Văn bản khác 129/KH-UBND

Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án "Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm" trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2017 Đề án xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 23 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Quyết định số 1240/QĐ-BCA-V19 ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt Đề án xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm thuộc Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu quả việc theo dõi, thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2016;

b) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể trong công tác triển khai, thực hiện Đề án đảm bảo đồng bộ, thống nhất; rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm, kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với hệ thống pháp luật hiện nay.

2. Yêu cầu

a) Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc;

b) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này;

c) Việc triển khai thực hiện Đề án phải đảm bảo tính khả thi, thiết thực, chất lượng, phát huy tối đa nguồn lực của các sở, ban, ngành và tình hình thực tế tại địa phương.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm

a) Nội dung:

- Tổ chức rà soát, tập hợp, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm từ trước đến nay; thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và các luật khác có liên quan để kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành;

- Tổ chức hội thảo, hội nghị tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm;

- Tiến hành khảo sát, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

- Tập hợp, sưu tầm, dịch thuật các văn bản pháp luật quốc tế liên quan đến phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và các kinh nghiệm của quốc tế trong việc phòng, chống tội phạm;

- Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế về an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm hoặc có liên quan đến công tác Công an (theo Quyết định số 6145/QĐ-BCA-V19 ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công an ban hành Kế hoạch đàm phán, đề xuất ký kết, gia nhập và triển khai thực hiện điều ước quốc tế về bảo vệ an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm hoặc có liên quan đến công tác Công an giai đoạn 2016 - 2020);

- Tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng, tham gia xây dựng, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm;

- Xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm nói riêng và văn bản quy phạm pháp luật nói chung.

b) Cơ quan thực hiện:

- Công an thành phố chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động nêu trên liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an. Chủ động tổ chức ký kết các quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống tội phạm với các sở, ban, ngành có liên quan để tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm, nếu xét thấy cần thiết;

- Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động nêu trên.

2. Triển khai thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm

a) Hoạt động:

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan về phòng, chống tội phạm.

Đối tượng tham gia là cán bộ chủ chốt của Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán ở các đơn vị chuyên trách về phòng, chống tội phạm; báo cáo viên pháp luật của Công an thành phố...

- Cấp phát tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu về pháp luật phòng, chống tội phạm của Việt Nam và nước ngoài theo phân bổ của cơ quan cấp trên.

b) Cơ quan thực hiện:

- Công an thành phố chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động nêu trên liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an;

- Sở Tư pháp căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao chủ trì thực hiện các hoạt động có liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 và các văn bản liên quan;

- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố quan tâm thực hiện các hoạt động có liên quan đến Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản liên quan;

- Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động nêu trên.

3. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm

a) Hoạt động:

- Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học của các chuyên gia pháp lý, cán bộ chủ chốt của các cơ quan có liên quan về nâng cao chất lượng công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm;

- Điều tra, khảo sát tình hình thi hành, tổ chức và theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm theo các nội dung: Tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; hiệu quả công tác phổ biến pháp luật; tính hợp lý của các văn bản quy phạm pháp luật; mức độ tuân thủ văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; tác động của văn bản quy phạm pháp luật đối với đời sống xã hội; kiểm tra, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật. Phạm vi khảo sát, kiểm tra ở một số địa phương, đơn vị trọng điểm sẽ xác định theo từng năm;

- Tổ chức các hội nghị tập huấn về nghiệp vụ theo dõi, đánh giá hiệu quả tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm cho cán bộ chủ chốt của Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; cán bộ chuyên trách theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm của các ngành: Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Kiểm sát, Tòa án,...

b) Cơ quan thực hiện:

- Công an thành phố chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động nêu trên liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an;

- Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao chủ trì hoặc phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động nêu trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 đến năm 2020.

2. Kinh phí bảo đảm thực hiện: Kinh phí triển khai thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm và cân đối trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và nguồn huy động hợp pháp khác; chú trọng kết hợp hiệu quả giữa kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu của từng ngành, từng địa phương.

3. Phân công thực hiện

a) Thường trực Ban Chỉ đạo 138 thành phố (Công an thành phố) giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện Kế hoạch này;

b) Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân quận, huyện có liên quan thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp tham gia xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố;

c) Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động của Kế hoạch; theo dõi việc thi hành pháp luật phòng, chống tội phạm trong phạm vi, lĩnh vực quản lý được giao;

d) Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân quận, huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động mà Kế hoạch đề ra; chủ trì, phối hợp tham gia xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thi hành các văn bản pháp luật có liên quan đến phòng, chống tội phạm; theo dõi việc thi hành pháp luật phòng, chống tội phạm trong phạm vi, lĩnh vực quản lý được giao;

đ) Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định đối với phần kinh phí thực hiện;

e) Công an thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác triển khai thực hiện và là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm báo cáo kết quả việc thực hiện Kế hoạch đến Ủy ban nhân dân thành phố. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân quận, huyện định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Công an thành phố (qua Phòng PV19) để tổng hợp.

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm” trên địa bàn thành phố Cần Thơ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TT. TU, TT. HĐND TP;
- UBND TP (1AB);
- Đoàn ĐBQH TP;
- Thường trực Ban Chỉ đạo 138 TP;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND quận, huyện;
- VP UBND TP (3E);
- Lưu: VT, M.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu129/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2017
Ngày hiệu lực23/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 129/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2017 Đề án xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2017 Đề án xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Cần Thơ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu129/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Văn Tâm
        Ngày ban hành23/08/2017
        Ngày hiệu lực23/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2017 Đề án xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2017 Đề án xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Cần Thơ

           • 23/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực