Văn bản khác 13/KH-UBND

Kế hoạch 13/KH-UBND năm 2015 thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 13/KH-UBND thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi Lào Cai 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/KH-UBND

Lào Cai, ngày 23 tháng 01 năm 2015

 

K HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BHYT

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế số 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/2014 của Văn phòng Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Thực hiện Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 10/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (Luật BHYT sửa đổi); Công văn số 9302/BYT-BH ngày 22/12/2014 của Bộ Y tế về việc Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi;

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHYT, thực hiện tốt an sinh xã hội, không gián đoạn việc thụ hưởng quyền lợi ca người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh; đồng thời đảm bảo sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các s, ban, ngành, quận huyện trong việc triển khai tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, UBND tnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật BHYT sửa đổi và các văn bản dưới Luật thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đơn vị, tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò của chính sách BHYT.

- Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công thực hiện Luật BHYT sửa đổi phù hp vi đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương; đồng thời đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ kịp thời quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

II. Thi gian thực hiện

Từ tháng 01 năm 2015

III. Nội dung thực hiện

1. Triển khai tuyên truyền, phổ biến thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn; nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán b, nhân dân

Đy mạnh công tác tuyên truyn, ph biến v Luật BHYT sửa đi và các văn bản có liên quan với nhiều hình thức tới các tầng lớp nhân dân và các cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật và các văn bản dưới luật với nhiều hình thức chuyn tải thông tin nhanh, chính xác đến ngưi dân, người lao động và người sử dụng lao động như: thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện truyn thông đại chúng: Đài Phát thanh - Truyn hình, báo, bản tin..., qua các hội ngh, các cuộc họp thôn, tổ và tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan Bảo hiểm Xã hội các cấp. Việc triển khai tuyên truyền cần duy trì thường xuyên, liên tục trong quá trình thực hiện Lut BHYT.

2. Tổ chức triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đi thống nhất, đng bộ và có hiệu quả

- Các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu quản lý nhà nước và t chức thực hiện chính sách BHYT bo đảm kp thời, đáp ứng yêu cu thực tin và các quy định của Luật BHYT sửa đi.

- Các sở, ban, ngành trong tỉnh thực hiện tt công tác phi hợp chặt chẽ, đảm bảo việc lập danh sách, đảm bảo nguồn ngân sách hỗ trợ cho các đối tượng mua thẻ BHYT, phát hành thẻ BHYT theo đúng thời gian quy định.

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao cht lượng khám chữa bệnh, đng thời có biện pháp ngăn ngừa việc lạm dụng quỹ BHYT trong đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

- Các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động phải nghiêm chỉnh chp hành các quy định về Luật BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật BHYT sửa đổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

IV. Kinh phí

Theo quy định tài chính hiện hành.

V. Tổ chức thực hiện

1. SY tế

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản có liên quan cho cán bộ nhân viên y tế và những người có bảo hiểm y tế đến khám bệnh chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về BHYT.

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bố trí, sắp xếp nhân sự và điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức khám chữa bệnh cho đối tượng có bảo hiểm y tế. Điều tiết và đầu tư nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại các tuyến cơ sở, các bệnh viện tuyến huyện nhằm hạn chế tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên. Bố trí điều kiện và mặt bằng khám chữa bệnh phù hợp với cơ cấu giữa lượng bệnh nhân có bảo hiểm y tế và bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế, tránh phân biệt đối xử.

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời có biện pháp ngăn ngừa việc lạm dụng quỹ BHYT trong đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

- Sở Y tế chủ trì, phi hợp với Bảo him xã hội tỉnh t chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các đa bàn giáp ranh theo hướng dẫn của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các địa bàn giáp ranh giữa 2 tỉnh.

2. Bảo hiểm Xã hội tỉnh

- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế đối với các đơn vị sử dụng lao động và người lao động. Biên soạn tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để chuyển tải thông tin về Luật Bảo hiểm y tế tuyên truyền đến các tổ chức, đơn vị và người lao động ngay trong quý I năm 2015.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân từ nay đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; thực hiện kiểm tra thường xuyên các cơ sở khám chữa bệnh, các đại lý thu bảo hiểm y tế tự nguyện... để có biện pháp ngăn chặn kịp thời tình trạng lạm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hoặc những sơ hở lỏng lẻo trong việc tổ chức thu phí bảo hiểm y tế tại các đại lý.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thực hiện chính sách BHYT kịp thời, đáp ứng yêu cầu của mọi tầng lớp nhân dân tham gia BHYT.

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; SGiáo dục Đào tạo xây dựng quy trình hướng dẫn thủ tục, hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Luật BHYT sửa đổi theo đúng quy định.

- Hướng dẫn quy trình, hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế cho các đơn vị và những đối tượng thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế theo quy định.

- Phát hành thẻ bảo hiểm y tế và hướng dẫn thanh toán khám chữa bệnh các đối tượng theo quy định của Luật BHYT sửa đổi.

- Chịu trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn cho các đối tượng theo quy định của Luật BHYT sửa đổi. Triển khai cho Bảo hiểm Xã hội các huyện, thành ph hướng dẫn cho UBND các xã, phường, thị trấn quy trình hồ sơ thu phí bảo hiểm y tế tự nguyện cho người dân đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình trên địa bàn nơi cư trú.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn thi hành Luật BHYT sửa đổi về tổ chức thực hiện việc xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT thuộc lĩnh vực được phân công theo Luật BHYT sửa đổi; Tập trung là các doanh nghiệp, các t chức, đặc biệt là những đi tượng thuộc Sở quản lý theo Luật quy định được bảo hiểm y tế sửa đổi.

- Chủ trì thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia BHYT của người sử dụng lao động, người lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý;

- Chỉ đạo hướng dẫn các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn thống kê danh sách tr em dưới 6 tuổi để lập hồ sơ, chuyển đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cho trẻ ngay trong thời gian sơ sinh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp vi phạm Luật Bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Chịu trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn cho các đối tượng theo quy định của Luật BHYT sửa đổi.

4. Sở Thông tin Truyền thông

Chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn thực hiện tuyên truyền nội dung Luật Bảo hiểm y tế đến người dân, với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với tính chất đặc thù của các loại hình báo, đài.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Bảo hiểm xã hội cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên và cán bộ nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT. Chịu trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn cho các đối tượng theo quy định của Luật BHYT sửa đổi.

- Chỉ đạo tổ chức truyền thông, phổ biến thực hiện các chính sách, quy định về Luật BHYT sửa đổi trong hệ thống các nhà trường.

- Duy trì thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường cho học sinh, sinh viên, sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích nguồn kinh phí 7% quỹ khám chữa bệnh để Ii nhà trường.

- Kiện toàn hệ thống y tế trong các trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với trẻ em, học sinh, sinh viên.

6. S Tài chính; SKế hoạch Đầu

- Hàng năm, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và hội, Sở Giáo dục và Đào tạo lập dự toán kinh phí mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ trình UBND tỉnh, bố trí kinh phí cho UBND các huyện, thành phố để thực hiện; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo lập dự toán kinh phí hỗ trmức phí bảo hiểm y tế cho đối tượng học sinh, sinh viên theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

- Căn cứ dự toán kinh phí hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh v mức phí bảo hiểm y tế hỗ trợ cho các đối tượng được ngân sách nhà nước cấp và hỗ trợ theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi.

- Cân đối, bố trí ngân sách trung ương để bảo đảm nguồn thực hiện chính sách BHYT theo quy định của Luật BHYT sửa đổi; hướng dẫn việc chuyển kinh phí từ nguồn chi phí quản lý quỹ bảo hiểm y tế cho UBND cấp xã để thực hiện lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn; hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ.

7. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tnh

Có kế hoạch thực hiện bài viết, phóng sự phản ánh việc triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình tích cực và phản ảnh những nơi thực hiện chưa tốt, những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện; đồng thời định hướng dư luận để Luật Bảo hiểm y tế đi vào cuộc sống.

8. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp trong tnh

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Bo hiểm y tế cho các đơn vị trực thuộc, các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị.

Chịu trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT cho người lao động trực thuộc đơn vị quản lý theo quy định của Luật BHYT sửa đổi.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh

Phối hợp cùng các sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền vận động các tổ chức và thành viên, đoàn viên, hội viên thực hiện Luật Bảo hiểm y tế; tăng cường công tác giám sát trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.

10. y ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với Bảo hiểm xã hội cùng cấp thông tin, tuyên truyền rộng rãi Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai việc tuyên truyền về bảo hiểm y tế hộ gia đình trong sinh hoạt khu phố, tổ dân phố và các thôn bản.

- Hàng năm, căn cứ dự toán kinh phí được UBND tỉnh giao, chỉ đạo cân đối ngân sách để mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng tại địa phương.

- Chỉ đạo các đơn vị phối hp với Bảo hiểm xã hội trên địa bàn để phát hành, niêm yết công khai tài liệu tuyên truyền về quyền lợi và những quy định cần thiết khi tham gia bảo him y tế.

- Chỉ đạo UBND cấp xã triển khai việc tuyên truyền về bảo hiểm y tế tự nguyện trong sinh hoạt khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân; đồng thời phối hợp Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố chịu trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn cho các đối tượng theo quy đnh của Luật BHYT sửa đổi. UBND cấp xã phải lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em đồng thời với việc cấp giấy khai sinh theo Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 12/11/2014 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính Đăng ký giấy khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT của trẻ em dưới 6 tuổi.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện; Báo cáo kết quả thực hiện công tác truyền thông Luật BHYT sửa đổi gửi về Sở Y tế trước ngày 15/3/2015 để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thành viên BCĐ thực hiện ĐA BHYT toàn dân tỉnh LC;
- SY tế;
- BHXH tnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Xuân Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu13/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2015
Ngày hiệu lực23/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 13/KH-UBND thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi Lào Cai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 13/KH-UBND thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi Lào Cai 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu13/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýVũ Xuân Cường
        Ngày ban hành23/01/2015
        Ngày hiệu lực23/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 13/KH-UBND thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi Lào Cai 2016

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 13/KH-UBND thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi Lào Cai 2016

         • 23/01/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/01/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực