Văn bản khác 131/KH-UBND

Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại do tỉnh Ủy ban nhân dân Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 131/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hòa giải thương mại Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/KH-UBND

Phú Yên, ngày 03 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

Thực hiện Quyết định số 944/QĐ-BTP ngày 03/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Triển khai kịp thời, thống nhất, hiệu quả và nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tổ chức triển khai và thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

2. Yêu cầu:

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời gian thực hiện và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định:

Phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và có nhân liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Phú Yên; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

2. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với hoạt động hòa giải thương mại:

a) Xây dựng Quyết định giao Sở Tư pháp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với hoạt động hòa giải thương mại theo Nghị định số 22/2017/NĐ-CP trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành:

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2017.

b) Công bố thủ tục hành chính về hoạt động hòa giải thương mại:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2017.

c) Lập, công bố danh sách hòa giải viên thương mại, danh sách tổ chức hòa giải thương mại:

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định:

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kế hoạch này được đảm bảo thực hiện bằng nguồn ngân sách của tỉnh. Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, hàng năm cơ quan giao chủ trì chủ động lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo yêu cầu.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NCT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 131/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu131/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2017
Ngày hiệu lực03/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 131/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 131/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hòa giải thương mại Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 131/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hòa giải thương mại Phú Yên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu131/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHoàng Văn Trà
        Ngày ban hành03/08/2017
        Ngày hiệu lực03/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 131/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hòa giải thương mại Phú Yên

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 131/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hòa giải thương mại Phú Yên

             • 03/08/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/08/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực