Văn bản khác 132/KH-UBND

Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 132/KH-UBND 2017 thực hiện 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2015/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Thực hiện Thông báo số 448/TB-VPCP ngày 30/12/2016 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp ban chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Đảm bảo triển khai, thống nhất, đồng bộ và toàn diện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng ngành, lĩnh vực cụ thể.

2. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố trong việc triển khai thi hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng ngành, lĩnh vực.

II. NỘI DUNG.

Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt tổ chức thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ, Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ và các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng ngành, lĩnh vực cụ thể và các văn bản liên quan;

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng các văn bản để triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ theo nhiệm vụ được phân công tại biểu chi tiết kèm theo Kế hoạch này.

3. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp công lập.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố khẩn trương trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, thời gian chậm nhất 30/6/2017.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

- Rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Phối hợp với ngành liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và tổ chức thực hiện các nội dung khác về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

2. Sở Nội vụ, Sở Tài chính trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, tham gia ý kiến với các ngành và các địa phương theo nội dung Kế hoạch được phân công trước khi các ngành và địa phương trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

3. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập.

- Bảo đảm chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai tài chính; tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng viên chức theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ kế toán, thông tin; chế độ báo cáo theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này nếu có vướng mắc đề nghị cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành (t/h);
- UBND các huyện, thành phố (t/h);
- CVP, PVP (Đ/c Tuấn);

- Lưu: VT, Lan.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lý Thái Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 132/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu132/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2017
Ngày hiệu lực12/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 132/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 132/KH-UBND 2017 thực hiện 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 132/KH-UBND 2017 thực hiện 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp Bắc Kạn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu132/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành12/04/2017
        Ngày hiệu lực12/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 132/KH-UBND 2017 thực hiện 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 132/KH-UBND 2017 thực hiện 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp Bắc Kạn

           • 12/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực