Văn bản khác 1344/KH-BHXH

Kế hoạch 1344/KH-BHXH năm 2014 tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam của ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1344/KH-BHXH năm 2014 tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước ngành Bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1344/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

Thực hiện Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung của Hiến pháp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành nhằm nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; xác định trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam từ Trung ương đến địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các nội dung quy định của Hiến pháp; đảm bảo tốt cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong toàn hệ thống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 và các mục tiêu trong Chiến lược phát triển Ngành đến năm 2020.

2. Yêu cầu

a) Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) và Thủ trưởng các tổ chức giúp việc, đơn vị sự nghiệp thuộc BHXH Việt Nam (sau đây gọi chung là các đơn vị trực thuộc) có trách nhiệm tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp quán triệt theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến tất cả công chức, viên chức trong đơn vị.

b) Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và thủ trưởng các đơn vị trong tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

c) Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện Hiến pháp.

d) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc thi hành Hiến pháp.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP

1. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp

a) Tại cơ quan BHXH Việt Nam

- Ban Pháp chế chủ trì phối hợp với Ban Tuyên truyền, Báo BHXH, Tạp chí BHXH tổ chức tuyên truyền phổ biến các nội dung của Hiến pháp đến các đơn vị.

- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam thường xuyên phổ biến các nội dung của Hiến pháp đến công chức, viên chức trong đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Trọng tâm trong năm 2014 và tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo. (Năm 2014 tổ chức hội nghị vào tháng 5)

- Hình thức tổ chức:

+ Tổ chức hội nghị phổ biến về Hiến pháp cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

+ Tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, nội dung của Hiến pháp trên Báo BHXH, Tạp chí BHXH và đăng tải toàn văn Hiến pháp năm 2013 trên trang thông tin điện tử của Ngành.

+ Động viên khuyến khích công chức, viên chức trong đơn vị tham gia cuộc thi viết về chủ đề “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" để tìm hiểu và nâng cao hiểu biết về nội dung của Hiến pháp.

b) Tại BHXH tỉnh

- Phòng Tổ chức - Hành chính hoặc Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Hiến pháp đến các phòng nghiệp vụ và BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (BHXH huyện).

- Các phòng nghiệp vụ và BHXH huyện phổ biến Hiến pháp đến viên chức trong đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo (Năm 2014 tổ chức hội nghị vào tháng 5 hoặc tháng 6)

- Hình thức và nội dung phổ biến: Tương tự như tại BHXH Việt Nam.

2. Tổ chức nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ngành để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp

a) Luật Bảo hiểm xã hội

- Ban Thực hiện chính sách BHXH và Tổ nghiên cứu sửa đổi Luật BHXH giúp Tổng Giám đốc và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tham gia xây dựng dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề nghị Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua.

- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh nghiên cứu, đề xuất, tham gia ý kiến vào dự thảo Luật BHXH sửa đổi.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

b) Luật Bảo hiểm y tế

- Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) và Tổ nghiên cứu sửa đổi Luật BHYT giúp Tổng Giám đốc và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tham gia xây dựng dự thảo Luật BHYT sửa đổi đề nghị Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua.

- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh nghiên cứu, đề xuất, tham gia ý kiến vào dự thảo Luật BHYT sửa đổi.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

3. Tham gia xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT

- Căn cứ Luật BHXH, Luật BHYT được sửa đổi, bổ sung, các đơn vị có liên quan tham gia với các bộ quản lý nhà nước về lĩnh vực BHXH, BHYT và các tổ chức có liên quan xây dựng các văn bản dưới luật với những quy định phù hợp với thực tiễn để hướng dẫn tổ chức, cá nhân, cơ quan BHXH thực hiện có hiệu quả trong thực tế.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Quốc hội thông qua Luật BHXH, Luật BHYT.

4. Hoàn thiện việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh và BHXH huyện phù hợp với Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam

- Ban Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH các tỉnh rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị của BHXH tỉnh, BHXH huyện, tham mưu trình Tổng Giám đốc ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ cho tổ chức mới được thành lập, sửa đổi bổ sung hoặc thay đổi tên gọi theo Nghị định số 05/2014/NĐ-CP cho phù hợp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

5. Hoàn thiện việc xây dựng các quy định, quy chế, quy trình và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn của Ngành

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công phụ trách, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam xây dựng và hoàn thiện văn bản hướng dẫn nghiệp vụ theo Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản của Chính phủ, Bộ, ngành để đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý và tổ chức hướng dẫn BHXH các tỉnh thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

(Năm 2014 thực hiện theo chương trình công tác trọng tâm năm 2014 của BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 128/QĐ-BHXH ngày 27/01/2014.)

- Hình thức tổ chức: Ban hành các quyết định, quy định, quy chế, công văn hướng dẫn thực hiện

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Pháp chế giúp Tổng Giám đốc thực hiện, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra và tổng hợp việc tổ chức thực hiện Hiến pháp trong toàn Ngành.

2. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh căn cứ Kế hoạch này và các Chương trình, Kế hoạch của BHXH Việt Nam có liên quan đến việc triển khai thi hành Hiến pháp, theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả triển khai, thi hành Hiến pháp về BHXH Việt Nam (qua Ban Pháp chế) trước ngày 25/9 hàng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

3. Kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp được bảo đảm trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và của BHXH Việt Nam. Ban Tài chính - Kế toán có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị về nội dung này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, PC (7).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1344/KH-BHXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1344/KH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2014
Ngày hiệu lực22/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1344/KH-BHXH

Lược đồ Kế hoạch 1344/KH-BHXH năm 2014 tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước ngành Bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1344/KH-BHXH năm 2014 tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước ngành Bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1344/KH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành22/04/2014
        Ngày hiệu lực22/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1344/KH-BHXH năm 2014 tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước ngành Bảo hiểm xã hội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1344/KH-BHXH năm 2014 tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước ngành Bảo hiểm xã hội

           • 22/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực