Văn bản khác 132/KH-UBND

Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2017 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Bình năm 2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 132/KH-UBND 2017 hoạt động thông tin đối ngoại Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH NINH BÌNH NĂM 2018

Thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Bình năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự quản lý và điều hành thống nhất của UBND tỉnh, sự hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố trong tỉnh về công tác thông tin đối ngoại.

- Tăng cường gắn kết giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, đưa thông tin về Ninh Bình và Việt Nam ra thế giới một cách chính xác, kịp thời, sinh động phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Đồng thời, đưa thông tin thế gii về Ninh Bình một cách có chọn lọc, phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, văn hóa Việt Nam.

- Là cơ sở để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng các nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả và toàn diện các hoạt động thông tin đối ngoại trong năm 2018.

2. Yêu cầu

- Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được triển khai phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại nói chung và thông tin đối ngoại nói riêng; bám sát định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2018.

- Công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần thúc đẩy chương trình hoạt động, giao lưu, quảng bá, hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước trên các lĩnh vực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh; gắn với nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị.

- Chấp hành nghiêm chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để đấu tranh phản bác, chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng văn bản quy phạm phát luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại

- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nội dung tuyên truyền, thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại.

- Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 19/10/2016 hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các thành tựu về mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước cũng như của tỉnh Ninh Bình.

- Tuyên truyền đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương về hoạt động thông tin đối ngoại.

- Tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng; kết quả hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, của tỉnh.

3. Bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại

Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị, xã hội phân công 01 (một) lãnh đạo phụ trách chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và 01 (một) cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại đơn vị, địa phương.

4. Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của tỉnh Ninh Bình về công tác thông tin đối ngoại với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng trong tình hình mới.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp, kỹ năng công tác thông tin đối ngoại; kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông... cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh.

- Tchức tập huấn, nâng cao kiến thức cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại, thông tin tuyên truyền và phóng viên các cơ quan báo chí trên địa tỉnh. Trong đó tập trung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật; Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và khu vực biên giới.

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, các bộ, ban, ngành, các tổ chức quốc tế có liên quan tổ chức về công tác đối ngoại.

5. Các hot đng thông tin đối ngoi cthể

- Tổng hợp thông tin báo chí nổi bật trong nước, quốc tế và trong tỉnh, đặc biệt thông tin về tỉnh Ninh Bình trên báo chí Trung ương; định hướng thông tin cho báo chí trong tỉnh; thực hiện công tác bảo mật thông tin và bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại; chủ động, kịp thời, phản bán các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và Nhà nước.

- Xuất bản các ấn phẩm bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Hàn... để tuyên truyền về hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh; tiềm năng, thế mạnh và các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh; thành tựu phát triển kinh tế, xã hội dưới các hình thức như: phim tài liệu, phóng sự, đĩa DVD, tờ rơi, tờ gấp...

- Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Ninh Bình ra các tỉnh bạn, cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thu hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch thông qua các hoạt động truyền thông, gặp mặt báo chí, doanh nghiệp; hoạt động đoàn ra, đoàn vào; hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao; hợp tác quốc tế; hoạt động xúc tiến đầu tư; tổ chức và tham gia các hội chợ, triển lãm...

- Tổ chức các triển lãm, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; triển lãm ảnh, phim phóng sự - tài liệu trong Cộng đồng ASEAN; Non nước Ninh Bình; Những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Ninh Bình...

- Tiếp tục duy trì, phát triển các chuyên trang, chuyên mục phổ biến kiến thức về thông tin đối ngoại; tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ và biển, đảo Tổ quốc...

- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá đất nước, con người và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Ninh Bình, các cơ hội hợp tác và môi trường đầu tư của tỉnh Ninh Bình trên các kênh thông tin đối ngoại và trên các ấn phẩm truyền thông của Thông tấn xã Việt Nam.

- Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động thông tin đối ngoại.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2018 của tỉnh Ninh Bình được bố trí từ dự toán ngân sách của tỉnh chi cho hoạt động thông tin đối ngoại hàng năm và ngân sách huy động từ các nguồn lực xã hội hóa theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin về tỉnh Ninh Bình cho các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước; tổ chức các cuộc phỏng vấn lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cho phóng viên trong và ngoài nước liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại; triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại được lồng ghép trong nội dung hoạt động của các đoàn công tác đi nước ngoài và các đoàn khách nước ngoài vào thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình; tăng cường hợp tác quốc tế về hoạt động thông tin đối ngoại.

- Thường xuyên cập nhật hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và cung cấp lên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Chỉ đạo xây dựng chuyên trang, chuyên mục về thông tin đối ngoại trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình; bổ sung ngôn ngữ giao diện Tiếng Anh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý, hướng dẫn các đoàn báo chí nước ngoài đến hoạt động tại tỉnh để phối hợp, tuyên truyền, quảng bá về tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh tăng cường mở rộng, thiết lập mối quan hệ với các nước hoặc các địa phương của các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế, trao đổi thông tin về đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội, về tiềm năng phát triển của tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm phục vụ công tác quản lý nhà nước; tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại; làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị.

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai các quy định của Đảng, Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động thông tin đối ngoại; tham mưu ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, các chương trình hoạt động thông tin đối ngoại.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại; tập huấn tuyên truyền về tình hình hội nhập quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; về chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại của tỉnh cho các cơ quan báo chí, hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện, các trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Xây dựng, vận hành Trang thông tin điện tử đối ngoại tỉnh Ninh Bình.

- Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan trong việc xây dựng các phim tài liệu, các phóng sự giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, nét đẹp văn hóa, tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh, phát trên các kênh đối ngoại (Kênh VOV5 của Đài Tiếng nói Việt Nam, kênh VTV4 của Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VTC10 của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, trang thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông) và trên các ấn phẩm truyền thông của Thông tấn xã Việt Nam.

- Xuất bản tài liệu tuyên truyền về thông tin đối ngoại.

- Theo dõi, tổng hợp thông tin nổi bật trong nước, quốc tế và trong tỉnh hàng ngày, đặc biệt thông tin về tỉnh Ninh Bình trên báo chí Trung ương; kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin chính xác, phản bác các thông tin, nhận định sai lệch về tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý, hướng dẫn các đoàn báo chí, phóng viên nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh Ninh Bình.

- Tổ chức đoàn công tác đi học tập, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại tại một số tỉnh, thành phố.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức các triển lãm, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; triển lãm ảnh, phim phóng sự - tài liệu trong Cộng đồng ASEAN; Non nước Ninh Bình; Những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Ninh Bình.

3. Sở Công thương

- Tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao kiến thức về tiếp cận thị trường và xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền quảng bá thông tin xúc tiến thương mại trên trang thông tin điện tử của Sở; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam và của tỉnh nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tăng cường triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại; tập trung thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu.

- Tổ chức, tham gia và hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh tham gia các hội chợ thương mại, triển lãm trong và ngoài nước để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tiềm năng, thế mạnh và các thương hiệu của doanh nghiệp trong tỉnh, phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tích cực trao đổi, cung cấp thông tin, giới thiệu và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư khai thác có hiệu quả, tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương.

4. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, giới thiệu, quảng bá văn hóa tỉnh Ninh Bình thông qua các lễ hội văn hóa, các hoạt động văn hóa, thể thao và trên trang Thông tin điện tử tổng hợp của Sở.

- Chủ trì xây dựng hệ thống pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các triển lãm, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; triển lãm ảnh, phim phóng sự - tài liệu trong Cộng đồng ASEAN; Non nước Ninh Bình; những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Ninh Bình.

5. Sở Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh trong hoạt động du lịch, các danh lam, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Quần thể Danh thắng Tràng An; tăng cường thông tin quảng bá về du lịch Ninh Bình trên trang thông tin điện tử của Sở.

- Xuất bản các ấn phẩm về du lịch Ninh Bình bằng tiếng Việt và các tiếng nước ngoài như (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật Bản) dưới nhiều hình thức như băng, đĩa, tờ rơi, tờ gấp...

- Tham gia các sự kiện du lịch trong nước và quốc tế; xây dựng các chương trình khảo sát du lịch; nghiên cứu xây dựng các tour theo chủ đề...

6. SKế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh quảng bá các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh tỉnh Ninh Bình thông qua các diễn đàn kinh tế, hội nghị trong nước và quốc tế.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, thu thập, hệ thống hóa các số liệu, dữ liệu về môi trường đầu tư, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng, cơ hội và đối tác để đầu tư.

- Thường xuyên cập nhật trên trang thông tin điện tử của Sở và cung cấp kịp thời, chính xác thông tin cho báo chí, Cổng thông tin điện tử của tỉnh về tình hình thu hút đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư; cung cấp thông tin liên quan đến công tác kinh tế đối ngoại, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của tỉnh và của Trung ương áp dụng trên địa bàn tỉnh để thu hút các nguồn vốn đầu tư vào tỉnh.

- Xuất bản các tài liệu tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, cơ hội xúc tiến đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

7. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

8. Sở Ni v

Phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố bố trí cán bộ phụ trách thông tin đối ngoại.

9. Công an tỉnh

- Theo dõi tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại, phát hiện kịp thời và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp để phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của đất nước và của tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý về an ninh trật tự các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài hoạt động tại tỉnh Ninh Bình; tiến hành bảo vệ an ninh trật tự hoạt động của các đoàn khách nước ngoài vào thăm và làm việc tại tỉnh; hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

10. Các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh

- Bám sát định hướng tuyên truyền của Trung ương và của tỉnh, tổ chức tuyên truyền kịp thời, chính xác tình hình thời sự trong nước, quốc tế, thông tin về tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam, về chủ quyền biên giới, lãnh tổ, đặc biệt là chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; quảng bá hình ảnh mảnh đất, lịch sử, văn hóa, du lịch và con người Ninh Bình; tình hình hoạt động đối ngoại của tỉnh; thông tin về tỉnh Ninh Bình trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

- Tổ chức thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác về tình hình thời sự trong nước, quốc tế đến nhân dân trong tỉnh và thông tin về Ninh Bình đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

- Phối hợp tuyên truyền, trao đổi chương trình, quảng bá hình ảnh Ninh Bình trên các báo, đài trong nước và quốc tế.

- Tiếp tục duy trì và phát triển các chuyên trang, chuyên mục về thông tin đối ngoại đưa hoạt động thông tin đối ngoại ngày càng đi vào chiều sâu.

11. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của ngành, địa phương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; tích cực vận động tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cho hoạt động thông tin đối ngoại.

- Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề liên quan đến trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

- Chủ động lồng ghép các nội dung thông tin về tình hình hội nhập quốc tế và hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh, của cơ quan, đơn vị, địa phương vào các buổi tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và trong các phong trào vận động quần chúng ở địa phương, cơ sở.

- Thường xuyên cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Bố trí cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác thông tin đối ngoại, báo cáo qua Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

12. Các sở, ban, ngành, đoàn thể

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt các hoạt động thông tin đối ngoại; tăng cường cung cấp thông tin lên trang thông tin điện tử của cơ quan.

- Phân công 01 (một) lãnh đạo phụ trách chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và 01 (một) cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Bình năm 2018; yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo UBND tỉnh định kỳ trước ngày 30/11 hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu (qua Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp); trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tnh ủy;
- Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Du lịch,
Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Công thương;
- Công an tỉnh;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VP6, VP9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 132/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu132/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2017
Ngày hiệu lực19/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 132/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 132/KH-UBND 2017 hoạt động thông tin đối ngoại Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 132/KH-UBND 2017 hoạt động thông tin đối ngoại Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu132/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành19/12/2017
        Ngày hiệu lực19/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 132/KH-UBND 2017 hoạt động thông tin đối ngoại Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 132/KH-UBND 2017 hoạt động thông tin đối ngoại Ninh Bình

           • 19/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực