Văn bản khác 1349/KH-UBND

Kế hoạch 1349/KH-UBND triển khai công tác năm 2013 về xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1349/KH-UBND triển khai xử lý sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1349/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2013 VỀ XỬ LÝ, SẮP XẾP LẠI NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tuớng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ vviệc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2298/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2007 của y ban nhân dân thành phố về củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo 09 (thay thế Ban Chỉ đạo 80) để tham mưu cho y ban nhân dân thành phố và Bộ Tài chính trong việc xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

Xét báo cáo của Thường trực Ban chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) tại Công văn số 2203/STC-BCĐ09-CS ngày 15 tháng 3 năm 2013 về tình hình công tác xử lý, sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013;

y ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2013 về xử lý, sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

I. Mục tiêu:

Năm 2013, Ban Chđạo 09 hoàn thành việc trình y ban nhân dân thành phố và Bộ Tài chính phê duyệt hoàn tất phương án xử lý tổng thể nhà đất của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; Tiếp tục thực hiện công tác hậu kiểm phương án xử lý tổng thnhà đất của các cơ quan, đơn vị, tổng công ty, công ty nhà nước thuộc trung ương và thành phố theo phương án xử lý đã được Bộ Tài chính, Ủy ban đang hoặc chưa thực hiện đúng phương án phê duyệt.

II. Nội dung công tác:

1. Khẩn trương rà soát và hoàn chỉnh phương án xử lý, sắp xếp nhà đất của đơn vị chưa được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt (Công ty TNHH Một thành viên Quản lý kinh doanh nhà thành phố); nhà đất đã được phê duyệt phương án (đợt 1) nhưng có nội dung tiếp tục rà soát trình y ban nhân dân thành phố phê duyệt (đợt 2) và nhà, đất kê khai b sung theo Kết luận Thanh tra số 75/KL-TTr ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Thanh tra Bộ Tài chính.

- Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) tiếp tc phối hợp với Ban Chỉ đạo 09 (Cục Quản lý công sản-BTài chính) tập trung tham mưu đề xuất y ban nhân dân thành phố xử lý dứt điểm đối với các địa chỉ nhà đất còn lại: Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (33 địa chỉ nhà đất), Hội Mỹ thuật Việt Nam (01 địa chỉ nhà đất), Hội tem Việt Nam (01 địa chỉ nhà đất), Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Hạ Long (01 địa chỉ nhà đất).

2. Tập trung tổ chức công tác hậu kiểm nhà đất của các cơ quan, đơn vị, tổng công ty, công ty nhà nước thuộc trung ương và thành phố việc triển khai thực hiện phương án sp xếp nhà đất đã được Bộ Tài chính, y ban nhân dân thành phố phê duyệt; Trong đó Ban Chỉ đạo 09 (Cục Quản lý Công sn - Bộ Tài chính) tổ chức kiểm tra đối với nhà đất khi trung ương, Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) tổ chức kiểm tra đối với nhà đất khối thành phố.

3. Ban Chỉ đạo 09 đề xuất xử lý kịp thời trình Bộ Tài chính, y ban nhân dân thành phố các vn đề vướng mắc và các trường hợp phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện xử lý, sắp xếp nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

III. Biện pháp tổ chức thực hiện:

1. Để hoàn thành công tác phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất trong năm 2013, giao Thường trực Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) và các Sở ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 09:

- Hoàn thành phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất còn lại của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý kinh doanh nhà thành phố để trình y ban nhân dân thành phố trong tháng 4 năm 2013.

- Rà soát hồ sơ pháp lý, kiểm tra thực tế hiện trạng đối với các địa chỉ nhà đất đã được phê duyệt phương án (đợt 1) nhưng có nội dung tiếp tục rà soát trình y ban nhân dân thành phố phê duyệt (đợt 2) và các địa chỉ nhà đất kê khai bổ sung theo Kết luận Thanh tra số 75/KL-TTr ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Thanh tra Bộ tài chính, trình y ban nhân dân thành phố phê duyệt trong năm 2013 (Phụ lục 1 đính kèm).

- Tiếp tục công tác kiểm tra (hậu kiểm) việc triển khai thực hiện phương án xử lý tổng thể nhà đất đã được y ban nhân dân thành phố phê duyệt, trình y ban nhân dân thành phố phê duyệt trong năm 2013 (Phụ lục 2 đính kèm).

- Tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện phương án phê duyệt của y ban nhân dân đối với các cơ quan đơn vị đã tiến hành hậu kim nhưng đang hoặc chưa thực hiện đúng phương án phê duyệt.

2. Về kê khai bổ sung, xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý kinh doanh nhà thành phố và các Công ty Dịch vụ Công ích Quận, Huyện đang cho thuê là nhà ở:

- Giao Sở Xây dựng chủ trì cùng với Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) triển khai hướng dẫn Công ty TNHH Một thành viên Quản lý kinh doanh nhà thành phố và các Công ty Dịch vụ Công ích Quận, Huyện báo cáo kê khai chi tiết nhà đất cho thuê làm nhà ở và thực hiện báo cáo tổng hợp theo Kết luận Thanh tra số 75/KL-TTr ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Thanh tra Bộ Tài chính và hướng dẫn của Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) tại Công văn số 14/QLCS-HCSN ngày 04 tháng 02 năm 2013 (Đính kèm Biu mẫu 1, 2, 3 và 02/TH).

- Giao Thường trực Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) phối hợp với Sở Xây dựng tổng hợp kết quả bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định s61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ đtheo dõi, tổng hợp phương án xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đối với các cơ quan đơn vị đã đuợc y ban nhân dân thành phvà Bộ Tài chính phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đt (thu hi, bán nhà và chuyn nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đt):

3.1-  Đối với địa chnhà đất được phê duyệt thu hồi:

- Sở Tài nguyên môi trường (Trung tâm Phát triển quỹ đt), Ủy ban nhân dân các quận-huyện, các đơn vị được giao tiếp nhận nhà, đất thu hồi, định kỳ hằng quý chậm nhất ngày 25 tháng cuối quý báo cáo tiến độ thực hiện gửi vBan Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) để tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân thành phố; Nội dung báo cáo cụ thể như sau:

+ Đối với nhà đất đã thu hi xong: báo cáo hiện trạng sử dụng và tiến độ thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính và y ban nhân dân thành phố (tiến độ thực hiện bán đấu giá, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trình phúc lợi công cộng, trường học...

+ Đối với nhà đất chưa thu hồi: cần nêu rõ lý do chưa thu hồi, các vướng mắc phát sinh và tiến độ giải quyết, đồng thời báo cáo đề xuất y ban nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý (Phụ lục 3 đính kèm).

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của các đơn vị được giao tiếp nhận mặt bng nhà đất thu hồi theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phvà Bộ Tài chính, báo cáo y ban nhân dân thành phố.

- Đối với các địa chỉ nhà đất đã có Quyết định thu hồi của Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tài chính và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp nhận nhưng chưa thu hồi được, Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm phát triển quỹ đất) khẩn trương lập thủ tục thu hồi theo quy định; trường hợp có khó khăn vướng mắc, báo cáo đề xuất từng trường hợp cụ thể trình Ủy ban nhân dân thành phố.

3.2- Đi với nhà đất được phê duyệt cho bán nhà và chuyn nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất (1.807 địa chỉ nhà đất):

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Tổng Công ty, Công ty Nhà nước, y ban nhân dân các quận-huyện định kỳ hằng tháng chậm nhất vào ngày 20 báo cáo tiến độ bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất gửi về Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) để tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân thành phố.

- Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) xếp lịch hàng tuần, thường xuyên và luân phiên làm việc với từng quận huyện đrà soát tiến độ bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chđạo Trung tâm Đo đạc bản đồ và Trung tâm Kiểm định bản đồ tập trung xử lý các cơ sở nhà đất tồn đọng của các cơ quan đơn vị đã được y ban nhân dân thành phố và Bộ Tài Chính phê duyệt bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đối với hồ sơ tiếp nhận mới, mỗi hồ sơ phải giải quyết chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể tngày nhận hồ sơ;

+ Đồng thời kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư theo phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tài chính cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dng theo quy hoạch của thành phố; đề xuất y ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Giao Sở Xây dựng kiểm tra, xem xét, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở hoàn tt các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

- Giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc tập trung xử lý các hồ sơ xin ý kiến quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch của các cơ quan đơn vị còn tồn đọng. Đối với hồ sơ tiếp nhận mới, mỗi hồ sơ phải giải quyết chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/2000); chậm nhất là 15 ngày làm việc, ktừ ngày nhận hồ sơ (đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết 1/2000).

4. Giao Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, y ban nhân dân các quận, huyện và Sở ngành liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát các mặt bng nhà, đất dôi dư do đơn vị bỏ trống, sử dụng không đúng mục đích, sử dụng không hiệu quả qua quá trình sp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để bố trí cho các đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường đầu tư xây dựng làm cửa hàng, siêu thị bán các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu để phát triển mạng lưới thương mại trên địa bàn thành phố.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố năm 2013. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) theo dõi, phối hợp với các Sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 09 và đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, Thường trực Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) tổng hợp, báo cáo đề xuất y ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- T
T. Thành ủy; TT. HĐND.TP;
-
TTUB: CT, các PCT;
-
Thành viên Ban Chỉ đạo 09;
-
Sở Ban ngành thành phố;
-
Tổng Công ty, Công ty Nhà nước thuộc TP;
- Ủ
y ban nhân dân các Quận-Huyện;
-
VPUB: CVP; các PVP
-
Phòng TCTMDV (3b); các Phòng CV;
- Lưu: VT, (TM-V).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH

Vũ Thị Mai

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHÀ ĐẤT XỬ LÝ ĐỢT 2 VÀ KÊ KHAI BỔ SUNG, TRÌNH UBND THÀNH PHỐ TRONG NĂM 2013
(Kèm Công văn số 1349/UBND-TM ngày 25 tháng 3 năm 2013 của y ban nhân dân thành phố)

Phụ lục 1

Số TT

Tên đơn vị

Số địa chỉ nhà đất xử lý Đợt 2 và Kê khai b sung

Thời gian thực hiện trình y ban nhân dân thành phố

 

TNG CỘNG

630

 

I

CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHÀ ĐẤT XỬ LÝ ĐỢT 2 (10 đơn vị với 390 địa chỉ)

1

Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn

28

Quý I/2013

2

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

3

S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

4

UBND huyện Hóc Môn

66

5

UBND quận Bình Tân

41

6

UBND huyện Bình Chánh

30

7

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3

Quý II/2013

8

UBND quận 12

44

9

UBND quận Gò Vấp

51

10

UBND huyện Củ Chi

122

II

CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHÀ ĐẤT KÊ KHAI BSUNG (02 đơn vị với 240 địa chỉ)

1

UBND quận 9

71

Quý I/2013

2

UBND huyện Bình Chánh

169

Quý III/2013

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN HẬU KIỂM VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG ÁN PHÊ DUYỆT CỦA UBND THÀNH PHỐ TRONG NĂM 2013
(Kèm Công văn số 1349/UBND-TM ngày 25 tháng 3 năm 2013 của y ban nhân dân thành ph)

Phụ lc 2

Số TT

Tên đơn vị

Tổng sđịa chỉ nhà đất

Thời gian thực hiện hậu kiểm trình UBNDTP

1

Công ty Dược Sài Gòn

100

Quý I/2013

2

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC)

10

3

Tổng Cty Cơ khí Giao thông Vận ti Sài Gòn - SAMCO

85

4

Công ty Phát trin khu công nghiệp Sài Gòn

12

5

Tổng Cty Bến Thành

175

6

Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn

180

7

Sở Thông tin và Truyền thông

5

8

S Công thương

30

9

Sở Xây dựng

7

10

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

97

11

UBND quận Tân Phú

93

12

UBND huyện Cần Giờ

140

13

UBND quận 4

203

14

Tổng Cty Thương mại Sài Gòn

292

Quý II/2013

15

Tổng Cty Du lịch Sài Gòn

193

16

Tổng Cty Công nghiệp Sài Gòn

57

17

Công ty Dệt May Gia Định

126

18

Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (bao gồm Công ty Kho bãi)

220

19

Sở Khoa học và Công nghệ

3

20

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

47

21

Sở Y tế

62

22

Lực lượng Thanh niên xung phong

31

23

UBND quận Phú Nhuận

235

24

UBND quận Tân Bình

260

25

Tổng Cty Văn hóa Sài Gòn

140

Quý III/2013

26

Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn

161

27

Sở Giao thông Vận tải

51

28

SGiáo dục và Đào tạo

88

29

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

212

30

UBND quận 3

290

31

UBND quận 11

386

 

DANH SÁCH

NHÀ ĐẤT THU HỒI NHƯNG CHƯA THU HỒI ĐƯỢC (29 ĐỊA CHỈ)
(Đính kèm Công văn số 1349/UBND-TM ngày 25 tháng 3 năm 2013 của y ban nhân dân thành ph)

Phụ lục 3

Số TT

Đơn vị

Địa chỉ

Diện tích đất (m2)

DT sàn sử dụng (m2)

Nội dung văn bản, quyết định thu hồi

Đơn vị chịu trách nhiệm thu hồi

 

Tổng cộng: 29 địa chỉ

 

139.078

21.238

 

 

I

Thu hồi BĐG (03 địa chỉ)

 

5.304

1.293

 

 

 

Khối Thành phố (03 địa chỉ)

 

5.304

1.293

 

 

1

Văn phòng Tổng Cty Du lịch Sài Gòn

Khu phố II, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức

3.461

 

Quyết định số 5448/QĐ-UBND ngày 8/12/2007 và QĐ số 3762/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của UBND TP Thu hồi 02 mặt bằng nhà đất của TCTy Du lịch Sài Gòn giao TT Khai thác quỹ đất-Sở TNMT quản lý

TT Phát triển quỹ đất

2

Công ty Cao su Bến Thành

205 Bến Chương Dương, Q.1

1.200

 

QĐ 979/QĐ-UBND 08/3/06 của UBND TP Thu hồi giao cho Trung tâm KTQĐ thuộc Sở TNMT quản lý để bán đấu giá

TT Phát triển quỹ đất

3

Đoàn Nghệ thuật Hát bội (Sở VH, TT & DL)

234 Lý Tự Trọng, quận 1

643

1.293

QĐ số 5444/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 giao TT PTQĐ thu hồi tiếp nhận quản lý và lập thủ tục BĐG. TT phát triển quỹ đất phối hợp với UBND Q.1 lập phương án di dời 02 hộ dân đang cư ngụ trong khuôn viên nhà đất trên theo quy định

TT Phát triển quỹ đất

II

XÂY TRƯỜNG HỌC, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG… (11 địa chỉ)

 

68.281

11.388

 

 

 

Giao UBND quận xây trường học (03 địa chỉ)

Khối Thành phố (01 địa chỉ)

 

8.771

 

5.654

6.134

 

5.654

 

 

4

Cty CP Vật tư tổng hợp TP

425 Gia Phú, P.3, Q.6

5.654

5.654

QĐ số 147/QĐ-UBND ngày 13/01/2010 của UBND TP Thu hồi giao UBND quận 6 quản lý để lập DA đầu tư xây dựng trường trung học phổ thông theo quy hoạch

UBND quận 6

 

Khối Trung ương (02 địa chỉ)

 

3.117

480

 

 

5

Cty Nông thổ sản II - Bộ Công thương

275 và 287-291 Bến Bình Đông, P.11, Q.8

2.967

 

QĐ số 2239/QĐ-BTC ngày 01/9/2010; CV số 4992/UBND-TM ngày 06/10/2010 Giao UBND Q.8 tiếp nhận quản lý để hợp khối với các mặt bằng liền kề ĐTXD trường học theo quy hoạch

UBND quận 8

6

Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam

112 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3

150

480

Văn bản số 4743/UBND-ĐTMT ngày 15/9/2012 giao Sở Tài nguyên và Môi trưng lập thủ tục thu hồi khu đất tại s112 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3 do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đang thuê đất với Sở TNMT, bàn giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo để mở rộng Trường Lê Quý Đôn.

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Giao UBND qun huyện thc hiện DA công trình công cộng (08 địa chỉ)

 

59.510

5.254

 

 

 

Khối Thành phố (05 địa chỉ)

 

51.063

199

 

 

7

Tổng CTy Nông nghiệp Sài Gòn (Phân Xưởng Chế biến gỗ của Chi cục kiểm lâm)

01 Bến Bình Đông, Q.8

858

150

VB số 1710/UBND-TM ngày 19/4/2010 Giao UBND quận 8 thu hồi tạm quản lý chờ thực hiện dự án Rạch Cây.

UBND quận 8

8

UBND quận Tân Bình

49/10 Âu Cơ, Q.Tân Bình (kiot chợ Tân Phước)

13

13

VB số 6117/UBND-CNN ngày 18/9/2007 Thống nhất với UBND quận Tân Bình thu hồi để mở rộng mặt tiền Chợ Tân Phước

UBND quận Tân Bình

9

Cty Cung ứng tàu biển (Tng Cty TMSG)

Mặt bằng số 9, đường số 59, P.Thảo Điền, Q.2

3.781

 

VB số 8909/UB-CNNN ngày 29/11/06; 4743/UBND-ĐTMT ngày 14/9/2009; QĐ 5944/QĐ-UBND ngày 30/12/2010 của UBNDTP giao UBND Q.2 tiếp nhận và quản lý khu đất theo quy hoạch bảo vệ hành lang sông Sài Gòn

UBND quận 2

10

UBNDQ9, Trường THKT Nông nghiệp

Khu đất tại phường Tân Phú, Q.9 (46.375/55.592m2)

46.375

 

Ngày 27/9/2008, UBND TP có VB số 6046/UBND-ĐTMT chấp thuận giao phần diện tích đất khoảng 55.592m2 tại P.Tân Phú, Q.9 để xây dựng Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 2). Trong đó có phần diện tích 15.822,6m2 do Cty TNHH TM-SX Tân Hoàn Mỹ thuê sử dụng.

UBND Q.9, Bệnh viện Ung bướu

11

TCT Văn hóa SG

1 phần nhà số 466 Nguyễn Kiệm, P3. Q. Phú Nhuận

36

36

VB s9060/UB-CNNN ngày 5/12/06 của UBND TP Thu hồi giao cho UBND quận Phú Nhuận sử dụng đúng mục đích do nằm trong khuôn viên nhà, Truyền thống của quận.

UBNDQ Phú Nhuận

 

Khối Trung ương (03 địa chỉ)

 

8.447

5.055

 

 

12

Công ty CP Vận tải Xăng dầu

43C Tôn Thất Thuyết, Q.4

306

306

QĐ số 4584/QĐ-UB ngày 01/9/2005 của UBNDTP Thu hồi giao UBND quận 4 quản lý để thực hiện QH công viên cây xanh.

UBND quận 4

13

Cty Công trình giao thông 60 (Bộ GTVT)

32 Nguyễn Văn Lượng, Q. Gò vấp

3.516

4.719

_ VB số 6671/BTC-QLCS ngày 25/5/2010 Giao UBNDTP thu hồi để triển khai thực hiện quy hoạch công viên cây xanh và đuờng dự phóng.

_Ngày 31/10/2012, UBNDTP có QĐ số 5556/QĐ-UBND thu hồi 3.156 m2/18.542 m2 tại phường 16 quận Gò Vấp giao cho TT PTQĐ phối hợp với UBND Q. Gò Vấp đề xuất phương án sử dụng khu đất trên trình UBNDTP xem xét quyết định.

TT Phát triển quđất

 

Cty TNHH 1TV Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam

1 phần khoảng 500/37.117 m2 tại Khu phố 3, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức

500

 

_ VB 8933/BTC-QLCS ngày 28/7/2011 và QĐ 1805/QĐ-BTC ngày 28/7/2011 của BTC thu hồi nhà đất do Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam quản lý, đang cho thuê và giao cho UBNDTP quản lý sử dụng các cơ sở nhà đất trên theo đúng quy định.

_ Ngày 03/10/2011, UBND TP có VB 4927/UBND-TM giao UBND Q.Thủ Đức tiếp nhận, quản lý phần diện tích đất khoảng 500m2 tại nhà đất Khu phố 3, P. Hiệp Bình Chánh, Q. ThĐức để triển khai thực hiện quy hoạch đất cây xanh cảnh quan dọc sông Sài Gòn.

UBND quận Thủ Đc

14

Cty TNHH Nhà nước 1TV Công nghiệp Tàu thủy SG thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy VN

1817 Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8

4.125

30

_ QĐ 1805/QĐ-BTC ngày 28/7/2011 của BTC thu hồi nhà đất do Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam quản lý và giao cho UBND TP qun lý sử dụng các cơ sở nhà đất trên theo đúng quy định.

_ Ngày 03/10/2011, UBND TP có VB 4927/UBND-TM giao UBND Q.8 tiếp nhận, quản lý nhà đất số 1817 Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8 để triển khai thực hiện quy hoạch công viên cây xanh, hành lang bờ kênh Đôi, rạch Xóm Ci và lộ giới đường Phạm Thế Hiển.

UBND quận 8

III

Giao đơn vị khác sử dụng (15 địa chỉ)

 

65.493

8.557

 

 

 

Khối Thành phố (07 địa chỉ)

 

12.768

2.122

 

 

15

Hội Cựu chiến binh thành phố

557 Nguyễn Tri Phương, P.14, Q.10 (số mới 51/3 Thành Thái)

416

904

_ QĐ số 782/QĐ-UBND ngày 12/2/2010 của UBND TP Thu hi đ btrí Trụ sở làm việc cho các đơn vị mới thành lập của TP hoặc BĐG theo quy định.

_ Ngày 01/9/2010, VP UBND TP có TB s528/TB-VP thống nhất giao cho Khu Công nghệ cao để làm trụ sở làm việc.

Khu Công nghệ cao

16

Công ty QL Công trình GT Sài Gòn (Sở GTVT)

93/2 Long Sơn, P. Long Bình, Q.9

4.102

 

QĐ số 1379/QĐ-UBND ngày 28/3/08 của UBNDTP Thu hồi giao TTPTQĐ quản lý để tiếp tục thực hiện việc xử lý tranh chấp và đề xuất phương án sử dụng sau khi di dời được chủ cũ.

TT Phát triển quỹ đất

17

Cty QLKD Nhà TP

26 Lý Tự Trọng, Q1

1.630

 

QĐ số 1516/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 của UBNDTP Thu hồi trống toàn bộ khu nhà đất này do Cty QLKDN TP Cty QLN Q.1 đbố trí làm trụ sở các cơ quan.

Cty TNHH một TV QLKDNTP

18

Tổng Cty Văn hóa Sài Gòn

158E-D Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1

200

200

VB số 9060/UB-CNN ngày 05/12/2006 của UBND TP Thu hồi giao cho Cty QLKDNTP ký hợp đồng tạm cho TCTVH thuê sử dụng đến khi trụ sở của TCT xây dựng xong trả lại cho TP sử dụng vào mục đích khác.

Cty TNHH một TV QLKDNTP

19

Đài Tiếng nói nhân dân TP

37/22/5B (thuộc lô A8 và 1 phần A2 Khu C30), QTân Bình

836

836

Văn bản số 3950/UBND-CNN ngày 28/6/2007 Thu hồi để sử dụng theo quy hoạch chung của Tp.

 

20

Công ty Công nghiệp Cơ khí Sài Gòn

1310 Kha Vạn Cân phường Linh Trung quận Thủ Đức

5.452

 

QĐ số 2449/QĐ-UBND ngày 04/6/2007 của UBNDTP về chấm dứt việc thuê đất của Công ty liên doanh Gold.Rafi tại số 1310 Kha Vạn Cân, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức theo QĐ số 6152/QĐ-UB-QLĐT ngày 31/10/1997 về cho Cty Liên doanh Gold.Rafi thuê đt tại P.Linh Trung, Q.ThĐức để đầu tư xưởng chế biến đồ gỗ gia dụng, gỗ chạm, hàng sơn mài và hàng song mây tre thành phẩm. Thu hồi toàn bộ phần diện tích đất tại số 1310 Kha Vạn Cân, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức nêu trên theo hiện trạng, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất - STNMT quản lý.

TT Phát triển quỹ đất

21

Tổng Cty Cấp nước

283 Lý Thường Kiệt, Q. 11

132

182

* Ngày 12/10/2012, UBNDTP có VB s 5539/UBND-ĐTMT:

_ Chấp thun UBNDQ11 SD MB số 283 Lý Thường Kiệt Q11 (không ban gồm DT 26,8m2) hiện là trạm biến điện do Công ty Điện lực Phú Thọ quản lý) để thực hiện hoán đổi với nhà đt 244 Bình Thới Q11 hiện là trụ sBan chỉ huy quân sự Q11 do Bộ Tư lệnh TP qun lý với mục đích SD như sau: 283 LTK, đầu tư xây dựng mới trụ sở Ban chhuy quân sự Q11; 244 Bình Thới Q11 lập thủ tục BĐG theo quy định.

_ Giao Q11 khẩn trương lập thủ tục và hoàn tất việc thu hồi MB 283 LTK theo chỉ đạo tại TB 264/TB-VP ngày 24/04/2007 của VPUBNDTP; đồng thời phối hợp với Bộ Tư lệnh TP lập dự án đầu tư XD trụ sở mới BCHQS quận 11 tại 238 LTK (dự toán kinh phí không vượt quá 20 tỷ) theo quy định.

UBND quận 11

 

 

 

 

 

_ Sau khi việc đầu tư xây dựng mới hoàn tất, UBND Q11 chủ trì phối hợp, sở ngành liên quan, Bộ Tư lệnh, Ban chỉ huy quân sự Q11 tổ chức thực hiện hoán đổi theo nội dung điểm 1 nêu trên:

UBND Q11 bàn giao MB 283 LTK cho Bộ Tư lệnh TP quản lý để SD làm ban chỉ huy quân sự Q11.

+ Bộ Tư lệnh TP bàn giao MB 244 Bình Thới Q11 cho UBND Q11 tiếp nhận và lập thủ tục BĐG; số tiền thu được sử dụng để đầu tư XD trụ sở mới BCHQS Q11 tại 283 LTK, số còn lại nộp ngân sách TP.

 

 

Khối Trung ương (08 địa chỉ)

 

52.725

6.435

 

 

22

Cty TNHH 1 TV Hơi kỹ ngh que hàn

153/1086 Nguyễn Văn Đậu, Q. Bình Thạnh

1.876

1.269

QĐ số 3023/QĐ-UBND ngày 19/6/2009 của UBNDTP Giao UBND Q. Bình Thạnh qlý để đầu tư xây dựng theo quy hoạch

UBND quận Bình Thạnh

23

TCT Lương thực MN

Kho Tân Quy, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, H. Củ Chi

11.000

480

QĐ số 656/QĐ-BTC ngày 01/4/2009 của BTC và 1567/UBND-TM ngày 10/4/2009 của UBNDTP Giao HĐBĐGQSDĐ lập thủ tục BĐG theo quy định; trong thời gian lập thủ tục BĐG, giao TT phát triển quỹ đất tiếp nhận, quản lý chờ bàn giao cho các tổ chức cá nhân trúng đấu giá.

TT phát triển quỹ đất

24

Phân viện Miền Nam-Học viện thanh thiếu niên

261 Hoàng Hữu Nam, ấp Cây Dầu, P. Tân Phú, Q.9

26.000

 

_ VB số 2932/BTC-QLCS ngày 14/3/08 của BTC BTC thống nhất với UBNDTP thực hiện thu hồi xử lý theo quy định của Luật Đất đai.

_ Ngày 12/01/2010, Văn phòng UBND TP có VB số 228/VP-VX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận: do khu đất trên có nguồn gốc tôn giáo đang tranh chấp và Bộ LĐ-TB-XH đã có văn bản xin mở rộng Trường CĐ nghề Kỹ thuật Công nghệ; UBND TP giao Sở TNMT và Thanh tra TP xem xét xử lý trình UBND TP xem xét, quyết định; Cho nên việc UBND Q.9 và Sở Giáo dục xin sử dụng để làm Trường học là chưa thể xem xét giải quyết.

UBNDTP

25

Công ty Cung ứng Lao động Lasco (nay là Cty CP Đầu tư và Dịch vụ nhân lực VN)

Khu đất tại phường Trường Thạnh, Q.9

2.453

 

_ QĐ số 2092/QĐ-BTC ngày 16/8/2010 Giao UBNDTP quản lý để bố trí cho Công ty CP tư vấn xây dựng công trình 625 (Bộ GTVT) quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật.

_ QĐ 2045/QĐ-BTC ngày 15/8/2012 sửa đổi QĐ số 2092/QĐ-BTC ngày 16/8/2010 của BTC về thu hồi nhà đất thuộc SHNN từ Công ty Cung ứng Lao động Lasco thành Cty CP Đầu tư và DV nhân lực VN.

Trung tâm Phát triển quỹ đất

26

Cty Lương thực Tp thuộc Tổng Cty LT MN

100E Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn

10.325

2.918

QĐ số 2195/QĐ-BTC ngày 13/9/2011 của Bộ TC Thu hồi nhà đất của Cty Lương thực TP thuộc Tổng cty LT MN đang quản lý, giao UBND TP tiếp nhận quản lý sử dụng.

UBND huyện Hóc Môn

27

Cty Lương thực Tp thuộc Tổng Cty LT MN

458 Cách Mạng Tháng 8 quận Tân Bình

827

792

QĐ số 1029/QĐ-BTC ngày 24/4/2012 của Bộ Tài chính Thu hồi nhà đất của Công ty Lương thực TP để bố trí cho TCT Bảo Đảm an toàn hàng hải Miền Nam thuê đất hoặc giao đất để làm trụ sở làm việc của 02 đơn vị thành viên là Cty TNHH MTV Cơ Khí Hàng Hải MN và Cty Khảo sát Hàng Hải MN theo đề nghị của Bộ GTVT tại CV 7430/BGTVT_TC ngày 10/11/2011.

Đồng thời, TCT Bảo đảm an toàn hàng hải thực hiện bàn giao khu đất 27.107m2 tại phường Phú Hữu Q9 cho UBNDTP quản lý sử dụng theo nhu cầu của thành phố

TCT Bảo đảm An toàn hàng hải MN

28

TCT Dầu VN (Tập đoàn Dầu khí VN)

G35-36 đường D2 (số mới 297/2-4 đường D3) phường 25 quận Bình Thạnh

180

720

QĐ số 2327/QĐ-BTC ngày 17/9/2012 thu hồi 2 nhà đất nêu trên theo nguyên trạng, giao cho UBNDTP tiếp nhận để xử lý theo quy định. UBNDTP có trách nhiệm tiếp nhận quản lý và xử lý theo quy định và đảm bảo phù hợp quy hoạch của thành phố. Trường hợp các hộ gia đình ở trong khuôn viên 2 nhà đất trên có nhu cầu mua để ổn định chỗ ở thì xem xét bán chỉ định cho các hộ gia đình theo giá thị trường, trường hợp các hộ gia đình không có nhu cầu mua thì thực hiện di dời theo quy định để tổ chức bán đấu giá nếu phù hợp quy hoạch.

UBNDTP

29

TCT Dầu VN (Tập đoàn Dầu khí VN)

446/15 Bùi Đình Túy phường 12 quận Bình Thạnh

64

256

 

Biểu 1

UBND…….

HĐBNƠ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH NHÀ ĐẤT THUỘC SHNN ĐÃ BÁN CHO HGIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG THUÊ LÀM NHÀ Ở
(Tính từ ngày Quyết định s 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của TTCP có hiệu lực đến ngày……………..)

STT

Địa chỉ nhà đất

Tên hộ gia đình, cá nhân mua nhà đất

Diện tích , khuôn viên (m2)

Tồng diện tích sử dụng (m2)

Tng số tiền bán (đồng)

Ghi chú

Tổng cộng

Đã nộp

Chưa nộp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký tên)

Ngày......tháng.... năm ...
Thtrưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Biểu 2

UBND:…….

Công ty DVCI quận (huyện):……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH NHÀ ĐẤT THUỘC SHNN CHƯA BÁN CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG THUÊ LÀM NHÀ Ở

(Tính đến ngày ……………)

STT

Địa chnhà đất

Tên hộ gia đình, cá nhân đang thuê

Diện tích khuôn viên (m2)

Tổng diện tích sử dụng (m2)

Phương án đề xuất của HĐBNƠ theo phân cấp

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký tên)

Ngày......tháng.... năm ...
Thtrưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Biểu 3

UBND:…….

Công ty DVCI quận (huyện):……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH NHÀ ĐẤT THUỘC SHNN KHÔNG BÁN CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG THUÊ LÀM NHÀ Ở

(Tính đến ngày …………..)

STT

Địa chỉ nhà đất

Tên hộ gia đình, cá nhân mua nhà đất

Diện tích khuôn viên (m2)

Tổng diện tích sử dụng (m2)

Tổng số hộ gia đình, cá nhân đang thuê

Ghi chú

(nằm trong quy hoạch nào, theo văn bản chỉ đạo nào của UBNDTP)

I. Nằm hoàn toàn trong quy hoạch:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Theo chỉ đạo của UBNDTP:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký tên)

Ngày......tháng.... năm ...
Thtrưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Bộ, ngành, TCT:…………….

UBND tỉnh, TP:……………..

Đơn vị:………………………

Mẫu 02/TH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/QĐ-TTg">83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG TỔNG HỢP

HIỆN TRẠNG SỬ DNG NHÀ, ĐT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, CÁC TỔ CHỨC, CÔNG TY NHÀ NƯỚC
(Dùng cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước để tổng hợp các cơ sở nhà, đất đã kê khai theo Mẫu 01/HC-SN-DN)

STT

TÊN ĐƠN V

CƠ QUAN CP TRÊN TRỰC TIP

ĐỊA CHỈ NHÀ, ĐT BÁO CÁO

HIỆN TRẠNG SDỤNG ĐT (m2)

HIỆN TRNG S DNG NHÀ

Tổng diện ch

Trong đó

Số ngôi nhà

Kết cấu chính

Tình trạng nhà

DT
XD
(m2)

Tổng DT sàn XD
(m2)

 

Thuê của tổ chức, cá nhân khác

Trụ sở

SX
KD
DV

Làm nhà ở

Cho thuê, mượn

Bị chiếm dụng

Sử dụng khác

Chưa sử dụng

SX
KD
DV

Làm nhà ở

Cho thuê, mượn

Bị chiếm dụng

Sử dụng khác

Chưa sử dụng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(K
ý, ghi rõ họ tên)

Ngày......tháng.... năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký
, họ tênđóng dấu)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1349/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 1349/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/03/2013
Ngày hiệu lực 25/03/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1349/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1349/KH-UBND triển khai xử lý sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 1349/KH-UBND triển khai xử lý sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 1349/KH-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Vũ Thị Mai
Ngày ban hành 25/03/2013
Ngày hiệu lực 25/03/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 1349/KH-UBND triển khai xử lý sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1349/KH-UBND triển khai xử lý sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước

  • 25/03/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/03/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực