Văn bản khác 134/KH-UBND

Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2013 triển khai Nghị định 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2013 triển khai Nghị định 34/2013/NĐ-CP Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 34/2013/NĐ-CP NGÀY 22/4/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

Căn cứ Thông tư 34/2013/NĐ-CP quản lý sử dụng nhà ở thuộc nhà nước">14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một s nội dung của Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước;

Căn cứ tình hình thực tế về quản lý, bố trí sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và tồn đọng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mc đích:

- Đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất và có hiệu quả các nội dung của Nghị định tới các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về công tác quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo thực hiện thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ, sự phân giao trách nhiệm quản lý rõ ràng giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; đảm bảo duy trì và phát triển quỹ nhà ở này.

- Đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phải được quản lý, sử dụng đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng theo đúng qui định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.

- Việc cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phải đảm bo đúng đối tượng, đúng điều kiện và đúng qui định.

- Xác định cthể nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các đơn quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thi hành Nghị định 34/2013/NQ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ;

II. Ni dung thực hiện:

1. Rà soát, thống kê, phân loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước giao quản lý; tiếp tục tiếp nhận nhà ở tự quản do cơ quan Trung ương chuyển giao (nếu có), quỹ nhà ở do các cơ quan đơn vị tự quản trên địa bàn; lập hồ sơ quản lý, cập nhật theo dõi quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để quản lý theo qui định.

- Nghiên cứu thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ

a) Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng

b) Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2014

2. Xây dựng hệ thống qui định, qui trình, cơ chế chính sách quản lý toàn diện:

- Ban hành đơn giá thuê nhà ở công vụ; giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc SHNN; giá thuê nhà ở sinh viên; giá nhà ở công nhân...

- Ban hành quy trình bán, cho thuê mua nhà ở thuộc SHNN cho người đang thuê trên địa bàn; chỉ đạo cơ quan đơn vị chuyển giao quỹ nhà ở tự quản cho nhà nước quản lý bảo đảm đơn giản về thủ tục, nhanh chóng về thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho người thuê nhà.

- Ban hành giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; quy chế quản lý, bố trí sử dụng nhà ở thuộc SHNN để áp dụng cho cả nhà ở của các cơ quan Trung ương và nhà ở của địa phương được xây dựng trên địa bàn.

(Bảng phân công cụ thể kèm theo)

3. Kiểm tra, đánh giá chất lượng quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn (bao gồm cả nhà ở thuộc SHNN không thuộc diện được bán hoặc không đủ điều kiện được bán); xây dựng kế hoạch bảo trì, cải tạo và cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà ở không thuộc diện được bán hoặc người đang ở thuê không mua, bảo đảm yêu cầu an toàn, nâng cao chất lượng chỗ ở và góp phần chỉnh trang đô thị theo nguyên tắc quản lý chặt chẽ, bảo đảm việc bảo toàn vốn đầu tư, phát huy hiệu quả sử dụng.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh.

4. Xây dựng kế hoạch giải tỏa các khu nhà ở trong vùng Di tích, vùng quy hoạch; trước mắt ưu tiên cho các khu nhà đã hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng.

- Tiếp nhận và lập hồ sơ quản lý quỹ nhà ở do các cơ quan đơn vị tự quản chuyển giao và tiến hành quản lý cho thuê theo quy định.

- Xây dựng, ban hành Bản nội quy quản lý sử dụng nhà ở theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và phổ biến nội dung Bản nội dung cho người thuê, người thuê mua và người sử dụng nhà ở.

- Quản lý chặt chẽ các diện tích nhà chưa bán trong khuôn viên nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

a) Cơ quan chủ trì: Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường,

b) Cơ quan phối hợp: UBND thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố Đô Huế, các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuê, thuê mua nhà ở thuộc SHNN

5. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát quỹ nhà ở do các cơ quan, đơn vị đang quản lý (kể cả quỹ nhà ở công vụ) báo cáo Sở Xây dựng, UBND tỉnh về số hộ, thời gian bố trí sử dụng, diện tích xây dựng, diện tích sử dụng đất và kiến nghị đề xuất xử lý trước 30/1/2014.

- Đối với UBND thành phố Huế rà soát quỹ nhà ở cũ (xây dựng bố trí trước năm 1992) kiến nghị đề xuất xử lý theo qui định, hoàn thành trước 30/1/2014.

6. Tổ chức sơ kết việc triển khai Nghị định số 34/2013/NĐ-CP:

- Cơ quan, chủ trì: Sở Xây dựng

- Các quan phối hợp: Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh.

III. Phân công thực hiện

1. Sở Xây dựng:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai Kế hoạch theo nội dung, tiến độ đề ra;

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai Kế hoạch; định kỳ tổng hp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh kết quả thực hiện.

- Triển khai thực hiện Nghị định 34/2013/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị định.

2. Các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế:

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 34/2013/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị định và nội dung Kế hoạch này.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng.

IV. Kinh phí thực hiện:

Giao Ban Chỉ đạo triển khai Nghị định 34/2013/NĐ-CP nghiên cứu, lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các cơ quan đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.HĐND tnh;
- CT và các PCT UBND tnh;
- Các S, ban, ngành: Xây dựng, Tài nguyên&MT; Tài chính, Kế hoạch&ĐT;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và TP Huế;
- TT PT Quỹ đất tỉnh, các huyện, thị xã;
- Trung tâm Bảo tồn Di tích cố Đô Huế;
- VP: CVP, các PCVP và CV;
- Lưu VT, TH, XD, NĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

CHI TIẾT

PHÂN CÔNG CỤ THỂ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Kèm Kế hoạch triển khai Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ)

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

HÌNH THỨC

CQ SOẠN THẢO

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN

1

Rà soát quỹ nhà ở thuộc SHNN trên địa bàn toàn tỉnh

Kế hoạch

Sở Xây dựng

TT phát trin quỹ đt tỉnh, UBND TP Huế, TX và các huyện

Hoàn thành trước 30/01/2014

2

Rà soát quỹ nhà thuộc SHNN (nhà ở cũ) đủ điều kiện bán theo NĐ 34/2013/NĐ-CP

Kế hoạch

TTPT Quỹ đất

Sở Xây dựng, UBND TP Huế

Hoàn thành trước 30/01/2014

3

Xây dựng Quy chế quản lý, btrí sử dụng nhà ở thuộc SHNN

Quyết định

Sở Xây dựng

Các Sở: Nội vụ, TC, TN&MT, LĐ LĐ tỉnh, TTPT Quỹ đất

Quý I/2014

4

Giá thuê nhà ở sinh viên thuc SHNN

Quyết định

Sở Xây dựng

Các S: TC, TN&MT, KH&ĐT, TTPT Quỹ đất, các trường ĐHCĐ

Quý I/2014

5

Giá thuê nhà ở công nhân

Quyết định

Sở Xây dựng

Các Sở: TC, TN&MT, KH&ĐT; DN có nhà ở CN

Khi có dự án cụ thể

6

Quy định quản lý, btrí sử dụng nhà ở công vụ

Quyết định

Sở Xây dựng

Các Sở: Nội vụ, TC, TN&MT, TTPT Quỹ đất, LĐ LĐ tỉnh

Hướng dn của Bộ Xây dựng

7

Giá thuê nhà công vụ

Quyết định

Sở Xây đựng

Các Sở: Nội vụ, TC, TN&MT, TTPT Quỹ đất, LĐ LĐ tỉnh

Hướng dn của Bộ Xây dựng

8

Quy trình bán, cho thuê, thuê mua nhà ở thuộc SHNN

Quyết định

Sở Xây đựng

Các Sở: TC, TN&MT, KH&ĐT, TTPT Quỹ đất

Quý I/2014

9

Giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở thuộc SHNN

Quyết định

Sở Xây dựng

Các Sở: TC, KH&ĐT, TN&MT; TTPT Quỹ đất

Theo từng DA PT nhà ở thuộc SHNN

10

Quy trình bán nhà ở thuộc SHNN (nhà ở cũ trước 1992)

Quyết định

Sở Xây dựng

Các Sở: TC, TN&M; TTPTQĐ; LĐLĐ tỉnh

Hoàn thành 15/01/2014

12

Giá dịch vụ quản lý, vận hành chung cư

Quyết định

Sở Xây dựng

Các Sở: TC, TN&MT, KH&ĐT; TTPT Quỹ đất, DN có DA nhà chung cư

Quý I/2014

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 134/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 134/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/12/2013
Ngày hiệu lực 31/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 134/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2013 triển khai Nghị định 34/2013/NĐ-CP Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2013 triển khai Nghị định 34/2013/NĐ-CP Thừa Thiên Huế
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 134/KH-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành 31/12/2013
Ngày hiệu lực 31/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2013 triển khai Nghị định 34/2013/NĐ-CP Thừa Thiên Huế

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2013 triển khai Nghị định 34/2013/NĐ-CP Thừa Thiên Huế

  • 31/12/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/12/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực