Văn bản khác 131/KH-UBND

Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2015 về Triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 131/KH-UBND triển khai thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Phú Yên 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/KH-UBND

Phú Yên, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Thực hiện Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt là Luật Ban hành VBQPPL) trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Ban hành VPQPPL, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

b) Xác định cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Ban hành VBQPPL trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật ở địa phương; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc;

b) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành trong việc triển khai thi hành Luật Ban hành VBQPPL;

c) Có lộ trình cụ thể bảo đảm thi hành Luật Ban hành VBQPPL trong giai đoạn chuyển tiếp để đảm bảo sau ngày 01/7/2016 Luật Ban hành VBQPPL được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến việc thi hành Luật Ban hành VBQPPL

Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến việc thi hành Luật Ban hành VBQPPL, đặc biệt là các quy định mới của Luật Ban hành VBQPPL cho đại diện HĐND, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành và HĐND, UBND cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chủ động tổ chức phổ biến, quán triệt tập huấn việc thi hành Luật Ban hành VBQPPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với tình hình thực tế.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) hiện hành liên quan đến Luật Ban hành VBQPPL để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các (VBQPPL) bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Ban hành VBQPPL

a) Cấp tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo UBND tỉnh).

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành (trực tiếp thực hiện việc rà soát, gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp).

b) Cấp huyện:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện báo cáo).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện .

c) Thời gian hoàn thành: Trước tháng 11 năm 2015.

d) Sản phẩm:

Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới VBQPPL trình Chủ tịch UBND tỉnh đối với các văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành; trình Chủ tịch UBND cấp huyện đối với văn bản do HĐND, UBND cấp huyện ban hành. (Báo cáo cấp huyện gửi UBND tỉnh thông qua Sở Tư pháp để tổng hợp chung).

3. Tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng ban hành VBQPPL

a) Tổ chức tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xây dựng, ban hành VBQPPL:

Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xây dựng, ban hành VBQPPL cho các cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, đánh giá tác động của chính sách, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra VBQPPL (gồm cán bộ, công chức của HĐND, UBND tỉnh, cấp huyện; công chức pháp chế các sở, ban, ngành).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

b) Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật:

Đội ngũ làm công tác xây dựng pháp luật gồm cán bộ, công chức xây dựng các chính sách, đánh giá tác động chính sách, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, pháp điển hóa hệ thống quy phạm pháp luật phải được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ ít nhất mỗi năm một lần.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Ban hành các VBQPPL để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các VBQPPL của HĐND, UBND phù hợp với Luật Ban hành VBQPPL năm 2015

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện.

- Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tham mưu UBND cấp huyện tổ chức thực hiện.

- Thời gian tham mưu ban hành cùng thời điểm có hiệu lực của Luật Ban hành VBQPPL.

5. Hoàn thiện, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Thường xuyên cập nhật các văn bản mới ban hành, sự thay đổi của các thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật

a) Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật:

Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, đánh giá chính sách, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hóa hệ thống quy phạm pháp luật ở tất cả các ngành, các cấp để có biện pháp bố trí cán bộ đủ năng lực làm công tác này.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2016.

b) Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế:

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Hằng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí triển khai thực hiện

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch thuộc nhiệm vụ cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm; nội dung chi, mức chi được thực hiện theo quy định pháp luật.

- Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí theo quy định của pháp luật căn cứ dự toán của các cơ quan có liên quan.

2. Trách nhiệm thực hiện

a) Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo tiến độ.

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch cho Bộ Tư pháp.

b) Trách nhiệm của các sở, ngành, UBND cấp huyện:

- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch trong phạm vi quản lý của sở ngành và địa phương mình theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

- UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Ban hành VBQPPL theo nhiệm vụ được phân công.

- Sở Tài chính, Sở Nội vụ và UBND cấp huyện bảo đảm kinh phí, nhân lực để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ các sở, ngành, địa phương.

- Gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về Sở Tư pháp để tổng hợp.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp (Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Đình Cự

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 131/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu131/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2015
Ngày hiệu lực06/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 131/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 131/KH-UBND triển khai thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Phú Yên 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 131/KH-UBND triển khai thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Phú Yên 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu131/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành06/10/2015
        Ngày hiệu lực06/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 131/KH-UBND triển khai thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Phú Yên 2015

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 131/KH-UBND triển khai thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Phú Yên 2015

           • 06/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực