Văn bản khác 133/KH-UBND

Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2021

Nội dung toàn văn Kế hoạch 133/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật người lao động người sử dụng lao động Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133/KH-UBND

Ninh bình, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2017-2021.

Thực hiện Quyết định số 1318/QĐ-LĐTBXH ngày 22/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" đến năm 2021 (gọi tắt là Đề án 31), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017 - 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đối với các loại hình doanh nghiệp. Tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội.

- Triển khai, thực hiện và tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào thực tế cuộc sống; nâng cao hiệu quả quản lý, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người lao động trong chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật lao động.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống của công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến phù hợp với khả năng trình độ của người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, nhằm làm cho người lao động và người sử dụng lao động hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật lao động.

- Phối hợp, lồng ghép các hoạt động của Đề án 31 với công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn và nhu cầu hiểu biết pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp dân doanh; hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp.

- Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến pháp luật cho cán bộ tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và các luật khác có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.

2. Mc tiêu cthể

Phấn đấu đến hết năm 2021, đạt được các mục tiêu cụ thể sau đây:

- Phấn đấu từ 95% trở lên người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trong tỉnh được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp.

- Trên 80% người lao động trong các doanh nghiệp của tỉnh được tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ của công dân và người lao động.

III. PHẠM VI THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: Kế hoạch được triển khai thực hiện từ năm 2017 đến hết năm 2021.

2. Đối tượng thực hiện

a) Các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

c) Báo cáo viên pháp luật; lực lượng Hòa giải viên lao động; cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

d) Người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, các hợp tác xã.

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hiểu biết về pháp luật nói chung và pháp luật lao động nói riêng của người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng tài liệu tuyên truyền

Trên cơ sở tài liệu gốc tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Đề án 31 tỉnh) giao cho các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan nghiên cứu biên tập, bổ sung thêm những nội dung cần thiết phù hợp với từng đối tượng, loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Bồi dưỡng đội ngũ công chức làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân

- Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh do các Bộ, Ngành Trung ương tổ chức.

- Hằng năm Ban Chỉ đạo Đề án 31 tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên lao động, báo cáo viên các doanh nghiệp Nhà nước; cán bộ công đoàn cấp huyện, thành phố và cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp có nhiều lao động; người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; các hợp tác xã hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

4. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các văn bản pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ công dân cho người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo hình, báo nói, bài viết, báo điện tử.

- Cung cấp các văn bản pháp luật và các tài liệu hướng dẫn thực hiện thông qua sách báo, tài liệu, Internet kết hợp với việc tổ chức các cuộc thảo luận, đối thoại với doanh nghiệp theo chuyên đề và giải đáp vướng mắc.

- Tăng cường tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và các văn bản pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động theo định kỳ, áp dụng khen thưởng và xử phạt theo pháp luật quy định.

- Phát huy các hình thức đã và đang áp dụng có hiệu quả, trong đó chú ý các hình thức như: tờ gấp, sách hỏi đáp pháp luật bỏ túi, 15 phút truyền thanh pháp luật tại doanh nghiệp trong lúc nghỉ giữa ca, ăn trưa...

- Tăng cường giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động và các văn bản pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân bằng hình thức truyền miệng, thông qua hòa giải viên lao động, báo cáo viên pháp luật, cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự của các khu công nghiệp; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, bản tin, áp phích, biểu ngữ nội bộ, thông qua các bui sinh hoạt của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ.

- Tổ chức cho người lao động tại các doanh nghiệp Nhà nước tham gia các cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật lao động" và các văn bản pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân.

5. Kiểm tra thực hiện Kế hoạch

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 31 tỉnh - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, hằng năm tổ chức khảo sát, kiểm tra tình hình tuyên truyền, phổ biến và thực hiện pháp luật lao động và các văn bản pháp luật khác có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án

- Hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Ban Chỉ đạo Đề án 31 tỉnh sơ kết đánh giá kết quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các văn bản pháp luật khác có liên quan tới hoạt động doanh nghiệp; nhân rộng, biểu dương, khen thưởng những đơn vị triển khai thực hiện Đề án 31 có hiệu quả và đề ra kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện năm tiếp theo.

- Năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh tổng kết việc thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đán 31 trên địa bàn tỉnh.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

- Nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp của luật ngân sách và các văn bản hiện hành.

- Các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

2. Sử dụng nguồn kinh phí

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư Liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn bị tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Hằng năm, các đơn vị chủ trì các hoạt động chủ động lập dự trù kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh, đồng thời gửi báo cáo về cơ quan thường trực (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức điều hành kế hoạch

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Đề án 31 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017 - 2021.

- Các cơ quan, tổ chức được phân công chủ trì các hoạt động của Kế hoạch thành lập T công tác hoặc bộ phận chuyên trách đphối hợp với Ban Chỉ đạo, điều hành và quản lý việc triển khai thực hiện các hoạt động đó.

- Trên cơ sở Kế hoạch này, hàng năm các Sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể có nội dung, phân công đơn vị chủ trì, đối tượng tham gia, thời điểm tiến hành, kinh phí thực hiện trình Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí triển khai.

2. Phân công nhiệm vụ

2.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Đề án 31 tỉnh, chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch; tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh;

- Xây dựng kế hoạch thực hiện cho từng năm nhằm cụ thể hóa kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Đề án 31.

- Chủ trì thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp dân doanh và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Chủ trì việc giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án 31.

- Phối hợp với các đơn vị được giao chủ trì các Hoạt động của Kế hoạch, các Sở, ban ngành liên quan và các địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

2.2. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Chủ trì thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật Công đoàn và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tham gia các hoạt động chung của Kế hoạch. Định kỳ hàng quý, năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để theo dõi chỉ đạo.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Liên đoàn Lao động cấp huyện, Công đoàn các Khu công nghiệp chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ công đoàn doanh nghiệp và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh và các Sở, ngành có liên quan phát động các hình thức thi tìm hiểu pháp luật lao động cho người lao động ở các doanh nghiệp. Theo dõi, đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.3. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

- Chủ trì thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, Luật Hợp tác xã và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động và người sử dụng lao động tại các Hợp tác xã hoạt động theo mô hình doanh nghiệp; tham gia các hoạt động chung của Kế hoạch. Định kỳ hàng quý, năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để theo dõi chỉ đạo.

- Theo dõi, đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.4. Sở Tư pháp

Phối hợp, tham gia với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, các đơn vị có liên quan biên soạn tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật. Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trong công tác đào tạo cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Tư vấn cho các đơn vị chủ trì các Hoạt động của Kế hoạch về phương pháp, kỹ năng thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động. Định kỳ hàng quý, năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để theo dõi chỉ đạo.

2.5. Sở Tài chính

Chỉ đạo, hướng dẫn phân bổ kinh phí bảo đảm thực hiện chương trình theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước; tham gia các hoạt động chung của Kế hoạch.

Căn cứ nguồn kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án và khả năng ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện đề án theo phân cấp của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2.6. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chủ trì các hoạt động tuyên truyền để thẩm định, biên soạn các tài liệu liên quan đến tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; cùng với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục thông tin phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Định kỳ hàng quý, năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đtheo dõi chỉ đạo.

2.7. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

- Phối hợp với các Sở, ban ngành, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp của tỉnh. Tham gia các hoạt động chung của Kế hoạch.

- Phối hợp theo dõi, đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Định kỳ hàng quý, năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để theo dõi chỉ đạo.

2.8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, dành thời lượng thích hợp phản ánh các gương điển hình trong việc thực hiện pháp luật lao động và tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động.

2.9. Các Sở, ban ngành, đoàn thể và các tổ chức, đơn vị liên quan

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai các các hoạt động chung của Kế hoạch. Định kỳ hàng quý, năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để theo dõi chỉ đạo.

2.10. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Đài Phát thanh, UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên đọc tin, bài, tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan triển khai các hoạt động của Kế hoạch này. Định kỳ hàng quý, năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để theo dõi chỉ đạo.

2.11. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tích cực, chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các quy định về pháp luật lao động và pháp luật khác có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp, về quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động. Có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Kế hoạch này.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

- Các đơn vị chủ trì các Hoạt động của kế hoạch, UBND các huyện, thành phố định kỳ 6 tháng và cả năm thực hiện việc sơ kết, tổng kết các hoạt động theo nhiệm vụ được phân công và báo cáo kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị, tổ chức có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện báo cáo: Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 10/5 hàng năm; báo cáo năm gửi trước ngày 10/11 hàng năm.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nghiêm túc triển khai, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể của t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, VP2, VP3, VP4, VP5, VP7, VP
6 Tr11/LĐ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tố
ng Quang Thìn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 133/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu133/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2017
Ngày hiệu lực25/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 133/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 133/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật người lao động người sử dụng lao động Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 133/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật người lao động người sử dụng lao động Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu133/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành25/12/2017
        Ngày hiệu lực25/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 133/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật người lao động người sử dụng lao động Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 133/KH-UBND 2017 phổ biến pháp luật người lao động người sử dụng lao động Ninh Bình

           • 25/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực