Văn bản khác 1309/KH-UBND

Kế hoạch 1309/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Thống kê do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1309/KH-UBND triển khai thi hành Luật Thống kê tỉnh Quảng Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1309/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 19 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỐNG KÊ

Luật Thống kê được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Thực hiện công văn số 1997/BKHĐT-TCTK ngày 23/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thi hành Luật Thống kê, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả, đồng bộ và thống nhất.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tiến hành các công việc triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy tính chủ động của các cơ quan, đơn vị; triển khai Luật Thống kê phải đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành.

- Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật Thống kê; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần của đội ngũ công chức làm công tác thống kê.

- Thực hiện theo lộ trình cụ thể, bảo đảm thực thi Luật Thống kê trong giai đoạn chuyển tiếp phù hợp với điều kiện tại địa phương và các quy định của Luật trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng bộ trên phạm vi cả nước.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành

a) Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành

* Hội nghị cấp tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Cục Thống kê.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2016.

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo và 01 cán bộ làm công tác thống kê các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý; Lãnh đạo UBND và Chi cục trưởng Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố; toàn bộ công chức cơ quan Cục Thống kê.

* Hội nghị ở các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý và hội nghị cấp huyện, cấp xã:

Sau hội nghị phổ biến ở cấp tỉnh, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thống kê cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở cơ quan, địa phương mình quản lý.

- Hội nghị do các cơ quan cấp tỉnh tổ chức:

+ Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV/2016

+ Thành phần tham dự: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở cơ quan, tổ chức mình quản lý.

- Hội nghị do UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức:

+ Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

+ Cơ quan tham mưu: Chi cục Thống kê cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV/2016.

+ Thành phần tham dự: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở cơ quan, địa phương mình quản lý.

b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê trên báo chí và các phương tiện truyền thông khác

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình và các cơ quan, địa phương có liên quan.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng Luật Thống kê. Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, Trang thông tin điện tử tỉnh, các Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chuyên mục tuyên truyền về nội dung của Luật Thống kê.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức tập huấn Luật Thống kê

Sau hội nghị tập huấn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, địa phương sẽ tổ chức tập huấn cho đội ngũ công chức ngành Thống kê từ cấp tỉnh đến cấp xã; cán bộ làm công tác thống kê của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; cán bộ thống kê của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; cán bộ Văn phòng - Thống kê của UBND cấp xã về Luật Thống kê, trong đó tập trung vào những nội dung mới, cơ bản, các nghiệp vụ theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Cục Thống kê đối với cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố đối với cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cơ quan, ban, ngành cấp huyện; UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi quản lý, triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

2. Giao Cục Thống kê phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Thống kê, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này và tổng hợp, báo cáo với UBND tỉnh kết quả thực hiện.

3. UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương mình. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo đánh giá việc triển khai thi hành Luật Thống kê tại địa phương về UBND tỉnh (qua Cục Thống kê).

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Sở Tài chính phối hợp với Cục Thống kê tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo kinh phí để tổ chức hội nghị cấp tỉnh. Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố tự đảm bảo kinh phí tổ chức triển khai cho cơ quan, tổ chức, địa phương mình theo Kế hoạch.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Cục Thống kê) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trong tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- Các doanh nghiệp do tỉnh quản lý;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành ph
;
- Lưu: VT, TTr.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1309/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1309/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2016
Ngày hiệu lực19/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1309/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1309/KH-UBND triển khai thi hành Luật Thống kê tỉnh Quảng Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1309/KH-UBND triển khai thi hành Luật Thống kê tỉnh Quảng Bình 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1309/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành19/08/2016
        Ngày hiệu lực19/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1309/KH-UBND triển khai thi hành Luật Thống kê tỉnh Quảng Bình 2016

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1309/KH-UBND triển khai thi hành Luật Thống kê tỉnh Quảng Bình 2016

             • 19/08/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/08/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực