Văn bản khác 13363/BC-VPCP

Kế hoạch 13363/BC-VPCP về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 13363/BC-VPCP 2017 kết quả thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13363/BC-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-2017/NQ-CP CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NĂM 2017

Thực hiện điểm g, khoản 1 mục III Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Văn phòng Chính phủ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP trong năm 2017 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2017

Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, ngày 28 tháng 02 năm 2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động của Văn phòng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP1. Kế hoạch ban hành đảm bảo nguyên tắc xác định rõ các công việc cụ thể, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị, đồng thời đã giao lãnh đạo các đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu các nội dung của Nghị quyết 19-2017/NQ-CP và Kế hoạch hành động để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

1. Các nhiệm vụ liên quan đến cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)

- Để tạo khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan, đơn vị làm công tác kiểm soát TTHC, Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC. Văn phòng Chính phủ đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP Văn phòng Chính phủ đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về việc quán triệt, tổ chức thi hành Nghị định2, trong đó đáng lưu ý là việc tổ chức lại phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Văn phòng Chính phủ đã xây dựng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 hưng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC; đã tổ chức 04 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách, kiểm soát TTHC cho tất cả các bộ, ngành, địa phương để thuận lợi trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đối với Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Văn phòng Chính phủ đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo, tổ chức khảo sát3, hội thảo4 lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định. Dự thảo Nghị định đã lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và đã được Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định. Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, thực hiện việc tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Nghị định để trình Chính phủ trong tháng 12 năm 2017.

- Với vai trò là cơ quan kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ đã thực hiện kiểm soát chặt chẽ quy định về TTHC trong quá trình thẩm tra, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC theo hướng đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đồng thời đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước. Cùng với đó, Văn phòng Chính phủ đã thm tra, trình Chính phủ ban hành 17 Nghị quyết về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân5 liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, ngành.

- Về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản6 đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2016 và đăng ký danh mục thực hiện năm 2017. Đã tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức rà soát mức độ đáp ứng các tiêu chí áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các TTHC do bộ, ngành, địa phương đề xuất trước khi trình lãnh đạo Chính phủ. Ngày 09 tháng 6 năm 2017, Lãnh đạo Chính phủ đã ký Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 20177. Theo đó, tại các bộ, ngành có 354 TTHC, tại các địa phương có 353 TTHC ở các địa phương triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (nhiều hơn so với con s112 TTHC ở các bộ, ngành và tổng số 8.215 TTHC thực hiện ở các địa phương năm 2016). Căn cứ danh mục này, một số bộ, ngành, địa phương bước đu đã triển khai tích cực các dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

- Thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu quả hoạt động của diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân tại Cng thông tin điện tử Chính phủ:

Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn và Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn tiếp tục được vận hành một cách hiệu quả. Thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính tại Văn phòng Chính phủ, về cơ bản việc tiếp nhận, phân loại, chuyển và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xử lý phản ánh, kiến nghị đã được Văn phòng Chính phủ thực hiện tốt. Đtiếp tục nâng cao hiệu quả công tác này, ngày 12 tháng 9 năm 2017, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức tập huấn trực tuyến cho các bộ, ngành, địa phương về nghiệp vụ trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân thông qua 02 Hệ thống nêu trên.

Tính đến ngày 08 tháng 12 năm 2017, Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp đã tiếp nhận 1.029 phản ánh, kiến nghị; trong đó Văn phòng Chính phủ đã chuyển các bộ, ngành, địa phương xử lý 945 kiến nghị và các bộ, ngành, địa phương đã trả lời đối với 827 kiến nghị; Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của người dân (bắt đầu vận hành từ ngày 03 tháng 4 năm 2017) đã tiếp nhận 884 phản ánh, kiến nghị thuộc phạm vi xem xét, xử lý; trong đó Văn phòng Chính phủ đã chuyển các bộ, ngành, địa phương xử lý 497 kiến nghị và đang xem xét, đề nghị người dân bổ sung thông tin đối với 387 kiến nghị. Các bộ, ngành, địa phương đã trả lời đối với 326 kiến nghị. Các ý kiến trả lời doanh nghiệp, người dân đều được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ.

2. Thường trực, giúp Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ (Hội đồng) thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 19-2017/NQ-CP

Văn phòng Chính phủ đã trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn cơ cấu tổ chức, các cơ quan thành viên Hội đồng; giúp Lãnh đạo Hội đồng xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017; đã tham mưu để Chủ tịch Hội đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) của Hội đồng, bổ sung một số thành viên của Hội đồng. Đã chuẩn bị tốt cho buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Hội đồng vào ngày 16 tháng 8 năm 2017, đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và thông báo ý kiến của Thủ tướng tại buổi làm việc để các cơ quan thành viên triển khai thực hiện.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chí đánh giá việc thực hiện cải cách TTHC, Văn phòng Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, chuyên gia và thành viên Hội đồng nghiên cứu xây dựng dự thảo Đề án “Xây dựng và công bChỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC”. Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng đã phê duyệt Đề án để triển khai thực hiện8. Theo đó, Đề án sẽ lựa chọn 82 TTHC liên quan đến chỉ số cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia, có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để đánh giá, đo lường chi phí tuân thủ TTHC.

Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, các thành viên Hội đồng đã tổ chức nghiên cứu một số sáng kiến như: “Liên thông các TTHC: khai tử - xóa đăng ký thường trú”; “Cải cách, đơn giản hóa chế độ báo cáo của doanh nghiệp”; đề xuất một số giải pháp cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp để Bộ trưởng Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017; phối hợp với Liên minh tạo thuận lợi hóa thương mại toàn cầu GAFT và Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam triển khai nghiên cứu bước đầu, đề xuất và Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý9 giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Hội đồng nghiên cứu, áp dụng Hệ thống bảo lãnh thông quan tại Việt Nam. Hội đồng đã tham gia cùng GAFT trong “chuỗi” các hoạt động nghiên cứu, trao đi về tính khả thi của sáng kiến và đang tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, giao Bộ Tài chính xây dựng Đề án thí điểm ứng dụng Hệ thống bảo lãnh thông quan tại Việt Nam, trình Chính phủ phê duyệt trong quý III năm 2018. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương, thời gian tới Hội đồng sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu sâu hơn về việc triển khai sáng kiến tại Việt Nam.

Đã giúp Lãnh đạo Hội đồng tổ chức 03 Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp10 để tổng hợp các vưng mắc, xử lý các phản ánh và kiến nghị về khó khăn trong hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh và đề nghị các bộ, ngành liên quan xem xét, xử lý.

3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP

a) Về phổ biến, triển khai Nghị quyết

Ngày 10 tháng 3 năm 2017, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP tại Hà Nội do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, địa phương và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp.

b) Về tiếp nhận, giải quyết khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành trong quá trình thực hiện Nghị quyết

Văn phòng Chính phủ đã lấy ý kiến các bộ, ngành, cơ quan liên quan, báo cáo Lãnh đạo Chính phủ về ý kiến đề xuất của Bộ Quốc phòng11, Bộ Công Thương12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam13, Bộ Kế hoạch và Đầu tư14... đối với việc thực hiện nhiệm vụ cthể được giao tại Nghị quyết s19-2017/NQ-CP; đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về các đề xuất này để các bộ, cơ quan triển khai thực hiện.

c) Về tổ chức đối thoại chính sách để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị Triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, ngày 13 tháng 3 năm 2017, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức đối thoại với Hiệp hội Sữa Việt Nam, các doanh nghiệp sữa về phản ánh, kiến nghị về các khó khăn, vướng mắc quy định tại khoản 1 điều 6 Nghị định số 09/2016/NĐ-CP về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm; ngày 13 tháng 5 năm 2017, đã phối hợp với các Bộ: Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính cùng một số bộ, ngành tổ chức đối thoại về khó khăn, vướng mc của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam liên quan tới các quy định về hợp chuẩn hợp quy và chun an toàn thực phẩm, xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải, bùn thải trong nhà máy chế biến thủy sản, phí... Qua đối thoại, về cơ bản các vướng mắc của doanh nghiệp đã được các bộ, ngành ghi nhận để xem xét, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Ngày 08 tháng 9 năm 2017, đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức đối thoại do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Đã quyết định phương hướng sửa đổi Nghị định số 38/2012/NĐ-CP theo đó chuyển sang hậu kiểm đối với thực phẩm thông thường, chỉ kiểm tra, xác nhận công bố phù hợp an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguy cơ mất an toàn cao như thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em và phụ gia thực phẩm, đẩy mạnh áp dụng phương thức quản lý rủi ro trong kiểm tra chuyên ngành và đơn giản hóa một số TTHC cho phù hợp với yêu cầu quản lý, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

d) Về kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP

Trong năm 2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, với tư cách là Tổ trưởng Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ, đã tổ chức kiểm tra tại nhiều bộ, ngành, địa phương về tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó có nội dung về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP.

Đặc biệt, để góp phần tháo gỡ vấn đề kiểm tra chuyên ngành là điểm nóng ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức 01 buổi làm việc với 10 Bộ quản lý chuyên ngành về việc thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác kiểm tra chuyên ngành. Tiếp đó, đã tổ chức làm việc trực tiếp với các bộ quản lý chuyên ngành gồm: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, kiểm tra trực tiếp tại cảng Hải Phòng... về các nội dung liên quan. Sau các buổi kiểm tra, Tổ công tác đã có văn bản thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao các bộ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải cách, nâng cao hiệu quả công tác này thời gian tới.

đ) Về đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP

Qua theo dõi, tổng hợp tình hình xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, ngày 19 tháng 3 năm 2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký văn bản của Văn phòng Chính phủ15 đôn đốc việc ban hành Chương trình, Kế hoạch hành động, đồng thời gửi kèm theo bảng thống kê các Kế hoạch, Chương trình hành động mà các cơ quan đã ban hành gửi các bộ, ngành, địa phương.

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ16 giao Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả xếp hạng chỉ số Đổi mới sáng tạo của Việt Nam theo Báo cáo GII-2017 của WIPO; phát động các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP nhằm tiếp tục cải thiện chỉ số Đổi mới sáng tạo của Việt Nam; thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam17 chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các bộ, ngành liên quan tiếp tục cập nhật các chỉ số còn thiếu trong Báo cáo GII-2017, phối hợp triển khai đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ngày 28 tháng 11 năm 2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký văn bản của Văn phòng Chính phủ18 đôn đốc các bộ, địa phương, cơ quan liên quan báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP năm 2017, kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết trong năm 2017, phương hướng xây dựng Nghị quyết số 19 năm 2018 báo cáo Chính phủ tại phiên họp tháng 12 năm 2017.

4. Những nhiệm vụ khác

- Trong năm 2017, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã tích cực tham gia công tác kiểm tra về công tác cải cách hành chính, cải cách TTHC tại một số bộ, địa phương19 theo phân công của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Thông qua kiểm tra, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã có ý kiến để các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ cụ thể để tăng cường hiệu quả công tác cải cách hành chính nói chung, cũng như nâng cao hiệu quả công tác cải cách, kiểm soát TTHC.

- Văn phòng Chính phủ tiếp tục triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; tiếp tục vận hành tốt Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc để quản lý, đôn đốc, kiểm điểm tiến độ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

- Nhằm nâng cao năng lực tham mưu, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, Văn phòng Chính phủ cử 37 công chức tham dự lớp tập huấn “Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ” diễn ra trong 2 ngày vào trung tuần tháng 3 năm 2017 do Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

- Hàng quý, Văn phòng Chính phủ nghiêm túc thực hiện việc xây dựng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-2017/NQ-CP TRONG NĂM 2017

1. Ưu điểm

- Văn phòng Chính phủ nêu cao tinh thần chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP; trong đó đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết đúng thời hạn, cụ thể hóa trách nhiệm của các đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ được giao theo chức năng quản lý nhà nước về cải cách, kiểm soát TTHC, thường trực Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ thực hiện theo chức năng tham mưu, giúp việc Chính phủ và Lãnh đạo Chính phủ, theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết. Đã thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết.

- Văn phòng Chính phủ đã xây dựng và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao liên quan đến hoàn thiện thể chế về cải cách, kiểm soát TTHC. Việc xây dựng Nghị định và Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC được nghiên cứu tổng thể, bao quát các nhiệm vụ công tác và có nhiều đổi mới trong phương thức thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác này trong thời gian tới. Dự thảo Nghị định quy định cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC quy định nhiều vấn đề quan trọng, liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, do đó Văn phòng Chính phủ tổ chức nghiên cứu, khảo sát kỹ và lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân liên quan cũng như ý kiến chuyên sâu của nhiều chuyên gia, nhà khoa học; dự thảo đã đưa ra nhiều giải pháp bám sát mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp, tăng cường tính minh bạch và hiệu quả giám sát thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

- Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân tiếp tục được duy trì và vận hành tốt, thường xuyên được nâng cấp, hoàn thiện để phát huy vai trò chuyển tải tiếng nói của doanh nghiệp và người dân tới các bộ, ngành, địa phương; thông qua đó nhiều khó khăn, vướng mắc đã được xem xét, tháo gỡ; nâng cao niềm tin vào một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Tích cực trong triển khai nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng, bước đầu đưa hoạt động của Hội đồng vào nền nếp sau khi được kiện toàn; một số hoạt động của Hội đồng có thay đổi về chất như việc tổ chức các Hội nghị đối thoại về khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp....

- Việc theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Nghị quyết được Văn phòng Chính phủ triển khai thực hiện tích cực, có trách nhiệm và kịp thời. Các hoạt động đi thoại giữa các bộ, ngành với doanh nghiệp được triển khai thường xuyên, giúp các bộ, ngành lắng nghe ý kiến của đối tượng tuân thủ khi xây dựng chính sách, quy định, TTHC để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Hoạt động kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ gắn với các nội dung nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết, qua đó thúc đẩy các bộ, ngành, cơ quan liên quan triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

2. Tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục

Nghị quyết 19-2017/NQ-CP có phạm vi rất rộng, gồm môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh, chính phủ điện tử và đổi mới sáng tạo với hơn 250 chỉ tiêu tổng hợp đan xen nhau và do các tổ chức quốc tế công bố với phương pháp đánh giá riêng. Do vậy, việc làm rõ các chỉ tiêu này để hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất và đánh giá chính xác được kết quả thực hiện là hết sức khó khăn. Có những chỉ tiêu đặt ra quá cao dẫn đến nhiều năm liền không đạt.

Để khắc phục tồn tại này, Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với mục tiêu trước mắt và lâu dài.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NĂM 2018

1. Các nhiệm vụ liên quan đến cải cách, kiểm soát TTHC

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách, kiểm soát TTHC; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng kiểm soát các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trước khi ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

- Triển khai hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các bộ, ngành, địa phương sau khi Nghị định quy định cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được Chính phủ ban hành.

- Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi, giảm gánh nặng hành chính, đảm bảo hiệu quả chỉ đạo điều hành của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện chế độ thông tin báo cáo, họp.

- Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2017 theo danh mục đã được ban hành tại Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ các dữ liệu TTHC dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, đảm bảo tích hợp các dữ liệu TTHC thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương.

- Tiếp tục tổ chức vận hành và nâng cao hiệu quả Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

2. Thực hiện nhiệm vụ làm thường trực, giúp Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 19-2017/NQ-CP

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thành viên tổ chức khảo sát, đánh giá định kỳ việc thực hiện cải cách TTHC tại một số bộ, ngành, địa phương trong khuôn khổ triển khai Đề án “Xây dựng và công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC” và công bChỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng đề xuất cải cách cơ chế, chính sách, TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và triển khai các hoạt động có liên quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất sáng kiến.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Hội đồng thực hiện tốt các nhiệm vụ: Đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, TTHC; tham gia ý kiến đối với cơ chế, chính sách, TTHC tại dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp với Tổ công tác của Thủ tướng định kỳ làm việc với cộng đồng doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh....

3. Theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết

- Tích cực tham gia vào quá trình xây dựng Nghị quyết 19 năm 2018 của Chính phủ.

- Thẩm tra, có ý kiến độc lập, hoàn chỉnh nội dung, thủ tục, hồ sơ và dự thảo văn bản, đề án được giao tại các Nghị quyết số 19 do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Tham gia đoàn kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đối với nội dung kiểm tra chuyên ngành và các nội dung khác liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tại các bộ, ngành, địa phương.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ của các bộ, ngành, địa phương; theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các nhiệm vụ khác để thực hiện các Nghị quyết số 19 và cải thiện các chỉ số: Môi trường kinh doanh, Năng lực cạnh tranh quốc gia, Đổi mới sáng tạo và Chính phủ điện tử bảo đảm hiệu quả. Kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện Nghquyết.

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Văn phòng Chính phủ trong năm 2017, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để tổng hợp);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Phó TTgCP, Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP;
- Lưu: VT, KSTT (3), NTL.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 1 Quyết định số 247/QĐ-VPCP ngày 28/02/2017 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Phê duyệt Kế hoạch hành động của Văn phòng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP.

2 Công văn số 407/TB-VPCP ngày 31/8/2017.

3 Khảo sát tại 07 bộ gồm: Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Quốc phòng, Tư pháp; khảo sát tại 11 địa phương gồm: TP. Hà Nội, TP. Đà Nng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Nam, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nam.

4 Tổ chức 03 Hội thảo tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nng.

5 Gồm các Bộ, cơ quan: Tư pháp, Công an, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước VN, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

6 Công văn số 164/VPCP-KSTT ngày 06/01/2017.

7 Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017.

8 Quyết định số 383/QĐ-HĐTV ngày 07/6/2017.

9 Công văn số 8783/VPCP-KSTT ngày 18/8/2017.

10 02 Hội nghị tại TP. Hà Nội tháng 11, tháng 12 năm 2017 do Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản chủ trì; Hội nghị tại TP Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2017 do Ban IV chủ trì.

11 Về đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định liên quan tới kiểm tra, giám sát hồ sơ và hàng hóa xuất nhập khẩu tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

12 Về sửa đổi bổ sung Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

13 Về một số giải pháp cải thiện Chỉ số Tiếp cận điện năng theo yêu cầu của Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP

14 Về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị đnh nhằm giải quyết các vướng mắc về đầu tư, kinh doanh, tạo sự liên thông giữa các thtục đầu tư với các thủ tục về đất đai, xây dựng, đấu thầu, môi trường.

15 Công văn số 2242/VPCP-KSTT ngày 10/3/2017.

16 Công văn số 6961/VPCP-KSTT ngày 05/7/2017.

17 Công văn số 8056/VPCP-KGVX ngày 02/8/2017.

18 Công văn số 12665/VPCP-KSTT ngày 28/11/2017.

19 Các Bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ...; các địa phương: Thái Nguyên, Hải Phòng, An Giang, Thanh Hóa, Kiên Giang, Tiền Giang, Long An...

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13363/BC-VPCP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu13363/BC-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2017
Ngày hiệu lực14/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13363/BC-VPCP

Lược đồ Kế hoạch 13363/BC-VPCP 2017 kết quả thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 13363/BC-VPCP 2017 kết quả thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu13363/BC-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành14/12/2017
        Ngày hiệu lực14/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 13363/BC-VPCP 2017 kết quả thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 13363/BC-VPCP 2017 kết quả thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP

             • 14/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực