Văn bản khác 130/KH-UBND

Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2017-2021 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 130/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật người lao động người sử dụng lao động Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2017 - 2021

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Công văn số 2291/LĐTBXH-PC ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm 2021; UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2021, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, n định xã hội.

2. Yêu cầu

- Nội dung tuyên truyền, phổ biến phải đảm bảo tính thiết thực, gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; hình thức tuyên truyền phải đơn giản, dễ hiểu; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với tng đối tượng, tng loại hình doanh nghiệp.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, phù hợp với mục đích nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động, hạn chế vi phạm pháp luật.

- Đảm bảo đủ kinh phí từ ngân sách Nhà nước, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đáp ng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người s dng lao động; lồng ghép thực hiện Kế hoạch với việc thực hiện các Chương trình, dự án, kế hoạch khác tại cơ quan, đơn vị.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2009 với mục tiêu khắc phục nhng hạn chế bất cập trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, tạo sự chuyn biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

Đến hết năm 2021, phấn đấu từ 95% trở lên người sử dụng lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và trên 70% người lao động trong các doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới quyền, nghĩa vụ công dân và người lao động.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung tuyên truyền

Tun truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp, quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động như: Bộ luật lao động năm 2012, Luật Việc làm, Luật An toàn - Vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Công đoàn... và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Các hot đng

a) Biên soạn tài liệu

Biên soạn, nhân bản và cấp phát các tài liệu đtổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các quy định của pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp, quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động.

b) Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động

- Tập huấn, bi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, báo cáo viên của các doanh nghiệp.

- Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên lao động.

- Tập huấn, bồi dưng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cấp tỉnh, huyện và cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp.

- Tập huấn, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật lao động cho đội ngũ cán bộ làm công tác Lao động - Tiền lương cấp huyện.

- Tập huấn, bồi dưng cho người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, các hợp tác xã.

c) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động tại các doanh nghiệp

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo hình, báo viết, báo nói, báo mạng điện tử.

- Cung cấp văn bản pháp luật và các tài liệu hướng dẫn thực hiện thông qua sách, báo, tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, sổ tay hỏi đáp, internet kết hợp với việc tổ chức các cuộc thảo luận chuyên đề và giải đáp các vướng mắc.

- Tập huấn kiến thức về pháp luật lao động, công đoàn, quan hệ lao động, hỗ trợ kỹ thuật các cuộc đối thoại tại doanh nghiệp.

- Tập huấn nghiệp vụ xây dựng thang bảng lương, nội quy lao động, thỏa ước lao động cho các doanh nghiệp.

- Kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật lao động, các pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp, quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động.

- Giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động và các pháp luật khác có liên quan ti quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động bằng các hình thức khác nhau, thông qua hòa giải viên lao động, báo cáo viên pháp luật, cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, bản tin, áp phích, biểu ngữ nội bộ, các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thnhư: Đảng, công đoàn....

- Tổ chức cho người lao động tại các doanh nghiệp tham gia các cuộc thi Tìm hiểu pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân trên truyền hình, trên báo, sân khấu hóa ở các địa phương, các doanh nghiệp.

- Tư vấn pháp luật cho người lao động tại các doanh nghiệp và các khu nhà trọ.

- Xây dựng, lắp đặt hệ thống pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động.

- Thực hiện “Ngày pháp luật” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp.

d) Kiểm tra, giám sát

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - cơ quan thường trực Đề án 31 hàng năm phối hợp với các cơ quan chủ trì các Tiểu Đề án xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án giai đoạn III, phân công các cơ quan chủ trì các Tiu Đề án thay phiên nhau làm Trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Đề án.

đ) Hội nghị kết, tổng kết

Hàng năm các cơ quan chủ trì các Tiểu Đề án t chc Hội nghị sơ kết, có thể lồng ghép với hội nghị tng kết của ngành.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - cơ quan thường trực Đề án tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo Đề án vào cuối năm để thống nhất chỉ đạo chung, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, tháo gỡ khó khăn. Phối hợp với các cơ quan chủ trì các Tiu Đề án xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả triển khai Đề án.

Năm 2021 tổng kết giai đoạn 2017-2021.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; đcao trách nhiệm, tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của các cơ quan chủ trì các Tiu Đề án trong tổ chức thực hiện và đảm bảo các điều kiện về nguồn lực, gắn tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động với quán triệt, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng; hướng tới xác định việc hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hàng năm.

2. Tiếp tục củng cố về tổ chức và nhân sự đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động có chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị - tư tưởng, am hiểu pháp luật, có kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ tốt.

3. Xây dựng cơ chế phối hợp, nâng cao trách nhiệm, vai trò chủ động của các ngành, các cấp, các t chc đoàn th, tổ chức xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động đến người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

4. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, trọng tâm là:

- Đi mới công tác bi dưỡng, tập hun nghiệp vụ cho báo cáo viên; định kỳ tổ chức, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng, tập huấn gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và việc thực hiện nghĩa vụ học tập, tìm hiểu pháp luật bắt buộc.

- Biên soạn, cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu phổ biến pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng chủ đề, nội dung, hình thức phổ biến bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin về pháp luật của người sử dụng lao động và người lao động; tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin, tài liệu giữa các cơ quan, tổ chức nhằm khai thác tối đa hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động.

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng kthuật, ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin, viễn thông trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động.

- Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, tạp chí chuyên ngành, Cng thông tin/Trang thông tin điện tử trong xây dựng, phát triển chuyên trang, chuyên mục thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động phù hợp và hiệu quả.

5. Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật để lựa chọn trọng tâm, trọng điểm cần ưu tiên nguồn lc thực hiện; thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, lĩnh vực, thời điểm.

V. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn hợp pháp khác được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện các Tiểu Đề án. Riêng năm 2017, các cơ quan, đơn vị chủ động sử dụng dự toán chi thường xuyên được giao theo Quyết định số 4763/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh Thanh Hóa.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức Điều hành

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Liên Đoàn Lao động tỉnh, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin Truyền thông, các ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố có liên quan, các doanh nghiệp thực hiện Kế hoạch.

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban, các thành viên là đại diện lãnh đạo: Liên đoàn Lao động tỉnh, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin Truyền thông. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, Ban chỉ đạo Đề án thành lập Tổ giúp việc.

- Các cơ quan được phân công thực hiện các hoạt động của Kế hoạch có trách nhiệm cng cố bộ phận chuyên môn để chỉ đạo, điều hành và quản lý việc thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chvới Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động của Kế hoạch.

2. Thời gian thực hiện

Kế hoạch được thực hiện từ năm 2017 đến năm 2021 trên phạm vi toàn tỉnh. Trên cơ sở Kế hoạch này, giao các cơ quan chủ trì các Tiểu Đề án xây dựng Kế hoạch tng thgiai đoạn 2017-2021 cho tng Tiểu Đề án và chi tiết theo từng năm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổ chức thực hiện.

3. Phân công trách nhiệm

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2017-2021 trên phạm vi toàn tỉnh.

- Chủ trì thực hiện Tiểu Đề án 1: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện các hoạt động truyền thông chung của Đề án.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá Đề án, định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện Đề án.

b) Liên đoàn Lao động tỉnh

Chủ trì thực hiện Tiểu Đề án 3: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tham gia các hoạt động chung của Đề án.

c) Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa

Chủ trì thực hiện Tiu Đề án 4: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan cho người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tham gia các hoạt động chung của Đề án.

d) Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Chtrì thực hiện Tiu Đề án 5: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động tại các Hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp. Tham gia các hoạt động chung của Đề án.

đ) Sở Tài chính

Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện các Tiu Đề án, hướng dẫn sử dụng và thanh quyết toán đảm bảo đúng chế độ hiện hành.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, nhất là Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp. Định kỳ chuẩn bị tài liệu và nội dung phục vụ các buổi đối thoại với doanh nghiệp của Chủ tịch UBND tỉnh.

g) Sở Tư pháp

Chủ trì biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động; Tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho tuyên truyền viên.

h) Sở Thông tin và Truyền thông

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng, củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục thông tin phổ biến pháp luật lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

i) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, dành thời lượng thích hợp đtuyên truyền, phbiến pháp luật lao động và các pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động.

k) UBND các huyện, thị xã, thành phố

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

l) Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các quy định về Pháp luật lao động, Luật Công đoàn và pháp luật khác có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động để tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện trong doanh nghiệp.

Định kỳ 6 tháng và hàng năm các đơn vị chủ trì các Tiểu Đề án báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo Đề án (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tng hp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TB và Xã hội (đ báo cáo);
- TTr. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành, cơ quan tại Mục IV (đ
t/h);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT,VX.
TLBHXH34

KT. CHỦ TCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 130/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu130/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2017
Ngày hiệu lực07/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 130/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 130/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật người lao động người sử dụng lao động Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 130/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật người lao động người sử dụng lao động Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu130/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Đăng Quyền
        Ngày ban hành07/08/2017
        Ngày hiệu lực07/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 130/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật người lao động người sử dụng lao động Thanh Hóa

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 130/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật người lao động người sử dụng lao động Thanh Hóa

         • 07/08/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/08/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực