Văn bản khác 129/KH-UBND

Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 129/KH-UBND 2018 quy hoạch hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 17 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI KHU VỰC CỬA KHẨU QUỐC TẾ PHỤC VỤ NHIỆM VỤ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CU

- Hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế là thành phần quan trọng của hệ thống thông tin nhằm cung cấp thông tin chính thống, tuyên truyền, cổ vũ, động viên người dân ở khu vực cửa khẩu quốc tế; giới thiệu, quảng bá đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, giá trị vật chất, tinh thn của Việt Nam cho khách quốc tế; giúp người dân hiểu và thực hiện đúng các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước.

- Đầu tư hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế tại Hải Phòng phải đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác có liên quan để phát huy hết năng lực và khai thác có hiệu quả, tránh lãng phí; xây dựng nội dung tuyên truyền phải phong phú, đa dạng, phù hợp với đối tượng, địa bàn.

- Tận dụng và nâng cao hiệu quả các cụm thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế hiện có, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành, hoạt động.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, nâng cao sự phối hợp giữa các đơn vị có liên quan và các cấp chính quyền địa phương; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trong việc xây dựng, phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế.

- Hình thành được hệ thống thông tin đối ngoại tại các khu vực cửa khẩu quốc tế hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, đồng bộ, liên tục, thường xuyên, phát huy được những thành tựu và khắc phục được những hạn chế yếu kém để phục vụ tốt hoạt động thông tin đối ngoại.

- Xây dựng, nâng cao chất lượng các nội dung, nhiệm vụ cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực ca khẩu quốc tế phù hợp với yêu cầu thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhu cầu của các đối tượng theo từng khu vực cửa khẩu.

- Nâng cao hiệu quhoạt động quản lý, chỉ đạo, phối hp về công tác thông tin đối ngoại tại khu vực ca khẩu quốc tế thông qua hệ thống thông tin đối ngoại.

II. MỤC TIÊU

1. Phát triển cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế

- Đến năm 2020, cửa khẩu quốc tế hàng không (Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi) và cửa khẩu biên giới đường thủy nội địa (Cảng Hải Phòng) có hệ thống thông tin đối ngoại, đầy đủ màn hình điện t(ti vi); quầy cung cấp thông tin; điểm tra cứu điện tử; trang thông tin điện tử có nội dung thông tin phong phú, đa dạng với các ngôn ngữ phù hợp với từng khu vực, địa bàn; có quy chế hoạt động và có nội dung hoạt động phù hợp với đối tượng, địa bàn.

- Đến năm 2030: Tất cả cửa khẩu quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng có hệ thống thông tin đối ngoại, hoạt động hiệu quả với nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với đối tượng, địa bàn cụ thể.

- Có xuất bản phẩm bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và ngôn ngữ quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Phát triển về nội dung thông tin của hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế

Nội dung thông tin của hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế được sử dụng từ các nguồn thông tin của các bộ, ban, ngành, thành phố Hải Phòng, cơ quan báo chí trung ương và thành phố, từ cấp ủy Đảng, cơ quan nhà nước các cấp để phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoi, cụ thể:

- Giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, những giá trị vật chất, tinh thần của Việt Nam nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng. Tuyên truyền những thành tựu quan trọng về quá trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh th, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thu hút đầu tư và khách du lịch nước ngoài.

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc của thành phố Hải Phòng; công tác quản lý biên giới, kết quả công tác phân giới cắm mốc, công tác tôn tạo hệ thống mốc quốc gia trên các tuyến biên giới trên đất liền, thông tin về tình hình biển, đảo; quan điểm của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

- Truyền đạt, phổ biến, thông tin kịp thời các thông báo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; cung cấp các thông tin thiết yếu cho các du khách, người dân ở khu vực cửa khẩu quốc tế.

- Thông tin liên quan đến quan hệ hợp tác hữu nghị, giao lưu nhân dân, các địa phương... giữa Việt Nam với các nước chung đường biên giới, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác.

- Thông tin, tuyên truyền các sự kiện, các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác trên địa bàn theo yêu cầu của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

- Đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, thù địch, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của các thế lực thù địch nhằm phá hoại sự nghiệp đi mới, độc lập, thống nhất, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

- Cung cấp thông tin các hoạt động đối ngoại như: hợp tác hữu nghị, giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch,... giữa Việt Nam nói chung với quốc gia có chung đường biên giới; giữa các đối tác và địa phương quốc tế có quan hệ hợp tác với thành phố Hải Phòng nói riêng.

III. NHIỆM VỤ

1. Rà soát thực trạng hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế (đường thy, đường hàng không), trên cơ sở đó xây dựng quy hoạch chi tiết hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đồng bộ.

2. Xây dựng mới, nâng cấp hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế.

3. Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực ca khẩu quốc tế.

4. Tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách hệ thống thông tin đối ngoại; thông tin, tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng thông tin đối ngoại cho cán bộ, người dân và các lực lượng chức năng tại khu vực ca khẩu.

5. Tăng cường xây dựng nội dung cung cấp cho hệ thống thông tin đối ngoại phù hợp với đối tượng và tình hình trên địa bàn thành phố; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức thông tin và truyền thông gắn với thực tế các cửa khẩu của thành phố và nhu cầu của du khách và người dân; thu hút các nguồn lực xã hội cho công tác xây dựng nội dung trên hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực ca khẩu quốc tế.

6. Xây dựng các chuyên trang Cổng Thông tin điện tử thành phố bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và ngôn ngữ quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam đcung cấp thông tin phục vụ công tác thông tin đối ngoại.

7. Tổ chức cung cấp thông tin phù hợp với đặc điểm các nhóm đối tượng khách quốc tế đến với Hải Phòng tại cửa khẩu quốc tế hàng không (Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi) và cửa khẩu biên giới đường thủy nội địa (Cảng Hải Phòng).

8. Xây dựng và ban hành các chính sách nhằm khuyến khích xã hội hóa trong huy động nguồn lực để xây dựng các hệ thống thông tin đối ngoại tại cửa khẩu quốc tế hàng không (Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi) và cửa khẩu biên giới đường thủy nội địa (Cảng Hải Phòng).

IV. KINH PHÍ

Kinh phí xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin đối ngoại tại cửa khẩu biên giới đường thủy nội địa (Cảng Hải Phòng) và Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi được sử dụng từ nguồn kinh phí của các đơn vị quản lý cửa khẩu, nguồn xã hội hóa và ngân sách thành phố.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện Kế hoạch, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về những nội dung cần cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp.

- Là đầu mối phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc hướng dẫn Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi xây dựng, vận hành, phát triển hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế theo định hướng của Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan định hướng, xây dựng, cung cấp nội dung thông tin về thành phố Hải Phòng tuyên truyền trên hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế; tăng cường xây dựng nội dung cung cấp cho hệ thống thông tin đối ngoại phù hợp với đối tượng và tình hình trên địa bàn thành phố; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức thông tin và truyền thông gắn với thực tế các cửa khẩu của thành phố và nhu cầu của du khách và người dân.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu.

- Tổ chức cung cấp thông tin tại cửa khẩu quốc tế hàng không (Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi) và cửa khẩu biên giới đường thủy nội địa (Cảng Hải Phòng).

2. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì xây dựng, phối hợp cung cấp nội dung thông tin tuyên truyền liên quan đến lĩnh vực chủ quyền lãnh thổ, quan hệ đối ngoại của Việt Nam nói chung, thành phHải Phòng vi các đối tác và địa phương quốc tế có quan hệ hợp tác nói riêng, bảo đảm các thông tin đăng tải được chính xác, đặc biệt là các thông tin liên quan đến vấn đề biên giới lãnh thổ, biển, hải đảo.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp nội dung thông tin về thành phố Hải Phòng tuyên truyền trên hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế.

3. Công an thành phố

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trao đổi thông tin liên quan đến âm mưu, ý đồ, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, phản động; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc đấu tranh phn bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp nội dung thông tin về thành phố Hải Phòng tuyên truyền trên hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

- Xây dựng, vận hành, bảo vệ các cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế do đơn vị quản lý;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng nội dung thông tin, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp kết quả thực hiện quy hoạch theo định kỳ hàng năm.

5. Sở Tài chính

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí phát triển hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế theo kế hoạch.

- Tham mưu, đề xuất việc xây dựng và ban hành các chính sách huy động nguồn xã hội hóa công tác xây dựng các hệ thống thông tin đối ngoại tại cửa khẩu.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để được xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- BTT&TT;
- T
TTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Như Mục V
;
- Báo HP, Báo ANHP, Đài PTTH HP;
- Cổng TTĐT thành phố;
- CVP, PCVP Tr.H.Kiên;
- Phòng KTGSTĐKT;
- CV: GD;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu129/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2018
Ngày hiệu lực17/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 129/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 129/KH-UBND 2018 quy hoạch hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 129/KH-UBND 2018 quy hoạch hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu Hải Phòng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu129/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Xuân Bình
        Ngày ban hành17/05/2018
        Ngày hiệu lực17/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 129/KH-UBND 2018 quy hoạch hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu Hải Phòng

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 129/KH-UBND 2018 quy hoạch hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu Hải Phòng

             • 17/05/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/05/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực