Văn bản khác 1294/KH-UBND

Kế hoạch 1294/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Quyết định 229/QĐ-BTP "phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại của tỉnh Bến Tre năm 2018"

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1294/KH-UBND 2018 thực hiện 229/QĐ-BTP thành lập Văn phòng Thừa phát lại Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1294/KH-UBND

Bến Tre, ngày 28 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 229/QĐ-BTP NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP “PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI CỦA TỈNH BẾN TRE NĂM 2018”

Ngày 05 tháng 02 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 229/QĐ-BTP phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại của tỉnh Bến Tre năm 2018 (sau đây viết là Quyết định số 229/QĐ-BTP). Theo đó, năm 2018 tỉnh được thành lập 01 Văn phòng Thừa phát lại tại thành phố Bến Tre.

Để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 229/QĐ-BTP , Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 229/QĐ-BTP với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền, phổ biến việc triển khai Quyết định số 229/QĐ-BTP đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, tổ chức; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Quyết định số 229/QĐ-BTP ; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

- Việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại phải công khai, minh bạch, kịp thời và đảm bảo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện Quyết định số 229/QĐ-BTP và các văn bản về tổ chức, hoạt động của Thừa phát lại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp; Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Đồng Khởi; các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

2. Thông báo, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định, xét duyệt hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ Quý III năm 2018.

3. Kiểm tra, thanh tra hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chỉ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 6 tháng, hàng năm, đột xuất khi có yêu cầu.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

IV, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh

- Phối hợp Sở Tư pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch. Quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ Văn phòng Thừa phát lại hoạt động có hiệu quả.

- Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại trên cơ sở thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại.

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Thừa phát lại theo quy định.

- Cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại theo quy định của pháp luật; phối hợp, hỗ trợ Văn phòng Thừa phát lại trong việc thực hiện nhiệm vụ thừa phát lại có liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan

Phối hợp Sở Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp, hỗ trợ Văn phòng Thừa phát lại hoạt động có hiệu quả.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về Thừa phát lại.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại và việc thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại sau khi Văn phòng thành lập và đi vào hoạt động.

4. Sở Tài chính

Phối hợp Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này và hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí đảm bảo đúng quy định pháp luật.

5. Sở Tư pháp

- Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về hoạt động Thừa phát lại.

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thi hành Quyết định số 229/QĐ-BTP theo Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như mục IV (để thực hiện);
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Cục Công tác phía Nam - BTP (để biết);
- TT.Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (chỉ đạo);
- Sở, ban, ngành tỉnh (thực hiện);
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh (đôn đốc);
- Phòng: NC, TH, TTTTĐT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1294/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1294/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2018
Ngày hiệu lực28/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1294/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1294/KH-UBND 2018 thực hiện 229/QĐ-BTP thành lập Văn phòng Thừa phát lại Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1294/KH-UBND 2018 thực hiện 229/QĐ-BTP thành lập Văn phòng Thừa phát lại Bến Tre
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1294/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành28/03/2018
        Ngày hiệu lực28/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 1294/KH-UBND 2018 thực hiện 229/QĐ-BTP thành lập Văn phòng Thừa phát lại Bến Tre

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1294/KH-UBND 2018 thực hiện 229/QĐ-BTP thành lập Văn phòng Thừa phát lại Bến Tre

              • 28/03/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/03/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực