Văn bản khác 130/KH-UBND

Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019-2030

Nội dung toàn văn Kế hoạch 130/KH-UBND 2019 Bảo tồn phát huy trang phục truyền thống dân tộc thiểu số Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BẢO TỒN, PHÁT HUY TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAYTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2019 - 2030

Thực hiện Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL ngày 18/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay", UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL ngày 18/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, trách nhiệm và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình triển khai các nội dung của Đề án.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo cụ thhóa nội dung, yêu cầu nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt các công việc đã đề ra tại Kế hoạch, sử dụng kinh phí trong việc triển khai Đề án đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí.

- Trong quá trình triển khai phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

* Giai đoạn 2019-2025:

1. Ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án.

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và hướng dẫn tổ chức thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2019.

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, công văn chỉ đạo, hướng dẫn.

2. Xây dựng Dự án, triển khai tổng kiểm kê, lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có đông đng bào các dân tộc thiểu số sinh sống;

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả điều tra, số liệu, tài liệu liên quan.

3. Bảo tồn, khôi phục và phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

3.1. Tổ chức Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu s(trình diễn trang phục truyền thng, cách tân và người đẹp các dân tộc thiểu s);

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020, 2022, 2024.

- Kết quả, sản phẩm: Liên hoan được tổ chức.

3.2. Mở lớp tập huấn về phương pháp bảo tồn, kỹ năng và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật thêu hoa văn liên quan đến trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố, Vụ Văn hóa Dân tộc.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Kết quả, sản phẩm: Lớp tập huấn được tổ chức.

4. Tổ chức tuyên truyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo tồn trang phục truyền thống Dân tộc thiểu số bằng các hình thức phù hợp (trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội...), giới thiệu về công tác bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, MTTQ các tổ chức đoàn thể các cấp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động truyền thông được tổ chức (chương trình, chuyên mục, phóng sự...) và các tài liệu tuyên truyền được biên soạn.

5. Tổ chức triển khai mặc trang phục truyền thống tại các trường dân tộc nội trú, học sinh là người dân tộc thiểu số thuộc các cấp học. Khuyến khích công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số tại cơ quan, đơn vị, nhà nước mặc trang phục truyền thống trong các ngày lễ, tết, hội...

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

- Kết quả, sản phẩm: Trang phục truyền thống được mặc phổ biến, rộng rãi.

6. Hỗ trợ giới thiệu và bán sản phẩm về trang phục truyền thống ở các tuyến, điểm du lịch ni tiếng của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

- Kết quả, sản phẩm: Tăng thêm thu nhập từ việc bán sản phẩm truyền thống.

7. Xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách cho các nghệ nhân, người tổ chức thực hành, trao truyền, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và trang phc truyền thống các dân tc thiểu số nói riêng trên cả nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

- Kết quả, sản phẩm: Cơ chế, chính sách được ban hành.

* Giai đoạn 2026 - 2030:

1. Tiếp tục bảo tồn, khôi phục và phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số.

1.1. Tổ chức Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu s(trình din trang phục truyền thống, cách tân và người đẹp các dân tộc thiểu số);

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2026, 2028, 2030.

- Kết quả, sản phẩm: Liên hoan được tổ chức.

1.2. Mở lớp tập huấn về phương pháp bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật thêu hoa văn liên quan đến trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số.

- Cơ quan chtrì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố, Vụ Văn hóa Dân tộc.

- Thời gian thực hiện: Năm 2026 và các năm tiếp theo.

- Kết quả, sản phẩm: Lớp tập huấn được tổ chức.

2. Triển khai công tác đánh giá, lựa chọn và lập Hồ sơ khoa học 01 danh mục di sản văn hóa phi vật thể về nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật thêu hoa văn, trang trí liên quan đến trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2026.

- Kết quả, sản phẩm: Sản phẩm văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

3. Tổ chức Hội nghị biểu dương, vinh danh nghệ nhân ưu tú về nghề thủ công liên quan đến trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu s.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2027.

- Kết quả, sản phẩm: Hội nghị được tổ chức.

4. Xây dựng gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm về trang phục truyền thống tại các khu, điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2028.

- Kết quả, sản phẩm: Tổ chức được gian hàng trưng bày.

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo tồn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu s bng các hình thức phù hợp (trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội...), giới thiệu về công tác bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động truyền thông được tổ chức (chương trình, chuyên mục, phóng sự...) và các tài liệu tuyên truyền được biên soạn.

6. Tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2030.

- Kết quả, sản phẩm: Hội nghị được tổ chức.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện naytrên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019-2030 được lấy từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương đối ứng (ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, xã); Lng ghép nguồn kinh phí chi thường xuyên của các đơn vị và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa; Chương trình nông thôn mới để thực hiện kế hoạch.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

1.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm: Chủ trì, làm đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai, thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm chủ trì của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo tiến độ, chất lượng; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện Đề án năm 2019 và các năm tiếp theo; hàng năm, lập dự toán kinh phí đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh.

1.2. Sở Tài chính: Hằng năm trên cơ sở dự toán do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Sở Tài chính tổng hợp tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch.

1.3. Đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan trên cơ sở Kế hoạch này, chỉ đạo, phân công các phòng ban, đơn vị trực thuộc làm đầu mối tham mưu, giúp tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

1.4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế để bảo tồn, phát huy trang phục các dân tộc thiểu số tại địa phương.

2. Chế độ thông tin, báo cáo

Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này định kỳ hàng năm trước ngày 15/12 gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đng thời đề nghị các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời thông tin về việc ban hành Kế hoạch và kết quả tổ chức các hoạt động của Đề án về email: nhungnvvh.xuan@gmail.com để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình) để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (để b/cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- UBND các huy
n, th xã, thành phố;
- Lưu: VT, VX
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

PHỤ LỤC 1

TỔNG HỢP KINH PHÍ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “BẢO TỒN, PHÁT HUY TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2019 - 2025
(Kèm theo Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 07/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

ĐVT: Triệu đồng

TT

Tên công việc

Đơn vị chủ trì

Giai đoạn 2019-2025

Kinh phí giai đoạn 2019-2025

Tổng cộng

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

NS tnh

NS TW

XHH

NS tỉnh

NS TW

XHH

NS tỉnh

NS TW

XHH

NS tỉnh

NS TW

XHH

NS tỉnh

NS TW

XHH

NS tỉnh

NS TW

XHH

NS tỉnh

NS TW

XHH

NS tỉnh

NS TW

XHH

 

Tổng cộng

 

850

100

0

1,300

300

50

550

50

50

1,000

250

100

550

50

50

1,000

250

100

550

50

50

5,800

1,050

400

7,250

1

Tổ chức tổng kiểm kê, lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thng các dân tộc thiu số trên địa bàn tỉnh

Sở VHTTDL

500

50

0

500

50

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000

100

0

1,100

2

Bảo tồn, khôi phục và phát huy di sản văn hóa phi vật th về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số.

 

150

0

0

600

200

50

150

0

0

600

200

50

150

0

0

600

200

50

150

0

0

2,400

600

150

3,150

-

Tổ chức Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số (trình diễn trang phục truyền thống, cách tân và người đẹp các dân tộc thiểu s);

Trung tâm VH tnh

 

 

 

450

200

50

 

 

 

450

200

50

 

 

 

450

200

50

 

 

 

1,350

600

150

2,100

-

M lp tập hun về phương pháp bo tồn, phát huy và kỹ năng và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vt th liên quan đến ngh th công truyền thng, nghệ thuật thêu hoa văn liên quan đến trang phục truyền thng của các dân tộc thiểu s.

Sở VHTTDL phối hợp với các đơn vị

150

0

0

150

0

0

150

0

0

150

0

0

150

0

0

150

0

0

150

0

 

1,050

0

0

1,050

3

Tổ chức tuyên truyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bo tồn trang phục truyền thống Dân tộc thiểu s bng các hình thức phù hợp (trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội…), giới thiệu về công tác bảo tn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc.

Sở VHTTDL phối hợp với các đơn vị

200

50

0

200

50

0

200

50

0

200

50

0

200

50

0

200

50

0

200

50

0

1,400

350

0

1,750

4

Tổ chức mặc trang phục truyền thống tại các trường dân tộc nội trú, học sinh là người dân tộc thiểu s thuộc các cấp học. Khuyến khích công chức, viên chức là người dân tộc thiu số tại cơ quan, đơn vị, nhà nước mặc trang phục truyền thng trong các ngày lễ, tết, hội...

Sở VHTTDL phối hợp với các đơn vị

 

 

 

 

 

 

100

0

50

100

0

50

100

0

50

100

0

50

100

0

50

500

0

250

750

5

Hỗ trợ giới thiệu và bán sản phẩm v trang phục truyền thống các tuyến, đim du lịch ni tiếng của tnh.

Sở VHTTDL phối hợp với các đơn vị

 

 

 

 

 

 

100

0

0

100

0

0

100

0

0

100

0

0

100

0

0

500

0

0

500

 

PHỤ LỤC 2

TỔNG HỢP KINH PHÍ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “BẢO TỒN, PHÁT HUY TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
(Kèm theo Kế hoạch số: 130/KH-UBND ngày 07/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

ĐVT: Triệu đồng

TT

Tên công việc

Đơn vị ch trì

Giai đoạn 2026-2030

Kinh phí giai đoạn 2026-2030

Tng cộng

Năm 2026

Năm 2027

Năm 2028

Năm 2029

Năm 2030

NS tỉnh

NS TW

XHH

NS tỉnh

NS TW

XHH

NS tỉnh

NS TW

XHH

NS tỉnh

NS TW

XHH

NS tỉnh

NS TW

XHH

NS tỉnh

NS TW

XHH

 

Tng cộng

 

900

150

100

450

100

50

1,300

100

100

350

100

50

900

150

100

3,900

600

400

4,900

1

Tiếp tục bảo tồn, khôi phục và phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thng của các dân tộc thiểu s.

Sở VHTTDL phối hợp vi các đơn vị

600

-

50

150

-

-

600

-

50

150

-

-

600

-

50

2,100

-

150

2,250

-

Tổ chức Liên hoan trình diễn trang phục truyền thng các dân tộc thiểu s (trình din trang phục truyền thng, cách tân và người đẹp các dân tộc thiểu số)

Trung tâm VH tnh

450

-

50

 

 

 

450

-

50

 

 

 

450

-

50

1,350

-

150

1,500

 

Mở lớp tập huấn về phương pháp bo tồn, phát huy và kỹ năng phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến nghề th công truyền thng, nghệ thuật thêu hoa văn liên quan đến trang phục truyền thng của các dân tộc thiểu số.

Sở VHTTDL phối hợp với các đơn vị

150

-

-

150

-

-

150

-

-

150

-

-

150

-

 

750

-

-

750

2

Triển khai công tác đánh giá, lựa chọn và lập H sơ khoa học 01 danh mục Di sản văn hóa phi vật thể về nghề th công truyền thng, nghệ thuật thêu hoa văn, trang trí liên quan đến trang phục truyền thng các dân tộc thiểu số đưa vào danh mục Di sn Văn hóa phi vật thể quốc gia

SVHTTDL phối hợp vi các đơn vị

100

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50

-

150

3

T chức Hội nghị biểu dương, vinh danh nghệ nhân ưu tú v nghề thủ công liên quan đến trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu s

Sở VHTTDL phối hợp vi các đơn vị

 

 

 

100

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

-

-

100

4

Xây dựng gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán sn phẩm về trang phục truyền thống tại các khu, điểm du lịch nổi tiếng của tnh.

Sở VHTTDL phối hợp với các đơn vị

 

 

 

 

 

 

500

-

-

 

 

 

 

 

 

500

-

-

500

5

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bo tồn trang phục truyền thống dân tộc thiểu số bằng các hình thức phù hợp (trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội...), giới thiệu về công tác bo tồn, phát huy trang phục truyền thng các dân tộc thiểu số

Sở VHTTDL phối hợp với các đơn vị

200

100

50

200

100

50

200

100

50

200

100

50

200

100

50

1,000

500

250

1,750

6

T chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án

Sở VHTTDL phối hợp vi các đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50

-

100

50

-

150

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 130/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu130/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2019
Ngày hiệu lực07/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 130/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 130/KH-UBND 2019 Bảo tồn phát huy trang phục truyền thống dân tộc thiểu số Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 130/KH-UBND 2019 Bảo tồn phát huy trang phục truyền thống dân tộc thiểu số Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu130/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Đăng Quyền
        Ngày ban hành07/06/2019
        Ngày hiệu lực07/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 130/KH-UBND 2019 Bảo tồn phát huy trang phục truyền thống dân tộc thiểu số Thanh Hóa

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 130/KH-UBND 2019 Bảo tồn phát huy trang phục truyền thống dân tộc thiểu số Thanh Hóa

              • 07/06/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/06/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực