Văn bản khác 13/KH-HĐTĐKT

Kế hoạch 13/KH-HĐTĐKT năm 2014 về tổ chức Đại hội thi đua và hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 13/KH-HĐTĐKT 2014 tổ chức Đại hội thi đua hội nghị điển hình tiên tiến


HỘI ĐỒNG THI ĐUA -
KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13/KH-HĐTĐKT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA VÀ HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Tiếp theo các kỳ Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII đến nay đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước; những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới.

2. Biểu dương thành quả chung của các phong trào thi đua yêu nước, các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các tổ chức kinh tế, các tầng lớp nhân dân, dân tộc... Qua đó khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở từng ngành, từng cấp, từng địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tiếp theo.

3. Thông qua Đại hội khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

4. Tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến đảm bảo trang trọng, thiết thực, thực hành tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Những nội dung tập trung chỉ đạo từ nay đến Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

a) Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015: “Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh; Bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Tăng cường hoạt động đối ngoại và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Các bộ, ngành, địa phương cần có kế hoạch, biện pháp thi đua cụ thể, góp phần lập thành tích thiết thực hướng tới kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và những ngày kỷ niệm lớn trong năm 2014 và 2015.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng. Các cơ quan thông tin truyền thông tập trung tuyên truyền về Đại hội thi đua, biểu dương ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên tất cả những lĩnh vực của đời sống xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước; mở rộng nhiều hình thức tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tạo không khí sôi nổi, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2014 và 2015, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

c) Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật thi đua, khen thưởng và những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tập trung nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, tạo hành lang pháp lý để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và ngày càng đi vào cuộc sống.

d) Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm đã được tổng kết, cần tiến hành việc phổ biến, giới thiệu học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Bên cạnh việc chăm lo, bồi dưỡng các điển hình đã có, cần chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, được quần chúng, tập thể suy tôn để có kế hoạch bồi dưỡng và đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp, xứng đáng.

2. Hình thức, thời gian tổ chức Đại hội thi đua hoặc Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp

a) Đối với quận, huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; cấp cơ sở, công ty, tổng công ty thuộc tỉnh, bộ, ngành:

- Hình thức tổ chức: “Hội nghị điển hình tiên tiến” hoặc “Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt”, “Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo”...

- Thành phần: Các điển hình tiên tiến và đại diện các tập thể tiên tiến.

- Thời gian tổ chức: 1/2 ngày.

b) Đối với các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập:

- Hình thức tổ chức: Đại hội Thi đua hoặc Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến.

- Thành phần và số lượng đại biểu: Do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, đề xuất với lãnh đạo chính quyền để ấn định số lượng đại biểu cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương, bao gồm các Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến, đảm bảo tính cân đối hợp lý về số lượng, cơ cấu đại diện cho các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, dân tộc, tôn giáo, đại biểu là nữ, đại biểu trẻ tuổi, chú trọng đến các đại biểu là người lao động trực tiếp...

- Thời gian tổ chức: 01 ngày.

c) Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sẽ tiến hành vào quý IV năm 2015 (có kế hoạch cụ thể riêng).

3. Nội dung Đại hội

- Khai mạc Đại hội.

- Báo cáo đánh giá, biểu dương phong trào thi đua yêu nước của bộ, ngành, địa phương, đơn vị; đây là nội dung quan trọng cần được chuẩn bị công phu, đảm bảo chất lượng, bám sát mục đích, yêu cầu của Đại hội đề ra (theo phần I của Kế hoạch này). Báo cáo phải nêu được những nét mới, sáng tạo, những phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

- Báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến (tập thể và cá nhân).

- Tổ chức các hoạt động giao lưu với các điển hình tiên tiến.

- Biểu dương, tôn vinh các điển hình.

- Tổng kết, phát động thi đua và bế mạc.

Căn cứ vào các nội dung, yêu cầu nêu trên, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị có thể tổ chức các hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, phù hợp, nhằm tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của bộ, ngành, địa phương mình (như giao lưu trực tiếp với các điển hình, dùng các hình ảnh, phim tư liệu để minh họa…).

4. Tiến trình tổ chức Đại hội Thi đua hoặc Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp

Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp được tiến hành từ cấp cơ sở theo tiến độ cụ thể như sau:

a) Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở trong quý I năm 2015.

b) Đại hội Thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quý II và quý III năm 2015.

c) Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX vào quý IV năm 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này, Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ tổ chức chỉ đạo điểm ở một số Bộ, ngành và địa phương để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

2. Quá trình triển khai và chuẩn bị Đại hội, định kỳ báo cáo Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương để theo dõi và phối hợp giải quyết những vấn đề vướng mắc.

3. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn tổ chức thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Ban Bí thư TW (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty Nhà nước;
- Các đ/c thành viên HĐ TĐKT Trung ương;
- Lưu: VT, Vụ I.

TM. HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH THỨ NHẤT
Nguyễn Thị Doan

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/KH-HĐTĐKT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu13/KH-HĐTĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2014
Ngày hiệu lực03/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/KH-HĐTĐKT

Lược đồ Kế hoạch 13/KH-HĐTĐKT 2014 tổ chức Đại hội thi đua hội nghị điển hình tiên tiến


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 13/KH-HĐTĐKT 2014 tổ chức Đại hội thi đua hội nghị điển hình tiên tiến
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu13/KH-HĐTĐKT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
        Người kýNguyễn Thị Doan
        Ngày ban hành03/06/2014
        Ngày hiệu lực03/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 13/KH-HĐTĐKT 2014 tổ chức Đại hội thi đua hội nghị điển hình tiên tiến

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 13/KH-HĐTĐKT 2014 tổ chức Đại hội thi đua hội nghị điển hình tiên tiến

           • 03/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực