Văn bản khác 132/KH-UBND

Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2014 thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan giai đoạn 2014-2016 do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 132/KH-UBND quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Hà Giang 2014 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/KH-UBND

Hà Giang, ngày 06 tháng 8 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN GIAI ĐOẠN 2014 - 2016

Căn cứ Nghđịnh số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;

Căn cứ Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TW ngày 28/3/2002 của Ban chấp hành Trung ương tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở;

Căn cứ Công văn số 03/CV-BCĐ ngày 06/3/2013 của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ giai đoạn 2014-2016 đối với các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh gồm những nội dung cơ bản sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan nhằm phổ biến đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về những nội dung cơ bản của Quy chế dân chủ đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền.

2. Thực hiện Quy chế dân chủ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của các cơ quan, vì vậy phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể.

3. Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động của cơ quan gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.

4. Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, làm việc hiệu quả, ngăn chặn và phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

5. Thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, gắn với công tác Cải cách hành chính; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục quán triệt Chỉ thị 30/CT-TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Chỉ thị 38/CT-TTg ngày 11/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Thông tư liên tịch 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04/12/1998 của Ban tổ chức Chính phủ và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan; Chỉ thị số 11/CT-TU ngày 08/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 09/CT-TU ngày 8/11/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy đổi mới về phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 11/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang và các văn bản liên quan về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

2. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp Ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị về thực hiện Quy chế dân chủ; phát huy quyền làm chủ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan theo quy định. Kiện toàn, củng cố và đổi mới phương thức hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan; xây dựng nội dung, kế hoạch công tác, quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ trong cơ quan. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể và Ban thanh tra nhân dân, phát huy vai trò đại diện cho quyền lợi của cán bộ công chức, viên chức, tạo không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết trong nội bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị.

4. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, tinh thần đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền. Nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả điều hành của Nhà nước, đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa và công khai hóa; phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

5. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan với công tác Cải cách hành chính mà trước hết là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý, quản trị cơ quan. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân. Thực hiện tiếp dân theo quy định, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tình trạng khiếu nại tồn đọng, kéo dài.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh căn cứ kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ giai đoạn 2014 -2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh để xây dựng kế hoạch hàng năm tại cơ quan; rà soát lại các văn bản do cơ quan ban hành liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân để bổ sung cho phù hợp.

Đối với ngành Giáo dục và đào tạo, ngoài các nội dung tại kế hoạch này, tiếp tục thực hiện Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp); báo cáo 6 tháng đầu năm trước ngày 15 tháng 6, báo cáo năm trước ngày 15 tháng 12 hàng năm (theo đề cương ban hành kèm theo công văn số 489/SNV-CCHC ngày 30/5/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang).

Trên đây là kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014 - 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường Trực Tỉnh ủy;
- Thường Trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, c
ác PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các
huyện, thành phố;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- Lưu
VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 132/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu132/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2014
Ngày hiệu lực06/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 132/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 132/KH-UBND quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Hà Giang 2014 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 132/KH-UBND quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Hà Giang 2014 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu132/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýĐàm Văn Bông
        Ngày ban hành06/08/2014
        Ngày hiệu lực06/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 132/KH-UBND quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Hà Giang 2014 2016

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 132/KH-UBND quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Hà Giang 2014 2016

         • 06/08/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/08/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực