Văn bản khác 131/KH-UBND

Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2019 về tổ chức cộng đồng quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2020 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 131/KH-UBND 2019 quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG QUẢN LÝ CHUỘT HẠI BẢO VỆ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2020

Thực hiện chỉ thị số 9864/CT-BNN-BVTV ngày 19/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất. Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 263/TTr-SNN ngày 05/11/2019; Để chủ động phòng chống kịp thời, giảm tới mức thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch tổ chức cộng đồng quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2020 với nội dung như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

Diệt chuột đồng loạt, tập trung làm nhiều đợt trong năm, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra bảo vệ năng suất và sản lượng các loại cây trồng, ngăn chặn tác hại do chuột gây ra đối với sản xuất và đời sống. Đảm bảo thắng lợi sản xuất sản xuất nông nghiệp năm 2020.

1.2. Yêu cầu

- Huy động sức mạnh tổng hp của các cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn dân tham gia diệt chuột. Diệt chuột sớm ngay từ đầu mỗi vụ sản xuất, diệt chuột đồng loạt, thường xuyên, liên tục và mang tính cộng đồng. Đặc biệt xác định rõ các đợt cao điểm để phát động chiến dịch diệt chuột nhằm đạt hiệu quả cao.

- Diệt trừ chuột đúng kỹ thuật, đúng thời gian, an toàn tuyệt đối cho người, gia súc, gia cầm và môi trường.

- Thực hiện tổng hp các biện pháp diệt chuột, trong đó chú trọng biện pháp thủ công như đào, bắt, hun khói, sử dụng các loại cạm, bẫy... thuốc diệt chuột sinh học.

2. Quy mô

- Chiến dịch diệt chuột được phát động và triển khai thực hiện đồng loạt ở tất cả địa bàn các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn, các thôn xóm, tới từng hộ dân.

- Tổ chức diệt chuột từ cánh đồng đến các bờ mương, bờ máng, ven đê, bờ vùng, bờ thửa, gò, đống, ven đường đi lại. Diệt chuột cả trong khu dân cư, các khu công nghiệp, đất trống, đến các đường làng, ngõ xóm bằng các biện pháp, đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, gia súc, gia cầm và môi trường

3. Nội dung thực hiện

3.1. Tuyên truyền, tập huấn

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ xã, phường, thị trấn cán bộ HTX, thôn, đội sản xuất về tác hại của chuột và các biện pháp diệt chuột.

3.2. Kiểm tra vic kinh doanh thuốc Bảo v thc vật

Tiến hành tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn toàn tỉnh, kiểm tra việc ghi nhãn các loại thuốc bảo vệ thực vật đang lưu thông trên thị trường để phát hiện và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

3.4. Tổ chức dit chut

a. Các đt dit chut năm 2020

* Vụ Đông xuân (03 đợt);

- Đợt 1: Kéo dài khoảng 15 ngày, trong giai đoạn đưa nước, đổ ải, làm đất (Giữa tháng 1 - Đầu tháng 2).

- Đợt 2: Kéo dài 15 ngày, ở giai đoạn sau khi cấy xong (Giữa tháng 2 đầu tháng 3).

- Đợt 3: Kéo dài khoảng 15 ngày, ở giai đoạn lúa phân hóa đòng (cuối tháng 3 đầu tháng 4).

* Vụ Mùa, 03 đợt (Có thể tổ chức diệt chuột trong các đợt lũ khi chuột đang sống co cụm):

- Đợt 1: Kéo dài khoảng 10 ngày, ở giai đoạn sau thu hoạch lúa đông xuân- làm đất gieo cấy vụ mùa (trung tuần tháng 6- đầu tháng 7)

- Đợt 2: Kéo dài khoảng 15 ngày, ở giai đoạn cấy lúa xong (cuối tháng 7)

- Đợt 3: Kéo dài khoảng 10 ngày, giai đoạn lúa phân hóa đòng (giữa tháng 8)

* Vụ Đông (03 đợt):

- Đợt 1: Kéo dài khoảng 20 ngày, ở giai đoạn bắt đầu gieo trồng cây vđông (cuối tháng 9 đầu tháng 10)

- Đợt 2: Kéo dài khoảng 15 ngày, ở giai đoạn các cây trồng vụ đông bắt đầu bước vào giai đoạn sinh trưởng sinh thực (ra củ, quả, bắp...), (cuối tháng 10 đầu tháng 11).

- Đợt 3: Kéo dài khoảng 15 ngày, ở thời điểm các cây trồng vụ đông trong giai đoạn củ, quả, bắp non (cuối tháng 11 đầu tháng 12).

b. Các biện pháp diệt chuột:

* Biện pháp thủ công:

- Dùng đèn có cường độ ánh sáng mạnh soi để bắt chuột vào ban đêm

- Đào bắt, hun khói, đổ nước vôi loãng cho chuột chạy ra dùng đó đơm bắt.

- Sử dụng các loại bẫy lồng sập, bẫy keo dính... đặt trên lối đi của chuột và khu vực chuột gây hại.

* Biện pháp sinh học:

- Phát triển đàn mèo (khuyến khích nông dân nuôi mèo);

- Dùng bả sinh học để diệt chuột ở khu dân cư, kho tàng, công sở

- Bảo vệ và duy trì các loài động vật hoang dã là thiên địch của chuột.

* Biện pháp hóa học: Thực hiện quyết liệt, tập trung ngay đầu các vụ sản xuất (đợt 1). Sử dụng các loại thuốc có trong danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam.

3. Thanh tra, kiểm tra buôn bán sử dụng thuốc

Tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn toàn tỉnh, kiểm tra việc ghi nhãn các loại thuốc BVTV đang lưu thông trên thị trường để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV.

4. Kinh phí thực hiện

4.1 Tổng kinh phí: 4.063 triệu đồng (Bằng chữ: Bn tỷ, không trăm sáu mươi ba triệu đồng), gồm:

- Kinh phí đấu thầu mua thuốc và công tác chỉ đạo triển khai diệt chuột: 49,5 triệu đồng.

- Kinh phí mua thuốc hóa học diệt chuột hỗ trợ cho nông dân (3 đợt: Vụ đông xuân 1 đợt, vụ mùa 2 đợt): 4.013,5 triệu đồng

4.2 Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh năm 2020

5. Tổ chức thc hin:

5.1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp đã được phê duyệt. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của chuột gây hại và tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch. Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện, phản ánh, tổng hp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

5.2. Giao Sở Tài chính:

- Tổng hợp kinh phí thực hiện Kế hoạch vào dự toán NSNN năm 2020 báo cáo UBND tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Sau khi dự toán NSNN năm 2020 được HĐND tỉnh phê duyệt, tổ chức cấp phát kinh phí và hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

5.3. UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch tổ chức cộng đồng quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2020 có trách nhiệm xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch và bố trí kinh phí hỗ trợ cho nông dân diệt chuột từ nguồn ngân sách địa phương (ít nhất 01 đợt diệt chuột); chỉ đạo các ngành, các đoàn thể có liên quan và các xã, phường, thị trấn triển khai chiến dịch diệt chuột theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT đảm bảo đạt hiệu quả cao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác diệt chuột tại cơ sở, tng hợp kết quả thực hiện, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

5.4. Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Bình: phối hp vi Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố thường xuyên đưa tin, bài, tuyên truyền và vận động nhân dân tích cực thực hiện chiến dịch diệt chuột theo đúng kế hoạch để đạt kết quả tốt nhất, tăng cường công tác tuyên truyền nguy cơ của chuột hại và hướng dẫn các biện pháp diệt chuột...

5.5. Các ngành chức năng có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình phối hp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp diệt trừ chuột.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cộng đồng quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Các Sở, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH t
nh; Báo Ninh Bình;
- Chi cục Trồng trọt và BVTV;
- Lưu VT, VP3,5.
Kh.bh
14

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Quang Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 131/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu131/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2019
Ngày hiệu lực29/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 131/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 131/KH-UBND 2019 quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 131/KH-UBND 2019 quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu131/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýPhạm Quang Ngọc
        Ngày ban hành29/11/2019
        Ngày hiệu lực29/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 131/KH-UBND 2019 quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp Ninh Bình

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 131/KH-UBND 2019 quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp Ninh Bình

             • 29/11/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/11/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực