Văn bản khác 13/KH-UBND

Kế hoạch 13/KH-UBND năm 2014 hành động ứng phó khẩn cấp với chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 13/KH-UBND 2014 ứng phó khẩn cấp chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/KH-UBND

Thái Bình, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI CÁC CHỦNG VI RÚT CÚM GIA CẦM NGUY HIỂM CÓ KHẢ NĂNG LÂY SANG NGƯỜI.

Vi rút cúm A/H7N9 được xác định có nguồn gốc từ gia cầm chưa gây bệnh lâm sàng cho gia cầm nhưng truyền từ gia cầm sang người, gây bệnh cho người và tỷ lệ tử vong rất cao. Vi rút này được phát hiện đu tiên ở Trung Quc vào tháng 3/2013, đến tháng 02/2014 đã ghi nhận 339 ca bệnh, trong đó có 66 ca t vong. Theo thông tin từ tổ chức WHO: Malayxia đã xác nhận ca bệnh cúm A/H7N9 trên người đầu tiên. Bệnh nhân là cụ bà 67 tuổi đi du lịch từ Trung Quốc sang Malayxia tngày 03/02/2014 và được phát hiện nhiễm vi rút cúm.

Với diễn biến phức tạp về tình hình dịch cúm A/H7N9 trên thế giới, đặc biệt tại tỉnh Quảng Tây và Vân Nam của Trung Quốc là các tỉnh có nhiều gà loại thải được vận chuyển qua biên giới vào nước ta qua địa bàn tiếp giáp với 04 tỉnh biên gii phía Bắc Việt Nam. Trong đó, tại tỉnh Quảng Tây đã phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm; việc vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cm (GC, SPGC) nhập lậu, không rõ nguồn gốc vào nước ta vẫn chưa được kiểm soát triệt để. Tổ chức FAO nhận định Việt Nam, Lào, Myanmar là những nước có nguy cơ lây nhiễm vi rút cúm A/H7N9 từ Trung Quốc.

Thái Bình có quốc lộ 10 và quốc lộ 39 chạy qua, việc vận chuyển gia súc, gia cầm từ các tỉnh giáp Trung Quốc vcác tỉnh nội địa qua hoặc vào Thái Bình đ tiêu thụ diễn ra thường xuyên nên nguy cơ vi rút cúm A/H7N9 xâm nhim vào tỉnh là rt cao.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chng dịch cúm A/H7N9 với các tỉnh ngày 18/02/2014; căn cứ vào Quyết định số 210/QĐ-BNN-TY ngày 14/2/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm nguy hiểm có khả năng lây sang người; y ban nhân dân tỉnh Thái Bình xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Chủ động ngăn chặn và sẵn sàng ứng phó nhm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch cúm A/H7N9 cho người và gia cm của Thái Bình.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Giảm thiểu nguy cơ vi rút cúm A/H7N9 xâm nhập vào Thái Bình qua hoạt động nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm.

- Phát hin sớm, xử lý kịp thời ngay khi vi rút cúm A/H7N9 xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

- Giảm thiu nguy cơ vi rút cúm A/H7N9 lây nhiễm cho đàn gia cm và gây bệnh cho người.

- Gim thiểu tác động tiêu cực cho kinh tế, xã hội của tỉnh.

II. GIẢI PHÁP CHUNG

1. Phương pháp tiếp cận

- Phương pháp hướng tới mục tiêu chung "Một sức khỏe"; trong đó có sự hợp tác chặt chẽ gia ngành Nông nghiệp với các ngành y tế, quản lý thị trường, công an, chính quyền địa phương, ... nhm trin khai các biện pháp toàn din, hiu qunhất, đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra.

- Kế hoạch hành động bao gồm các biện pháp cụ thể làm cơ sở cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện.

- Phương châm thực hiện kế hoạch là “4 tại ch” gm: Chỉ huy tại ch, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Các bin pháp được xây dựng dựa trên các tình huống sau:

Tình huống 1: Chưa phát hin vi rút cúm A/H7N9 trên gia cm, môi trường và trên người ở địa bàn tỉnh.

Tình huống 2: Chưa phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm và môi trường nhưng có người mắc bệnh ở địa bàn tỉnh.

Tình huống 3: Phát hin vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm hoặc môi trường, nhưng chưa có người mắc bệnh ở địa bàn tỉnh.

Tình huống 4: Phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm hoặc môi trường và có người mắc bệnh ở địa bàn tỉnh.

2. Giải pháp chung

2.1. Giải pháp tổ chức thực hiện:

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch (sau đây gọi tắt là BCĐ PCD) bệnh nguy hiểm ở động vật và cúm gia cầm cấp tỉnh là đầu mối chung, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với dịch cúm A/H7N9 trên gia cm. Thường xuyên cập nhập thông tin về tình hình dịch cúm A/H7N9 trên thế giới, trong nước và của tỉnh cho Tỉnh ủy, Hội đng nhân dân, y ban nhân dân tỉnh và đxuất các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch trong trường hợp cần thiết.

- Các sở ban ngành thành viên BCĐ PCD bệnh nguy him ở động vật và cúm gia cầm của tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo của tỉnh, ưu tiên trin khai ngay các kế hoạch có liên quan đến công tác phòng, chống dịch cúm A/H7N9.

- Trên cơ sở kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phxây dựng, phê duyệt kế hoạch của địa phương với các hoạt động cụ thể, tương ứng với các tình huống nêu trên, đồng thời kiện toàn BCĐ PCD bệnh nguy hiểm ở động vật và cúm gia cm các cấp và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên BCĐ PCD trong việc triển khai các hoạt động cụ thể trong mỗi tình huống; huy động toàn hệ thng chính trị của địa phương cùng tham gia phòng chống dịch. BCĐ PCD các huyện, thành phố, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với cúm A/H7N9 trên địa bàn quản lý; btrí bộ phận thưng trực, tổng hợp và báo cáo thường xuyên, kịp thời thông tin về cúm A/H7N9 về BCĐ PCD cấp tỉnh.

2.2. Giải pháp kỹ thuật

Hiện nay, vi t cúm A/H7N9 chủ yếu được phát hiện tại Trung Quốc (trên cả gia cầm và ngưi) và nguy cơ xâm nhập vào trong nước qua gia cầm nhập lậu là rt cao; vi rút chưa gây bệnh lâm sàng trên động vật, phương pháp duy nht là lấy mẫu để xét nghiệm xác định gia cầm mang trùng; chợ buôn bán gia cm sng và điểm thu gom, tập kết gia cầm được xác định là nơi lưu trữ và phát tán vi rút; gia cầm, sản phẩm gia cầm vẫn an toàn cho người nếu được giết mổ và chế biến đúng cách, vì vậy giải pháp ưu tiên thực hiện bao gm:

- Tăng cường quản lý nguồn gốc gia cầm, sn phẩm gia cầm nhập vào địa phương nhất là tại các địa phương có bến đò, bến phà giáp ranh với các tỉnh giáp biên giới, các tỉnh có ổ dịch cúm A/H5N1 đã và đang xảy ra; tại các đu mi giao thông chính của tỉnh; gia cầm, sản phẩm gia cầm bán tại các chợ trên địa bàn phải được quản lý lưu githông tin để truy xuất nguồn gốc (nơi bán, nơi tiêu thụ gia cầm), riêng đối với các chợ có bán và giết mổ gia cầm phải có biện pháp tách riêng khu vực bán gia cm sng và giết m gia cm kết hợp thực hin v sinh, tiêu đc kh trùng khu vực giết mổ, bán gia cầm, sau mỗi buổi chợ; vệ sinh và khử trùng phương tiện, dụng cụ vận chuyển, chứa đựng gia cầm, sản phẩm gia cầm; nghiêm cấm việc buôn bán, vận chuyển gia cầm, sn phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không có kiểm dịch hoc nghi mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

- Tăng cưng việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng bằng hóa chất và vôi bột, nhất là tại các vùng, các khu vực có nguy cơ cao như các bãi tập kết tại các chợ buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm; các bến đò, bến phà và tại các địa phương có dịch cũ,...

Trước mắt, các địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bnh gia súc, gia cầm đồng loạt trên địa bàn toàn tnh từ ngày 25/02-25/3/2014; chú trọng chỉ đạo chính quyền các địa phương có các chợ có buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm thực hiện tiêu độc khtrùng bằng hóa chất, vôi bột thường xuyên sau các phiên chợ; đối với những chợ hoạt đng hàng ngày, ngoài việc vsinh khử trùng tiêu độc sau mỗi phiên, phải bố trí tạm dừng họp chợ ít nhất 01 ln/tháng để tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng bằng hóa chất nhằm tiêu diệt các mầm bệnh lưu hành trong môi trường chợ, vệ sinh và khử trùng phương tiện, dụng cụ vận chuyển, chứa đựng gia cầm; hướng dn người buôn bán vận chuyển và người mua gia cầm cần sử dụng khẩu trang, găng tay, ủng khi tiếp xúc gia cầm. Đối với cơ sở giết mổ, điểm giết mổ gia cầm cần sử dụng bảo hộ lao động theo khuyến cáo của ngành y tế khi tiếp xúc và giết mổ gia cầm; không giết mổ gia cầm không rõ nguồn gốc; vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực giết msau mỗi ca làm việc; vệ sinh và khử trùng phương tiện, dụng cụ vận chuyn gia cầm, sản phẩm gia cầm.

- Các địa phương tăng cường các đoàn kiểm tra xuống cơ sở chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch; thành lập các đội kim dịch liên ngành đkiểm tra, kiểm soát việc buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn quản lý, kiên quyết ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác kiểm dịch vận chuyển động vật nhất là vi phạm vận chuyển gia cầm, sn phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kim dịch, mc hoặc nghi mắc các bệnh truyền nhiễm nguy him.

- Tiếp tục tập trung triển khai lấy mẫu giám sát trên gia cm buôn bán tại các chợ thuộc các chương trình dự án VAHIP, FAO năm 2014; đng thời, tăng tn sut, số lượng và mở rộng địa điểm lấy mẫu giám sát vi rút cúm gia cầm tại các địa bàn có nguy cơ cao như các địa phương có ổ dịch cũ, tại các chợ của các xã có bến đò, bến phà giáp ranh với tỉnh bạn, các địa bàn có nhiu các hộ buôn bán, giết mgia cầm, những nơi mật độ chăn nuôi gia cầm cao.

- Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh tới từng hộ, chỉ đạo các địa phương nghiêm túc thực hin quy định về khai báo dịch; phbiến rộng rãi trên các phương tin thông tin đại chúng số điện thoại thường trực thu thập thông tin dịch bệnh động vật của BCĐ PCD cúm gia cầm tỉnh 0363.643.640 tới người dân, để cùng với hệ thng giám sát các cấp, chủ động thu thập thông tin khai báo dịch, phát hiện sớm và xử lý kịp thời dịch bệnh khi mới phát sinh, không đdịch phát tán, lây lan ra diện rộng.

- Trong trường hợp phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên người tại địa bàn tỉnh, thực hiện thêm các biện pháp khuyến cáo của ngành y tế.

2.3. Giải pháp truyền thông

BCĐ PCD ca tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí (Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình) xây dựng các thông điệp, chương trình truyền thông, thời lượng, tần suất phù hợp trong từng tình huống dịch; đảm bảo giảm thiểu nguy cơ và an toàn dịch bệnh cho cộng đồng, hạn chế tác động tiêu cực về kinh tế và an sinh xã hội; đặc biệt nâng cao nhận thức của chính quyn cơ sở, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân về sự nguy hiểm của vi rút cúm A/H7N9.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Y tế, các tchức chính trị, chính trị xã hội và các tổ chức đoàn thể để triển khai công tác truyền thông nguy cơ, tác hại của dịch cúm A/H7N9 trong cộng đng.

y ban nhân dân, BCĐ PCD các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng ban liên quan, Đài phát thanh huyện, xã, phường, thị trấn, Ủy ban nhân dân, BCD PCD cơ sở căn cứ thực tế diễn biến tại địa phương, cập nhật thông tin diễn biến dịch bệnh, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn của ngành chuyên môn để chủ động xây dựng nội dung, thi lượng, tn suất phát thanh bảo đảm thông tin kịp thời, cụ th, tính lôi cun, thuyết phục tới người dân hiểu và chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch.

2.4. Cơ chế tài chính

Thực hiện theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của y ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tăng cường năng lực chđộng kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm ở tỉnh Thái Bình; đồng thời, các ban ngành, các địa phương chủ động huy động thêm nguồn kinh phí hỗ trợ từ các nguồn lực khác hỗ trợ cho công tác phòng, chng dịch bệnh.

Khi có ổ dịch gia súc, gia cầm phát sinh, giao Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn ủy quyn cho Chi cục Thú y tỉnh được chủ động xut hoc tạm ng vt tư, hóa chất, dụng cụ, vắc xin,... từ nguồn dự trữ của tỉnh để kịp thời xử lý các dịch.

III. CÁC HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ

1. Tình huống 1: Chưa phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cm, môi trường và trên người.

Mục tiêu: Giảm thiu nguy cơ xâm nhiễm vi rút cúm A/H7N9 vào địa bàn tỉnh, đồng thời phát hiện kịp thời nếu vi rút xâm nhập vào tỉnh.

Các hoạt động cụ thể:

- Kiện toàn và duy trì hoạt động của BCĐ PCD các cấp; thành lập các t, đội công tác chuyên trách để ứng phó với cúm gia cầm H7N9; triển khai các phương án diễn tập ứng phó với các tình huống phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cm và môi trường.

- Rà soát các chợ, điểm trung chuyển, tập kết gia cầm sống trên địa bàn, các cơ sở giết mổ gia cầm tập trung, đặc biệt các địa bàn có buôn bán gia cm loại thải, gia cm không rõ nguồn gốc đ tăng cường quản lý nguồn gốc, giám sát dịch bệnh và triển khai tiêu độc khử trùng tại chợ.

- Tăng cường truyền thông về nguy cơ lây nhiễm vi rút cúm gia cm thông qua các hoạt động vận chuyn, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm bất hợp pháp; hướng dẫn các biện pháp phòng tránh lây nhim vi rút cúm cho người và các biện pháp sdụng gia cầm an toàn và huy động các tổ chức đoàn thcủa địa phương cùng tham gia tuyên truyền.

- Ủy ban nhân dân, BCĐ PCD các huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương có hoạt động lấy mẫu giám sát cúm gia cầm chủ động phối hp với Chi cục Thú y tiếp tục triển khai lấy mẫu giám sát sự lưu hành vi rút cúm gia cm trên đàn gia cm nht là tại các chợ buôn bán, giết mổ gia cầm.

- Triển khai hiệu quả công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn những khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt chợ buôn bán gia cầm sống.

- Chun bị sẵn sàng kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống khi có dịch xảy ra. Chuẩn bị các phương án tiêu hủy gia cầm khi có mẫu dương tính.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng ngừa dịch xâm nhập tại các địa bàn có nguy cơ cao và các đội kiểm dịch liên ngành tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch làm phát tán, lây lan dịch bệnh động vật vào tỉnh.

2. Tình huống 2: Chưa phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm và môi trường nhưng có người mắc bệnh.

Mục tiêu: Giảm thiểu nguy cơ vi rút nhân lên và phát tán rộng

Các hoạt động cụ thể: Vcơ bản, các hoạt động cụ thể vẫn được triển khai như trong tình huống 1, cần chú trọng thêm các hoạt động sau:

- BCĐ PCD tỉnh tổ chức họp tăng cường 01 lần/tuần để kịp thời nắm bắt thông tin và chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch. Các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chng dịch theo kế hoạch hành động phòng chống cúm gia cầm trên người của Bộ Y tế.

- Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn:

+ Tổ chức các đi ứng phó nhanh phối hợp với Y tế triển khai các hoạt động điều tra dịch tễ chung, tăng cường hoạt động lấy mẫu giám sát dịch bệnh trên đàn gia cầm và môi trường tại khu vực có bệnh nhân mắc bệnh cúm A/H7N9 và những khu vực có yếu tố dịch tễ liên quan. Trên cơ sở kết quả điều tra dịch tễ ca bệnh trên người, đề nghị chính quyền địa phương tạm thời cấm việc vận chuyển, buôn bán gia cầm trên địa bàn có nguy cơ cao trong khoảng thời gian 07 ngày đphục vụ công tác điều tra dịch tễ trên đàn gia cầm.

+ Phối hp với Y tế hướng dẫn các biện pháp giết m, tiêu thụ gia cm an toàn và phòng lây nhiễm bệnh cho người; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình tổ chức tuyên truyn phù hp, không gây hoang mang trong cộng đồng, hướng dẫn áp dụng các biện pháp vệ sinh cá nhân và sử dụng gia cầm an toàn.

+ Chỉ đạo toàn ngành thú y chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi có thêm các ca bệnh.

+ Chỉ đạo các địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, kinh phí, dụng cụ, hóa chất, địa điểm chôn lấp gia cầm trong trường hp phát hiện ca bệnh cúm A/H7N9 trên động vật.

- SCông thương: Xây dựng phương án cung cp các loại thực phm thay thế, bình ổn giá và chỉ đạo các địa phương thực hiện.

- Các cơ quan liên quan: Công an, Giao thông vận tải chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ, giám sát việc thực thi các biện pháp do ngành nông nghiệp và y tế khuyến cáo áp dụng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo:

+ Địa phương có bệnh nhân mắc bệnh tăng cường hoạt động của BCĐ PCD các cấp; thành lập các đoàn công tác đi chỉ đạo, giám sát chặt địa bàn có bệnh nhân và những nơi có liên quan về dịch tễ.

+ Chỉ đạo hệ thống thú y địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn gia cầm; tăng cường công tác kiểm dịch tại gốc nhằm cung cp gia cm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng cho người tiêu dùng.

+ Chđạo Đài phát thanh huyện, thành phố tuyên truyn các thông điệp do ngành y tế và thú y cung cấp, đảm bo không gây hoang mang cho cộng đồng.

+ Chỉ đạo các ban ngành chức năng tăng cường giám sát việc thực thi các biện pháp kim soát việc buôn bán, vận chuyn gia cầm; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng bằng hóa chất trên địa bàn toàn xã, phường, thị trn có bệnh nhân.

+ Chuẩn bị triển khai phương án cung cấp thực phẩm thay thế và bình n giá.

+ Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân lực và phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị liên quan, chuẩn bị đủ kinh phí, dụng cụ, hóa cht, địa đim chôn lp gia cầm trong trường hợp phát hiện ca bệnh cúm A/H7N9 trên động vật.

3. Tình huống 3: Phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm hoặc môi trường nhưng chưa có người mắc bệnh.

Mục tiêu: Giảm thiu nguy cơ vi rút nhân lên, phát tán rộng và ngăn ngừa vi rút cúm A/H7N9 lây nhiễm cho người

Các hoạt động cụ thể:

- BCĐ PCD tnh, huyện đã phát hiện vi rút cúm A/H7N9 họp hàng tun và đột xuất để chỉ đạo, điều hành.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Phân công Đi ứng phó nhanh trực tiếp xuống địa bàn có mẫu dương tính để hỗ trợ công tác phòng, chng dịch; phối hợp với các đơn vị chức năng của Sở Y tế thực hin điều tra dịch tễ (bao gm cả truy xuất ngược và xuôi đối với nguồn gốc ca gia cm, địa điểm đã mua hoặc bán gia cầm), thông báo cho chính quyền địa phương và người dân đ phòng tránh lây nhim vi rút; t chc ly mu giám sát đàn gia cầm ở nhng khu vực có yếu tố dịch tễ liên quan.

+ Huy đng tối đa sự hỗ trợ từ các cơ quan thú y Trung ương đtập trung triển khai các biện pháp lấy mẫu giám sát, điều tra dịch tễ, hướng dẫn địa phương có nguy cơ cao các biện pháp ứng phó dịch.

+ Trường hợp phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên các mẫu lấy tại chợ: Cấm tạm thời việc bán gia cầm sống đối với chợ có mẫu giám sát dương tính trong khoảng thời gian tối thiểu 07 ngày để phục vụ công tác điều tra dịch tễ, xác minh nguồn gốc ca vi rút trong chợ (điều tra truy xuất nguồn gốc gia cầm bán trong chợ để xác định các trang trại đã cung ứng; giám sát các chợ gia cầm thứ cấp có liên quan). Ly mẫu giám sát và tiêu hy ngay những đàn gia cầm đang được bán trong chợ. Triển khai việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng hàng ngày đi với toàn bộ khu vực chợ đgiảm thiểu phát tán vi rút, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tăng cường lấy mẫu giám sát tại các chợ có liên quan.

+ Trường hợp phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trong các mẫu thu thập từ trại chăn nuôi: Tiến hành điều tra dịch tễ; tiêu hủy gia cầm trong trang trại nhằm gim thiểu nguy cơ lây truyền vi rút ra ngoài, hỗ trợ chủ gia cm bị tiêu hủy như đi với trường hợp hủy do cúm H5N1. Cấm trại ít nhất 21 ngày và thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng toàn trang trại. Đàn gia cầm tại các địa điểm có yếu tố dịch tễ liên quan sẽ được giám sát, đồng thời thực hiện vệ sinh, khử trùng tại những nơi này. Kiểm soát chặt việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn cấp huyện, nghiêm cấm việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ ngun gc, chưa qua kiểm dịch thú y. Tổ chức tiêu độc khử trùng ở địa bàn phát hiện vi rút cúm A/H7N9. Hợp tác chặt chẽ vi ngành y tế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ngày 27/5/2013 để tổ chức giám sát dịch trên người.

+ Trường hợp phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trong thôn có nuôi gia cm: Tiến hành điều tra dịch tễ để xác định những đàn gia cầm có tiếp xúc với đàn bị nhiễm bệnh; tiêu hủy tất cả gia cầm trong các đàn bị nhiễm bệnh và đàn có tiếp xúc với đàn nhim bệnh. Tiêu độc và khử trùng khu vực có đàn gia cầm nhim bệnh; tạm dừng việc vn chuyển gia cầm trong thôn, cm thả rông gia cầm; lấy mẫu xét nghim thêm để xác đnh mức độ lan truyền vi rút trong địa bàn; thông báo cho ngành y tế để tiến hành giám sát bệnh trên người.

+ Xây dựng bản đồ dịch tễ lưu hành vi rút cúm A/H7N9 trên gia cm, môi trường (chợ, trang trại, thôn) và thông tin trên các phương tiện truyn thông.

- Sở Y tế: Trin khai các hoạt động giám sát vi rút cúm A/H7N9 trên người tại những khu vực có mẫu xét nghiệm dương tính trên gia cm, môi trường.

- Các sở, ban ngành khác có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hp cùng ngành nông nghiệp trin khai các biện pháp nêu trên.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph

Ban hành lệnh cấm buôn bán, vận chuyển gia cầm sống tại các địa bàn có phát hiện vi rút cúm A/H7N9; chđạo các lực lượng chức năng và chính quyền cơ stập trung triển khai các bin pháp ứng phó theo hướng dẫn của BCĐ PCD tỉnh theo quy định.           

4. Tình huống 4: Phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm hoặc môi trường và có người mắc bệnh.

Mục tiêu: Giảm thiểu nguy cơ vi rút nhân lên, phát tán rộng và tiếp tục lây nhiễm cho động vật, cho người.

Các hoạt động cụ thể: Triển khai các biện pháp như tình huống 2 và 3;

Đnghị hỗ trợ ca BCĐ PCD trung ương, các tổ chức quốc tế liên quan hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm động vật và dịch cúm gia cầm (H5N1, H7N9) cp tỉnh

BCĐ PCD tỉnh là đầu mối điều phối, chđạo các hoạt động ứng phó khẩn cấp trong toàn tỉnh theo bản Kế hoạch này.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tham mưu y ban nhân dân, BCĐ PCD tỉnh trong việc triển khai các hoạt động tương ứng với các tình huống nêu trên.

- Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong việc chun bị các điều kiện cần thiết để ứng phó dịch như: Chuẩn bị vật tư, hóa cht, nhân lực và các phương án cụ thể trong mỗi tình huống dịch của các huyện, thành phố.

- Là đầu mối chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chng cúm A/H5N1, A/H7N9 và một số chủng vi rút cúm khác trên gia cầm theo hướng dẫn của BCĐ PCD quốc gia trên địa bàn tnh.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết việc triển khai các hoạt động phòng chống cúm A/H7N9 và một số chủng vi rút cúm khác trên gia cầm theo hướng dn của Ban Chđạo cấp trên.

- Ban hành hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật xử lý đàn gia cầm, tiêu độc khử trùng và xử lý địa bàn khi phát hiện vi rút cúm A/H7N9, giết mổ và tiêu thụ gia cầm an toàn.

- Phối hợp với Sở Công thương, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai các biện pháp xử lý chợ gia cm và các địa bàn khi có mu dương tính với cúm A/H7N9.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y phối hợp với Y tế thực hiện điều tra dịch, giám sát và xử lý ổ dịch, xây dựng thông điệp truyền thông phòng chống cúm A/H7N9.

3. Sở Y tế

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điu tra dịch t, giám sát dịch bnh, xây dựng thông điệp truyền thông và triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trên người.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyn hình Thái Bình, Báo Thái Bình tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng thông điệp, hướng dẫn kỹ thuật và tổ chức tuyên truyền phòng chng dịch.

- Chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch theo Kế hoạch phòng chống dịch cúm trên người của ngành Y tế.

4. Các s, ban ngành liên quan

- Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp với các s, ban, ngành xây dựng kế hoạch và bố trí đủ kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đ t chc thực hiện đồng bộ các biện pháp chuyên môn khống chế dịch bệnh; hướng dẫn các thủ tục cp phát và thanh quyết toán kinh phí phòng chống dịch theo quy định.

- S Công thương: Xây dựng đề án tái cơ cấu, quy hoạch các chợ, điểm, lò giết mổ gia súc, gia cầm; chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị có liên quan phi hợp vi lực lượng thú y, công an, thanh tra giao thông đấu tranh, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Chủ trì, tiếp tục triển khai quyết liệt: “Đề án phòng ngừa ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phm gia cầm nhập khẩu trái phép theo Quyết định số 2088/QĐ-TTg ngày 27/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ”.

- S Giao thông Vận tải: Chđạo nghiêm cấm các phương tiện vận tải vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ ngun gc, xử lý nghiêm các chủ phương tiện vi phạm; Phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, thú y, công an đu tranh, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc ra vào tnh.

- SThông tin và Truyền thông: Chủ trì, tích cực triển khai thực hiện “đ án truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyn, kinh doanh gia cm, sản phm gia cầm nhập khẩu trái phép và an toàn thực phẩm” theo Quyết định s550/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là dịch cúm H5N1, H7N9.

- Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng công an phối hp với các cơ quan chức năng đấu tranh, ngăn chặn, xlý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc theo quy định của Pháp luật.

- Sở Khoa học và Công nghệ: Phi hợp với Sở liên quan xây dựng kế hoạch nghiên cứu các giải pháp khoa học kỹ thuật phục vụ công tác phòng chng dch cúm gia cầm.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chđạo các địa phương thực hiện các biện pháp xử lý môi trường phục vụ công tác phòng chng dịch cúm gia cm.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình: Phi hợp vi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trực tiếp là Chi cục Thú y) xây dựng nội dung, chuyên mục cho chương trình truyền thông đại chúng về các biện pháp phòng, chống dịch.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các đồn Biên phòng đóng trên địa bàn các huyện, thành phố, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết ngăn chặn các hành vi vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép trên bờ và trên biển tại khu vực phụ trách; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và thông báo cho chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn.

- Các sở, ban ngành khác: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và Y tế triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh cúm A (H7N9).

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng phương án cụ thể thực hiện kế hoạch khẩn cấp này, lập dự toán kinh phí để thực hiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt qua Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật và dịch cúm A (H5N1, H7N9); phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm ở các địa bàn được phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch.

- Chỉ đạo các phòng chức năng, trên cơ sở kế hoạch của tỉnh xây dựng kế hoạch phòng chống dịch phù hp ca huyện, thành phố.

- Phê duyệt kế hoạch và chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch tới các đơn vị chức năng, chính quyền cơ sở trên địa bàn quản lý.

- Giao trách nhiệm cụ thể cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương, các phòng, ban, đơn vị chức năng trong việc triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm theo kế hoạch.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng, chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch cúm gia cầm theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện và theo quy định của pháp luật.

- Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động liên quan đến công tác phòng chống dịch.

- Thực hiện chế độ giao ban báo cáo hàng ngày về kết quả hoạt động công tác chng dịch khi có dịch xảy ra.

6. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật và dịch cúm A (H5N1, H7N9); phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm ở các địa bàn được phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch.

- Căn cứ kế hoạch của tỉnh, huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết ca địa phương và trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cúm A/H7N9 cụ thể đến thôn, xóm, hộ chăn nuôi trên địa bàn.

- Thành lập các tổ giám sát gồm trưởng, phó thôn, tổ, ban chăn nuôi thú y xã, ban quản lý chợ thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tới tận hộ, trại chăn nuôi, tại các chợ, nơi tập trung thu gom gia súc, gia cầm; phát hiện, tiếp nhận và báo cáo, phản ánh kịp thời thông tin về dịch bệnh động vật và hướng dẫn, thực hiện các biện pháp xử lý dịch theo quy định.

- Thành lập các đội phun tiêu độc khử trùng trực tiếp thực hiện tiêu độc khử trùng nơi công cộng, nơi có nguy cơ cao như khu vực chợ, bến phà đó, nơi tập trung thu gom gia súc, gia cầm .... theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu độc khử trùng của các trại, hộ chăn nuôi; huy động mọi ngun nhân, vật lực thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng.

- Thành lập các đội kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm với lực lượng nòng cốt là công an, an ninh xã, cán bộ thú y trên tăng cường kiểm tra, kiểm soát, truy xuất nguồn gốc dịch, xử lý nghiêm các trường hp vi phạm theo quy định; thành lập các nhóm tiêm phòng, tổ chức tốt công tác tiêm phòng vắc xin phòng bệnh định kỳ, bổ sung thường xuyên cho đàn vật nuôi theo quy định.

- Đài Truyền thanh xã tăng cường tiếp sóng, đưa tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã về các biện pháp phòng chống dịch từ đó tự giác chấp hành các quy định phòng chống dịch.

- Huy động các tổ chức đoàn thể ở các địa phương, vận động nhân dân đồng thuận và chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo kế hoạch.

- Trong trường hợp xảy ra dịch bệnh, huy động và thực hiện phương châm “4 tại chỗ”. Trong đó, lực lượng chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn huy động ngay tại các thôn, xóm thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch như xử lý tiêu hủy, phun hóa chất, tiêm phòng bao vây, điều tra, giám sát, chốt kiểm dịch...; huy động các vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch như bảo hộ, bình bơm, hóa chất, …; bố trí kinh phí địa phương để kịp thời giải quyết các yêu cầu phát sinh trực tiếp sau đó có phương án trình xin cấp trên phê duyệt.

- Thực hiện chế độ giao ban báo cáo vào cuối ngày khi có dịch bệnh xảy ra.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống dịch, kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Bố trí kinh phí thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có phát sinh vướng mắc phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh qua cơ quan thường trực phòng chống dịch động vật (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), phòng chống dịch ở người (Sở Y tế) để phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Cục Thú y;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- BCĐ PCD các huyện, thành phố;
- Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và TH tỉnh;
- Chi cục Thú y;
- Lưu VT, NN, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Ca

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu13/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2014
Ngày hiệu lực28/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 13/KH-UBND 2014 ứng phó khẩn cấp chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 13/KH-UBND 2014 ứng phó khẩn cấp chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu13/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Ca
        Ngày ban hành28/02/2014
        Ngày hiệu lực28/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 13/KH-UBND 2014 ứng phó khẩn cấp chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người Thái Bình

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 13/KH-UBND 2014 ứng phó khẩn cấp chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người Thái Bình

         • 28/02/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/02/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực