Văn bản khác 132/KH-UBND

Kế hoạch 132/KH-UBND về duy trì, áp dụng, cải tiến và xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 132/KH-UBND 2019 xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 03 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

DUY TRÌ, ÁP DỤNG, CẢI TIẾN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 VÀ TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC KẠN NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 19/2014/QĐ-TTg áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng">26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 , UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch duy trì, áp dụng, cải tiến và xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2019, với nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Đảm bảo 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, TCVN ISO 9001:2015 nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết công tác chuyên môn, thủ tục hành chính trong công tác cải cách hành chính của tỉnh.

2. Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chun quốc gia TCVN ISO 9001:2008, TCVN ISO 9001:2015 đi với 100% cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Kế hoạch đề ra.

II. NHIỆM VỤ

1. Tiếp tục thực hiện công tác áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thng quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn Quc gia TCVN ISO 9001:2008, TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh, số lượng cơ quan được kiểm tra là 52 cơ quan, đơn vị (trong đó kiểm tra thực tế việc áp dụng và duy trì tại 17 cơ quan, đơn vị).

3. Tiếp tục tổ chức triển khai xây dựng theo Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2022. Cụ thể trong năm 2019, huyện Chợ Đồn 17 xã, thị trấn; huyện Pác Nặm 05 xã; thành phố Bắc Kạn 03 xã, phường; huyện Na Rì 03 xã, thị trấn.

4. Tổ chức 01 hội nghị tập huấn công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO cho các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

5. Chuyển đổi việc áp dụng từ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 07 cơ quan, đơn vị (có danh sách kèm theo).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện kiểm tra; tập huấn và xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng tại xã, phường, thị trấn thuộc, hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2019 giao cho Sở Khoa học và Công nghệ tại Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

- Nguồn kinh phí thực hiện việc áp dụng, duy trì, cải tiến và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị từ nguồn chi thường xuyên được UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị tại Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

- Kinh phí triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và chuyển đổi HTQLCL theo Tiêu chun quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 thực hiện theo Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 ; Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ; Thông tư số 40/2017/TT-BTC này 28/4/2017 của Bộ Tài chính về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các quy định tài chính khác có liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng quy định hiện hành, gồm các nội dung sau:

- Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện các nhiệm vụ:

+ Theo dõi, đôn đốc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Kế hoạch và gửi hồ sơ công bố Hệ thống quản lý chất lượng về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để theo dõi, tổng hợp báo cáo.

+ Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất (khi có yêu cầu), tổng hợp báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị; tổng hợp, tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo đúng thời gian quy định.

+ Tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị trong việc áp dụng, duy trì, cải tiến và thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng; hướng dẫn triển khai công tác xây dựng, chuyển đi với Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

+ Tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung liên quan đến lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 28 xã, phường, thị trấn trong năm 2019.

- Chủ động đánh giá, tổng hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và tham mưu việc khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn v, báo cáo UBND tỉnh.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 theo quy định.

2. Sở Tài chính

Phối hợp hướng dẫn quản lý, sử dụng thanh quyết toán kinh phí thực hiện duy trì, áp dụng, cải tiến và xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quc gia TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bc Kạn.

3. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng.

4. Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

- Đảm bảo sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng.

- Xây dựng kế hoạch triển khai việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2019.

- Tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

- Mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng hoặc xây dựng các quy trình nội bộ, các hoạt động khác của cơ quan theo quy định.

- Tổ chức đào tạo về Hệ thống quản chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức theo nhu cầu của đơn vị mình; cử lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, tập huấn theo kế hoạch của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường, Chất lượng.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chủ động kinh phí thực hiện Kế hoạch 207/KH-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2022.

- Nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

- Theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính, bố trí kinh phí đối với các hoạt động áp dụng, duy trì và ci tiến Hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan, đơn vị theo quy định.

- Định kỳ (06 tháng, 01 năm) báo cáo kết quả thực hiện việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

5. Các cơ quan, đơn vị bắt đầu xây dựng mới, chuyển đổi sang Hệ thống quản lý chất lưng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ, tổ chức tư vấn để xây dựng hệ thống tài liệu và công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan, đơn vị theo đúng kế hoạch.

- Đảm bảo sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng, chuyển đổi áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng.

- Triển khai áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan, đơn vị đảm bảo hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu trong công tác cải cách hành chính.

- Báo cáo kết quả thực hiện quá trình xây dựng, chuyển đổi theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp cần thiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, tham mưu chung./.

 


Nơi nhận:
- Gi bn điện tử và bản giấy:
- Các cơ quan, đơn vị tại mục IV (t/hiện);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP (
Ô.Dũng);
- Lưu: VT, Minh, Hà VX
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN VIỆC CHUYỂN ĐỔI TỪ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008 SANG TCVN ISO 5001:2015
(Kèm theo Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Thời gian chuyển đổi

1

Sở Khoa học và Công nghệ

Trong năm 2019

2

Sở Thông tin và Truyền thông

3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4

Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình

5

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

6

UBND huyện Chợ Đồn

7

UBND thành Phố Bắc Kạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 132/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 132/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/03/2019
Ngày hiệu lực 19/03/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 132/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 132/KH-UBND 2019 xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 132/KH-UBND 2019 xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 Bắc Kạn
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 132/KH-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Kạn
Người ký Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành 19/03/2019
Ngày hiệu lực 19/03/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Kế hoạch 132/KH-UBND 2019 xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 Bắc Kạn

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 132/KH-UBND 2019 xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 Bắc Kạn

  • 19/03/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/03/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực