Văn bản khác 130/KH-UBND

Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 130/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/KH-UBND

Cà Mau, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2019/NĐ-CP NGÀY 24/6/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai kịp thời các nội dung của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây viết tắt là Nghị định số 55/2019/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thực hiện các nội dung công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đảm bảo về mục tiêu, định hướng, đồng bộ, hiệu quả về nội dung, hình thức, biện pháp. Nội dung phải bám sát yêu cầu thực tiễn gắn các quy định mới ban hành với hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; thường xuyên theo dõi, đôn đốc; báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP

a) Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này cho lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; đội ngũ cán bộ pháp chế hoặc cán bộ được giao làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Cà Mau; lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ pháp chế hoặc người được giao làm công tác pháp luật tại doanh nghiệp và các cơ quan, tchức có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2019.

b) Các sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị mình lựa chọn hình thức phù hp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này đến công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

c) Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP đến các doanh nghiệp thành viên của tổ chức mình.

2. Rà soát văn bản để thi hành Nghị đnh số 55/2019/NĐ-CP

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tnh ban hành có liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề xuất sửa đổi, bổ sung để bảo đảm phù hp vi Nghị định số 55/2019/NĐ-CP .

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2019.

3. Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực của đội ngũ công chức tham mưu công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố; Người được giao làm công tác pháp luật tại doanh nghiệp. Nâng cao năng lực của các tổ chức hành nghề luật sư, tchức tư vấn pháp luật trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

4.1. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật:

a) Cập nhật kịp thời, đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (http://vbpl.vn/camau/Pages/home.aspx) theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ vcơ sở dữ liệu quc gia vpháp luật. Thực hiện trích xuất Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tới Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Thực hiện cập nhật và đăng tải các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp; văn bản trả lời của Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh (đối với các thông tin được phép công khai), gửi Bộ Tư pháp để cập nhật trên Trang Thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hp: Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Tòa án nhân dân tỉnh, các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Tổ chức tọa đàm, đối thoại các chuyên đề thiết thực với doanh nghiệp, qua đó tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp về những quy định của pháp luật liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế, Sở Tài chính, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

4.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về h trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ngành có liên quan, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

5. Xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian: Năm 2020.

6. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do ngân sách Nhà nước đảm bảo, được btrí trong dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm trên cơ sở kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp vi các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; hàng năm, lập dự toán kinh phí hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi Sở Tài chính thẩm đnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và kế hoạch hàng năm, giai đoạn về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp); chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

3. Đnghị các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

- Tổng hợp đề xuất của các doanh nghiệp về chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm và theo giai đoạn, gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Bố trí nguồn lực, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp trong việc nâng cao khả năng tiếp cận pháp lý của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) đ tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND t
nh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp t
nh;
- Báo, Đài t
nh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- NC (Đ);
- Lưu: VT, M.A03/10.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 130/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu130/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2019
Ngày hiệu lực08/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 130/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 130/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 130/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu130/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành08/10/2019
        Ngày hiệu lực08/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 130/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 130/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau

           • 08/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực