Văn bản khác 135/KH-UBND

Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 135/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về công tác quản lý đất đai Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/KH-UBND

Phú Yên, ngày 18 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 03/01/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 01/CT-TTg); để công tác quản lý, sử dụng đất đai ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, xây dựng hệ thống thông tin đất đai hiện đại, từng bước đi vào nề nếp, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị số 01/CT-TTg như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tổ chức thực hiện, cụ thể hóa các nhiệm vụ, các nội dung công việc mà các sở, ngành, cơ quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện theo yêu cầu tại Chỉ thị số 01/CT-TTg .

- Thực hiện rà soát, đánh giá một cách đầy đủ về tình hình triển khai pháp luật về đất đai, từ đó có kế hoạch, biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, khắc phục xử lý kịp thời những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai với mục tiêu tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ kịp thời, sâu rộng đến các địa phương, các cơ quan, tổ chức đoàn thể và các chủ sử dụng đất, đảm bảo thiết thực, sử dụng đất hiệu quả.

2. Yêu cầu:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp để tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị đối với công tác
quản lý đất đai, rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, bất cập, hạn chế trong việc thực hiện từng nhiệm vụ quản lý đất đai.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN:

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các nhiệm vụ được giao theo phân cấp của Luật Đất đai và các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ động tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền theo phân cấp của Luật Đất đai, Nghị định, Thông tư trong lĩnh vực đất đai, đồng thời rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản đã ban hành nhưng nay không còn phù hợp hoặc đã hết hiệu lực. Thời gian thực hiện hoàn thành trước tháng 10/2018.

- Đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thiện việc lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của địa phương hoàn thành trong quý II/2018; Tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện hoàn thành trong tháng 7/2018. Thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện trước ngày 31/12/2018.

- Tăng cường việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; rà soát điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch hàng năm mà đã quá 03 năm nhưng chưa thực hiện để đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện hoàn thành trước tháng 11/2018.

- Chủ trì việc thống kê, rà soát các công trình, dự án đã có quyết định thu
hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng còn tồn đọng chưa triển khai thực hiện hoàn tất thủ tục về đất đai, nhất là các dự án, công trình trọng điểm và rà soát, hướng dẫn có tổ chức đã sử dụng đất thuộc trường hợp chuyển sang thuê đất hoặc đã sử dụng đất nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất. Đề xuất phương án xử lý, giải quyết báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong quý IV/2018.

- Kiên quyết tham mưu cho UBND tỉnh xử lý nghiêm việc giao
đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận, tính thu
nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định của pháp luật đối với các tổ
chức; việc buông lỏng quản lý tại cấp huyện, cấp xã để xảy ra tình trạng lấn,
chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép hoặc chậm đưa đất vào sử dụng.
Nội dung công việc này được thực hiện thường xuyên liên tục theo kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm.

- Tập trung việc thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Thông qua đó xác định được các tồn tại và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phương án xử lý, khắc phục trong việc quản lý, sử dụng quỹ đất trên. Thực hiện hoàn thành trước quý IV/2018.

- Kiểm tra việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai ở địa phương,
nhất là cấp huyện đảm bảo tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực
hiện; bãi bỏ, điều chỉnh các nội dung công việc và các loại giấy tờ không đúng quy định, không đúng thẩm quyền, kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch, thủ tục về đất đai. Nội dung công việc này được thực hiện thường xuyên liên tục trong năm 2018.

- Tập trung chỉ đạo và hoàn thành dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại huyện Tuy An trước tháng 12/2018; Lập thiết kế kỹ thuật dự toán đo đạc, chỉnh lý hồ sơ, địa chính huyện Đông Hòa hoàn thành trong quý III/2018; đẩy nhanh dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, các tổ chức kinh tế thuận lợi tiếp cận, tìm hiểu và tra cứu các thông tin về đất đai trên địa bàn tỉnh để thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh.

- Kiện toàn, tăng cường năng lực cho hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của Luật Đất đai, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn nhằm khắc phục khó khăn hiện nay và nâng cao tính chuyên nghiệp của các tổ chức này nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp của Luật Đất đai và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện hoàn thành trước tháng 9/2018.

2. Sở Tài chính:

- Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện hoàn thành trước tháng 12/2018.

- Tổ chức thẩm định giá đất cụ thể bảo đảm chất lượng theo quy định, nhất là đối với những khu đất có giá trị lớn, chống thất thu ngân sách Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện việc thẩm định giá đất cụ thể góp phần đẩy nhanh tiến độ và thời gian thực hiện các công trình, dự án. Nội dung công việc này được thực hiện thường xuyên trong năm 2018.

- Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách địa
phương để thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai; bảo đảm kinh phí để thực hiện các nội dung công việc như lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình hành động số 16-CTR/TU ngày 05/4/2013 của Tỉnh ủy. Thực hiện hoàn thành trước tháng 11/2018.

3. Sở Xây dựng:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo để nâng cao chất lượng quản lý việc xây dựng nhà tại cấp huyện theo đúng quy định, khắc phục triệt để việc xây nhà không có giấy phép hoặc xây nhà trên đất nông nghiệp. Nội dung công việc này được thực hiện thường xuyên trong năm 2018.

- Phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan tài sản, vật kiến trúc đối với các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung công việc này được thực hiện thường xuyên trong năm 2018.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì tham mưu quản lý việc lập phương án trồng rừng thay thế, chuyển mục đích sử dụng rừng cho từng dự án theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp, thời gian giải quyết liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất thống nhất đối với các dự án có ảnh hưởng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nội dung này thực hiện hoàn thành trước tháng 9/2018.

- Phối hợp tham gia xử lý các tồn tại, vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ
cây trồng, vật nuôi trên đất thu hồi. Nội dung công việc này được tiến hành thường xuyên trong năm 2018.

- Chủ trì phối hợp các ngành, địa phương rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung đơn giá cây trồng, vật nuôi trên đất thu hồi cho phù hợp với thực tế. Thực hiện hoàn thành trước tháng 8/2018.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất nhưng chậm triển khai
hoặc triển khai không hiệu quả, tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi và xử lý theo quy định pháp luật về đầu tư.

- Phối hợp với Sở Tài chính cân đối, lập dự toán bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương cho thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai; bảo đảm kinh phí để thực hiện các nội dung công việc như lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dụng sở dữ liệu địa chính theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Sở Tư pháp:

Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực đất đai để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giao cơ quan chuyên môn sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định chưa phù hợp với các quy định của Luật Đất đai và phối hợp, hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung công việc này được thực hiện thường xuyên trong năm 2018.

7. Thanh tra tỉnh:

- Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện quản lý Nhà nước về
đất đai trên địa bàn; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng đất được giao; căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra phát hiện những sai phạm, tồn tại, hạn chế và đề xuất các hình thức xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đề xuất, kiến nghị và đưa ra các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực đất đai, gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và môi trường đầu tư khi được UBND tỉnh giao; chủ động tiếp nhận, xử lý, tham mưu giải quyết triệt để, kịp thời, đúng thẩm quyền đối với các phản ánh của người dân về tình hình vi phạm pháp luật đất đai. Nội dung công việc này được thực hiện thường xuyên liên tục trong năm 2018.

8. Cục thuế tỉnh:

- Kiểm tra, rà soát các tổ chức kinh tế đang quản lý và sử dụng đất trên địa
bàn toàn tỉnh, qua đó phát hiện điều chỉnh lại hợp đồng thuê đất khi hết thời gian ổn định giá thuê đất để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất. Kiên quyết tham mưu và xử lý người sử dụng đất khi có hành vi không thực hiện việc đăng ký, kê khai và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Nội dung công việc này được thực hiện thường xuyên trong năm 2018.

- Phối hợp với Hội đồng thẩm định giá đất để tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể bảo đảm chất lượng và thời gian yêu cầu.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện
việc xác định nghĩa vụ tài chính, miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ và thời gian thực hiện các công trình, dự án.

- Chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan bàn hành quy chế, phối hợp thực hiện giải quyết, luân chuyển hồ sơ địa chính giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận, điều chỉnh đơn giá ổn định 05 năm, giá đất cụ thể và các nội dung khác liên quan, miễn, giảm, xử lý, truy thu nghĩa vụ tài chính… Thực hiện hoàn thành trước tháng 10/2018.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra, thanh tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Trường hợp có dấu hiệu sai phạm như sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê, cho mượn đất trái phép hoặc quản lý không chặt chẽ để bị lấn, chiếm thì kịp thời, kiên quyết xử lý theo quy định, đồng thời xử lý trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý sai phạm (nếu có) gửi UBND tỉnh trước tháng 11/2018.

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Hoàn thành việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp huyện bảo đảm chất lượng, đồng bộ, thống nhất và nâng cao tính khả thi hoàn thành trong tháng 6 năm 2018; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trình thẩm định hoàn thành trong tháng 10/2018.

- Rà soát điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch hàng năm mà đã quá 03 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật để đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện hoàn thành trước 30/9/2018.

- Chịu trách nhiệm về các quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê
duyệt hoặc định hướng quy hoạch trong tương lai của từng địa phương trên địa
bàn tỉnh đề xuất các khu vực phù hợp nhu cầu sử dụng đất theo điều chỉnh quy
hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện. Nội dung công việc này được thực hiện thường xuyên trong năm 2018.

- Phối hợp với Hội đồng thẩm định giá đất để tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể bảo đảm chất lượng và thời gian yêu cầu, chống thất thu ngân sách Nhà nước.

- Tiến hành rà soát các công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất,
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng còn tồn đọng chưa triển khai thực hiện và các trường hợp có quyết định thu hồi đất từ trước ngày 01/7/2014, làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp khắc phục, báo cáo đề xuất để thực hiện các dự án, công trình đầu tư. Nội dung công việc này được thực hiện xong trong tháng 8/2018.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai, qua đó kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người sử dụng đất và người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng đất nhưng buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tự ý chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền, xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp… theo quy định của pháp luật. Nội dung công việc này được thực hiện thường xuyên trong năm 2018.

- Rà soát, cải cách các thủ tục hành chính về đất đai của cấp huyện để bảo
đảm tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện; bãi bỏ, điều chỉnh
các nội dung công việc và các loại giấy tờ không đúng quy định, không đúng thẩm quyền, kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch, thủ tục về đất đai. Nội dung công việc này được thực hiện thường xuyên trong năm 2018.

- Rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất
đai, cấp Giấy chứng nhận, các hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chậm giải quyết; các Giấy chứng nhận đã ký còn chưa trao cho người được cấp; làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng. Nội dung công việc này được thực hiện thường xuyên và hoàn thành trước tháng 10/2018.

- Đẩy mạnh công tác điều tra, khoanh định các khu vực có khả năng sạt lở đất cao, nguy cơ đe dọa tính mạng con người, chủ động bố trí quỹ đất và có kế hoạch cụ thể để di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nội dung công việc này được thực hiện thường xuyên, hoàn thành trước tháng 12/2018.

- Nghiên cứu, bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai ở địa phương; bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện. Trước ngày 15/11/2018 có Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Các sở, ban, ngành và UBND các huvện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đất đai với mục tiêu nâng cao ý thức trong công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực) theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ thực hiện, báo cáo và tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong quá trình thực hiện nếu cần điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp thì tham mưu, đề xuất trình UBND tỉnh theo quy định.

Nhận được kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo);
- Tổng cục quản lý đất đai;
- Các sở: TNMT, XD, KHĐT, NNPTNT, TP, TC;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Cục thuế tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, KT, Phg, Cg 18.8.01.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 135/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu135/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2018
Ngày hiệu lực18/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 135/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 135/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về công tác quản lý đất đai Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 135/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về công tác quản lý đất đai Phú Yên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu135/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýNguyễn Chí Hiến
        Ngày ban hành18/06/2018
        Ngày hiệu lực18/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 135/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về công tác quản lý đất đai Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 135/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về công tác quản lý đất đai Phú Yên

           • 18/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực