tại 02 miền Bắc, Nam; 01 Hội nghị tập huấn chuyên sâu cho đối tượng là hội viên Hội phụ nữ và Hội cựu chiến binh; 01 Hội nghị tập huấn chuyên sâu tại 01 tỉnh thuộc địa bàn có điều kiện khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

- địa phương: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện trong năm.

5. Tổ chức phát động cuộc thi sáng tác tiểu phẩm pháp luật và cuộc thi trực tuyến về các lĩnh vực trọng điểm của Đề án

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5-9/2018;

- Kết quả, sản phẩm: Các tiểu phẩm pháp luật được công nhận; cuộc thi được tổ chức.

6. Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các lĩnh vực pháp luật của Đề án trong nhà trường gắn kết với việc thí điểm thực hiện xã hội hóa công tác này.

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, trường THCS, THPT tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai Đề án; Dự án

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Ban chỉ đạo Đề án ở Trung ương (cơ quan thường trực là Bộ Tư pháp) chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này.

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật là cơ quan tham mưu, giúp Ban chỉ đạo Đề án Trung ương thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quyền hạn của Ban chỉ đạo, là đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp chủ trì tại Kế hoạch này.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2018 cho phù hợp với địa bàn, lĩnh vực, đối tượng và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình.

3. Kinh phí thực hiện Đề án và các nhiệm vụ của Kế hoạch này được thực hiện theo Luật ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Ban chỉ đạo Đề án ở Trung ương hỗ trợ một phần kinh phí để các địa phương được chọn điểm triển khai thực hiện một số hoạt động của Đề án theo Kế hoạch này (định mức kinh phí, hoạt động thực hiện chỉ đạo điểm, việc thanh quyết toán thực hiện theo văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Tư pháp).

4. Trước ngày 02/12/2018, các cơ quan, đơn vị, địa phương trin khai thực hiện Đề án có trách nhiệm gửi Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án năm 2018 về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ tình hình thực tế, chủ động đề xuất với Bộ Tư pháp để điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án cho phù hợp.

5. Các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp đhướng dn, tháo gỡ./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Công an, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam (đ phối hợp);
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1284/KH-BTP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1284/KH-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2018
Ngày hiệu lực18/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1284/KH-BTP

Lược đồ Kế hoạch 1284/KH-BTP 2018 thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1284/KH-BTP 2018 thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1284/KH-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýPhan Chí Hiếu
        Ngày ban hành18/04/2018
        Ngày hiệu lực18/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1284/KH-BTP 2018 thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1284/KH-BTP 2018 thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật

           • 18/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực