Văn bản khác 129/KH-UBND

Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027” do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 129/KH-UBND 2018 Tuyên truyền giáo dục phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/KH-UBND

Lào Cai, ngày 10 tháng 04 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, VẬN ĐỘNG, HỖ TRỢ PHỤ NỮ THAM GIA GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN PHỤ NỮ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2018 - 2027

Thực hiện Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”; Hướng dẫn số 11/HD-ĐCT ngày 16/8/2017 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2027 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức, kiến thức, hỗ trợ phụ nbồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng, phát huy vai trò của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Mục tiêu giai đoạn 2018 - 2022:

- 80% hội viên, phụ nữ và cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về sự cần thiết phải giữ gìn và rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật; về khả năng, vai trò của phụ nữ trong đảm bảo an toàn thực phẩm; về giáo dục làm cha mẹ và phòng chng bạo lực trên cơ sở giới, trong đó 60% thực hiện chuyển đổi hành vi.

- 80% cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội ưu tiên theo chức năng, nhiệm vụ.

- Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ được ít nhất 80% phụ nữ thiếu kiến thức, k năng, có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật trong các vn đnổi cộm của xã hội được lựa chọn tác động có chuyển biến tích cực về hành vi.

- 70% phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình và mạnh dạn phản ánh các hành vi bạo lực.

- Hằng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp có ý kiến bảo vệ kịp thời khi có các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Đến năm 2022, mỗi xã/phường/thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội ưu tiên.

2.2. Phấn đấu đến năm 2027

- 95% hội viên, phụ nữ và cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về sự cần thiết phải giữ gìn và rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật; về khả năng, vai trò ca phụ nữ trong đảm bảo an toàn thực phẩm; về giáo dục làm cha mẹ và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, trong đó 60% thực hiện chuyển đổi hành vi.

- 95% cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội ưu tiên theo chức năng, nhiệm vụ.

- Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ được ít nhất 95% phụ nữ thiếu kiến thức, kỹ năng, có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật trong các vn đề nổi cộm của xã hội được lựa chọn tác động có chuyn biến tích cực về hành vi.

- 90% phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới/bạo lực gia đình và mạnh dạn phản ánh các hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

- Hằng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp có ý kiến bảo vệ kịp thời khi có các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đi với phụ nữ và trẻ em xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Đến năm 2027, các mô hình hiệu quả về vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội ưu tiên được duy trì và nhân rộng tại các địa phương trong toàn tỉnh.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Đối tượng

- Phụ nữ (trong đó chú trọng các nhóm phụ nữ là công nhân lao động trong khu, cụm công nghiệp, phụ nữ vùng khó khăn, nữ sinh viên, học sinh nữ tuổi vị thành niên... ở địa bàn trọng điểm của các vấn đề xã hội ưu tiên).

- Cha mẹ có con dưới 16 tuổi.

- Cán bộ Hội Phụ nữ và các cơ quan triển khai Đề án các cấp.

2. Phạm vi thực hiện

Tập trung vào các vấn đề: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức; tuyên truyền, giáo dục pháp luật; giáo dục làm cha mẹ; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng chng bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình đi với phụ nữ... Trong đó tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức và tuyên truyền, giáo dục pháp luật là nội dung xuyên suốt trong quá trình thực hiện từ tỉnh tới cơ sở.

3. Thời gian, lộ trình thực hiện

Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai từ năm 2018 đến năm 2027, được chia làm 2 giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1 (2018 - 2022): Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng truyền thông, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về các nội dung thuộc phạm vi Đề án; xây dựng mô hình, đin hình; nghiên cứu, đề xuất chính sách giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; tăng cường phối hợp với ngành chức năng. Dự kiến nội dung/chủ đtrọng tâm hng năm:

+ Năm 2018: An toàn thực phẩm.

+ Năm 2019, 2020: Giáo dục làm cha mẹ.

+ Năm 2021, 2022: Phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới (bao gồm cả xâm hại trẻ em, mất cân bằng giới tính khi sinh).

- Giai đoạn 2 (2023 - 2027): Tập trung hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi hành vi thông qua các mô hình, điển hình đã được xây dựng; phát huy tính chủ động của phụ nữ trong giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan; nghiên cứu, đề xuất chính sách.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về các nội dung thuộc phạm vi Đề án; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan

1.1. Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng truyền thông nội dung đề án cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ và các sở, ngành liên quan đến Đề án từ cấp tỉnh đến cấp huyện theo chủ đề hằng năm. Tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ Hội cấp tỉnh, cấp huyện, thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2027.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể và các sở, ngành liên quan; Hội Phụ nữ các huyện, thành phố, cơ sở.

1.2. Xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục truyền thông, giới thiệu, phổ biến kiến thức nội dung Đề án; các gương đin hình tiên tiến, mô hình hay trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo, đài, Bản tin Phụ nữ Lào Cai...

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2027.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Lào Cai; Đài Phát thanh – Truyn hình tỉnh.

1.3. Biên soạn, in ấn, nhân bản, phát hành tài liệu tuyên truyền Đề án theo chủ đề tuyên truyền: Cuốn tài liệu, tờ rơi, áp phích, sách lật...

- Thời gian thực hiện: Năm 2018; năm 2023.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan.

1.4. Tổ chức các buổi truyền thông về các nội dung của Đề án (cho hội viên, phụ nữ, thanh thiếu niên..) theo chủ đề hằng năm

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2027.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; Liên đoàn Lao động và các sở, ngành liên quan; Đoàn thanh niên; các huyện, thành Hội.

1.5. Thường niên tổ chức các hoạt động: Diễn đàn, Giao lưu, Hội thi, Đối thoại, Liên hoan các Câu lạc bộ, Ngày hội gia đình hạnh phúc....; sinh hoạt hội viên, câu lạc bộ, góc tư vấn giáo dục đời sống gia đình, giáo dục trước hôn nhân, tư vấn tiền hôn nhân... theo chủ đề hằng năm

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2027.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và truyền thông; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể và các sở, ngành liên quan; Hội Phụ nữ các huyện, thành phố, cơ sở.

1.6. Tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng điển hình phụ nữ tiêu biểu tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Giới thiệu các mô hình, điển hình phụ nữ tiêu biểu tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ của tỉnh

- Thời gian thực hiện: Năm 2022; năm 2027.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; các huyện, thành Hội/cơ sở.

2. Xây dựng, duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình vn đng, hỗ trphụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ

2.1. Khảo sát các xã điểm thực hiện Đề án giai đoạn 2018 - 2022; xây dựng các mô hình, Câu lạc bộ đim như: Câu lạc bộ “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”; mô hình nhằm thay đổi hành vi cho phụ nữ sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng thực phẩm; “Bạn trẻ với hôn nhân gia đình”; nhóm cha mẹ có con từ 0 - 8 tuổi, nhóm cha mẹ có con từ 16 tuổi trở lên; Mô hình tư vấn, hỗ trợ cho phụ nữ bị bạo lực gia đình, bị mua bán; Mô hình truyền thông, tư vấn hỗ trợ Phụ nữ tham gia bảo vệ trẻ em tại cộng đồng... Hỗ trợ xây dựng nhóm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ s(tại huyện Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Bảo Yên, Văn n)

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2027.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tư pháp; Công an tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan; Hội Phụ nữ các huyện, thành phố, cơ sở.

2.2. Duy trì, nhân rộng mô hình, các điển hình tốt, cách làm hiệu quả đã được xây dựng tại 9/9 huyện, thành Hội, cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi, nam nữ thanh niên...

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2027.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tư pháp; Công an tnh và các đơn vị liên quan; Hội Phụ nữ các huyện, cơ sở.

2.3. Tổ chức các hoạt động truyền thông về các nội dung, mô hình của Đề án qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2027.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Lào Cai; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh; Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện; Đài truyền thanh xã...

2.4. Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm hay từ các mô hình hiệu quả ngoài tỉnh

- Thời gian thực hiện: Năm 2020; năm 2023.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, thành phố/cơ sở.

3. Hoạt động phối hợp, kiểm tra, giám sát, nghiên cứu, đề xuất chính sách giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; sơ kết, tổng kết Đề án

3.1. Công tác kiểm tra, giám sát:

- Nội dung:

+ Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án và các quy định của pháp luật về các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất chính sách nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội.

+ Xây dựng biểu mẫu khảo sát sliệu liên quan đến các chỉ tiêu đề án, tổ chức đi khảo sát thu thập số liệu.

+ Xây dựng biểu mẫu khảo sát sliệu, khảo sát đánh giá kết quả đầu ra Đề án giai đoạn 2018 - 2027.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2027.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; UBND các huyện, thành phố.

3.2. Sơ kết, tổng kết:

Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, đưa ra giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến 2027.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; UBND các huyện, thành phố.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng nhu cầu kinh phí dự kiến để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch giai đoạn 2018 - 2027 là 5.375 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách địa phương: 5.225 triệu đồng, gồm:

+ Nguồn kinh phí chi thường xuyên đã giao dự toán hằng năm: 1.740 triệu đồng.

+ Nguồn kinh phí lồng ghép từ kinh phí đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền, Đán số 15-ĐA/TU, Chương trình mục tiêu quốc gia hằng năm...: 2.335 triệu đồng.

+ Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung: 1.150 triệu đồng.

- Nguồn xã hội hóa: 150 triệu đồng.

(Biểu dự toán kinh phí kèm theo)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tnh

- Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng các mô hình nhằm tuyên truyền, giáo dục vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng về các nội dung thuộc phạm vi Đề án can thiệp.

- Lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch với các chương trình, đề án, dự án đang được các cấp Hội phụ nữ triển khai.

- Thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về UBND tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các ban, ngành Trung ương theo quy định.

2. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách, Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí thực hiện; cân đối, lồng ghép các nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phi hp với các đơn vị có liên quan vận động các nguồn hỗ trợ hp pháp cho việc thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Lồng ghép triển khai hiệu quả các hoạt động của Kế hoạch vào việc thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”.

- Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, li sng.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên trong nhà trường.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Lồng ghép triển khai có hiệu quả các hoạt động của Kế hoạch trong quá trình thực hiện các chương trình, đề án như: Đán “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt nam giai đoạn 2010 - 2020”; Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc”; Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2020, Chương trình hành động quốc gia phòng, chng bạo lực gia đình tỉnh Lào Cai đến năm 2020...

- Phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện, lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 của tỉnh Lào Cai.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở xây dựng các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về các vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ; về phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ; vai trò của phụ nữ trong giáo dục đạo đức xã hội và gia đình...

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020.

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các ngành liên quan xây dựng tài liệu truyền thông về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phối hợp xây dựng mô hình truyền thông, tư vấn hỗ trợ phụ nữ tham gia bảo vệ trẻ em tại cộng đồng.

- Lồng ghép thực hiện các nội dung của Kế hoạch với chương trình, đề án, dự án do ngành quản lý.

8. Sở Y tế

- Tăng cường quản lý nhà nước về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, an toàn thực phẩm.

- Lồng ghép thực hiện Kế hoạch với việc thực hiện Chiến lược dân số và sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2011 - 2020; Đán “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2025”; Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 -2020...

- Phối hợp triển khai các nhiệm vụ khác của Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng an toàn thực phẩm; tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho phụ nữ tham gia giải quyết, đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Phối hợp triển khai các nhiệm vụ khác của Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

10. Sở Tư pháp

- Hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng về nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật; lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật.

- Phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải cơ sở.

11. Công an tỉnh

- Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đặc biệt quan tâm công tác phát hiện, điều tra, xử lý kịp thời các vụ bạo lực gia đình, xâm hại, buôn bán phụ nữ, trẻ em xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT ngày 08/5/2002 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” và phối hợp triển khai các nhiệm vụ khác của Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể tỉnh

- Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai lồng ghép các hoạt động của Kế hoạch với các chương trình, đề án liên quan.

- Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh: Tuyên truyền, vận động đoàn viên hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nữ công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp...; tham gia giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

- Đề nghị Tỉnh Đoàn: Phi hp với các sở, ngành tuyên truyền, vận động đoàn viên hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan; phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật cho nam nữ thanh niên, vị thành niên; tham gia giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

13. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Bố trí ngân sách để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Kế hoạch.

14. Chế độ báo cáo

Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch định kỳ hăng năm (trước ngày 15/11) hoặc đột xuất về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đtổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, các bộ, ngành Trung ương theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018 - 2027; yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn th tnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Hội LHPN Việt Nam;
- CT, PCT2;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các Đoàn thể t
nh;
- Các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và PTNT,
Lao động - TBXH, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, Y tế, Tư pháp, Công an t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH t
nh;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, TH1, BBT, VX.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thể

 

DỰ TOÁN KINH PHÍ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, VẬN ĐỘNG, HỖ TRỢ PHỤ NỮ THAM GIA GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN PHỤ NỮ” GIAI ĐOẠN 2018 – 2027

(Kèm theo Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 10/04/2018 của UBND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

Tổng kinh phí

Giai đoạn 2018-2027

Trong đó

Cơ quan phối hp

Ngân sách địa phương

Nguồn xã hội hóa

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

Năm 2026

Năm 2027

Nguồn chi TX

Nguồn KP lồng ghép

Ngân sách tnh bổ sung

 

Tổng kinh phí

5.375

664

464

544

559

484

624

464

469

459

644

1.740

2.335

1.150

150

 

1

Tổ chức tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng truyền thông nội dung đề án cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt

500

60

50

50

50

40

60

50

50

50

40

 

500

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động - TBXH; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và PTNT; S Tư pháp; Công an tnh; Ủy ban MTTQ tnh, các Đoàn thể tnh và các sở, ngành liên quan; Hội Phụ nữ các huyện, thành phố/cơ s

2

Xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục truyền thông, giới thiệu, phổ biến kiến thức nội dung Đề án; các gương điển hình tiên tiến, mô hình trên các kênh thông tin đại chúng như: báo, đài, Bn tin Phụ nữ Lào Cai...

1.740

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

1.740

 

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Lào Cai; Đài Phát thanh - Truyền hình tnh

3

Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu tuyên truyền Đề án theo chủ đề tuyên truyền hằng năm: Cuốn tài liệu, Tờ rơi, áp phích, sách lật....

130

65

 

 

 

 

65

 

 

 

 

 

130

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan

4

Tổ chức các bui truyền thông về các nội dung của đề án (cho hội viên, phụ nữ, thanh thiếu niên..) theo chủ đề hàng năm

300

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

 

300

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo; Đoàn thanh niên; Liên đoàn Lao động và các sở, ngành liên quan; các huyện, thành Hội

5

Tổ chức các hoạt động: Diễn đàn Giao lưu, liên hoan các Câu lạc bộ, Ngày hội gia đình hạnh phúc...; sinh hoạt hội viên, câu lạc bộ, góc tư vấn giáo dục đời sống gia đình, giáo dục trước hôn nhân, tư vấn tiền hôn nhân... theo chđề hằng năm

300

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

 

 

300

 

Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và truyền thông; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tư pháp; Công an tinh; Ủy ban Mặt trận T quốc và các Đoàn thể và các s, ngành liên quan; Hội Phụ nữ các huyện, thành phố, cơ sở.

Tổ chức hội thi theo chủ đề truyền thng của từng năm

200

 

 

 

100

 

 

 

 

 

100

 

 

200

 

Tổ chức đối thoại về các vấn đề của đề án

150

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

 

 

150

 

Sinh hoạt hội viên, câu lạc bộ, góc tư vn giáo dục đời sống gia đình, giáo dục trước hôn nhân, tư vấn tiền hôn nhân... theo chủ đề hàng năm

50

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

 

50

 

6

Tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng đin hình phụ nữ tiêu biểu tham gia gii quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ n. Giới thiệu các mô hình, điển hình phụ nữ tiêu biu tham gia gii quyết các vn đề xã hội liên quan đến phụ nữ của tnh

60

 

 

 

 

30

 

 

 

 

30

 

60

 

 

Các s, ngành liên quan; các huyện, thành Hội/cơ sở

7

Kho sát các xã đim thực hiện đề án giai đoạn 2017 – 2022

85

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo; Sớ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; SY tế; Sở Nông nghiệp và PTNT; Sớ Tư pháp; Công an tinh và các sở, ngành, đơn vị liên quan; Hội Phụ nữ các huyện, thành phố, cơ sở

8

Xây dựng các mô hình câu lạc bộ điểm: Câu lạc bộ “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”; mô hình nhằm thay đổi hành vi cho phụ nữ sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; “Bạn trvới hôn nhân gia đình”;...

250

30

30

25

20

20

30

25

30

20

20

 

 

250

 

9

Duy trì, nhân rộng mô hình các điển hình tốt, cách làm hiệu quả được xây dựng tại 9/9 huyện, thành phố, cơ sở nhằm nâng cao nhận thức hành vi cho phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi, nam nữ thanh niên...

200

20

20

25

20

15

25

20

20

20

15

 

 

200

 

Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Tư pháp; Công an tnh và các đơn vị liên quan; Hội Phụ nữ các huyện, thành phố/cơ sở

10

Tổ chức các hoạt động truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung, mô hình của đề án

690

65

65

70

70

70

70

70

70

70

70

 

690

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Lào Cai; Đài Phát thanh - Truyền hình tnh; hệ thống Cổng thông tin điện tử tnh; Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện; Đài truyền thanh xã

11

Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm hay từ các mô hình hiệu quả ngoài tnh

150

 

 

75

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

150

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, thành/cơ s

12

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án và thực hiện quy định của pháp luật về các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; nghiên cứu, đề xuất chính sách nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội

170

15

15

15

15

25

15

15

15

15

25

 

170

 

 

Các sở, ngành liên quan; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể; UBND các huyện, thành phố

13

Xây dựng biểu mẫu kho sát số liệu liên quan đến các chi tiêu đề án, tổ chức đi kho sát thu thập số liệu

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

14

Xây dựng biểu mẫu kho sát số liệu, kho sát đánh giá kết quả đu ra Đề án giai đoạn 2018 - 2027

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

60

 

 

 

15

Tổ chức sơ kết, tng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, đưa ra giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quĐề án

300

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

 

300

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu129/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2018
Ngày hiệu lực10/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 129/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 129/KH-UBND 2018 Tuyên truyền giáo dục phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 129/KH-UBND 2018 Tuyên truyền giáo dục phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu129/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Hữu Thể
        Ngày ban hành10/04/2018
        Ngày hiệu lực10/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 129/KH-UBND 2018 Tuyên truyền giáo dục phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 129/KH-UBND 2018 Tuyên truyền giáo dục phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội Lào Cai

           • 10/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực